Vyhláška č. 9/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o kvalifikácii odborných lesných hospodárov

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.03.1976 do31.12.1977
Zrušený 100/1977 Zb.

OBSAH

9

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 30. septembra 1975

o kvalifikácii odborných lesných hospodárov

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 54 zákona č. 166/1960 Zb. o lesoch a lesnom hospodárstve (lesný zákon) po dohode s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy:


§ 1

(1) Kvalifikáciu odborného lesného hospodára v zmysle § 54 lesného zákona spĺňajú absolventi lesníckych fakúlt vysokých škôl, ktorí po absolvovaní školy pracovali v technickej funkcii počas troch rokov v prevádzkovej jednotke organizácie lesného hospodárstva, a absolventi stredných lesníckych technických škôl, ktorí po absolvovaní školy pracovali v technickej funkcii v takej jednotke počas šiestich rokov.

(2) Kvalifikáciu odborného lesného hospodára spĺňajú aj tí, ktorí zložili skúšky odborných lesných hospodárov podľa skorších predpisov.1)


§ 2

Zrušujú sa:

a) šiesta časť vyhlášky Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 17/1961 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k lesnému zákonu,

b) skúšobný poriadok pre vykonávanie skúšky odborných lesných hospodárov,2)

c) ustanovenia úpravy Ministerstva lesného a vodného hospodárstva o platových pomeroch technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva,3) ktoré sa týkajú skúšky odborných lesných hospodárov.

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1976.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Čl. 44 a 46 vyhlášky č. 17/1961 Zb.

2) Vestník Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ročník 1961, por. č. 109, reg. v čiastke 47/1967 Zb.

3) Spravodajca Ministerstva lesného a vodného hospodárstva, ročník 1968, por. č. 3, reg. v čiastke 22/1968 Zb.