Vyhláška č. 87/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb

Čiastka 17/1976
Platnosť od 06.08.1976 do30.06.1992
Účinnosť od 01.10.1976 do30.06.1992
Zrušený 262/1992 Zb.

87

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 26. júla 1976

o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 130 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky, Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a Federálnym štatistickým úradom:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Informácie o výrobkoch pre stavebné časti stavieb1) (ďalej len „výrobky“) sú súčasťou sústavy vybraných informácií pre výstavbu; publikujú sa v katalógu výrobkov, ktorý tvorí samostatný informačný blok Československého katalógu pre výstavbu, vydávaného Československým strediskom výstavby a architektúry Praha (ďalej len „Stredisko“).

(2) Informácie o výrobkoch obsahujú základné údaje o jednotlivých výrobkoch a o organizáciách, ktoré ich vyrábajú, dovážajú alebo dodávajú.

(3) Informácie o výrobkoch poskytujú Stredisku organizácie, ktoré ich vyrábajú alebo dovážajú (ďalej len „výrobcovia a dovozcovia“), a dopĺňajú sa informáciami získanými od iných organizácií a orgánov.

(4) Informáciami o výrobkoch sú aj osvedčenia o vhodnosti nových výrobkov pre stavebné časti stavieb vydávané a zasielané štátnymi skúšobňami Stredisku na publikovanie v katalógu výrobkov.2)

§ 2

Povinnosti vydavateľa katalógu výrobkov

(1) Stredisko ako vydavateľ katalógu výrobkov zhromažďuje, spracúva, hodnotí a rozširuje informácie o výrobkoch. Na ten účel najmä

a) vykonáva výber výrobkov a údaje o nich na zaradenie do katalógu výrobkov, určuje formu a obsah katalógových listov a podkladov pre ich spracovanie,

b) spracúva, triedi a rediguje katalógové listy,

c) publikuje v katalógu výrobkov vybrané informácie a údaje o výrobkoch, osvedčenia vhodnosti výrobkov a doklady (oznámenia) o zrušení týchto osvedčení.

(2) Výber výrobkov na zaradenie do katalógu výrobkov sa spravuje najmä šírkou ich použiteľnosti, významom a užitočnosťou informácií o nich pre účastníkov výstavby.

(3) Výber údajov o jednotlivom výrobku na zaradenie do katalógu výrobkov sa vykonáva najmä podľa toho, či údaje

a) poskytujú podklad pre posúdenie vhodnosti výrobkov na určité použitie,

b) obsahujú informácie a podklady pre spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie,

c) sú vhodné na publikovanie ako projektové podklady.

§ 3

Povinnosti výrobcov a dovozcov

(1) Výrobcovia a dovozcovia sú povinní Stredisku pre katalóg výrobkov

a) každoročne k 1. októbru poskytovať údaje o tom, aký sortiment budú v nasledujúcom roku dodávať a aké jeho zmeny (oproti predchádzajúcemu roku - v priebehu roka) sa predpokladajú,

b) spracúvať údaje o jednotlivých výrobkoch vybraných na zaradenie do katalógu výrobkov ako podklady pre katalógové listy v rozsahu a forme určenej Strediskom a odovzdať ich aspoň 30 dní pred uvedením výrobku do obehu,

c) bez meškania oznamovať všetky zmeny údajov o svojich výrobkoch publikovaných v katalógu výrobkov.

(2) Výrobcovia a dovozcovia zodpovedajú za vecnú správnosť a aktuálnosť údajov zasielaných na publikovanie v katalógu výrobkov.


§ 4

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Výrobcovia a dovozcovia zašlú Stredisku údaje o svojom súčasnom sortimente výrobkov3) do 2 mesiacov odo dňa účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Stredisko vykoná výber výrobkov na zaradenie do katalógu výrobkov a vyžiada si údaje o jednotlivých vybraných výrobkoch do 2 mesiacov po tom, čo dostalo údaje zaslané podľa predchádzajúceho odseku.

(3) Výrobcovia a dovozcovia spracujú a odovzdajú Stredisku údaje o jednotlivých vybraných výrobkoch v primeranej lehote, najneskôr však do 4 mesiacov od ich vyžiadania.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Prvý námestník ministra:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 34 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) § 5 ods. 2 vyhlášky č. 86/1976 Zb. o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb.

3) Tlačivo na oznámenie údajov vydáva Československé stredisko výstavby a architektúry Praha.