Vyhláška č. 15/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva

Čiastka 2/1976
Platnosť od 23.02.1976 do31.08.1980
Účinnosť od 23.02.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

OBSAH

15

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 12. februára 1976

o úprave štúdia študentiek vysokých škôl z dôvodov podpory materstva

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


Čl. 1

Študentkám denného štúdia na vysokých školách, ktoré sú ťarchavé alebo sa starajú o vlastné alebo osvojené dieťa (deti) vo veku do 6 rokov, povolí dekan a na vysokých školách, ktoré sa nedelia na fakulty, rektor na ich žiadosť štúdium podľa individuálnych alebo skupinových učebných plánov obdobne ako pri externom štúdiu.1)


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 ods. 2 vyhlášky MŠK č. 25/1966 Zb., ktorou sa vydávajú študijné predpisy pre vysoké školy.