Vyhláška č. 41/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 7/1976
Platnosť od 23.04.1976 do19.03.1989
Účinnosť od 08.05.1976 do19.03.1989
Zrušený 94/1989 Zb.

41

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. januára 1976

o zmene článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Výmenou nót medzi Federálnym ministerstvom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a veľvyslanectvom Kórejskej ľudovodemokratickej republiky zo 7. novembra a 29. decembra 1975 sa vykonala zmena článku 5 Dohovoru medzi vládou Československej republiky a vládou Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, podpísaného v Prahe 4. júna 1959. Článok 5 teraz ustanovuje, že na vykonávanie Dohovoru budú obidve zmluvné strany dojednávať dvojročné vykonávacie plány spolupráce.

Týmto sa dopĺňa príloha vyhlášky ministra zahraničných vecí č. 39/1959 Zb.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.