Vyhláška č. 122/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov

Čiastka 23/1976
Platnosť od 13.10.1976 do31.12.2002
Účinnosť od 01.11.1976 do31.12.2002
Zrušený 395/2002 Z. z.

122

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 30. septembra 1976,

ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 33 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve (ďalej len „zákon“):


PRVÁ ČASŤ

Využívanie archívnych dokumentov nazeraním a štúdiom

§ 1

Nazeranie do archívnych dokumentov a štúdium archívnych dokumentov

(1) Archívne dokumenty uschované v archívoch možno využívať za podmienok ustanovených zákonom (§ 10 až 12 zákona) a touto vyhláškou

a) nazretím do jednotlivých archívnych dokumentov, spočívajúcim v oboznámení sa s ich obsahom a v posúdení, či príslušný archívny dokument je vhodný na účel, na ktorý sa nazretie uskutočnilo; cieľom nazretia do archívnych dokumentov je najmä získať poznatky o účelnosti vyžiadania výpisu, odpisu alebo reprodukcie archívnych dokumentov pre praktickú potrebu nazerajúceho,

b) štúdiom jednotlivých archívnych dokumentov alebo ich súborov, spočívajúcim v jednorazovom alebo dlhodobom skúmaní ich obsahovej alebo formálnej stránky, najmä na vedecké účely, a to objasňovaním politických, sociálnych, hospodárskych, kultúrnych alebo iných javov, skutočností a súvislostí, ktoré vznik archívneho dokumentu priamo alebo nepriamo podmienili.

(2) Spôsob nazretia do jednotlivých archívnych dokumentov, jako aj spôsob štúdia archívnych dokumentov vyplýva z povahy archívnych dokumentov.1)

(3) Jednotlivé osoby a splnomocnení zástupcovia orgánov a organizácií, ktorí za podmienok ustanovených zákonom a touto vyhláškou nazerajú do archívnych dokumentov alebo ich študujú, sú bádateľmi v zmysle tejto vyhlášky.

§ 2

Povinnosti bádateľov

(1) Nazrieť do archívnych dokumentov a študovať archívne dokumenty možno len v priestoroch archívu na to určených (ďalej len „bádateľňa archívu“), vrátane priestorov na tieto účely osobitne zariadených (premietacia sieň a pod.). Do priestorov, v ktorých sú uschované archívne dokumenty, nemajú bádatelia prístup.

(2) Záujemca o nazretie do archívnych dokumentov alebo o štúdium archívnych dokumentov sa pred nazretím alebo štúdiom preukáže platným občianskym preukazom alebo preukazom postaveným na jeho roveň,2) ak ide o cudzinca, platným cestovným dokladom. Zástupcovia orgánov a organizácií, v záujme ktorých alebo pre potreby ktorých sa majú využiť archívne dokumenty, sa okrem toho preukážu písomným splnomocnením, prípadne odporúčaním týchto orgánov alebo organizácií. Ak ide o využitie archívnych dokumentov pre vlastné potreby jednotlivca, vyžaduje sa jeho písomná žiadosť.

(3) V prípadoch, keď sa na nazretie alebo na štúdium archívnych dokumentov vyžaduje podľa zákona (§ 11 ods. 6, § 12 ods. 2 zákona) súhlas alebo povolenie Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), prípadne vedúceho organizácie, ktorá archív spravuje, alebo jej nadriadeného orgánu, záujemca sa vždy preukáže dokladom o tomto súhlase alebo povolení.

(4) Na publikovanie (edíciu) archívnych dokumentov v pôvodnom úplnom alebo aj skrátenom znení v cudzine alebo pre cudzinu musí si záujemca o štúdium archívnych dokumentov na takýto účel vyžiadať osobitné povolenie ministerstva vnútra.

(5) Záujemca o nazretie do archívnych dokumentov alebo o ich štúdium vypĺňa bádateľský list, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 tejto vyhlášky. Bádateľ, ktorý študuje archívne dokumenty, vypĺňa nový bádateľský list po každej zmene témy štúdia, ako aj na začiatku každého kalendárneho roka.

(6) Bádateľ sa zapisuje pri každej návšteve archívu do knihy návštev.

(7) Po každom nazretí alebo po každej študijnej návšteve musí bádateľ vrátiť archívne dokumenty v takom stave a usporiadaní, v akom mu boli predložené. O náhrade prípadne spôsobenej škody platia príslušné predpisy.3)

(8) Bádateľ zásadne nesmie v bádateľni archívu používať vlastné reprodukčné zariadenia (fotografické, filmové prístroje a pod.). Použitie vlastných reprodukčných zariadení v odôvodnených prípadoch, ďalej použitie písacích strojov, magnetofónov a iných zariadení, ktoré uľahčujú štúdium archívnych dokumentov, môže povoliť riaditeľ (vedúci) archívu, ak to prevádzkové podmienky v bádateľni archívu dovoľujú.

(9) Bádateľ môže použiť informácie, ktoré získal z archívnych dokumentov len na účely, ktoré uviedol v bádateľskom liste. Bádateľ je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach uviesť názov archívu, názvy využitých archívnych súborov a označenia archívnych dokumentov, z ktorých čerpal.

(10) Bádateľ je povinný oznámiť archívu, z archívnych dokumentov ktorých čerpal, bibliografické údaje o svojej publikovanej práci a zaslať mu jeden jej výtlačok. Ak čerpal z archívnych dokumentov viacerých archívov, zašle výtlačok práce iba archívu, z archívnych dokumentov ktorého čerpal najviac; ostatným archívom oznámi bibliografické údaje.

(11) Bádateľ je povinný dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené v bádateľskom poriadku (§ 14).

§ 3

Opatrenia pri porušení povinností bádateľov

Bádateľom, ktorí porušia niektorú z povinností ustanovených touto vyhláškou alebo bádateľským poriadkom, môže sa ďalšie nazeranie do archívnych dokumentov alebo ďalšie štúdium archívnych dokumentov odoprieť, prípadne udelený súhlas alebo vydané povolenie zrušiť.

§ 4

Povinnosti archívov4)

(1) Archívy umožňujú bádateľom nazretie do archívnych dokumentov alebo ich štúdium a kontrolujú stav archívnych dokumentov po ich vrátení. Na nazretie alebo na štúdium sa predkladajú archívne dokumenty v lehote a v množstve podľa prevádzkových podmienok archívu a so zreteľom na spoločenský význam účelu nazretia alebo štúdia.

(2) Ak bádateľ nezačne s využívaním archívnych dokumentov do siedmich dní od dohodnutého dňa ich predloženia, alebo ak využívanie preruší na dlhší čas ako tridsať dní, archív presunie archívne dokumenty z bádateľne archívu späť do priestorov, v ktorých sú trvale uschované.

(3) Návštevný čas pre bádateľov a informácie o umiestnení bádateľne archívu musia byť vyznačené na viditeľnom mieste.

(4) Archívy vedú evidenciu bádateľských listov.

(5) Na nazretie a na štúdium zásadne nemožno predložiť

a) archívne dokumenty, ktoré nie sú ešte archívne usporiadané a spracované,

b) archívne dokumenty, ktoré by sa mohli vzhľadom na svoj fyzický stav pri ďalšom využívaní poškodiť alebo znehodnotiť.

(6) Výnimku z ustanovenia odseku 5 písm. a) môže povoliť riaditeľ (vedúci) archívu, ak to vyžaduje verejný záujem. Ak sú k archívnym dokumentom uvedeným v ustanovení odseku 5 písm. b) zhotovené reprodukcie, treba spravidla na nazretie a na štúdium predložiť tieto reprodukcie.

(7) Archívne dokumenty, ktoré boli zverené archívom do úschovy na základe dohôd, možno predkladať na nazretie alebo na štúdium iba za podmienok určených v dohodách.

(8) Originály5) archívnych dokumentov I. a II. kategórie6) sa predkladajú na nazretie alebo na štúdium iba vtedy, ak neboli zhotovené ich reprodukcie; ak to však povaha štúdijnej úlohy nevyhnutne vyžaduje, možno predložiť so súhlasom riaditeľa (vedúceho) archívu na štúdium takéto originály, aj keď sú zhotovené ich reprodukcie.

(9) Archívy môžu zabezpečiť na žiadosť bádateľov potrebné archívne dokumenty aj z iných archívov, ak je to účelné a hospodárne. Výpožičky archívnych dokumentov do iných archívov povoľuje riaditeľ (vedúci) archívu za podmienok ustanovených na nazeranie alebo na štúdium archívnych dokumentov a ak možno zabezpečiť zachovanie ich fyzického stavu.

(10) Archívne dokumenty uschované v archívoch nemožno zasielať a predkladať bádateľom mimo archívov. Výnimky povoľuje v naliehavých prípadoch pre štátne orgány alebo štátne organizácie, ktoré v súvislosti s plnením svojich úloh potrebujú nazrieť do archívnych dokumentov, riaditeľ (vedúci) archívu; archív, štátny orgán alebo štátna organizácia sú v týchto prípadoch povinní zabezpečiť, aby archívne dokumenty boli vrátené v pôvodnom stave a množstve.

§ 5

Preprava originálov archívnych dokumentov

Originály archívnych dokumentov I. a II. kategórie sa prepravujú zásadne prostredníctvom kuriéra, určeného riaditeľom (vedúcim) archívu z pracovníkov archívu. Pri výnimočnom inom spôsobe prepravy treba takéto originály poistiť na primeranú sumu. Ak sa preprava takýchto archívnych dokumentov vykonáva na žiadosť a v záujme ich využívateľa (§ 4 ods. 9), náklady s ňou spojené uhrádza využívateľ.

DRUHÁ ČASŤ

Využívanie archívnych pomôcok a knižníc

§ 6

Archívne pomôcky

Archívy umožňujú bádateľom využívať aj archívne pomôcky, a to za podmienok ustanovených na nazeranie alebo na štúdium archívnych dokumentov.

§ 7

Archívne knižnice

Študijné využívanie kníh, časopisov a novín z archívnej knižnice vymedzuje výpožičný poriadok, ktorý vydá riaditeľ (vedúci) archívu.

TRETIA ČASŤ

Iné spôsoby využívania archívnych dokumentov

§ 8

Vystavovanie a požičiavanie archívnych dokumentov7)

(1) Archívne dokumenty možno vystavovať alebo požičiavať mimo archívu na iné účely ako na nazretie a štúdium iba celkom výnimočne so zreteľom na spoločenský význam ich využitia, a to za podmienky, že sa zabezpečí ich všestranná ochrana a zachovanie fyzického stavu. Ustanovenie § 5 platí obdobne.

(2) Súhlas na využitie archívnych dokumentov v origináloch spôsobom uvedeným v odseku 1 udieľa ministerstvo vnútra; v ostatných prípadoch udieľa súhlas riaditeľ (vedúci) archívu.

§ 9

Vydávanie výpisov, odpisov a reprodukcií archívnych dokumentov

(1) Výpisy, odpisy a reprodukcie archívnych dokumentov môžu archívy vydávať na základe žiadosti a v súlade so spoločenským záujmom iba v tých prípadoch, keď sa žiadateľovi môže udeliť súhlas alebo povolenie využívať archívne dokumenty, alebo toto využívanie sa mu nemôže odoprieť (§ 11 a 12 zákona).

(2) Vyžiadané výpisy, odpisy a reprodukcie archívnych dokumentov, ako aj ďalšie údaje o týchto dokumentoch zasielajú archívy do cudziny prostredníctvom ministerstva vnútra.

§ 10

Exkurzie do archívov

Pri exkurziách do archívov sa postupuje rovnako ako při nazeraní do archívnych dokumentov. Vstupovať do iných priestorov archívu ako do bádateľne archívu možno len s povolením tých orgánov, ktoré udieľajú súhlas na nazretie do archívnych dokumentov.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Záverečné ustanovenia

§ 11

Zvýšená ochrana pri využívaní archívnych dokumentov posúdených ako kultúrne pamiatky a archívnych dokumentov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky

Zvýšenú ochranu pri využívaní archívnych dokumentov posúdených ako kultúrne pamiatky (§ 3 zákona) a archívnych dokumentov vyhlásených za národné kultúrne pamiatky (§ 4 zákona) upravuje osobitný predpis.8)

§ 12

Poplatky

Osobitné predpisy9) ustanovujú, ktoré úkony poskytované archívmi pri využívaní archívnych dokumentov podliehajú poplatkom.

§ 13

Využívanie archívnych dokumentov uložených v kultúrnych a kultúrnovýchovných organizáciách a zariadeniach

Využívanie archívnych dokumentov uložených v organizáciách a zariadeniach Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky (§ 29 zákona) sa spravuje ustanoveniami tejto vyhlášky.

§ 14

Bádateľský poriadok

Orgány a organizácie, ktoré riadia alebo spravujú archívy, vydajú do jedného roka od účinnosti tejto vyhlášky pre svoje archívy bádateľský poriadok; pritom budú vychádzať zo vzorového bádateľského poriadku, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto vyhlášky. Organizácie, ktoré spravujú podnikové archívy, vydajú pre tieto archívy bádateľský poriadok po prerokovaní s príslušným štátnym archívom.


§ 15

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembrom 1976.


Minister:

Ing. Lazar v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 122/1976 Zb.

BÁDATEĽSKÝ LIST

Vzor 01

Príloha 2 vyhlášky č. 122/1976 Zb.

VZOROVÝ BÁDATEĽSKÝ PORIADOK

Podľa ustanovenia § 14 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky č. 122/1976 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov, vydávam pre ........................................... archív v ..................................................... tento bádateľský poriadok:

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

Osoby, orgány a organizácie môžu v súlade so spoločenskými záujmami využívať pre svoje potreby archívne dokumenty uschované v .................................................................
archíve v ......................................................... za podmienok ustanovených zákonom SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve (ďalej len „zákon"), vyhláškou Ministerstva vnútra SSR č. 122/1976 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o podmienkach a spôsobe využívania archívnych dokumentov, a týmto bádateľským poriadkom.

Čl. 2

Nazeranie do archívnych dokumentov a štúdium archívnych dokumentov

(1) Nazrieť do archívnych dokumentov a študovať archívne dokumenty možno len v priestoroch archívu na to určených (ďalej len „bádateľňa archívu"), vrátane priestorov na tieto účely osobitne zariadených (premietacia sieň a pod.). Do priestorov, v ktorých sú uschované archívne dokumenty, nemajú bádatelia prístup.

(2) Záujemca pred nazretím alebo štúdiom archívnych dokumentov preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo preukazom postaveným na jeho roveň, ak ide o cudzinca, platným cestovným dokladom. Zástupcovia orgánov a organizácií, v záujme ktorých alebo pre potreby ktorých sa majú archívne dokumenty využiť, sa okrem toho preukážu písomným splnomocnením, prípadne odporúčaním týchto orgánov alebo organizácií. Ak ide o využitie archívnych dokumentov pre vlastné potreby jednotlivca, vyžaduje sa jeho písomná žiadosť.

(3) V prípadoch, keď sa na využitie archívnych dokumentov vyžaduje podľa zákona (§ 11 ods. 6 a § 12 ods. 2) súhlas alebo povolenie Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra"), prípadne vedúceho organizácie, ktorá archív spravuje, alebo jej nadriadeného orgánu, musí sa záujemca preukázať dokladom o tomto súhlase alebo povolení.

(4) Záujemca o štúdium archívnych dokumentov za účelom publikovania (edície) archívnych dokumentov v pôvodnom úplnom alebo skrátenom znení je povinný, ak sa má takéto publikovanie uskutočniť v cudzine alebo pre cudzinu, vyžiadať si osobitné povolenie ministerstva vnútra.

(5) Bádateľ vyplní bádateľský list. Bádateľ, ktorý študuje archívne dokumenty, vypĺňa tento list aj pri každej zmene účelu, prípadne témy štúdia, ako aj na začiatku každého kalendárneho roka.

(6) Bádatelia sa zapisujú čitateľne pri každej návšteve archívu do knihy návštev. Do tejto knihy sa zapisuje aj každý účastník exkurzie do archívu.

(7) Na nazretie alebo na štúdium sa predkladajú archívne dokumenty v lehote a v množstve podľa prevádzkových podmienok archívu a so zreteľom na spoločenský význam účelu nazretia alebo štúdia.

(8) Ak bádateľ nezačne s využívaním archívnych dokumentov do siedmich dní od dohodnutého dňa ich predloženia, alebo ak využívanie preruší na dlhší čas ako tridsať dní, archív presunie archívne dokumenty z bádateľne archívu späť do priestorov, v ktorých sú trvale uschované.

(9) Bádatelia si pred vstupom do bádateľne archívu odloží kabát, aktovku, tašku a pod. na mieste na to určenom.

(10) Pri nazeraní do archívnych dokumentov alebo pri štúdiu archívnych dokumentov sa bádatelia spravujú pokynmi pracovníka povereného dozorom v bádateľni archívu. Tento pracovník nie je povinný pomáhať pri čítaní textu archívnych dokumentov ani pri jeho prekladaní do iných jazykov a pod.

(11) V bádateľni archívu treba zachovávať ticho; nie je v nej dovolené fajčiť, jesť, piť a pod.

(12) Bádatelia sú povinní šetriť archívne dokumenty, a preto ich nesmú používať ako písacie podložky, priamo z nich kopírovať (mapy, plány a pod.), v nich podčiarkovať, prečiarkúvať alebo do nich vpisovať.

(13) Keď sa robia výpisy a poznámky z archívnych dokumentov, možno používať iba obyčajnú ceruzu strednej tvrdosti. Tieto výpisy a poznámky nesmú bádatelia zanechávať v bádateľni archívu.

(14) Bádatelia zásadne nesmú v bádateľni archívu používať vlastné reprodukčné zariadenia (fotografické, filmové prístroje a pod.). Použitie vlastných reprodukčných zariadení v odôvodnených prípadoch, ďalej použitie písacích strojov, magnetofónov a iných zariadení, ktoré uľahčujú nazeranie a štúdium archívnych dokumentov, môže povoliť riaditeľ (vedúci) archívu, ak to prevádzkové podmienky v bádateľni archívu dovoľujú.

(15) Po každom nazretí alebo po každej študijnej návšteve musí bádateľ vrátiť archívne dokumenty v takom stave a usporiadaní, v akom sa mu predložili. O náhrade prípadne spôsobenej škody platia príslušné predpisy.

(16) Bádateľ môže používať informácie, ktoré získal z archívnych dokumentov iba na účely uvedené v bádateľskom liste. Bádateľ je povinný vo svojich vedeckých alebo iných prácach uviesť názov archívu, názvy využitých archívnych súborov a označenie archívnych dokumentov, z ktorých čerpal.

(17) Bádateľ je povinný oznámiť archívu, z archívnych dokumentov ktorého čerpal, bibliografické údaje o svojej publikovanej práci a zaslať mu jeden jej výtlačok. Ak čerpal z archívnych dokumentov uschovaných vo viacerých archívoch, zašle výtlačok práce iba archívu, z archívnych dokumentov ktorého čerpal najviac; ostatným archívom oznámi bibliografické údaje.

Čl. 3

Využívanie archívnych pomôcok

Bádatelia môžu nazerať do archívnych pomôcok (pomocné evidencie súborov archívnych dokumentov) za podmienok ustanovených v článku 1 a 2 tohto poriadku.

Čl. 4

Vydávanie výpisov, odpisov a reprodukcií archívnych dokumentov

Žiadostiam o vydanie výpisov, odpisov a reprodukcií archívnych dokumentov možno vyhovieť, keď je to v súlade so spoločenským záujmom, a iba v tých prípadoch, keď sa žiadateľovi môže udeliť súhlas alebo povolenie využívať archívne dokumenty, alebo toto využívanie sa mu nemôže odoprieť (§ 11 a 12 zákona).

Čl. 5

Využívanie archívnej knižnice

Bádatelia môžu v súvislosti s účelom nazretia do archívnych dokumentov alebo v súvislosti so študijnou úlohou a v ich rozsahu využívať aj knihy, časopisy a noviny z archívnej knižnice.

Čl. 6

Poplatky za úkony

Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré úkony poskytované archívmi pri využívaní archívnych dokumentov podliehajú poplatkom. Bádatelia môžu požiadať o nazretie do týchto predpisov.

Čl. 7

Záverečné ustanovenia

(1) Využívaním archívnych dokumentov nesmú byť ohrozené štátne alebo spoločenské záujmy alebo právom chránené záujmy dosiaľ žijúcich osôb.

(2) Bádateľom, ktorí porušia niektorú z povinností uložených týmto poriadkom, môže sa ďalšie nazeranie do archívnych dokumentov alebo ďalšie štúdium archívnych dokumentov odoprieť, prípadne udelený súhlas alebo vydané povolenie zrušiť.

V ....................................... dňa ..................................

Podpis
(vedúci orgánu - organizácie,
ktorá riadi alebo spravuje archív)

Poznámky pod čiarou

1) Napr. pri zvukových záznamoch ich prehrávanie, pri filmových záznamoch ich premietanie.

2) Preukazy poslancov FZ, SNR, ČNR, členov vlády ČSSR a vlád ČSR a SSR, vojenský preukaz vojakov v činnej službe, služobný preukaz príslušníkov ZNB, platný čs. cestovný pas alebo cestovný doklad, ktorý ho nahrádza.

3) Občiansky zákonník, Hospodársky zákonník a iné.

4) § 18 až 23, 25 a 26 zákona.

5) Originálom sa rozumie každý archívny dokument, a to aj vtedy, ak ide z technického hľadiska iba o odpis (fotokópiu, inú reprodukciu), pokiaľ bol ako taký posúdený podľa ustanovenia § 2 zákona za archívny dokument.

6) Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 15. septembra 1976 č. LP-222/1976 o spôsobe ochrany a o kategorizácii archívnych dokumentov; úprava je registrovaná v Zbierke zákonov Československej socialistickej republiky a publikovaná v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky.

7) Vo vzťahu k cudzine platia ustanovenia § 8 zákona SNR č. 149/1975 Zb. o archívnictve.

8) § 7 a 10 vyhlášky Ministerstva vnútra SSR č. 167/1975 Zb., ktorou sa upravujú podrobnosti o postupe pri posudzovaní archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a spôsob zabezpečovania zvýšenej ochrany archívnych dokumentov ako kultúrnych pamiatok a národných kultúrnych pamiatok.

9) Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch (sadzobník I) v znení vyhl. č. 120/1972 Zb. a vyhl. č. 119/1973 Zb., ak sa príslušná úhrada, nespravuje cenovými predpismi.