Vyhláška č. 88/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o oprávnení na projektovú činnosť

Čiastka 17/1976
Platnosť od 06.08.1976 do17.05.1990
Účinnosť od 01.10.1976 do17.05.1990
Zrušený 186/1990 Zb.

88

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 26. júla 1976

o oprávnení na projektovú činnosť

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky, Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky a po prerokovaní s Ústrednou radou odborov:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Projektovou činnosťou v zmysle § 43 zákona sa rozumie spracúvanie územnoplánovacích podkladov, územnoplánovacej dokumentácie,1) prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb, ktoré vyžadujú stavebné povolenie,2) typizačných smerníc a typových podkladov.3)

(2) Projektovú činnosť môže organizácia vykonávať iba na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia na projektovú činnosť (ďalej len „oprávnenie“), občan len na základe a v rozsahu povolenia vydaného stavebným úradom.

Oprávnenie na projektovú činnosť organizácií

§ 2

Oprávnenie na projektovú činnosť

(1) Orgán príslušný na udelenie oprávnenia4) môže oprávnenie udeliť iba týmto organizáciám:

a) organizáciám, ktorých hlavným predmetom činnosti je projektová činnosť (projektové organizácie, útvary hlavných architektov národných výborov),

b) vysokým školám, prípadne stredným odborným školám technického smeru,

c) iným organizáciám, len ak majú pre projektovú činnosť vytvorený samostatný útvar alebo iné vhodné organizačné predpoklady.

(2) Oprávnenie sa môže udeliť iba organizácii, v ktorej sú predpoklady, že spĺňa alebo v určenej lehote splní tieto podmienky:

a) je spôsobilá v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať vlastnými pracovníkmi komplexné technické, ekonomické a architektonické riešenie dokumentácie uvedenej v § 1 ods. 1 v súlade s príslušnými právnymi predpismi, včítane technických noriem,

b) zamestnáva vo vedúcich a ostatných technických funkciách pracovníkov s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi, ktoré ustanovujú príslušné mzdové, prípadne iné predpisy,

c) zamestnáva najmenej 150 pracovníkov, ak ide o projektovú organizáciu.

(3) Orgán príslušný na udelenie oprávnenia môže oprávnenie odoprieť, aj keď organizácia preukáže splnenie predpokladov ustanovených v odseku 2.

(4) Oprávnenie nepotrebuje stavebník (investor) na vypracovanie prípravnej dokumentácie pre vlastnú investičnú výstavbu a opravy vlastných stavieb, prípadne pre investičnú výstavbu a opravy stavieb v rámci výrobnej hospodárskej jednotky, ktorej je súčasťou.

(5) Oprávnenie na projektovú činnosť nepotrebuje zahraničná organizácia, ktorá bude vykonávať funkciu generálneho projektanta, ak preukáže, že je oprávnená projektovať danú stavbu podľa práva platného v krajine jej sídla, a ak sa zaviaže, že bude dodržiavať predpisy o dokumentácii stavieb5) a ostatné právne predpisy, včítane technických noriem, platné v Československej socialistickej republike.

§ 3

Postup pri udieľaní oprávnenia

(1) Organizácia predkladá žiadosť o udelenie oprávnenia, prípadne o jeho zmenu orgánu príslušnému oprávnenie udeliť. V žiadosti uvedie:

a) názov a sídlo organizácie,

b) odborné zameranie (špecializáciu) projektovej činnosti podľa druhu stavieb, prípadne prác, na ktoré oprávnenie žiada,

c) meno vedúceho organizácie a jeho zástupcov, pri organizáciách s inou hlavnou činnosťou než projektovou aj meno vedúceho projektového útvaru, prípadne pracovníka zodpovedného za projektovú činnosť,

d) zoznam vedúcich technických pracovníkov s uvedením ich kvalifikácie, praxe a významných prác, ktorých sú spracovateľmi,

e) plánovaný počet pracovníkov projektovej organizácie spolu a v členení podľa ich odborného zamerania,6) pri organizáciách s inou hlavnou činnosťou než projektovou sa uvedie predpokladaný počet pracovníkov samostatného projektového útvaru, prípadne počet pracovníkov, ktorí sa budú zaoberať projektovou činnosťou, a v členení podľa ich odborného zamerania,6)

f) ako spĺňa podmienky § 2 ods. 2, prípadne dokedy tieto podmienky splní,

g) termín začatia činnosti.

(2) Organizácii s inou hlavnou činnosťou než projektovou sa oprávnenie môže udeliť iba v tomto rozsahu:

a) stavebníkovi (investorovi)7) na vypracovanie projektovej dokumentácie pre vlastnú investičnú výstavbu a opravy vlastných stavieb, prípadne pre investičnú výstavbu a opravy stavieb v rámci výrobnej hospodárskej jednotky, ktorej je súčasťou,

b) dodávateľskej organizácii8) na vypracovanie častí úvodných projektov pre generálneho projektanta a vykonávacích projektov v rozsahu jej dodávky,9)

c) dodávateľskej organizácii, ktorá môže byť generálnym projektantom,10) na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavby vymedzené v oprávnení na projektovú činnosť alebo osobitne určené Federálnym ministerstvom pre technický a investičný rozvoj,

d) ostatným organizáciám v rozsahu určenom ústredným orgánom príslušným udeliť oprávnenie.

(3) Orgán príslušný udeliť oprávnenie, ak je ním federálny orgán, si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak je ním orgán republiky, stanovisko Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby a techniky republiky“). V stanovisku sa posudzuje účelnosť udelenia žiadaného oprávnenia najmä z hľadiska využitia a rozvoja projektových kapacít a z hľadiska vzťahov k štátnemu plánu projektových prác.

(4) V rozhodnutí o udelení oprávnenia sa vymedzí jeho rozsah, prípadne obmedzí objem projektových prác pre jednotlivú stavbu (zákazku) alebo projektová činnosť sa vymedzí účelove tak, aby zodpovedala odbornému zameraniu organizácie.

(5) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, zašle jeho rovnopis príslušnému štatistickému orgánu a Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj. Ak oprávnenie udelil orgán republiky, zašle jeho rovnopis aj ministerstvu výstavby a techniky republiky.

(6) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky republík vedú evidenciu nimi vydaných oprávnení i oprávnení, ktorých vydanie im bolo oznámené.

§ 4

Povinnosti organizácie

Organizácie sú povinné dodržiavať podmienky, za ktorých sa udelilo oprávnenie, a oznamovať orgánom príslušným oprávnenie udeliť, ako aj Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, prípadne ministerstvu výstavby a techniky republiky všetky zmeny v určených podmienkach, ku ktorým došlo po udelení oprávnenia.

§ 5

Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia

(1) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie udelené; ak zistí, že organizácia nedodržiava tieto podmienky, alebo ak sú pre to iné závažné dôvody, môže jej určiť ďalšie podmienky alebo oprávnenie zmeniť, obmedziť, prípadne odňať. Pritom postupuje obdobne podľa § 3 ods. 3.

(2) Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia sa oznamujú obdobne ako udelenie oprávnenia (§ 3 ods. 5).

(3) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky republík môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok oprávnení, a to aj tých oprávnení, ktorých vydanie im nebolo oznámené; zistené závady a opatrenia na ich odstránenie prerokujú s orgánom, ktorý udelil oprávnenie.

(4) Nedokončené práce, na vykonanie ktorých boli uzavreté hospodárske zmluvy do zmeny, obmedzenia alebo odňatia oprávnenia, sa môžu dokončiť podľa týchto zmlúv, pokiaľ orgán príslušný udeliť oprávnenie nerozhodne inak.

§ 6

Vykonávanie projektovej činnosti

(1) Organizácie oprávnené na projektovú činnosť vykonávajú túto činnosť predovšetkým pracovníkmi v pracovnom pomere. Iba výnimočne na zabezpečenie neodkladných, mimoriadnych alebo špeciálnych čiastkových projektových prác, ktoré nemôžu zabezpečiť pracovníci v pracovnom pomere alebo v inej oprávnenej organizácii, môžu organizácie uzavierať o ich vykonaní aj dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohody o vykonaní práce, prípadne dohody o pracovnej činnosti) s projektantmi.

(2) Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, prípadne dohodu o pracovnej činnosti) môže organizácia uzavrieť, ak sú splnené podmienky ustanovené v § 232 a nasl. Zákonníka práce a ak projektant spĺňa kvalifikačné predpoklady určené pre zodpovedajúcu funkciu v mzdovom predpise. Povolenie podľa § 7 a nasl. tejto vyhlášky nie je pritom potrebné.

(3) Za práce vykonané na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru projektantovi patrí odmena zodpovedajúca mzdovému predpisu, ktorý platí pre odmieňanie rovnakých alebo obdobných prác v pracovnom pomere, pokiaľ výšku odmeny neurčuje osobitný predpis.

Povoľovanie projektovej činnosti občanom

§ 7

Spracovanie projektovej dokumentácie občanmi

(1) Občania ako projektanti jednotlivci (ďalej len „projektanti jednotlivci“) môžu spracúvať projektovú dokumentáciu určenú na účely vydania stavebného povolenia, ak sa im vydalo povolenie podľa § 8 a ak ide o stavbu,

a) ktorej stavebníkmi sú občania, ak odborný odhad stavebného nákladu nepresahuje 500 000 Kčs,

b) uskutočňovanú národným výborom občianskou svojpomocou, ak prepočtové náklady stavby11) nepresahujú 2 000 000 Kčs,

c) uskutočňovanú stavebným bytovým družstvom, prípadne družstvom pre výstavbu rodinných domčekov, ak rozpočtový náklad stavby11) nepresahuje 500 000 Kčs. Ak spracúva projektovú dokumentáciu pre bytovú výstavbu stavebného bytového družstva, prípadne družstva pre výstavbu rodinných domčekov jeho člen alebo niekoľko projektantov jednotlivcov, z ktorých aspoň jeden je členom tohto družstva a v projektovanej stavbe sa rieši pre tohto člena družstva potreba bývania, je táto hranica 4 000 000 Kčs.

(2) Ak je stavebníkom občan, uzaviera s projektantom jednotlivcom zmluvu o občianskej výpomoci.12) Ak je stavebníkom organizácia, uzaviera s projektantom jednotlivcom dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (dohodu o vykonaní práce, prípadne dohodu o pracovnej činnosti) za podmienok ustanovených v § 232 až 238 Zákonníka práce. Projektant jednotlivec je na žiadosť stavebníka povinný súčasne sa zaviazať na výkon autorského dozoru.13)

(3) Ak má na projektovej dokumentácii stavby pracovať niekoľko projektantov jednotlivcov, uzavrie stavebník s každým z nich zmluvu o občianskej výpomoci, prípadne dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru a s jedným z nich sa dohodne v rámci tejto zmluvy alebo dohody o koordinácii prác zúčastnených projektantov. Každý z týchto projektantov jednotlivcov musí mať samostatné povolenie podľa § 8.

§ 8

(1) Povolenie spracovať projektovú dokumentáciu (ďalej len „povolenie“) vždy len na určitú stavbu projektantovi jednotlivcovi na jeho žiadosť vydá stavebný úrad príslušný vydať stavebné povolenie tejto stavby.14) Žiadateľ v žiadosti uvedie, koľko povolení a v akých nákladoch projektovaných stavieb dostal v priebehu kalendárneho roka (§ 9).

(2) Podmienkou vydania povolenia je, že projektant jednotlivec

a) má vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru a najmenej 5 rokov odbornej praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania príslušného smeru, alebo má úplné stredné odborné vzdelanie príslušného smeru a najmenej 10 rokov praxe, pri ktorej sa vyžaduje znalosť projektovania príslušného smeru; povolenie sa výnimočne môže dať aj projektantovi, ktorý má nižšie odborné vzdelanie, najmenej 12 rokov praxe a ktorého pracovné výsledky trvale majú vysokú úroveň,

b) je zamestnaný v pracovnom pomere na plný ustanovený týždňový pracovný čas a vopred má písomný súhlas organizácie, v ktorej tento pracovný pomer trvá, na vykonanie prác uvedených v odseku 1. Súhlas na vykonanie prác môže organizácia dať iba pracovníkovi, ktorého pokladá za odborne spôsobilého tieto práce vykonávať; súhlas možno udeliť iba na rozsah prác, ktorý je projektant jednotlivec schopný vzhľadom na svoju kvalifikáciu zvládnuť sám. Podmienka zamestnania v pracovnom pomere sa nevyžaduje u dôchodcov a žien trvale sa starajúcich o dieťa v predškolskom veku.

(3) Projektant jednotlivec môže vypracúvať projektovú dokumentáciu pre vlastnú stavbu, len ak spĺňa podmienky uvedené v odseku 2 písm. a) a má povolenie.

(4) Stavebný úrad povolenie nevydá, ak mu je známe, že doterajšie pracovné výsledky žiadateľa v projektovaní neposkytujú záruku požadovanej kvality diela, alebo ak by projektant jednotlivec prekročil sumu ustanovenú v § 9, alebo ak spracovanie projektovej dokumentácie projektantom jednotlivcom nie je odôvodnené spoločenskou potrebou.

(5) Za vydanie povolenia projektant jednotlivec zaplatí stavebnému úradu poplatok podľa predpisov o správnych poplatkoch.

(6) Rovnopis povolenia zasiela stavebný úrad príslušnej finančnej správe a na účely evidencie aj okresnému (obvodnému) národnému výboru príslušnému podľa miesta bydliska projektanta jednotlivca.

§ 9

Najvyšší počet povolení

V priebehu kalendárneho roka možno projektantovi jednotlivcovi vydať iba toľko povolení, aby súčet cien projektovej dokumentácie ním spracovanej neprekročil spolu 50 000 Kčs.

§ 10

Posúdenie projektovej dokumentácie

(1) Ak ide o stavbu, kde treba riešiť zložitejšie územno-technické alebo architektonické podmienky, alebo o stavbu osobitného spoločenského významu, môže stavebný úrad pri vydaní povolenia určiť, že projektová dokumentácia sa pred odovzdaním stavebníkovi musí posúdiť, ako týmto podmienkam alebo významu vyhovuje.

(2) Posúdenie podľa odseku 1 si projektant jednotlivec vyžiada od projektovej organizácie príslušnej podľa miesta stavby alebo druhu stavby, prípadne určenej stavebným úradom.

(3) Za posúdenie zaplatí projektant jednotlivec 10 % z ceny projektovej dokumentácie, vypočítanej podľa § 11 ods. 2.

§ 11

Odmena projektanta jednotlivca

(1) Stavebníci uvedení v § 7 môžu s projektantom jednotlivcom za práce na projektovej dokumentácii vykonané v súlade s povolením stavebného úradu, vydaného podľa ustanovenia § 8, dojednať odmenu

a) až do výšky 40 % ceny projektovej dokumentácie, pri ktorej sa neuskutoční posúdenie (§ 10),

b) až do výšky 50 % ceny projektovej dokumentácie, pri ktorej sa uskutoční posúdenie.

(2) Cena projektovej dokumentácie, včítane autorského dozoru, sa vypočíta podľa cenníka projektových prác.

§ 12

Evidencia vydaných povolení

Stavebné úrady vedú evidenciu povolení vydaných projektantom jednotlivcom (§ 8).


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Organizácie, ktorým bolo udelené oprávnenie podľa doterajších predpisov, sú povinné do troch mesiacov od účinnosti tejto vyhlášky oznámiť orgánom príslušným udeliť oprávnenie, do akej miery spĺňajú podmienky tejto vyhlášky. Pokiaľ organizácie v uvedenej lehote toto oznámenie nepredložia, nesmú sa po uplynutí lehoty zaväzovať na ďalšiu projektovú činnosť.

(2) Orgány uvedené v odseku 1 preskúmajú predložené oznámenie a rozhodnú, či sa oprávnenie ponechá v platnosti, zmení alebo odníme.

(3) Nedokončené práce, na vykonanie ktorých boli uzavreté hospodárske zmluvy do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1, prípadne do preskúmania oznámenia, sa môžu dokončiť podľa uzavretých hospodárskych zmlúv, pokiaľ orgán príslušný udeliť oprávnenie nerozhodne inak.

§ 14

Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje na návrh orgánu príslušného udeliť oprávnenie, ak je ním federálny orgán, Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, ak je ním orgán republiky alebo ak ide o projektantov jednotlivcov, ministerstvo výstavby a techniky republiky.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Prvý námestník ministra:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 a 8 zákona.

2) § 55 ods. 1 zákona, vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb a vyhláška č. 79/1973 Zb. o experimentálnom overovaní vo výstavbe.

3) Vyhláška č. 75/1971 Zb. o typizácii vo výstavbe.

4) § 43 zákona.

5) Vyhláška č. 163/1973 Zb.

6) V členení na urbanistov, architektov, projektantov pozemných stavieb, inžinierskych stavieb, vodohospodárskych stavieb, zdravotníckej techniky, elektrotechniky, strojárov, technológov, geodetov, geológov, rozpočtárov a pod.

7) § 3 ods. 2 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

8) § 3 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

9) § 26 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

10) § 3 ods. 5 vyhlášky č. 163/1973 Zb.

11) § 45 vyhlášky č. 163/1973 Zb. - hlava II až VIII prepočtu.

12) § 384 a ďalšie Občianskeho zákonníka.

13) Obdobne podľa § 68 vyhlášky č. 163/1973 Zb. s ohľadom na rozsah stavby.

14) § 140 zákona.