Vyhláška č. 158/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodnej stráži

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.05.2002
Účinnosť od 01.01.1977 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

158

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 3. decembra 1976

o vodnej stráži

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 23 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:


§ 1

Vodnú stráž na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel ustanovujú okresné národné výbory, v Bratislave Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „vodohospodársky orgán“), v územnom obvode ktorých sú vody, vodné toky alebo vodohospodárske diela, na ochranu ktorých má byť vodná stráž ustanovená. Ak sú tieto vody, vodné toky alebo vodohospodárske diela na území niekoľkých okresov, prípadne krajov, môže vodnú stráž ustanoviť vodohospodársky orgán, v obvode ktorého má občan navrhnutý na ustanovenie za člena vodnej stráže trvalý pobyt.

§ 2

(1) Za člena vodnej stráže môže byť takisto ustanovený československý štátny občan, ktorý dovŕšil 21 rokov, je oddaný socialistickému spoločenskému zriadeniu, bezúhonný, požívajúci všeobecnú vážnosť a dôveru, telesne a duševne spôsobilý na výkon tejto funkcie, ktorý pozná povinnosti a práva vodnej stráže a zložil predpísaný sľub.

(2) Organizácia,1) ktorá navrhuje občana na ustanovenie za člena vodnej stráže, predloží vodohospodárskemu orgánu príslušnému na ustanovenie vodnej stráže doklad o zdravotnom stave navrhovaného, výpis z registra trestov, uvedie, kde a ako ho poučila o povinnostiach a právach vodnej stráže, a navrhne rozsah jeho pôsobnosti.

(3) Vodohospodársky orgán preskúša vedomosti navrhovaného o povinnostiach a právach vodnej stráže.

§ 3

Vodohospodársky orgán oboznámi občana, ktorý má byť ustanovený za člena vodnej stráže, v spolupráci s organizáciou, ktorá jeho ustanovenie navrhuje, s určeným rozsahom pôsobnosti v tejto funkcii. Pri určení rozsahu pôsobnosti vychádza vodohospodársky orgán z predloženého návrhu.

§ 4

(1) Občan, ktorý má byť ustanovený za člena vodnej stráže, skladá vodohospodárskemu orgánu tento sľub:

„Sľubujem, že ako člen vodnej stráže budem chrániť záujmy Československej socialistickej republiky, budem s najväčšou starostlivosťou vykonávať v určenom rozsahu ochranu vôd, vodných tokov s vodohospodárskych diel, pri svojej činnosti budem dodržiavať právne predpisy a neprekročím oprávnenia prislúchajúce vodnej stráži.“

(2) Po zložení sľubu vydá vodohospodársky orgán členovi vodnej stráže osvedčenie o jeho ustanovení za člena vodnej stráže a služobný odznak. V osvedčení určí rozsah pôsobnosti člena vodnej stráže a uvedie dátum zloženia sľubu a číslo služobného odznaku.

(3) Služobný odznak je z kovu, má tvar elipsy, v strede ktorej je umiestnený štátny znak Československej socialistickej republiky. Výška štátneho znaku je 5 cm a šírka 3,7 cm. V hornej časti obvodového pása odznaku je nápis VODNÁ STRÁŽ, v spodnej časti odznaku je vyrazené jeho číslo.

§ 4a

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky môže pre pracovníkov vodohospodárskych orgánov vykonávajúcich vodohospodársky dozor, pracovníkov Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie a pracovníkov štátnych vodohospodárskych orgánov riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorí vykonávajú funkciu vodnej stráže, zaviesť rovnošatu a označenie na rovnošate podľa jednotných zásad určených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky. Súčasťou označenia rovnošaty je štátny znak.

§ 5

Člen vodnej stráže je povinný pri plnení svojich úloh na požiadanie preukázať sa osvedčením o ustanovení za člena vodnej stráže.

§ 6

(1) Vodná stráž vykonáva vo vymedzenom rozsahu ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel proti osobám a organizáciám, ktoré porušia ustanovenia vodného zákona na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel.

(2) Organizácia, ktorá navrhla ustanovenie člena vodnej stráže, vybaví ho potrebnými pomôckami na výkon jeho funkcie a sleduje, či náležite vykonáva svoju funkciu.

§ 7

(1) Vodohospodársky orgán, ktorý člena vodnej stráže ustanovil, odvolá ho z funkcie v prípadoch, ak

a) člen vodnej stráže požiada o odvolanie,

b) organizácia, ktorá ustanovenie občana za člena vodnej stráže navrhla, oznámi vodohospodárskemu orgánu okolnosti, ktoré bránia tomu, aby naďalej plnil úlohy vodnej stráže, prípadne ak sa vodohospodársky orgán o takýchto okolnostiach sám dozvie,

c) člen vodnej stráže poruší zložený sľub.

(2) Občan, ktorého vodohospodársky orgán odvolal z funkcie člena vodnej stráže, je povinný ihneď odovzdať tomuto orgánu služobný odznak a osvedčenie o ustanovení za člena vodnej stráže.

(3) Ak dôjde k zmene v určení miestnej pôsobnosti člena vodnej stráže, člen vodnej stráže sľub znovu neskladá.

§ 8

Vodohospodárske orgány vedú evidenciu členov vodnej stráže, ktorých ustanovili do funkcie.

§ 9

Člen vodnej stráže pri výkone ochrany podľa povahy porušenia právnych predpisov je povinný zasiahnuť, pričom môže

a) vyzvať, aby sa upustilo od takej činnosti, ktorá je porušením ustanovení vodného zákona na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel,

b) zistiť organizáciu alebo totožnosť osôb, ktoré porušili ustanovenia vodného zákona na ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel,

c) ukladať občanom podľa osobitných predpisov2) pokuty v blokovom konaní za priestupky proti ochrane vodného hospodárstva,

d) požiadať o spoluprácu Zbor národnej bezpečnosti, ak plnenie svojich úloh nemôže zabezpečiť vlastnými silami alebo prostriedkami.

§ 10

Člen vodnej stráže požíva pri plnení svojich úloh ochranu verejného činiteľa.


§ 11

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Margetin v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

2) Vyhláška č. 61/1961 Zb. o blokovom konaní v znení vyhlášky č. 7/1970 Zb.