Nariadenie vlády č. 52/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ"

Čiastka 11/1976
Platnosť od 28.05.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 01.07.1976 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

52

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. apríla 1976

o udieľaní čestných titulov „zaslúžilý vynálezca" a „zaslúžilý zlepšovateľ"

Vláda Československej socialistickej republiky po prerokovaní s Ústrednou radou odborov nariaďuje na vykonanie zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch a podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

(1) Ako výraz celospoločenského ocenenia technickej tvorivej práce a iniciatívy autorov vynálezov a zlepšovacích návrhov, ktorí dosiahli v oblasti vedecko - technického pokroku vynikajúce výsledky, sa zavádzajú čestné tituly „zaslúžilý vynálezca“ a „zaslúžilý zlepšovateľ“, s ktorými sa spája právo nosiť zlatý alebo strieborný čestný odznak.

(2) Pri udieľaní čestných titulov sa vychádza z toho, aký významný je spoločenský prospech z využitia vynálezov alebo zlepšovacích návrhov, a z celkového hodnotenia autorovej osobnosti.

§ 2

Čestný titul „zaslúžilý vynálezca“ s právom nosiť zlatý čestný odznak sa môže udeliť autorovi jedného alebo viacerých vynálezov (ďalej len „vynález“), na ktoré boli udelené autorské osvedčenia, ak využitie vynálezu

a) prispelo k riešeniu úloh národohospodárskych plánov a ak spoločenský prospech dosiahnutý v najvýhodnejšom roku z prvých piatich rokov využitia vynálezu v tuzemsku alebo prínos z jeho využitia v zahraničí bol najmenej 3 mil. Kčs, alebo

b) veľmi významne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo k zlepšeniu pracovných podmienok, alebo

c) prinieslo iný veľmi významný spoločenský prospech.

§ 3

Čestný titul „zaslúžilý vynálezca“ s právom nosiť strieborný čestný odznak sa môže udeliť autorovi vynálezu, na ktorý bolo udelené autorské osvedčenie, ak využitie vynálezu

a) prispelo k riešeniu úloh národohospodárskych plánov a ak spoločenský prospech dosiahnutý v najvýhodnejšom roku z prvých piatich rokov využitia vynálezu v tuzemsku alebo prínos z jeho využitia v zahraničí bol najmenej 2 mil. Kčs, alebo

b) významne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo k zlepšeniu pracovných podmienok, alebo

c) prinieslo iný významný spoločenský prospech.

§ 4

Čestný titul „zaslúžilý zlepšovateľ“ s právom nosiť zlatý čestný odznak sa môže udeliť autorovi jedného alebo viacerých zlepšovacích návrhov (ďalej len „zlepšovací návrh“), na ktoré boli vydané zlepšovateľské preukazy, ak využitie zlepšovacieho návrhu

a) prispelo najmä k zdokonaleniu výroby, zvýšeniu produktivity práce, zníženiu vlastných nákladov, úspore pracovných síl, palív, energie, surovín alebo materiálu alebo k zvýšeniu kvality výrobkov a ak spoločenský prospech dosiahnutý v najvýhodnejšom roku z prvých troch rokov využitia zlepšovacieho návrhu bol najmenej 1,5 mil. Kčs, alebo

b) veľmi významne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo k zlepšeniu pracovných podmienok, alebo

c) prinieslo iný veľmi významný spoločenský prospech.

§ 5

Čestný titul „zaslúžilý zlepšovateľ“ s právom nosiť strieborný čestný odznak sa môže udeliť autorovi zlepšovacieho návrhu, na ktorý bol vydaný zlepšovateľský preukaz, ak využitie zlepšovacieho návrhu

a) prispelo najmä k zdokonaleniu výroby, zvýšeniu produktivity práce, zníženiu vlastných nákladov, úspore pracovných síl, palív, energie, surovín alebo materiálu alebo k zvýšeniu kvality výrobkov a ak spoločenský prospech dosiahnutý v najvýhodnejšom roku z prvých troch rokov využitia zlepšovacieho návrhu bol najmenej 1 mil. Kčs alebo

b) významne prispelo k zvýšeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo k zlepšeniu pracovných podmienok alebo

c) prinieslo iný významný spoločenský prospech.

§ 6

(1) Čestné tituly „zaslúžilý vynálezca“ a „zaslúžilý zlepšovateľ“ s právom nosiť zlatý alebo strieborný čestný odznak (ďalej len „čestné tituly“) udieľajú ministri a vedúci ostatných ústredných orgánov, v odvetvovej pôsobnosti ktorých došlo k vytvoreniu alebo využitiu vynálezov a zlepšovacích návrhov, spolu s príslušným ústredným, českým alebo slovenským výborom odborového zväzu po prerokovaní s Úradom pre vynálezy a objavy. Na úseku poľnohospodárskeho družstevníctva udieľa tieto čestné tituly príslušný minister poľnohospodárstva a výživy republiky spolu s príslušným ústredným výborom Zväzu družstevných roľníkov po prerokovaní s Úradom pre vynálezy a objavy.

(2) Čestné tituly na úseku spotrebných, výrobných a bytových družstiev udieľajú ústredné orgány spotrebných, výrobných a bytových družstiev po prerokovaní s Úradom pre vynálezy a objavy; pri spotrebných a bytových družstvách aj s príslušným českým alebo slovenským výborom odborového zväzu.

(3) Autorom vynálezov a zlepšovacích návrhov, ktoré významom a rozsahom využitia presahujú pôsobnosť jedného ústredného orgánu, pričom nepresahujú pôsobnosť republiky, udieľa čestné tituly príslušný minister výstavby a techniky s Českou odborovou radou alebo Slovenskou odborovou radou, prípadne na úseku poľnohospodárskeho družstevníctva s príslušným ústredným výborom Zväzu družstevných roľníkov alebo na úseku spotrebných, výrobných alebo bytových družstiev s ústrednými orgánmi spotrebných, výrobných a bytových družstiev po prerokovaní s Úradom pre vynálezy a objavy.

(4) Čestné tituly autorom vynálezov a zlepšovacích návrhov, ktoré významom a rozsahom využitia presahujú pôsobnosť vymedzenú v odsekoch 1 až 3, udieľa minister Československej socialistickej republiky pre technický a investičný rozvoj alebo z jeho poverenia predseda Úradu pre vynálezy a objavy s Ústrednou radou odborov, prípadne na úseku poľnohospodárskeho družstevníctva s Ústredným výborom Zväzu družstevných roľníkov Československej socialistickej republiky alebo na úseku spotrebných, výrobných a bytových družstiev s Ústrednou radou družstiev.

(5) Zároveň s udelením čestného titulu odovzdávajú predstavitelia orgánu, ktorý titul udelil, čestný odznak a listinu (diplom) o udelení čestného titulu.

(6) Čestné tituly sa udieľajú spravidla pri príležitosti významných dní Československej socialistickej republiky, prípadne dní významných pre jednotlivé úseky a odvetvia národného hospodárstva alebo pri dosiahnutí životných jubileí vyznamenávaných.

§ 7

(1) Návrhy na udelenie čestných titulov predkladajú najmä organizácie, v ktorých došlo k vytvoreniu alebo využitiu vynálezu alebo zlepšovacieho návrhu, ako aj organizácie, v ktorých sú autori v pracovnom alebo členskom pomere, a to po dohode s orgánmi Revolučného odborového hnutia svojím priamo nadriadeným orgánom. Tieto priamo nadriadené, prípadne ústredné orgány predkladajú návrhy so svojimi stanoviskami ministrom, prípadne vedúcim ostatných ústredných orgánov oprávneným udeliť čestné tituly.

(2) Návrhy na udelenie čestných titulov môžu obdobne predkladať ústredné, krajské a iné riadiace orgány.

(3) K návrhu na udelenie čestného titulu treba pripojiť celkové hodnotenie autorovej osobnosti, najmä aj odpisy autorských osvedčení alebo zlepšovateľských preukazov a doklady o prínose z využitia vynálezov a zlepšovacích návrhov.

§ 8

(1) Čestný titul možno odňať, ak sa jeho nositeľ dopustil konania, ktoré ho robí nehodným čestného titulu, alebo ak dodatočne vyjdú najavo skutočnosti o tom, že mu bol čestný titul udelený nezaslúžene.

(2) Pri odňatí čestného titulu je občan povinný vrátiť listinu o udelení čestného titulu aj odznak orgánu, ktorý titul udelil.

§ 9

Veci čestných titulov spravuje Úrad pre vynálezy a objavy.


§ 10

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.


Dr. Štrougal v. r.