Zákon č. 151/1976 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977

151

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1976

rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

(1) Celkové príjmy štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „štátny rozpočet republiky“) sa určujú sumou 64 486 578 000 Kčs

celkové výdavky štátneho rozpočtu republiky sa určujú sumou 64 486 578 000 Kčs

(príloha č. 1).

(2) V štátnom rozpočte republiky je obsiahnutý

súhrnný finančný vzťah rozpočtov národných výborov k štátnemu rozpočtu republiky (dotácie zo štátneho rozpočtu republiky) vo výške 7 630 600 000 Kčs

a účelové subvencie poskytované zo štátneho rozpočtu republiky do rozpočtov národných výborov vo výške 10 277 900 000 Kčs

(príloha č. 2).

§ 2

Vláda Slovenskej socialistickej republiky zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu republiky určených týmto zákonom v nových veľkoobchodných cenách vyhlásených k 1. januáru 1977; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu republiky.

§ 3

Vláda Slovenskej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže premietnuť do štátneho rozpočtu republiky, ak sa tým nenaruší jeho vyrovnanosť, najmä zmeny štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky a organizačné zmeny, upraviť súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom, ak sa zmenia predpoklady, za ktorých boli tieto vzťahy k štátnemu rozpočtu republiky určené.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.


Príloha č. 1 zákona SNR č. 151/1976 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977

Príjmyv tis. Kčs
Príjmy zo socialistického hospodárstva16 988 844
Dane od obyvateľstva a poplatky 9 442 000
Ostatné príjmy 585 734
Dotácie a subvencie zo štátneho rozpočtu federácie37 470 000
Spolu64 486 578
Výdavkyv tis. Kčs
Hospodárstvo23 918 848
Kultúrne a sociálne opatrenia20 644 914
Obrana a bezpečnosť 1 345 100
Správa 472 179
Súdy, prokuratúry a arbitráž 197 037
Súhrnný finančný vzťah a účelové subvencie národným výborom17 908 500
Spolu64 486 578

Príloha č. 2 zákona SNR č. 151/1976 Zb.

Súhrnný finančný vzťah (dotácie) a účelové subvencie národným výborom zo štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky na rok 1977

KrajDotácie
(v tis. Kčs)
Účelové subvencie
(v tis. Kčs)
Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy 620 5001 701 900
Západoslovenský krajský národný výbor1 551 4002 843 200
Stredoslovenský krajský národný výbor2 709 9002 983 500
Východoslovenský krajský národný výbor2 748 8002 749 300
Spolu7 630 60010 277 900