Vyhláška č. 119/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

(v znení č. 15/1987 Zb.(nepriamo))

Čiastka 23/1976
Platnosť od 13.10.1976
Účinnosť od 12.09.1986
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 13. februára 1976.

119

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. septembra 1976

o Protokole o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci


Dňa 21. júna 1974 bol v Sofii podpísaný Protokol o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Prezident republiky Protokol ratifikoval a ratifikačná listina bola uložená u vlády Zväzu sovietskych socialistických republík, depozitára Protokolu, 24. februára 1975.

Protokol nadobudol platnosť na základe svojho článku 2 dňom 13. februára 1976.

Český preklad Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

PROTOKOL
o zmenách Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Kubánskej republiky, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky,

prihliadajúc na uznesenia XVI., XVII. a XXVIII. Zasadania RVHP týkajúce sa zmien Štatútu RVHP a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP,

majúc na zreteli ustanovenia článku XVI Štatútu RVHP a článku VI Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP,

dohodli sa takto:

Článok 1

Urobiť zmeny Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a Dohovoru o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, ktoré boli podpísané 14. decembra 1959 a nadobudli platnosť 13. aprílom 1960, v znení príloh 1 a 2 tohto Protokolu.

Článok 2

Protokol budú ratifikovať štáty, ktoré ho podpísali, a nadobudne platnosť dňom, keď všetky štáty, ktoré tento Protokol podpísali, uložia u depozitára ratifikačné listiny, o čom depozitár upovedomí tieto štáty. Pritom sa má na zreteli, že Kubánska republika a Mongolská ľudová republika súčasne ratifikujú Štatút RVHP a Dohovor o právnej spôsobilosti, výsadách a imunitách RVHP so zmenami urobenými podľa článku 1 tohto Protokolu.

Článok 3

Len čo Protokol nadobudne platnosť, bude ho depozitár registrovať v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.

Článok 4

Protokol bol spísaný v jednom vyhotovení v ruskom jazyku. Protokol bude daný do úschovy vláde Zväzu sovietskych socialistických republík, ktorá bude depozitárom tohto Protokolu.

Vláda ZSSR rozošle overené kópie Protokolu vládam ostatných členských štátov RVHP, ktoré tento Protokol podpísali, a tak isto bude informovať tieto vlády a sekretára Rady o uložení ratifikačných listín do úschovy u vlády ZSSR.

Dané v Sofii 21. júna 1974.

PRÍLOHA 1

Zmeny Štatútu Rady vzájomnej hospodárskej pomoci

1. V článku I bode 1 sa za slová „zjednocovaním a koordináciou úsilia členských štátov Rady“ vložia slová „k ďalšiemu prehlbovaniu a zdokonaľovaniu spolupráce a k rozvoju socialistickej ekonomickej integrácie“; za slová „k nepretržitému rastu produktivity práce“ sa vložia slová „k postupnému zbližovaniu a vyrovnávaniu úrovne ekonomického rozvoja,“.

2. Článok I bod 2 druhý odsek bude znieť takto:

„Hospodárska a vedeckotechnická spolupráca členských štátov Rady sa uskutočňuje v súlade so zásadami socialistického internacionalizmu, na základe rešpektovania štátnej zvrchovanosti, nezávislosti a národných záujmov, nezasahovania do vnútorných vecí štátu, úplnej rovnoprávnosti, vzájomných výhod a súdružskej vzájomnej pomoci.“.

3. V článku II bode 2 sa vypustí slovo „európske“.

4. V článku II bode 4 d) sa slová „odporúčania prijaté v Rade“ nahradia slovami „odporúčania orgánov Rady, ktoré prijali“.

5. Článok III bod 1 bude znieť takto:

1. V súlade s cieľmi a zásadami uvedenými v článku I tohto Štatútu Rada vzájomnej hospodárskej pomoci:

a) organizuje všestrannú hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu členských štátov Rady na najracionálnejšie využívanie ich prírodných zdrojov a na urýchlenie rozvoja výrobných síl a napomáha rozvoj socialistickej ekonomickej integrácie;

b) napomáha zdokonaľovanie medzinárodnej socialistickej deľby práce koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, špecializáciou a kooperáciou výroby členských štátov Rady;

c) robí opatrenia na skúmanie ekonomických a vedeckotechnických problémov, o ktoré majú členské štáty Rady záujem;

d) pomáha členským štátom Rady pri rozpracúvaní, dohodnutí a vykonávaní spoločných opatrení

na rozvoj priemyslu a poľnohospodárstva členských štátov Rady;

na rozvoj dopravy s cieľom v prvom rade zabezpečiť vzrastajúcu prepravu vývozných, dovozných a tranzitných nákladov členských štátov Rady;

na najefektívnejšie využívanie základných investícií vynakladaných členskými štátmi Rady na rozvoj ťažobných a spracovateľských odvetví priemyslu, ako aj na výstavbu najdôležitejších objektov zaujímajúcich dva alebo viacej štátov;

na rozvoj výmeny tovaru a služieb medzi členskými štátmi Rady i medzi nimi a inými štátmi;

na výmenu vedeckotechnických poznatkov a pokrokových výrobných skúseností;

e) vyvíja ďalšiu činnosť nevyhnutnú na dosiahnutie cieľov Rady.“.

6. Článok III bod 2 bude znieť takto:

2. Rada vzájomnej hospodárskej pomoci v zhode s týmto Štatútom

a) je oprávnená vykonávať svojimi orgánmi, pôsobiacimi v medziach svojej kompetencie, odporúčania a rozhodnutia;

b) môže dojednávať medzinárodné dohody s členskými štátmi Rady, s inými štátmi a s medzinárodnými organizáciami.“.

7. V článku IV bode 2 sa za slová „Ak nie je v rozhodnutiach určené ináč“ vložia slová „alebo ak nevyplýva niečo iné z ich povahy“.

8. Článok V bod 1 bude znieť takto:

1. Na vykonávanie svojej pôsobnosti a svojich oprávnení podľa článku III tohto Štatútu má Rada vzájomnej hospodárskej pomoci tieto hlavné orgány:

Zasadanie Rady,

Výkonný výbor Rady,

výbory Rady,

stále komisie Rady,

Sekretariát Rady.“.

9. Článok VI body 3 a 5 budú znieť takto:

3. Riadne Zasadania Rady sa konajú najmenej raz do roka, a to postupne v hlavných mestách členských štátov Rady; predsedá im vedúci delegácie toho štátu, na území ktorého sa Zasadanie koná.“.

„5. Zasadanie Rady

a) prerokúva:

základné otázky hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce a určuje hlavné smery činnosti Rady,

správu Výkonného výboru o činnosti Rady;

b) vykonáva iné funkcie, ktoré sa ukážu nevyhnutnými na dosiahnutie cieľov Rady.“.

10. Článok VII bude znieť takto:

Výkonný výbor Rady

1. Výkonný výbor Rady vzájomnej hospodárskej pomoci sa skladá z predstaviteľov všetkých členských štátov Rady na úrovni námestníkov predsedov vlád; každý štát má vo Výkonnom výbore jedného predstaviteľa.

Výkonný výbor je hlavným výkonným orgánom Rady.

2. Výkonný výbor koná svoje zasadania spravidla raz za štvrťrok.

3. Výkonný výbor je oprávnený v medziach svojej kompetencie robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom. Výkonný výbor môže predkladať Zasadaniu Rady návrhy na prerokovanie.

4. Výkonný výbor

a) riadi všetky práce spojené s realizáciou úloh Rady v súlade s uzneseniami Zasadaní Rady, sústavne sleduje, ako členské štáty Rady plnia záväzky vyplývajúce z prijatých odporúčaní orgánov Rady;

b) riadi práce na koordinácii plánov rozvoja národného hospodárstva, na špecializácii a kooperácii výroby členských štátov Rady a organizuje rozpracovanie základných smerov racionálnej deľby práce v najdôležitejších odboroch výroby týchto štátov;

c) prerokúva návrhy členských štátov Rady a príslušných orgánov Rady týkajúce sa otázok hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce, analyzuje stav tejto spolupráce a vypracúva opatrenia na ich ďalší rozvoj;

d) vypracúva hlavné smery a opatrenia na rozvoj výmeny tovaru a výmeny služieb medzi členskými štátmi Rady, vedeckotechnickej spolupráce medzi členskými štátmi Rady;

e) riadi prácu výborov, stálych komisií, Sekretariátu Rady, ako aj iných príslušných orgánov Rady a určuje hlavné otázky a smery ich činnosti;

f) schvaľuje:

personálny stav Sekretariátu Rady, rozpočet Rady a správu Sekretariátu o plnení rozpočtu,

štatúty výborov, stálych komisií a Sekretariátu Rady, ako aj iných orgánov Rady;

g) zriaďuje orgány na kontrolu finančného hospodárenia Sekretariátu Rady;

h) vykonáva iné funkcie vyplývajúce z tohto Štatútu a z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady.

5. Výkonný výbor môže zriaďovať také orgány, aké považuje za nevyhnutné na vykonávanie svojich funkcií.

6. Výkonný výbor určí svoj rokovací poriadok.".

11. Do Štatútu Rady sa vloží článok VIII tohto znenia:

„Článok VIII

Výbory Rady

1. Výbory Rady zriaďuje Zasadanie Rady na zabezpečenie komplexného prerokúvania a mnohostranného riešenia najdôležitejších problémov spolupráce členských štátov Rady v oblasti ekonomiky, vedy a techniky.

Výbory Rady vykonávajú funkcie ustanovené ich štatútmi, ako aj iné funkcie vyplývajúce z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady a Výkonného výboru Rady.

2. Výbory Rady sa skladajú z vedúcich funkcionárov príslušných orgánov členských štátov Rady; každý štát má vo výbore jedného zástupcu.

3. Výbory Rady sú oprávnené v medziach svojej kompetencie:

a) robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom;

b) predkladať návrhy na prerokovanie Zasadania Rady a Výkonného výboru Rady;

c) zriaďovať pracovné orgány na prípravu rokovaní výboru a na dohodnutie jednotlivých otázok vzťahujúcich sa na pôsobnosť výborov a tak isto zvolávať vedeckotechnické konferencie a iné porady;

d) vyžadovať materiály, názory a návrhy od stálych komisií a iných príslušných orgánov Rady k otázkam spojeným s ich činnosťou.

4. Výbory Rady každoročne predkladajú Výkonnému výboru správy o vykonanej práci.

5. Výbory Rady určia svoje rokovacie poriadky.".

12. Články VIII až XVII doterajšieho Štatútu Rady sa označia ako články IX až XVIII.

13. Názov článku VIII1) bude znieť „Stále komisie Rady".

14. Ustanovenie článku VIII bodu 1 druhého odseku sa vypúšťa.

15. Článok VIII bod 2 bude znieť takto:

2. Stále komisie sa skladajú z delegácií, ktoré vymenúvajú členské štáty Rady.".

16. Článok VIII bod 3 bude znieť takto:

3. Stále komisie sú oprávnené v medziach svojej kompetencie

a) robiť odporúčania a rozhodnutia v zhode s týmto Štatútom;

b) predkladať Zasadaniu Rady a Výkonnému výboru návrhy na prerokovanie a tak isto podávať na vyžiadanie alebo z vlastnej iniciatívy iným príslušným orgánom Rady materiály, názory a návrhy;

c) zriaďovať pracovné orgány na prípravu rokovaní v komisiách a na dohodnutie jednotlivých otázok patriacich do kompetencie komisií a zvolávať tiež vedeckotechnické konferencie a iné porady.".

17. Prvý odsek bodu 4 čl. VIII sa prenesie ako druhý odsek do bodu 1 toho istého článku v tomto znení:

„Stále komisie vypracúvajú opatrenia a pripravujú návrhy na uskutočňovanie uvedenej spolupráce, včítane prípravy príslušných mnohostranných dohôd; vykonávajú aj iné funkcie vyplývajúce z tohto Štatútu a z odporúčaní a rozhodnutí Zasadaní Rady, Výkonného výboru a výborov Rady.".

18. Druhý odsek čl. VIII bodu 4 sa ponecháva ako bod 4 toho istého článku.

19. Článok VIII body 5, 6 a 7 sa vypustia; bod 8 tohto článku sa označí ako bod 5.

20. Názov článku IX bude znieť „Sekretariát Rady".

21. Článok IX bod 1 druhý odsek bude znieť takto:

„Sekretára Rady vymenúva Zasadanie Rady, jeho námestníkov Výkonný výbor Rady.

Sekretár Rady a jeho námestníci riadia prácu Sekretariátu Rady. Personál Sekretariátu sa zostavuje z občanov členských štátov Rady podľa Štatútu Sekretariátu Rady.".

22. Článok IX bod 2 bude znieť takto:

2. Sekretariát Rady:

a) organizuje prípravu a pomáha v priebehu zasadaní orgánov Rady a porád konaných v rámci Rady, vypracúva materiály alebo pomáha pri príprave materiálov na zasadania orgánov Rady v súlade s plánmi práce týchto orgánov a plní funkciu sekretariátu ostatných orgánov Rady;

b) zostavuje ekonomické prehľady a uskutočňuje ekonomické štúdie na základe materiálov členských štátov Rady; vypracúva a zverejňuje informačné a iné materiály o otázkach hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce členských štátov Rady a vypracúva tiež aj iné prehľady a štúdie;

c) vypracúva návrhy k jednotlivým otázkam práce Rady za účelom ich prerokovania v príslušných orgánoch Rady;

d) vypracúva alebo spolupôsobí pri vypracovaní návrhov mnohostranných dohôd o hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráci podľa odporúčaní a rozhodnutí orgánov Rady;

e) organizuje a vedie evidenciu plnenia odporúčaní a rozhodnutí orgánov Rady a vypracúva príslušné návrhy na ich prerokovanie;

f) vyvíja ďalšiu činnosť vyplývajúcu z tohto Štatútu, z odporúčaní a rozhodnutí Rady, ako aj zo Štatútu Sekretariátu Rady.".

23. Názov článku X bude znieť: „Vzťahy Rady k iným krajinám".

24. Článok X prvý odsek sa doplní slovami: „alebo s nimi uskutočňuje spoluprácu v iných formách.".

25. Článok X druhý odsek bude znieť takto:

„Podmienky, za ktorých sa štáty, ktoré nie sú členmi Rady, môžu zúčastniť na práci orgánov Rady alebo spolupracovať s Radou v iných formách, určuje Rada podľa dojednania s týmito štátmi, o čom s nimi spravidla uzavrie dohodu.".

26. Článok XI bude znieť takto:

„Styky Rady s medzinárodnými organizáciami

Rada vzájomnej hospodárskej pomoci môže nadväzovať a udržiavať styky s orgánmi OSN a s odbornými a inými medzinárodnými organizáciami.

Povahu a formu týchto stykov určuje Rada podľa dojednania s príslušnými orgánmi OSN a medzinárodnými organizáciami, najmä tak, že s nimi uzaviera dohody.".

27. Článok XII bude znieť takto:

„Finančné veci

1. Všetky príjmy a výdavky Rady sa určujú v rozpočte Rady. Členské štáty uhrádzajú náklady súvisiace s vydržiavaním Sekretariátu a s financovaním jeho činnosti, ako aj iné náklady Rady v súlade s jej rozpočtom. Výšku podielových príspevkov členských štátov do rozpočtu Rady ustanovuje Zasadanie Rady.

2. Sekretariát Rady predkladá Výkonnému výboru Rady návrh rozpočtu Rady na každý kalendárny rok a správu o plnení rozpočtu.

Revízia finančného hospodárenia Sekretariátu Rady sa robí každoročne.

3. Náklady na pobyt účastníkov zasadania orgánov Rady, ako aj porád konaných v rámci Rady uhrádza štát, ktorý zástupcov na tieto schôdze a porady vysiela.

4. Náklady spojené s poskytnutím budov a iných technických prostriedkov potrebných na zasadania a porady uvedené v bode 3 tohto článku uhrádza štát, kde sa tieto zasadania a porady konajú, s výnimkou prípadov, keď sa tieto zasadania a porady konajú v miestnostiach Rady.".

28. Článok XIII bod 5 bude znieť takto:

5. Predstavitelia štátov vo Výkonnom výbore Rady sú súčasne stálymi predstaviteľmi svojich štátov v Rade. Stály predstaviteľ štátu v Rade má v mieste sídla Sekretariátu Rady námestníka a potrebný počet poradcov a ďalších pracovníkov.".

29. V článku XV bode 4 sa za slová „Štatút nadobúda platnosť" vložia slová „dočasne dňom, keď sa Zasadanie Rady uznesie o prijatí tohto štátu za člena Rady a s konečnou platnosťou".

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) Tu aj v ďalšom sa používa číslovanie podľa doterajšieho Štatútu Rady.