Vyhláška č. 20/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976
Účinnosť od 30.03.1976
Redakčná poznámka

Dohoda na základe svojho článku 8 nadobudla platnosť 8. marcom 1975.

20

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 8. októbra 1975

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúcej sa spolupráce na veterinárnom úseku


Dňa 3. septembra 1970 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúca sa spolupráce na veterinárnom úseku. Dohoda na základe svojho článku 8 nadobudla platnosť 8. marcom 1975.

Do prekladu Vykonávacieho dojednania k tejto Dohode možno nazrieť vo Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Vestníku Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky týkajúca sa spolupráce na veterinárnom úseku

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky, vedené prianím rozvíjať a prehĺbiť spoluprácu na veterinárnom úseku, s cieľom obmedziť nebezpečenstvo, ktoré vytvárajú nákazlivé choroby a ostatné choroby zvierat pre národné hospodárstvo a zdravie obyvateľstva oboch krajín a uľahčiť tak budúci rozvoj obchodných vzťahov medzi oboma krajinami, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

1. Zmluvné strany uľahčia výmenu zvierat a výrobkov živočíšneho pôvodu. Prerokujú spoluprácu na pláne dovozu, vývozu a prevozu zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu a krmív, ako aj predchádzanie možnosti zavlečenia nákazlivej choroby na územie oboch štátov.

2. Dovoz, vývoz a prevoz zvierat, výrobkov živočíšneho pôvodu a krmív sa uskutoční po tom, čo bolo doručené povolenie zo strany príslušných štátnych orgánov oprávnených zmluvných strán.

Článok 2

1. Oprávnené orgány zmluvných strán určia v Dojednaní veterinárne podmienky vzťahujúce sa na dovoz živých zvierat, ako aj na výrobky živočíšneho pôvodu z územia jednej zmluvnej strany.

2. Ak je potrebné vykonať zmeny alebo doplnenie vyššie uvedeného Dojednania, budú to oprávnené veterinárne orgány zmluvných strán, ktoré môžu otázky rozhodnúť dodatočným súhlasom.

Článok 3

Príslušné veterinárne služby zmluvných strán budú si pravidelne vymieňať veterinárne výkazy uvádzajúce štatistiku nákazlivých chorôb zvierat a zároveň si budú oznamovať všetky informácie veterinárneho významu, ktoré by ich mohli zaujímať.

Článok 4

Zmluvné strany uľahčia:

a) spoluprácu medzi veterinárnymi ústavmi,

b) výmenu veterinárnych odborníkov za účelom získania informácií o zdravotnom stave zvierat a všetky informácie o veterinárnej činnosti a veterinárnej vede a technike.

Článok 5

Náklady spojené s vykonávaním článku 4 tejto Dohody bude uhrádzať štát, ktorý vo svojom záujme vysiela svojich odborníkov.

Článok 6

Príslušné veterinárne služby zmluvných strán budú v styku počas vykonávania tejto Dohody a Dojednania, dojednaného na základe článku 2 tejto Dohody, a môžu podľa potreby dohodnúť plány spolupráce na určité časové obdobie.

Článok 7

1. Sporné otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto Dohody a Dojednania, dojednaného na základe článku 2 tejto Dohody, bude riešiť zmiešaná komisia.

2. Komisia bude zložená z troch členov každej strany, medzi ktorými najmenej dvaja majú byť veterinárni lekári patriaci k príslušnej veterinárnej službe.

3. Komisia sa zíde do dvoch mesiacov po zvolaní jednou zo strán.

4. Otázky, v ktorých komisia nedosiahne dohodu, sa budú riešiť diplomatickou cestou.

5. Táto Dohoda sa netýka práv a zmlúv, ktoré zmluvné strany podpísali alebo podpíšu v rámci iných medzinárodných zmlúv.

Článok 8

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa zákonov daných ústavou každej z oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť 15 dní po dni výmeny zmluvných listín.

2. Táto Dohoda zostáva v platnosti tak dlho, kým ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie s výpovednou lehotou 6 mesiacov.

Vyhotovené vo dvoch výtlačkoch v Prahe 3. septembra 1970 vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Štefan Haladej v.r.

Za vládu

Talianskej republiky:

Luigino Bellani v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.