Vyhláška č. 21/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do27.04.2003
Účinnosť od 30.03.1976 do27.04.2003
Zrušený 226/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť 16. septembrom 1975.

21

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. októbra 1975

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky

Dňa 11. marca 1975 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky, ktorá podľa svojho článku 8 nadobudla platnosť 16. septembrom 1975.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Indonézskej republiky, prajúc si podporovať a rozvíjať obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na zásade rovnosti a vzájomného prospechu, sa dohodli takto:

Článok1

Zmluvné strany si navzájom poskytnú nemenej priaznivé zaobchádzanie v obchodných vzťahoch medzi oboma krajinami, než aké poskytli alebo aké by mohla poskytnúť ktorákoľvek zo zmluvných strán ktorejkoľvek inej krajine, najmä pokiaľ sa týka colných predpisov a formalít, ciel, daní a poplatkov akéhokoľvek druhu a aj v spojitosti s ustanoveniami upravujúcimi dovoz a vývoz tovaru.

Ustanovenie tohto článku sa však nebude vzťahovať na výhody a výsady

a) poskytnuté ktoroukoľvek zo zmluvných strán susedným krajinám na uľahčenie pohraničného styku;

b) vyplývajúce z colnej únie alebo z oblasti voľného obchodu, ktorej členom je alebo sa stane ktorákoľvek zo zmluvných strán;

c) vyplývajúce z mnohostrannej dohody smerujúcej k ekonomickej integrácii, ktorej členom je alebo sa stane ktorákoľvek zo zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú vo všetkých záležitostiach námornej plavby zaobchádzanie nemenej priaznivé než to, ktoré poskytujú ich príslušné zákony, predpisy a nariadenia lodiam pod vlajkou ktorejkoľvek inej tretej krajiny. Vyššie uvedené ustanovenia sa nevzťahuje na pobrežný obchod.

Článok 3

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať na základe obchodných kontraktov uzavretých medzi československými organizáciami zahraničného obchodu na jednej strane a indonézskymi podnikmi oprávnenými uskutočňovať vývozné a dovozné operácie na druhej strane.

Článok 4

Všetky platby medzi zmluvnými stranami sa budú uskutočňovať v akejkoľvek voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Zmluvné strany oslobodia od ciel a ostatných fiškálnych poplatkov tento tovar pochádzajúci z krajiny druhej zmluvnej strany:

a) katalógy, tlačoviny a ostatné propagačné materiály, včítane filmov o tovare ponúkanom na predaj na trhu dovoznej strany, pokiaľ platné predpisy a nariadenia neustanovujú inak;

b) obchodné vzorky bez hodnoty, ktoré sa nezamýšľajú predať;

c) tovar a materiály pre dočasné veľtrhy a výstavy, ktoré sa nezamýšľajú predať a ktoré sa majú opäť vyviezť v primeranom čase.

Článok 6

S cieľom uľahčiť vykonávanie tejto dohody sa obe zmluvné strany môžu navzájom radiť o akejkoľvek záležitosti vznikajúcej z obchodu alebo v súvislosti s obchodom medzi oboma krajinami.

Článok 7

Tranzakcie, ktoré sa začali počas platnosti tejto dohody a ktoré sa neukončia do dátumu uplynutia jej platnosti, sa splnia v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok 8

Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie v súlade s ústavnými predpismi zmluvných strán a zostane v platnosti na obdobie jedného roka. Ak žiadna z oboch vlád druhej vláde písomne neoznámi 90 dní pred uplynutím vyššie uvedeného obdobia jedného roka svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody, bude sa dohoda považovať za automaticky predĺženú o ďalšie obdobie jedného roka a ďalej vždy o ďalšie jednoročné obdobie, s výhradou rovnakého postupu na ukončenie jej platnosti.

Článok 9

Na základe písomnej žiadosti ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa môže táto dohoda po vzájomnom súhlase pozmeniť.

Článok 10

Táto dohoda nahrádza Obchodnú dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Indonézskej republiky z 18. mája 1964.

Vyhotovené a podpísané v Prahe 11. marca 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Indonézkej republiky:

Adam Malik v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.