Vyhláška č. 105/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976
Účinnosť od 25.09.1976
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 23. májom 1976.

105

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 25. mája 1976

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva


Dňa 23. apríla 1976 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva. Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 23. májom 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o spolupráci v oblasti lekárstva a zdravotníctva

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

prajúc si podporovať ďalší rozvoj a rozšírenie spolupráce medzi svojimi krajinami v oblasti lekárstva a zdravotníctva,

vedomé si svojej zodpovednosti za poskytovanie všestrannej zdravotnej starostlivosti svojim občanom a prajúc si zabezpečiť na recipročnej základni poskytovania lekárskej starostlivosti svojim občanom pri pobyte v druhej krajine,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti lekárstva a zdravotníctva na základe reciprocity a s prihliadnutím na vzájomné záujmy. Rôzne oblasti tejto spolupráce budú dohodnuté po vzájomnej dohode s prihliadnutím na skúsenosti získané oboma stranami v priebehu vzájomných výmen, návštev a iných kontaktov.

Článok 2

Zmluvné strany vynaložia maximálne úsilie, aby predovšetkým uľahčili:

a) výmenu informácií spoločného záujmu v oblasti zdravotníctva,

b) výmenu odborníkov za účelom štúdia a konzultácií,

c) priame kontakty medzi inštitúciami a organizáciami vo svojich krajinách,

d) výmenu informácií o nových prístrojoch, farmaceutických výrobkoch a technologickom vývoji, vzťahujúcich sa na lekárstvo a zdravotníctvo,

e) ostatné formy spolupráce v oblasti lekárstva a zdravotníctva, na ktorých sa možno navzájom dohodnúť.

Článok 3

Za účelom vykonávania tejto Dohody budú zmluvné strany prerokúvať podrobné plány spolupráce na obdobie dvoch rokov, pričom miesto rokovania bude striedavo v Československej socialistickej republike a v Spojenom kráľovstve.

V rámci ustanovení tejto Dohody a s prihliadnutím na príslušné postupy a predpisy oboch zmluvných strán sa

a) vypracujú programy výmen špecialistov a delegácií,

b) určia obsah, formy, metódy a podmienky spolupráce,

c) budú hodnotiť a analyzovať výsledky takej spolupráce.

Článok 4

Spolupráca v rámci tejto Dohody sa bude financovať na základe dojednaní vypracovaných podľa článku 3 zo zdrojov Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva a sociálneho zabezpečenia Spojeného kráľovstva alebo v prípadoch, na ktoré sa to vzťahuje, z prostriedkov organizácií a inštitúcií zúčastňujúcich sa na tejto spolupráci.

Článok 5

1. V prípadoch úrazu, akútneho ochorenia alebo v iných prípadoch vyžadujúcich okamžité lekárske ošetrenie (nemocničné aj ambulantné) dostanú občania Československej socialistickej republiky a občania Spojeného kráľovstva lekárske ošetrenie pri pobyte v druhej krajine za rovnakých podmienok ako občania prijímajúcej krajiny v súlade so zdravotníckymi zákonnými predpismi platnými v tejto krajine v čase trvania platnosti tejto Dohody.

2. Lekárske ošetrenie podľa odseku 1 tohto článku budú príslušné orgány prijímajúcej krajiny poskytovať bezplatne, s výnimkou poplatkov normálne platených občanmi tejto krajiny.

3. Ustanovenie tohto článku sa nebude vzťahovať na občana jednej krajiny, ktorý navštívi druhú krajinu so zrejmým cieľom získať prospech z lekárskej starostlivosti podľa tejto Dohody.

Článok 6

Strany poskytnú možnosť medzinárodným lekárskym organizáciám, najmä Svetovej zdravotníckej organizácii, aby využili skúsenosti oboch strán, včítane skúseností získaných v priebehu ich spolupráce.

Článok 7

Pokiaľ ide o Československú socialistickú republiku, „občanom“ sa rozumie osoba, ktorá má riadny trvalý pobyt v Československej socialistickej republike a ktorá je držiteľom platného československého pasu.

Pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, územím, na ktoré sa táto Dohoda vzťahuje, bude Veľká Británia a Severné Írsko a za „občana“ sa bude považovať osoba, ktorá má riadny trvalý pobyt v Spojenom kráľovstve a pre ktorú bol vydaný platný cestovný pas Spojeného kráľovstva, oprávňujúci vycestovať do Československej socialistickej republiky.

Článok 8

Nič v tejto Dohode nemožno vykladať na škodu alebo ako zmeny iných dohôd uzavretých medzi oboma krajinami.

Článok 9

Táto Dohoda nadobudne platnosť mesiac po podpise a zostane v platnosti neobmedzený čas, pokiaľ jedna zo strán písomne neupovedomí druhú stranu o ukončení Dohody, a to najmenej šesť mesiacov vopred.

Na dôkaz toho nižšie podpísaní, riadne na to splnomocnení svojimi vládami, podpísali túto Dohodu.

Dané vo dvoch vyhotoveniach v Prahe 23. apríla 1976 v českom a anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej republiky:

Ing. Bohuslav Chňoupek v.r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

David Enals v.r.

Keith Gordon Macinnes v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.