Vyhláška č. 47/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do29.09.2000
Účinnosť od 03.05.1976 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

47

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 14. apríla 1976

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu úmrtia Janka Kráľa

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu úmrtia slovenského básnika Janka Kráľa sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha stokorunáka je 15 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je nápis „ * BÁSNIK * REVOLUCIONÁR *“ vyhotovený vlysom.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

(4) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je pravý profil Janka Kráľa. Jeho meno „JANKO KRÁĽ“ je umiestnené v opise vpravo od portrétu. Vpravo dole vedľa portrétu sú vo dvoch riadkoch letopočty „1876 1976“. Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Andrej Peter, ktorého iniciály „AP“ sú umiestnené po ľavej strane portrétu.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.