Vyhláška č. 125/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana

Čiastka 25/1976
Platnosť od 29.10.1976 do29.09.2000
Účinnosť od 29.10.1976 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

125

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 4. októbra 1976

o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 100. výročiu narodenia Viktora Kaplana

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 100. výročiu narodenia vynálezcu Viktora Kaplana sa vydávajú pamätné strieborné stokorunáky.

(2) Pamätné strieborné stokorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha (hmotnosť) stokorunáka je 15 g. Pri razbe je dovolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer stokorunáka je 33 mm, na jeho hrane je opakujúci sa vlys štylizovanej päťramennej hviezdičky a čiarky rovnobežnej s okrajmi hrany.

(3) Na líci pamätného strieborného stokorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava do kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „100 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom.

(4) Na rube pamätného strieborného stokorunáka je portrét Viktora Kaplana v pravom profile. Jeho meno „VIKTOR KAPLAN“ je umiestnené v opise vpravo, letopočty „1876-1976“ vľavo od portrétu. Autorom návrhu na pamätný strieborný stokorunák je akademický sochár Luděk Havelka, ktorého iniciály „LH“ sú umiestnené po ľavej strane portrétu v úrovni okraja goliera.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.