Vyhláška č. 95/1976 Zb.Vyhláška Federálneho štatistického úradu o jednotnom triedení základných prostriedkov

(v znení č. 156/1980 Zb.)

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976
Účinnosť od 01.01.1981

95

VYHLÁŠKA

Federálneho štatistického úradu

z 26. mája 1976

o jednotnom triedení základných prostriedkov

Federálny štatistický úrad ustanovuje podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií:


§ 1

(1) Socialistické organizácie (ďalej len „organizácie“) sledujú základné prostriedky1)

a) na prvých dvoch triediacich stupňoch (trieda a odbor) podľa kódov a názvov obsiahnutých v prílohe 1 tejto vyhlášky,

b) na ďalších triediacich stupňoch v rozsahu a podľa kódov a názvov jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a odborových číselníkov priemyselných výrobkov2) a jednotnej klasifikácie stavebných objektov.3)

(2) Ústredné orgány4) môžu po dohode s Federálnym štatistickým úradom ustanoviť pre podriadené organizácie iný spôsob triedenia, ako sa ustanovuje v odseku 1 písm. b).

§ 2

(1) Užívatelia základných prostriedkov sú povinní použiť na označenie základných prostriedkov kódy uvedené v dokumentácii dodávateľov (na faktúrach, dodacích listoch a pod.).

(2) Pre súbor predmetov alebo kombinovaný technologický a stavebný celok, ktorý sa považuje za jediný základný prostriedok,5) je užívateľ povinný určiť kód takého základného prostriedku, a to podľa účelu, na ktorý je súbor alebo technologický a stavebný celok určený.

(3) Ak sa zmení charakter alebo použitie základného prostriedku (napríklad pri rekonštrukcii alebo modernizácii), a ak v dôsledku toho treba preradiť základný prostriedok do iného odboru, urobí užívateľ zmenu v evidencii základných prostriedkov ku dňu opätovného uvedenia základného prostriedku do používania. Ak sa vynaložené náklady financujú z investičných prostriedkov, musí sa zmena v zatriedení základných prostriedkov urobiť najneskoršie v časovej zhode s účtovným zápisom prevodu investičných nákladov do obstarávacej ceny základných prostriedkov.

§ 3

(1) Energetické a hnacie stroje a zariadenia (trieda 3) a pracovné stroje a zariadenia (trieda 4) obstarané po 1. januári 1976 sledujú organizácie ešte podľa stupňov technickej úrovne vyjadrených kódom podľa prílohy 2 tejto vyhlášky; tento dopĺňací kód uvádzajú organizácie oddelene za kódom jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a odborového číselníka priemyselných výrobkov.

(2) Organizácie s prevažujúcou priemyselnou činnosťou a organizácie s prevažujúcou stavebnou činnosťou6) sledujú stroje a zariadenia uvedené v odseku 1 podľa stupňov technickej úrovne, aj pokiaľ sa obstarali pred 1. januárom 1976.

(3) Federálny štatistický úrad môže povoliť výnimky z ustanovení odsekov 1 a 2 na návrh príslušného ústredného orgánu.

(4) Ak sa vplyvom rekonštrukcie alebo modernizácie základného prostriedku zvýši jeho technická úroveň, zmení organizácia vo svojej evidencii dopĺňací kód stupňa technickej úrovne podľa odseku 1, a to odo dňa opätovného uvedenia základného prostriedku do prevádzky.

§ 4

(1) Dodávatelia základných prostriedkov uvedených v § 3 ods. 1 sú povinní označovať v dodávkových hospodárskych zmluvách, v dodacích listoch a na faktúrach (pri etapovej fakturácii na poslednej faktúre) popri kódoch jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov 7) aj kódy ustanovené touto vyhláškou včítane dopĺňacieho kódu technickej úrovne základných prostriedkov.

(2) Rovnakú povinnosť majú dodávatelia rekonštrukcií a modernizácií základných prostriedkov v prípadoch, keď sa dodávkou zmení stupeň technickej úrovne rekonštruovaného alebo modernizovaného základného prostriedku.

§ 5

Ak sa v správe (vlastníctve) organizácie vyskytne predmet, ktorý má znaky základného prostriedku a nepatrí do žiadneho z odborov jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov uvedených v prílohe 1, oznámi túto skutočnosť nadriadený ústredný orgán spolu so stanoviskom príslušného ministerstva financií Federálnemu štatistickému úradu na dodatoční zatriedenie.

§ 6

Spôsob využitia triedenia uvedeného v tejto vyhláške na štatistické zisťovanie a povinnosti jednotlivých organizácií s tým súvisiace ustanovuje Federálny štatistický úrad v osobitných predpisoch8) pre príslušné štatistické zisťovania.


§ 7

(1) Zrušuje sa vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii v znení článku 1 vyhlášky Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva financií č. 103/1970 Zb., ktorou sa dopĺňajú a upravujú prílohy vyhlášok č. 73/1966 Zb. o jednotnom triedení základných prostriedkov v národohospodárskej evidencii a č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov.

(2) Pokiaľ sa podľa § 1 ods. 2 zrušovanej vyhlášky Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 73/1966 Zb. povolili výnimky alebo odchýlky z ustanoveného triedenia základných prostriedkov, strácajú platnosť ku dňu účinnosti tejto vyhlášky.

(3) Prípady dodatočného zatriedenia predmetov (§ 5) do jednotného triedenia základných prostriedkov bežne vykonáva Federálny štatistický úrad opatreniami publikovanými v Spravodajcovi ústredných štatistických orgánov a oznamovanými v Zbierke zákonov.

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Podpredseda:

Dr. Ing. Balogh v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 95/1976 Zb.

JEDNOTNÉ TRIEDENIE ZÁKLADNÝCH PROSTRIEDKOV

(Prehľad kódov tried a odborov)

Budovy (včítane príslušenstva)

KódyNázov odboru
triedyodboru
1801Budovy občianskej výstavby
1802Haly občianskej výstavby
1803Budovy na bývanie
1811Haly pre výrobu a služby
1812Budovy pre výrobu a služby

Stavby (včítane rozvodných stavieb)

KódyNázov odboru
triedyodboru
2813Veže, stožiare, komíny
2814Nádrže a záchytky čistiarní vôd a ostatné pozemné nádrže, zásobníky, jamy
2815Zvláštne pozemné objekty
2821Mosty
2822Pozemné komunikácie a letiská
2823Plochy a úpravy územia
2824Koľajové dráhy
2825Podzemné objekty (okrem banských)
2826Podzemné banské objekty
2827Diaľkové a prípojné rúrové vedenia
2828Elektrické vedenia a visuté dráhy
2831Meliorácie
2832Hrádze a objekty na tokoch
2833Nádrže na tokoch, úpravy tokov a kanály

Energetické a hnacie stroje a zariadenia

KódyNázov odboru
triedyodboru
3336Agregáty a hydraulické prvky
z tohto odboru sa zatrieďujú len hydraulické agregáty v skupine 336 7 a náradie s motorovým pohonom hydraulicky ovládané v podskupine 336 89
3346Elektrochemické zdroje prúdu
3354Silové kondenzátory, montážne súčasti rozvodov a bleskozvodov
z tohto odboru sa zatrieďujú len kondenzátory zo skupiny 354 1, pokiaľ sú samostatnými základnými prostriedkami v zmysle ustanovenia § 2 vyhl. č. 152/1975 Zb.
3356Výkonové meniče (usmerňovače) nad 0,1 kW
3357Rozvádzače
3359Elektromotory
3361Rotačné zdroje prúdu
3362Výkonové transformátory a tlmivky
3364Meniarenské jednotky
3365Blokové a stožiarové transformovne a blokové rozvodne
3366Zdrojové agregáty a pohonné elektrické sústavy
3426Čerpadlá
3427Objemové kompresory a vývevy
3428Turbokompresory
3429Vzduchotechnické zariadenia
okrem jednoúčelových zariadení pre pneumatickú dopravu zatriedených v skupine 429 6, ktoré patria do triedy 6 - Dopravné prostriedky
3432Chladiace a mraziace zariadenia
3436Zariadenia na úpravu vody
3482Piestové motory
3483Priemyselné a lodné kotly
3484Zariadenia na ústredné vykurovanie
3485Parné turbíny
3486Plynové turbíny a turboagregáty
3487Vodné turbíny
3488Jadrové reaktory a zariadenia pre jadrové elektrárne

Pracovné stroje a zariadenia

KódyNázov odboru
triedyodboru
4363Priemyselné elektrotepelné zariadenia
4414Ručné mechanizované náradie
4431Sušiarne
4433Plniace a baliace stroje a stroje na úpravu obalov
4434Priemyselné palivové pece (bez keramických)
4435Zariadenia na čerpanie a meranie tekutých palív
4463Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí)
z tohto odboru sa do triedy 4 zatrieďujú len podskupiny 463 31 nasávacie bagre a 463 32 korčekové a iné bagre; ostatná náplň tohto odboru patrí do triedy 6 - Dopravné prostriedky
4479Priemyselné roboty a manipulátory
4492Stroje a zariadenia na hlbinné dobývanie
4493Ťažobné zariadenia hlbinných baní
4494Stroje a zariadenia na úpravu uhlia a rúd
4495Kolesové rýpadlá a zakladače
4496Stroje a zariadenia pre geologický prieskum
4497Zariadenia na ťažbu a spracovanie rašeliny
4498Stroje a zariadenia na prípravu vysokopecnej vsádzky a na výrobu surového železa
4499Stroje a zariadenia koksární
4501Stroje a zariadenia oceliarní
4502Valcovacie zariadenia
4503Stroje a zariadenia zlievární
4506Spoločné zariadenia prevažne pre chemický a potravinársky priemysel
4507Stroje a zariadenia pre chemický priemysel
4508Stroje a zariadenia na výrobu a spracovanie celulózy, papiera a lepenky
4509Stroje a zariadenia na spracovanie gumy a plastických hmôt
4512Obrábacie stroje (okrem drevoobrábacích strojov)
4513Tvarovacie stroje na kovy a na plastické hmoty
4514Stroje a zariadenia na zváranie, spájkovanie a rezanie kovov
4515Zariadenia na povrchovú úpravu
4516Zvláštne stroje a zariadenia pre strojársku výrobu a hutnícku druhovýrobu
4519Stroje a zariadenia pre drevospracujúci priemysel
4521Stroje a zariadenia pre sklársky priemysel
4522Stroje a zariadenia pre textilný a konfekčný priemysel
4524Stroje a zariadenia pre garbiarsky priemysel
4525Stroje a zariadenia pre polygrafický a knihársky priemysel
4526Stroje a zariadenia pre cukrovary, pivovary, sladovne, liehovary, pálenice, likérky, na spracovanie vína, výrobu kvasníc, plesní, kyselín, octa, enzýmov, tukov, pre škrobárne a sušiarne zemiakov
4527Stroje na spracovanie mlieka, vajec, obilia a krmív, múky, mäsa, rýb, tabaku, výrobu čokolády, cukroviniek a konzervovanie potravín
4533Stroje a zariadenia na zemné, stavebné a cestné práce
4534Lopatové a korčekové rýpadlá
4535Stroje a zariadenia na spracovanie nerastných hmôt
4536Poľnohospodárske stroje a zariadenia
4538Stroje a zariadenia pre verejné stravovanie a predaj
4539Čistiace, pracie, žehliace, upratovacie, holičeské a kadernícke zariadenia a prístroje
4541Vykurovacie a varné zariadenia
4544Šijacie a pletacie stroje pre domácnosť

Prístroje a zvláštne technické zariadenia

KódyNázov odboru
triedyodboru
5348Svietidlá
z tohto odboru sa zatrieďujú len mobilné osvetľovacie zariadenia, napr. pre filmovanie v exteriéroch, záchranné práce a pod.
5382Zariadenia pre drôtovú telekomunikáciu
5383Zariadenia pre rádiokomunikácie
5388Mechanické meracie prístroje (okrem váh a časomerných prístrojov)
5389Elektrické meracie prístroje (okrem časomerných prístrojov)
5391Elektronické meracie prístroje a elektrónové mikroskopy
5392Optickomechanické prístroje (včítane zariadení na spracovanie filmového a fotografického materiálu)
5393Váhy (bez laboratórny váh a váh pre domácnosť)
5394Časomerné prístroje
5395Stroje a prístroje na zisťovanie vlastností a chýb materiálu
5396Vedecké a laboratórne prístroje a vákuové zariadenia
5397Zdravotnícka technika včítane prístrojov
5401Reprografické zariadenia
5402Kancelárske stroje, prístroje a zariadenia
5403Stroje na spracovanie dát
5404Návestné a zabezpečovacie zariadenia
5405Prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
5409Meradlá a zariadenia na meranie geometrických veličín
5425Priemyselné mazacie zariadenia
5545Lovecké a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
z tohto odboru sa zatrieďujú len expanzné prístroje v skupine 545 4; zbrane v skupinách 545 2 a 545 3 sa zatrieďujú do triedy 7
5566Stavebnicové bloky, stavebnotechnologických komplexov
okrem blokových zariadení pre automatickú reguláciu potrubnej dopravy ropy a iných kvapalných substrátov v skupine 566 5
5632Technické laboratórne sklo
z tohto odboru sa zatrieďujú celosklené prístroje, prípadne iné predmety zo všetkých skupín, ak spĺňajú znaky základného prostriedku, najmä výrobky z taveného a spekaného čadiča a kremeňa v skupine 632 3 a technické sklo pre priemyselnú potrebu v skupine 632 6

Dopravné prostriedky

KódyNázov odboru
triedyodboru
6429Vzduchotechnické zariadenia
z tohto odboru sa do triedy 6 zatrieďujú len jednoúčelové zariadenia pre pneumatickú dopravu - zatriedené v skupine 429 6; ostatná náplň tohto odboru patrí do triedy 3 - Energetické a hnacie stroje a zariadenia
6444Osobné a dodávkové automobily
6445Nákladné automobily a ich účelové modifikácie
6446Prívesy a návesy
6447Autobusy
6448Trolejbusy a elektrobusy
6449Protipožiarne automobily a hasiace zariadenia (prostriedky požiarnej ochrany)
6451Jednostopové motorové vozidlá, ich úžitkové modifikácie a návesy
6454Zariadenia pre technickú obsluhu dopravných prostriedkov
6456Elektrické lokomotívy
6457Motorové a parné lokomotívy (okrem elektrických)
6458Koľajové vozidlá na osobnú dopravu
6459Koľajové vozidlá na nákladnú dopravu
6463Vnútrozemské lode a plávajúce zariadenia (bez športových lodí)
okrem podskupín 463 31 - nasávacie bagre a 463 22 - korčekové a iné bagre, ktoré patria do triedy 4 - Pracovné stroje a zariadenia
6464Námorné lode a lode zmiešanej plavby
6465Lietadlá
6468Žeriavy
6469Zdvíhacie mechanizmy
6471Výťahy
6472Transportné zariadenia na prepravu sypkých materiálov
6473Zariadenia na dopravu po lane
6474Zariadenia pre ložné operácie
6475Dopravné vozíky
6476Transportné zariadenia na prepravu kusových materiálov
6477Kovové prepravné prostriedky na paletizáciu a kontejnerizáciu
6531Kolesové a pásové traktory
6543Drobné dopravné prostriedky

Inventár

KódyNázov odboru
triedyodboru
7384Rozhlasové a televízne prijímače a reprodukčné prístroje
7478Zariadenia pre sklady kusového tovaru
7537Technické prostriedky hromadnej zábavy
7542Elektrické spotrebiče a chladničky pre domácnosť (bez vykurovacích zariadení, zdrojov svetla a svietidiel)
7545Lovecké a športové zbrane a účelové strelné zariadenia
z tohto odboru sa zatrieďujú len zbrane v skupinách 545 2 a 545 3, expanzné prístroje v skupine 545 4 sa zatrieďujú do triedy 5
7557Kovový nábytok
7612Prvky pre montované stavby z dreva a z ostatných ľahkých materiálov
z tohto odboru sa zatrieďujú len mobilné bunky, stánky, maringotky, garáže, telefónne kabíny a i. uvedené v podskupine 612 54
7615Nábytok z dreva a z ostatných hmôt (okrem kovového)
7665Technické a konfekčné ľanové výrobky
z tohto odboru sa zatrieďujú len nafukovacie haly, skladovacie, cirkusové a pod. stany a vagónové, automobilové a pod. plachty zo skupín 665 2 a 665 3
7697Bytové textílie
z tohto odboru sa nezatrieďujú skupiny 697 1 - poťahové tkaniny, 697 2 - závesové a pokrývkové tkaniny, 697 3 - netkané poťahové a závesové textílie a 697 7 - bytové dvojplyšové textílie
7738Školské a kancelárske potreby
z tohto odboru sa zatrieďujú len výučbové pomôcky a zariadenia, ako sú vyučovacie stroje, trenažéry a pod. zo skupiny 738 8 a špeciálne geodetické a kartografické pomôcky zo skupiny 738 9, pokiaľ spĺňajú znaky základného prostriedku
7739Javiskové zariadenia a divadelné potreby
7742Hudobné nástroje
7744Športové potreby

Pozemky a trvalé porasty9)

KódyNázov odboru
triedyodboru
9091Poľnohospodárske pozemky
9092Lesné pozemky a porasty
9093Ostatné pozemky
9094Trvalé porasty (okrem lesných)

Príloha č. 2 vyhlášky č. 95/1976 Zb.

Stupne technickej úrovne

Kód

1 Stroje a zariadenia, kde zdrojom činnosti je ľudská sila

2 Mechanizované stroje a zariadenia

3 Čiastočne automatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou riadiacich mechanizmov

4 Čiastočne automatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia

5 Plnoautomatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou riadiacich mechanizmov

6 Plnoautomatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia

7 Plnoautomatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia so samočinnou optimalizáciou riadiaceho procesu programu

9 Nezaraditeľné prostriedky

Vymedzenie náplne stupňov technickej úrovne

1 Stroje a zariadenia, kde zdrojom činnosti je ľudská sila

Stroje a zariadenia, pri ktorých všetky činnosti vykonáva obsluha.

Rozumie sa tým pohon, vedenie, nakladanie a vyprázdňovanie, ako aj všetky riadiace, kontrolné, nastavovacie a iné činnosti.

2 Mechanizované stroje a zariadenia

Stroje a zariadenia, ktoré majú pohyby čiastočne alebo úplne mechanizované.

Do tohto stupňa patria čiastočne mechanizované stroje, t. j. stroje s mechanickým hlavným pohonom (elektrickou energiou a pod.), pri ktorých nástroj alebo obrábaný predmet je vedený rukou (sústruh na drevo s ručne prikladaným a vedeným nástrojom, jednoduché brúsiace a leštiace stroje a pod.).

Úplne mechanizovanými strojmi sa rozumejú stroje s mechanickým hlavným pohonom pomocou elektrickej energie alebo iných zdrojov energie a s mechanickým vedením pracovných nástrojov (náradia), ako aj s čiastočne samočinným vykonávaním niektorej pracovnej operácie ( univerzálne kovoobrábacie stroje, mechanické alebo hydraulické lisy, elektrické šijacie stroje a pod.).

Ďalej do tejto skupiny patria aj zariadenia s čiastočne alebo úplne mechanizovaným plnením (nakladaním) a vyprázdňovaním, ale s ručným ovládaním.

3 Stroje a zariadenia čiastočne automatizované s riadením pracovného cyklu pomocou riadiacich mechanizmov

Čiastočne automatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu pomocou mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo iných prvkov sú stroje a zariadenia so samočinným riadením funkcií, včítane ich sledu pri viacerých pracovných činnostiach od upnutia (naloženia) až po vyňatie pracovného predmetu (obrobku alebo materiálu).

Vloženie a vyňatie pracovného predmetu alebo niektoré z týchto činností sa však vykonávajú ručne, ako aj zapínanie začiatku cyklu. Pre tieto stroje a zariadenia je charakteristické, že samočinné riadiace funkcie na postupné alebo súčasné vykonávanie niekoľkých pracovných činností sa riadia ručne nastavenými mechanickými, hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a inými prvkami.

4 Stroje a zariadenia čiastočne automatizované s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia

Čiastočne automatizované stroje a zariadenia s riadením pracovného cyklu na postupné alebo súčasné vykonávanie niekoľkých pracovných činností programovým riadením pomocou mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo iných prvkov.

Programové riadenie týchto strojov sa vykonáva pomocou diernych kariet, diernych pások, magnetických pások a pod., ktoré preberajú pracovný priebeh niekoľkých činností. Vloženie a vyňatie predmetom alebo jedna z týchto funkcií, ako aj zapnutie pracovného cyklu sa musí vykonávať ručne.

Do tohto stupňa treba tiež zaradiť stroje a zariadenia riadené kombináciou riadiacich mechanizmov a programového riadenia.

5 Stroje a zariadenia plnoautomatizované s riadením pracovného cyklu pomocou riadiacich mechanizmov

Plnoautomatizované stroje a zariadenia, ktoré analogicky so strojmi a zariadeniami čiastočne automatizovanými, okrem riadenia pracovného cyklu pomocou mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo iných prvkov na vykonávanie niekoľkých pracovných činností taktiež samočinne vykonávajú vloženie a vyňatie pracovného predmetu, resp. plnenie a vyprázdňovanie, ako aj zapájanie a vypínanie priebehu práce.

Práca obsluhujúceho personálu sa obmedzuje len na dozor a kontrolu.

6 Stroje a zariadenia plnoautomatizované s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia

Plnoautomatizované stroje a zariadenia s programovým riadením, ktoré analogicky so strojmi a zariadeniami čiastočne automatizovanými s programovým riadením vykonávajú postupne lebo súčasne niekoľko pracovných činností programove pomocou mechanických, hydraulických, pneumatických, elektrických alebo iných prvkov, ale tiež samočinne vykonávajú vloženie a vyňatie pracovného predmetu, ako aj zapájanie a vypínanie priebehu práce. Programové riadenie týchto strojov sa vykonáva pomocou diernych kariet, diernych pások, magnetických pások a pod.

Do tohto stupňa treba tiež zaradiť stroje a zariadenia riadené kombináciou riadiacich mechanizmov a programového riadenia.

Práca obsluhujúceho personálu sa obmedzuje len na dozor a kontrolu.

7 Stroje a zariadenia plnoautomatizované s riadením pracovného cyklu pomocou programového riadenia so samočinnou optimalizáciou riadiaceho procesu programu

Plnoautomatizované stroje a zariadenia, ktoré okrem automatického riadenia výrobného procesu v rozsahu 4. alebo 6. stupňa úrovne samočinne vykonáva optimalizáciu výrobného procesu pomocou programu, t. j. samočinne vytvárajú najpriaznivejšie podmienky realizácie daného výrobného procesu prostredníctvom optimálneho riadiaceho programu.

Programovania riadiacich funkcií týchto strojov a zariadení sa vykonáva pomocou diernych kariet, diernych pások, magnetických pások a iných prostriedkov s elektronickým spracovaním s vybavením týchto strojov pre samočinné nastavenie optimálneho riadiaceho programu (napr. riadiaci - procesový - počítač - CNC systémy strojov).

Práca obsluhujúceho personálu sa obmedzuje na dozor, prípadne kontrolu a manipuláciu s pracovným predmetom (obrobkom, materiálom).

9 Nezaraditeľné prostriedky

Prostriedky, ktorých technická úroveň sa nemôže jednoznačne ohraničiť a ohodnotiť (nádoby, nádrže, vane, zariadenia na vysúšanie a vyhrievanie lejacích panví, formovacie stoly a pod.).

Poznámky pod čiarou

1) § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva financií a predsedu Štátnej banky československej č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

2) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyselných odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a v lesníctve.

3) Vyhláška Štátneho štatistického úradu č. 89/1967 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie stavebných objektov.

4) § 16 ods. 4 zákona č. 21/1971 Zb. o jednotnej sústave sociálno-ekonomických informácií.

5) § 22 vyhlášky č. 152/1975 Zb.

6) Podľa odvetvovej príslušnosti vyjadrenej kódom prevažujúcej činnosti v Jednotnom číselníku organizácií v ČSSR (vyhláška č. 117/1972 Zb.)

7) § 9 vyhlášky č. 71/1965 Zb.

8) Vykonávacie predpisy vydávané podľa § 35 ods. 2 zákona č. 21/1971 Zb.

9) Odbory v tejto triede uvedené sú vytvorené a kódované len na účely tejto vyhlášky. Pre sledovanie pozemkov v účtovníctve a v operatívnej evidencii platia osobitné predpisy.