Vyhláška č. 32/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o vedecko - technických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne

Čiastka 5/1976
Platnosť od 12.04.1976 do31.07.1977
Účinnosť od 01.05.1976 do31.07.1977
Zrušený 40/1977 Zb.

32

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 9. apríla 1976

o vedeckotechnických pracovníkoch v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj po dohode s Československou akadémiou vied, s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí, Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 52 písm. a) bodu 4 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Časť I

Vedecko technickí pracovníci

§ 1

Táto vyhláška upravuje systém získavania a zvyšovania kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov, ktorí sú v pracovnom pomere v centrálne riadených organizáciách výskumnej a vývojovej základne.

§ 2

Vedeckotechnickí pracovníci sú tvoriví pracovníci - odborníci v zásade s vysokoškolským vzdelaním - ktorí ďalej rozpracúvajú poznatky základného alebo aplikovaného výskumu, overujú ich použiteľnosť v konkrétnych podmienkach, navrhujú spoločenskej praxi inovačné zmeny a zúčastňujú sa na ich uskutočňovaní a ktorých tvorivá spôsobilosť sa overila priznaním vedeckotechnického kvalifikačného stupňa.1)

§ 3

Pri hodnotení tvorivej spôsobilosti vedecko - technických pracovníkov sa rozlišujú tri stupne tejto spôsobilosti, ktorým pri jej overovaní zodpovedajú tri vedeckotechnické kvalifikačné stupne:

a) Základná tvorivá spôsobilosť (vedeckotechnický kvalifikačný stupeň III) je schopnosť pracovníka aplikovať vedecké poznatky pri riešení nadväzujúcich výskumných a vývojových úloh a zúčastňovať sa na zavádzaní ich výsledkov do praxe; vyžaduje sa spôsobilosť kolektívne riešiť úlohy.

b) Vyššia tvorivá spôsobilosť (vedeckotechnický kvalifikačný stupeň II) je schopnosť pracovníka samostatne, netradičným spôsobom riešiť plánované výskumné a vývojové úlohy s použiteľným výsledkom, komplexne hodnotiť výsledky vyriešených úloh, oboznamovať odbornú verejnosť s výsledkami svojich prác a napomáhať realizáciu výsledkov výskumu a vývoja v spoločenskej praxi.

c) Najvyššia tvorivá spôsobilosť (vedeckotechnický kvalifikačný stupeň I) je schopnosť pracovníka originálnym spôsobom riešiť komplexné problémy významné z hľadiska cieľov vedeckotechnickej politiky, viesť pracovné kolektívy tak pri riešení výskumných a vývojových úloh, ako aj pri ich realizácii a zvyšovať kvalifikáciu zverených pracovníkov.

Časť II

Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov

§ 4

(1) Zvyšovanie kvalifikácie je integrálnou súčasťou pracovných úloh vedeckotechnických pracovníkov a kádrovej politiky organizácie.

(2) Organizované zvyšovanie kvalifikácie pracovníka je založené na pláne jeho osobného rozvoja.

(3) Plán osobného rozvoja pracovníka vychádza zo súčasných i perspektívnych úloh pracoviska, zo zaradenia pracovníka v pracovnom procese a zo záverov jeho komplexného hodnotenia. Obsahuje program odborného a ideového rastu pracovníka. Určuje najmä ciele, úlohy, lehoty a spôsob priebežnej a záverečnej kontroly, dĺžku príslušného cyklu organizovaného zvyšovania kvalifikácie (§ 6 ods. 2), ako aj praxe a stáže, ktoré má pracovník absolvovať.

(4) Plán osobného rozvoja pracovníka pripravuje podľa pokynov vedúceho organizácie a za účasti pracovníka jeho priamy nadriadený v spolupráci s kádrovým a personálnym útvarom a schvaľuje ho vedúci organizácie.

§ 5

(1) Starostlivosť o zvyšovanie kvalifikácie podriadených pracovníkov patrí k povinnostiam vedúcich pracovníkov všetkých stupňov. Výsledky práce na tomto úseku sa hodnotia ako ich ostatné základné úlohy.

(2) Vedúci pracovníci sú povinní vytvárať materiálnotechnické a iné podmienky potrebné na sústavné zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov.

§ 6

(1) Na zvyšovanie kvalifikácie vedecko - technických pracovníkov možno využívať všetky formy výchovy a vzdelávania dospelých na vysokých školách aj v podnikovej a mimoškolskej výchove a vzdelávaní.2)

(2) Získavanie a zvyšovanie kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov sa uskutočňuje v troch cykloch podľa stupňa tvorivej spôsobilosti, ku ktorému smeruje.

§ 7

(1) V základnom cykle sa pripravujú pracovníci s vysokoškolským vzdelaním na získanie základnej tvorivej spôsobilosti. Vedúci organizácie vyberá doň pracovníkov, ktorí sa už zúčastnili na riešení výskumných alebo vývojových úloh a získali začiatočné skúsenosti z uplatňovania ich výsledkov v praxi. Vedúci organizácie určí v každom jednotlivom prípade skúseného školiteľa, ktorý pomáha pracovníkovi pri zvyšovaní kvalifikácie a hodnotí plnenie jeho plánu osobného rozvoja.

(2) V základnom cykle sú hlavnými formami zvyšovania kvalifikácie organizované odborné aj ideové vzdelávanie a vedenie pri vykonávaní pracovnej funkcie. Vzdelávanie sa uskutočňuje najmä kurzami, seminármi, prednáškami, postgraduálnym štúdiom na vysokých školách, konzultáciami, študijnými pobytmi v tuzemsku aj v zahraničí.

§ 8

(1) Vo vyššom cykle sa pripravujú pracovníci na dosiahnutie vyššej tvorivej spôsobilosti. Vedenie organizácie vyberá doň pracovníkov, ktorí už dosiahli vedeckotechnický kvalifikačný stupeň III a vo svojej praxi aj štúdiu osvedčili predpoklady pre ďalšie zvyšovanie tvorivej spôsobilosti.

(2) Popri formách uplatňovaných v základnom cykle sa v tomto cykle využíva prax vo vykonávaní zverenej funkcie a na ňu nadväzujúce samostatné štúdium.

(3) V priebehu vyššieho cyklu musí pracovník najmä získať skúsenosti v samostatnom riešení problémov, v spolupráci s praxou pri realizácii inovácií, v obhajobe vlastných výsledkov, v ich zverejňovaní a v poradenskej činnosti.

§ 9

(1) V najvyššom cykle sa pripravujú pracovníci na dosiahnutie najvyššej tvorivej spôsobilosti. Vedúci organizácie zaraďuje doň na základe užšieho náročného výberu pracovníkov, ktorí už dosiahli vedeckotechnický kvalifikačný stupeň II. Pritom prihliada najmä na schopnosť pracovníka systematicky zvládnuť širokú odbornú tematiku, viesť kolektív ľudí, rozvíjať ich schopnosti a mobilizovať ich na riešenie náročných úloh.

(2) V tomto cykle sa uplatní najmä samostatné štúdium a plánovite usmerňovaná náročnosť pracovného prostredia. Obsahom zvyšovania kvalifikácie je najmä štúdium otázok práce s ľuďmi a riadenie tvorivej činnosti, zvládnutie odborných problémov aj otázok politického, ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti, ďalej plnenie riadiacich, koncepčných, prognostických, výchovných, poradenských a podobných funkcií.

Časť III

Hodnotenie tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov (atestácia)

§ 10

(1) Na hodnotenie a overovanie tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov sa používajú dva druhy atestácií: atestácia vedeckotechnického kvalifikačného stupňa a periodická atestácia.

(2) Atestáciou vedeckotechnického kvalifikačného stupňa sa na základe overenia výsledkov zvyšovania kvalifikácie priznávajú pracovníkom vedeckotechnické kvalifikačné stupne.

(3) Vedeckotechnický kvalifikačný stupeň sa môže výnimočne priznať aj pracovníkovi s nižším než vysokoškolským vzdelaním, ak výsledkami svojej práce preukázal, že si osvojil vedomosti na úrovni vysokoškolského vzdelania.

(4) Na základe overenia zodpovedajúcej tvorivej spôsobilosti možno pracovníkovi priznať vyšší vedeckotechnický kvalifikačný stupeň než III bez toho, že by sa mu bol býval prv priznal stupeň III, prípadne II.

(5) Priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa je podľa príslušných predpisov podmienkou zaradenia pracovníka do funkcií vedeckotechnických pracovníkov.

(6) Získanie vedeckej hodnosti ani priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa nenahrádza vedeckotechnický kvalifikačný stupeň.3)

(7) Periodickou atestáciou sa hodnotia pracovné výsledky vedeckotechnického pracovníka a plnenie plánu jeho osobného rozvoja v uplynulom období. Toto obdobie je pre pracovníkov, ktorým sa priznal vedeckotechnický kvalifikačný stupeň III alebo II, najdlhšie štvorročné, pre pracovníkov, ktorým sa priznal vedeckotechnický kvalifikačný stupeň I, najdlhšie šesťročné.

(8) Závery periodických atestácií sú jedným z podkladov pre komplexné hodnotenie pracovníkov a majú povahu odporučenia pre vedúceho organizácie.

§ 11

(1) O priznaní, odňatí alebo znížení vedeckotechnického kvalifikačného stupňa rozhodujú rezortné atestačné komisie zriadené pri ústredných orgánoch priamo riadiacich organizácie výskumnej a vývojovej základne.

(2) Ústredný orgán môže pre každú oblasť svojho pôsobenia zriadiť osobitnú atestačnú komisiu.

(3) Na základe dohody zúčastnených ústredných orgánov možno zriadiť spoločnú rezortnú atestačnú komisiu.

§ 12

(1) Priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa má platnosť pre všetky centrálne riadené organizácie výskumnej a vývojovej základne v pôsobnosti rezortnej atestačnej komisie, ktorá vedeckotechnický kvalifikačný stupeň priznala.

(2) Pri prechode pracovníka do centrálne riadenej organizácie výskumnej a vývojovej základne v pôsobnosti inej rezortnej atestačnej komisie môže vedúci tejto organizácie uznať platnosť priznaného vedeckotechnického kvalifikačného stupňa aj pre túto organizáciu, ak ústredný orgán nadriadený tejto organizácii neustanoví inak.

§ 13

(1) Rezortná atestačná komisia má najmenej deväť členov. Jej predsedu a ostatných členov vymenúva vedúci príslušného ústredného orgánu, a to predsedu z vedúcich pracovníkov ústredného orgánu, ostatných členov zo zástupcov realizačnej praxe, vedeckých a vedeckopedagogických pracovníkov ČSAV, SAV a vysokých škôl, výskumných a vývojových pracovníkov najvyššej kvalifikácie v príslušných odboroch a zo zástupcov spoločenských organizácií. Členom rezortnej atestačnej komisie je spravidla aj zástupca Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, prípadne príslušného ministerstva výstavby a techniky.

(2) Vymenovanie členov sa deje so súhlasom vedúceho organizácie, prípadne ústredného orgánu, v ktorých pracujú, u členov zastupujúcich spoločenské organizácie na návrh ich príslušného orgánu.

(3) Pri ustanovení rezortnej atestačnej komisie určí vedúci príslušného ústredného orgánu spôsob zabezpečenia administratívnych prác spojených s činnosťou komisie, ku ktorým patrí najmä aj vedenie evidencie jej rozhodnutí.

§ 14

(1) Rezortná atestačná komisia rozhoduje na základe návrhu predloženého vedúcim organizácie po prerokovaní v atestačnej komisii pracoviska (§ 16). Vedúci organizácie zodpovedá za predchádzajúce prerokovanie návrhu so straníckymi a odborovými orgánmi pracoviska.

(2) Návrhy na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa vedúcim organizácií predkladá rezortnou atestačnou komisiou poverený námestník (zástupca) vedúceho príslušného ústredného orgánu.

(3) Rezortná atestačná komisia je oprávnená si vyžiadať od navrhovateľa doplnenie podkladov nevyhnutné na objektívne rozhodnutie. Predseda komisie môže tiež na jej rokovanie prizvať ďalších odborníkov, ktorí sa na ňom účastnia s poradným hlasom.

§ 15

(1) Rezortná atestačná komisia je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, najmenej však štyria členovia. Hlasovanie je verejné. O rokovaní komisie sa spisuje zápisnica.

(2) Rezortná atestačná komisia oznámi svoje rozhodnutie navrhovateľovi do 30 dní. Zamietavé rozhodnutie sa musí zdôvodniť. Proti zamietavému rozhodnutiu môže navrhovateľ do 2 mesiacov od jeho doručenia podať rezortnej atestačnej komisii odvolanie, ak môže uviesť podstatné skutočnosti, ktoré neboli uvedené v zamietnutom návrhu. Ak odvolanie podáva vedúci organizácie, prerokuje ho najskôr so straníckymi a odborovými orgánmi pracoviska a v atestačnej komisii pracoviska.

(3) Odvolanie prerokuje rezortná atestačná komisia obdobne ako pôvodný návrh. Ak mu sama nevyhovie, postúpi ho s pripojením svojho vyjadrenia na konečné rozhodnutie vedúcemu ústredného orgánu nadriadeného organizácii, v ktorej pracovník pôsobí.

(4) Ak bol návrh na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa zamietnutý, možno ďalší návrh odôvodnený novovzniknutými skutočnosťami podať najskôr po roku od zamietavého rozhodnutia o predchádzajúcom návrhu.

(5) Vedúci organizácie písomne oznámi rozhodnutie rezortnej atestačnej komisie pracovníkovi do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Záznamy o rozhodnutí rezortnej atestačnej komisie sa zakladajú do osobných spisov pracovníkov.

§ 16

(1) Periodické atestácie vedeckotechnických pracovníkov uskutočňujú atestačné komisie zriadené v organizáciách výskumnej a vývojovej základne (atestačné komisie pracoviska). Zloženie atestačnej komisie pracoviska schvaľuje nadriadený ústredný orgán. Atestačná komisia pracoviska sa tiež vyjadruje k návrhom vedúceho organizácie pred ich predložením rezortnej atestačnej komisii.

(2) Predsedom komisie je vedúci organizácie, ktorý vymenuje najmenej štyroch ďalších členov komisie, z nich najmenej po jednom členovi z radov odborníkov činných jednak v odborovo príbuzných výskumných alebo vývojových pracoviskách, jednak v oblasti realizačnej praxe, a to so súhlasom ich vedúcich. Ďalšími členmi komisie sú zástupcovia spoločenských organizácií na pracovisku vymenovaní na ich návrh.

(3) Na hodnotenie jednotlivých pracovníkov môže predseda komisie prizvať na jej rokovanie ďalších odborníkov, ktorí sa na ňom účastnia s poradným hlasom.

(4) Vedúci hodnoteného pracovníka určený vedúcim organizácie pripraví podľa jeho pokynov pre rokovanie komisie potrebné podklady s návrhom záverov a zúčastní sa na rokovaní komisie bez práva hlasovať. Hodnotený pracovník pripojí k návrhu záverov svoje stanovisko.

§ 17

(1) Atestačná komisia pracoviska je schopná uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Návrh je prijatý, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov, najmenej však traja členovia. Hlasovanie je verejné. O rokovaní komisie sa spisuje zápisnica. Vedúci hodnoteného pracovníka mu do 15 dní písomne oznámi závery z periodickej atestácie.

(2) Periodické atestácie vedúcich organizácií uskutočňujú rezortné atestačné komisie na základe podkladov pripravených pracovníkmi, ktorých tým poverí príslušný ústredný orgán. Závery z týchto atestácií rezortná atestačná komisia písomne oznámi hodnoteným vedúcim organizácií do 30 dní.

(3) Plán periodických atestácií je súčasťou plánu kádrovej práce organizácie.

§ 18

Záväzným obsahom záverov atestačnej komisie pracoviska pri periodických atestáciách je zhodnotenie vývoja tvorivej spôsobilosti pracovníka na základe zhodnotenia výsledkov jeho práce a plnenia plánu jeho osobného rozvoja a stanovisko k doterajšiemu vedeckotechnickému kvalifikačnému stupňu pracovníka.


Časť IV

Prechodné ustanovenia

§ 19

(1) Organizácie výskumnej a vývojovej základne, na ktoré sa vzťahuje táto vyhláška, sú povinné do šiestich mesiacov od začiatku jej účinnosti zabezpečiť, aby sa pre všetkých pracovníkov, u ktorých prichádza do úvahy získanie niektorého vedeckotechnického kvalifikačného stupňa, vypracovali a schválili ich plány osobného rozvoja.

(2) Návrhy na priznanie vedeckotechnických kvalifikačných stupňov pripravené v rámci zavedenia platového poriadku pre pracovníkov centrálne riadených organizácií výskumnej a vývojovej základne, ktorý v roku 1976 vydá Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, predloží organizácia príslušnej rezortnej atestačnej komisii jedným podaním.

(3) Do týchto návrhov organizácia prednostne zaradí návrhy na priznanie vedeckotechnických kvalifikačných stupňov tým pracovníkom, o tvorivej spôsobilosti ktorých svedčí už skoršie spoločenské uznanie pracovných výsledkov, napr. udelenie cien, vyznamenaní alebo odmien za zvlášť významné zlepšovacie návrhy alebo vytvorené chránené riešenia (objavy, vynálezy atď.).

Časť V

Záverečné ustanovenia

§ 20

(1) Výnimky z ustanovenia § 1 môže udeliť minister ČSSR pre technický a investičný rozvoj po dohode s ministrom práce a sociálnych vecí ČSSR pre jednotlivé organizácie, ktorým bolo povolené použiť platový poriadok pre pracovníkov centrálne riadených organizácií výskumnej a vývojovej základne.

(2) Pri hodnotení pracovníkov a pri príprave návrhov na priznanie vedeckotechnických kvalifikačných stupňov sa vychádza zo zásad uvedených v prílohe tejto vyhlášky.

(3) Ústredné orgány priamo riadiace organizácie výskumnej a vývojovej základne vydajú podľa potreby pre činnosť atestačných komisií pokyny, v ktorých určia najmä aj termíny pravidelných zasadaní atestačných komisií a termíny na predkladanie návrhov týmto komisiám.

§ 21

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. májom 1976.


Minister:

Ing. Šupka v. r.


Príloha vyhlášky č. 32/1976 Zb.

ZÁSADY

hodnotenia pracovníkov v návrhoch na priznanie vedeckotechnických kvalifikačných stupňov

A. Predpoklady a zložky tvorivej spôsobilosti vedeckotechnických pracovníkov

(1) Tvorivá spôsobilosť vedeckotechnického pracovníka je založená na teoretických vedomostiach, profesiových zručnostiach a skúsenostiach.

(2) Teoretické vedomosti sú zásadne dané absolvovaným vysokoškolským vzdelaním a ďalej sa rozvíjajú účasťou pracovníka na systéme zvyšovania kvalifikácie vedeckotechnických pracovníkov.

(3) Profesiovými zručnosťami sú najmä:

a) ovládanie metodológie riešenia výskumných alebo vývojových úloh v danom odbore;

b) schopnosť úspešne riešiť výskumné alebo vývojové úlohy, prinášať pri tomto riešení danému cieľu nové, pôvodné poznatky a pracovať úspešne ako člen riešiteľských kolektívov a kolektívov ustanovených na pomoc realizácii výsledkov výskumu a vývoja;

c) schopnosť vyhodnocovať výsledky riešení výskumných alebo vývojových úloh jednak z hľadiska požiadaviek kladených na danú úlohu alebo príslušný odbor, jednak aj v širších spoločenských súvislostiach;

d) ovládanie metodicko-organizačných stránok procesu riešenia výskumných a vývojových úloh a podmienok realizácie ich výsledkov až po schopnosť riadiť výskumné alebo vývojové práce;

e) schopnosť už pri zakladaní a riešení výskumných a vývojových úloh predvídať možné podmienky a problémy ich realizácie a účinne pomáhať pri zavádzaní výsledkov výskumu a vývoja do praxe.

(4) Vzájomné proporcie medzi profesiovými zručnosťami sa môžu pritom meniť, najmä v nadväznosti na úlohy spadajúce do rôznych fáz výskumného cyklu, v súvislosti s výkonom riadenia výskumných a vývojových prác a pod.

B. Výsledky práce vedeckotechnických pracovníkov

(1) Predpokladom objektívneho zhodnotenia výsledkov práce vedeckotechnického pracovníka a ich preukazného uplatnenia v návrhoch na priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa je výstižná charakteristika týchto výsledkov, prihliadajúca najmä

a) na fázu cyklu výskum-vývoj-výroba, v ktorej sa výsledky dosiahli, a na spôsob zapojenia pracovníka do deľby práce v príslušnej fáze;

b) na povahu a význam osobného podielu pracovníka;

c) na potenciálny aj skutočný spoločenský význam výsledkov z hľadiska technicko-ekonomickej alebo inej prospešnosti pri realizácii a použití.

(2) Výsledky práce svedčiace pre priznanie vedeckotechnického kvalifikačného stupňa sa v návrhoch predkladaných rezortným atestačným komisiám preukazujú napríklad:

a) už udelenými osvedčeniami o vynálezoch,

b) významnými technickými dielami alebo inými významnými realizačnými akciami, k uskutočneniu ktorých pracovník aktívne prispel,

c) úspešne oponovanými výsledkami riešení úloh štátnych plánov rozvoja vedy a techniky, na ktorých sa pracovník aktívne zúčastňoval,

d) úspešne oponovanými výsledkami riešení rezortných, príp. odborových a podnikových (ústavných) úloh, na ktorých sa pracovník aktívne zúčastňoval,

e) realizovanými alebo prijatými významnými zlepšovacími návrhmi,

f) výsledkami publikačnej činnosti pracovníka,

g) prácami rozvíjajúcimi metodológiu alebo technológiu spracovania informácií, prípadne rozbormi smerujúcimi k uplatneniu výsledkov výskumu a vývoja v praxi (za podmienky, že ide o výsledky riešení úloh plánu rozvoja vedy a techniky).

Poznámky pod čiarou

1) Kategóriu tvorivých pracovníkov vedy, výskumu a vývoja (trieda 09 jednotnej klasifikácie zamestnaní) tvoria popri vedecko - technických pracovníkoch aj vedeckí a vedecko - pedagogickí pracovníci, ktorých systémy výchovy a zvyšovania kvalifikácie upravujú osobitné predpisy.

2) Pracovníci, na ktorých sa vzťahuje tento systém získavania a zvyšovania kvalifikácie vedecko - technických pracovníkov, sa na ňom zúčastňujú aj vtedy, ak sú ako pracovníci činní v riadiacich funkciách zaradení do systému cyklickej prípravy vedúcich pracovníkov podľa uznesenia vlády ČSSR zo 16. februára 1972 č. 42/1972.

3) Zákon z 26. 2. 1964 č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti; vyhláška Štátnej komisie pre vedecké hodnosti z 11. 11. 1964 č. 198/1964 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášok Českej komisie pre vedecké hodnosti z 11. 12. 1973 č. 161/1973 Zb. a zo 7. 8. 1974 č. 80/1974 Zb. a Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti z 20. 12. 1973 č. 174/1973 Zb. a z 22. 7. 1974 č. 79/1974 Zb.; vyhláška predsedu ČSAV a ministra školstva a kultúry z 11. 11. 1964 č. 199/1964 Zb. o výchove nových vedeckých pracovníkov; smernice pre jednotné posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov, schválené uznesením Prezídia ČSAV z 2. 10. 1963 na základe uznesenia vlády z 26. 6. 1963 č. 549/1963; zásady konania a uskutočňovania účelovej vedeckej ašpirantúry, schválené uznesením vlády ČSSR z 19. 5. 1975 č. 150 (č. 59/1975 Zb.).