Vyhláška č. 6/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do05.07.1989
Účinnosť od 24.02.1976 do05.07.1989
Zrušený 101/1989 Zb.

6

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. januára 1976

o zmenách a doplnení Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

Na 44. zasadaní Stálej komisie RVHP pre zahraničný obchod v Moskve boli 5. júna 1975 dojednané zmeny a doplnenie Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968). Znenie Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, včítane týchto zmien a doplnení, sa označuje skrátene „VDP RVHP 1968/1975“.

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky vyslovilo so zmenami a doplnením Všeobecných podmienok súhlas a prezident Československej socialistickej republiky ich ratifikoval.

Zmeny a doplnenie Všeobecných podmienok nadobudli platnosť pre Československú socialistickú republiku 1. januárom 1976.

Všeobecnými podmienkami s týmito zmenami a doplnením sú ďalej viazané Bulharská ľudová republika, Kubánska republika, Maďarská ľudová republika, Mongolská ľudová republika, Nemecká demokratická republika, Poľská ľudová republika, Rumunská socialistická republika a Zväz sovietskych socialistických republík.

Český preklad zmien a doplnenia Všeobecných podmienok sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMENY A DOPLNENIE
Všeobecných podmienok pre dodávky tovaru medzi organizáciami členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci (VDP RVHP 1968)

1. Názov hlavy I sa mení takto:

„Uzavieranie, zmena a zrušovanie zmluvy“.

2. Hlava I sa dopľňa paragrafom 2a tohto znenia:

㤠2a

1. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená dohodou strán.

2. Jednostranné odstúpenie od zmluvy a jednostranné zmenenie zmluvných podmienok nie je prípustné, s výnimkou prípadov priamo ustanovených v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, dvojstrannej dohode alebo v zmluve.“

3. Hlava III „Dodacie lehoty“ sa dopĺňa § 11a tohto znenia:

㤠11a

1. Strany môžu uzavierať fixné obchody, t.j. zmluvy, v ktorých je priamo uvedené alebo z obsahu ktorých jasne vyplýva, že pri nedodržaní dodacej lehoty sa automaticky zrušujú, alebo že kupujúci má právo bez odkladu od nich odstúpiť.

2. Pri zmluvách uvedených v odseku 1 tohto paragrafu môže predávajúci uskutočniť dodávku po uplynutí dodacej lehoty len so súhlasom kupujúceho.“.

4. § 31 odsek 5 sa upravuje takto:

5. V prípadoch predvídaných v odseku 2 tohto paragrafu a aj v prípadoch, keď sa predávajúci zaviazal odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar podľa odseku 3 tohto paragrafu, je kupujúci oprávnený, ak môže byť tovar použitý podľa svojho určenia, kým nie je odstránená vada, žiadať od predávajúceho zaplatenie penále spôsobom a vo výške podľa § 75 ods. 4.“

5. Odsek 4 v § 44 sa zrušuje.

6. § 58 sa dopĺňa touto vetou:

„Prípadná škoda prevyšujúca penále ustanovené týmto paragrafom sa nenahradzuje.“

7. § 67 sa dopĺňa odsekom 6 tohto znenia:

6. Prípadná škoda prevyšujúca penále ustanovené týmto paragrafom sa nenahradzuje.“

8. Názov hlavy XII sa mení takto:

„Niektoré všeobecné ustanovenia o zodpovednosti“.

9. Hlava XII sa dopľňa paragrafmi 67a, 67b, 67c a 67d tohto znenia:

„ § 67a

1. Strany nesú hmotnú zodpovednosť za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov.

2. Ak nie je v zmluve ustanovené inak, strana, ktorá na splnenie svojich zmluvných záväzkov použila tretiu osobu, zodpovedá druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov touto treťou osobou ako za vlastné konanie.

§ 67b

1. Dlžník je povinný na žiadosť veriteľa zaplatiť penále za nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvných záväzkov, ak je také penále ustanovené v týchto Všeobecných dodacích podmienkach, v dvojstrannej dohode alebo v zmluve.

2. Právo veriteľa na zaplatenie penále vzniká samotnou skutočnosťou nesplnenia alebo nenáležitého splnenia záväzku dlžníkom.

3. Rozhodcovský súd nie je oprávnený znížiť penále, o zaplatenie ktorého sa žiada v súlade s týmito Všeobecnými dodacími podmienkami alebo dvojstrannou dohodou.

4. V prípadoch, keď úplné alebo čiastočné nesplnenie záväzkov bolo dôsledkom neposkytnutia alebo nenáležitého poskytnutia súčinnosti veriteľom dlžníkovi na splnenie jeho záväzku alebo neoprávneným konaním veriteľa pri plnení záväzku, je rozhodcovský súd oprávnený úplne alebo čiastočne odmietnuť uspokojenie nárokov veriteľa na zaplatenie penále podľa toho, aký vplyv malo neoprávnené konanie veriteľa na splnenie dlžníkovho záväzku.

§ 67c

V tých prípadoch, keď za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku neustanovujú tieto Všeobecné dodacie podmienky, dvojstranná dohoda alebo zmluva penále, je dlžník povinný nahradiť veriteľovi spôsobenú škodu.

§ 67d

1. V tých prípadoch, keď je prípustný nárok na náhradu škody, povinnosť strany nahradiť druhej strane škodu spôsobenú nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvných záväzkov vzniká, ak nastanú tieto okolnosti:

a) nesplnenie alebo nenáležité splnenie zmluvného záväzku;

b) ak vznikla v dôsledku nesplnenia alebo nenáležitého splnenia zmluvného záväzku druhej strane hmotná škoda;

c) ak je medzi nesplnením alebo nenáležitým splnením zmluvného záväzku jednou zmluvnou stranou a vznikom hmotnej škody druhej strane priama príčinná súvislosť;

d) ak dlžník nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzku zavinil.

2. Pri posudzovaní zavinenia sa za kritérium pokladá vynaloženie starostlivosti obvyklej vo vzťahoch daného druhu.

3. Bremeno dokazovania okolností uvedených pod písmenami a), b) a c) odseku 1 tohto paragrafu a aj výška škody leží na veriteľovi. Zavinenie dlžníka sa predpokladá.

4. Dlžník nie je povinný nahradzovať škodu, ktorú mohol veriteľ odvrátiť, keby prejavil starostlivosť obvyklú vo vzťahoch daného druhu.

5. Zmluvné strany nemôžu navzájom uplatňovať ako náhradu škody sumy penále zaplatené ich kontrahentom vnútri štátu podľa národného zákonodarstva alebo hospodárskych zmlúv.

6. Nenahradzuje sa nepriama škoda.“

10. § 68 sa dopĺňa odsekom 4 tohto znenia:

4. Dôkazné bremeno vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť dlžníka za nesplnenie alebo nenáležité splnenie záväzkov leží na dlžníkovi.“

11. § 69 sa dopĺňa odsekom 3 tohto znenia:

3. Neoznámenie alebo oneskorené oznámenie vzniku okolností oslobodzujúcich od zodpovednosti stranou, ktorej vznikla nemožnosť splnenia zmluvných záväzkov, má za následok jej povinnosť nahradiť škodu spôsobenú neoznámením alebo oneskoreným oznámením.

12. § 70 odsek 4 sa upravuje takto:

4. Ustanovenia tohto paragrafu o predĺžení lehoty na splnenie zmluvy sa nevzťahujú na fixné obchody."

13. Prvá veta odseku 4 § 75 sa upravuje takto:

4. V prípadoch uvedených v odseku 3 tohto paragrafu je kupujúci oprávnený, ak nemôže byť tovar použitý podľa svojho určenia, kým nie je odstránená závada, žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za meškanie pri dodávke vo výške ustanovenej v § 83, počítané od dátumu ohlásenia reklamácie do dňa odstránenia vady alebo do dátumu dodávky tovaru poskytnutého za vadný."

14. § 77 sa dopĺňa a upravuje takto:

㤠77

1. Pri fixných obchodoch je predávajúci povinný odstrániť vadu alebo vymeniť vadný tovar v rámci dodacej lehoty ustanovenej zmluvou. Ak sa tak nestane, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy ihneď po uplynutí dodacej lehoty a žiadať od predávajúceho penále podľa § 86 alebo, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, žiadať miesto tohto penále náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

2. Ak kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci odstránil vady tovaru dodaného podľa zmluvy o fixnom obchode po uplynutí dodacej lehoty, je kupujúci oprávnený žiadať od predávajúceho zaplatenie penále ako za meškanie v dodávke podľa § 31 ods. 5 ( príp. § 75 ods. 4) od prvého dňa po uplynutí dodacej lehoty ustanovenej zmluvou o fixnom obchode."

15. § 83 ods. 2 sa upravuje takto:

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, počíta sa penále od prvého dňa oneskorenia, a to v tejto výške:

v prvých 30 dňoch - 0,05 % za každý deň,

v ďalších 30 dňoch - 0,08 % za každý deň,

v ďalšom - 0,12 % za každý deň meškania."

16. § 84 ods. 1 sa dopĺňa týmito vetami:

„Ak meškanie v dodaní technickej dokumentácie nasleduje za meškaním v dodávke strojov alebo zariadenia, ku ktorým táto technická dokumentácia patrí, počíta sa penále za meškanie v dodaní technickej dokumentácie ako pokračovanie penále za meškanie v dodávke strojov a zariadenia. Toto ustanovenie platí aj v prípade, keď meškanie v dodávke strojov alebo zariadenia nasleduje za meškaním v dodaní technickej dokumentácie."

17. § 86 sa upravuje takto:

1. Za nedodržanie dodacej lehoty pri fixných obchodoch platí predávajúci kupujúcemu penále vo výške 5 % z ceny nedodaného tovaru, ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovená iná výška.

2. Ak nie je v dvojstrannej dohode alebo v zmluve ustanovené inak, má kupujúci právo pri odstúpení od fixného obchodu za nedodržanie dodacej lehoty žiadať od predávajúceho miesto penále ustanoveného v odseku 1 tohto paragrafu náhradu škody spôsobenej nesplnením zmluvy.

3. Ak kupujúci súhlasí pri fixnom obchode s prevzatím tovaru bez ohľadu na meškanie, penále podľa odseku 1 tohto paragrafu mu nepatrí. V takomto prípade predávajúci platí kupujúcemu penále za každý deň, počítané od prvého dňa meškania, a to vo výške ustanovenej v § 83.“

18. § 87 sa dopĺňa novými odsekmi tohto znenia:

2. Za neavizovanie alebo oneskorené avízo o odoslaní tovaru kupujúci neuplatňuje voči predávajúcemu nároky na náhradu škody, s výnimkou výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov ( lodí, železničných vagónov a pod.), ktoré zaplatil dopravcovi v dôsledku neavizovania alebo oneskoreného avíza.

3. Výdavky za prestoj dopravných prostriedkov uvedené v odseku 2 tohto paragrafu sa uhradzujú takto:

a) pri doprave po vode - nad sumu penále vypočítaného alebo zaplateného podľa odseku 1 tohto paragrafu;

b) pri iných druhoch dopravy - v sume prevyšujúcej penále vypočítané alebo platené podľa odseku 1 tohto paragrafu, ale suma penále a náhrady výdavkov za prestoj dopravných prostriedkov za jednu partiu tovaru odoslanú jedným dopravným dokumentom nemôžu presahovať maximálnu výšku penále ustanovenú v odseku 1 tohto paragrafu.“

19. Hlava XIV „Sankcie“ sa dopĺňa § 87a tohto znenia:

„ § 87a

V tých prípadoch, keď tieto Všeobecné dodacie podmienky ustanovujú, že sa penále počíta za každý deň meškania, počíta sa penále za každý začatý deň.“

20. § 106 sa dopĺňa ďalšími odsekmi tohto znenia:

2. Úroky z meškania s platením penále sa počítajú od okamihu, keď začne plynúť premlčacia lehota nároku na penále, až do dňa jeho zaplatenia.

3. Škoda vzniknutá meškaním v splnení peňažných záväzkov presahujúca úroky ustanovené v odseku 1 tohto paragrafu sa nenahradzuje."

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.