Nariadenie vlády č. 103/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976 do09.05.1984
Účinnosť od 01.10.1976 do09.05.1984
Zrušený 39/1984 Zb.

103

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. augusta 1976

o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb.:


§ 1

Základné sadzby odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe, ako aj rozsah ich zvýšenia alebo zníženia sa ustanovujú v sadzobníku odvodov, ktorý tvorí prílohu tohto nariadenia.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 103/1979 Zb.

Sadzobník odvodov

Časť I

Základné sadzby v tisícoch Kčs za 1 ha

Prírodné stanovišteBonitná trieda
12345678
ČMt 1
ČM 1
ČM 3
ČM 13
ČM 15
ČMt 2
ČM 2
ČM 12
ČM 14
1350110090080057036014035
ČMt 3
ČM 5
ČM 9
ČM 11
HM 2
ČMt 4
ČM 6
ČM 10
HM 1
1300107087577555034013035
ČMt 5
ČMt 7
ČMt 15
ČMt 6
ČMt 14
ČMt 16
1250105085075053030012530
ČMt 8
ČMt 11
ČMt 23
ČM 7
HMt 1
ČMt 9
ČMt 17
ČM 4
ČM 8
HMt 2
1200100080072550027010030
HM 4
HM 5
HM 14
HM 16
HM 4
HM 6
HM 15
11509507707004902609530
ČMt 10
ČMt 13
HM 9
ČMt 12
HM 8
11009007506704802409030
ČMt 18
ČMt 22
HMt 4
HMt 12
ČMt 19
HMt 3
HMt 7
10008757256004002008525
HM 10
HM 12
HM 11
HM 13
9707806405904302208025
HMt 5
HMt 11
P 1
P 3
P 5
HMt 8
HM 7
P 2
P 4
P 9
950760625520330807025
HMt 6
HMt 10
HM 18
HMt 9
HM 17
HM 23
9257506005003151506525
ČMt 20
P 6
P 8
P 16
P 18
P 20
ČMt 21
P 7
P 10
P 17
P 19
P 21
8607005804703101506025
V 1
V 3
V 8
V 2
V 7
V 9
8406905755003201656020
HM 19
HM 24
P 23
V 11
HM 20
P 22
V 10
8256805754502901306020
HMt 13
HM 22
P 12
P 25
P 27
V 13
H 2
H 6
HM 21
P 11
P 24
P 26
V 12
H 1
H 5
H 7
7806305004252801455520
V 147006004903802101205015
P 13
P 15
V 5
P 14
V 4
V 6
6705104003702401305015
P 29
H 4
H 9
V 15
H 3
H 8
H 10
6004803603202001104515
P 28
P 31
H 12
V 16
P 30
H 11
H 13
550410300260170904015
H 14
H 16
H 15450350280190120703510
H 1735029020014090653010

Časť II

1. Zvýšenie a zníženie základných sadzieb pri trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

a) Základné sadzby uvedené v časti I sa pri odvodenej ornej pôde zvyšujú o 30 %

pri zavlažovanej ornej pôde, chmeľniciach, viniciach, intenzívne obhospodarovaných sadoch a zeleninárskych plochách o 100 %.

b) Základné sadzby uvedené v časti I sa pri lúkach a pastvinách znižujú

Prírodné stanovištelúkypastviny
ČMt a ČMo 65 %o 80 %
HMt60 %80 %
HM60 %75 %
P50 %75 %
V40 %70 %
H30 %65 %

c) Základné sadzby uvedené v časti I, prípadne zvýšené podľa písmena a) alebo znížené podľa písmena b) sa zvyšujú, ak ide o pôdu odnímanú na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti) o 50 %.

2. Sadzby za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe

a) Za dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe tvorí sadzba z 1 ha ročne v jednotlivých prírodných stanovištiach pri pôde

1. a 2. bonitnej triedy2 %
3. až 5. bonitnej triedy1 %
6. až 8. bonitnej triedy0,5 %

základnej sadzby uvedenej v časti I, prípadne zvýšenej podľa bodu 1 písm. a) alebo zníženej podľa bodu 1 písm. b). Pokiaľ sa dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe začne alebo skončí v priebehu kalendárneho roka, vypočíta sa odvod z ročnej sadzby jednou dvanástinou za každý aj začatý kalendárny mesiac.

b) Pri prekročení lehoty na vykonanie rekultivačných prác určenej schváleným plánom rekultivácie sa sadzba uvedená pod písmenom a) zvyšuje o 100 % za každý rok prekročenia lehoty.

c) Ak ide o pôdu 1. až 5. bonitnej triedy odnímanú na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba uvedená pod písmenom a) o 100 %.

Príklad k bodu 1

V prírodnom stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 je základná sadzba z 1 ha pôdy pri pôde 4. bonitnej triedy 800 tis. Kčs, pri lúke sa táto základná sadzba zníži o 65 % a je z 1 ha 280 tis. Kčs, pri pastvine sa táto základná sadzba zníži o 80 % a je 160 tis. Kčs. Ak bude lúka alebo pastvina trvale odňatá na ukladanie odpadových hmôt (s výnimoku odpadov pri ťažobnej činnosti), zvýši sa znížená základná sadzba o 50 % a bude pri lúke 420 tis. Kčs, pri pastvine 240 tis. Kčs.

Príklad k bodu 2

V prírodnom stanovišti ČMt 1 a ČMt 2 je základná sadzba pri trvalom odňatí v 4. bonitnej triede 800 tis. Kčs. Pretože ide o dočasné odňatie, bude sadzba 8 tis. Kčs ročne. Pri odvodnenej ornej pôde je zvýšená základná sadzba podľa bodu 1 písm. a) pri trvalom odňatí 1040 tis. Kčs. Ak bude táto pôda odňatá len dočasne, bude sadzba 10,40 Kčs ročne. Ak bude však táto pôda odňatá na ukladanie odpadových hmôt (s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti), zvyšuje sa sadzba o 100 %, takže bude 20,80 tis. Kčs z 1 ha ročne.

Vysvetlivky zkratiek

ČMt 1-23 černozemné, veľmi teplé oblasti

ČM 1-15 černozemné oblasti

HMt 1-13 hnedozemné teplé oblasti

HM 1-24 hnedozemné oblasti

P 1-31 oblasti hnedých pôd pahorkatín

V 1-16 oblasti hnedých pôd vrchovín

H 1-17 oblasti hnedých a podzolovaných pôd horských oblastí