Nariadenie vlády č. 163/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1977 a 1978 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Čiastka 33/1976
Platnosť od 28.12.1976 do31.12.1978
Účinnosť od 28.12.1976 do31.12.1978

OBSAH

163

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 22. decembra 1976,

ktorým sa na rok 1977 a 1978 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 55 ods. 1 písm. a) zákona č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani:


§ 1

Sumou rozhodnou pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách je na rok 1977 suma 22 500 Kčs, na rok 1978 suma 23 100 Kčs.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.