Vyhláška č. 29/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach

Čiastka 4/1976
Platnosť od 29.03.1976 do31.12.1984
Účinnosť od 29.03.1976 do31.12.1984
Zrušený 152/1984 Zb.

29

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 18. marca 1976,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry o záverečných učňovských skúškach

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 228 ods. 4 Zákonníka práce č. 65/1965 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 111/1965 Zb. o záverečných učňovských skúškach v znení vyhlášok č. 11/1968 Zb. a č. 11/1970 Zb. sa dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 4 sa dopĺňa ustanovením písmena f), ktoré znie:

f) u pracovníkov, ktorí k 1. marcu 1976 vykonávali funkciu majstra odbornej výchovy, doba vykonávania tejto funkcie v trvaní najmenej 5 rokov.“.

2. Za § 10 sa vkladá nový § 10a, ktorý znie:

㤠10a

Prechodné ustanovenia

(1) Ustanovenie § 2 ods. 4 písm. f) platí do konca roka 1981.

(2) Prihlášky majstrov odbornej výchovy na skúšky z odborných predmetov a na záverečné učňovské skúšky v roku 1976 zašlú organizácie krajským národným výborom najneskoršie do 28. marca 1976.

(3) Skúšky z odborných predmetov v roku 1976 vykonajú majstri odbornej výchovy v čase od 1. apríla do 28. mája 1976.“.


Čl. II

Pokiaľ sa vo vyhláške používa názov funkcie „majster odborného výcviku“ mení sa na názov „majster odbornej výchovy“.1)

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. Ing. Chochol CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zmena názvu funkcie vyplýva z opatrenia Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. 12. 1975 č. II/3-1998/75-7201 k úprave celoštátnych predpisov pre uplatnenie racionalizácie práce a mzdových sústav.