Vyhláška č. 117/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.05.2002
Účinnosť od 01.10.1976 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

117

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 30. augusta 1976

o Slovenskej vodohospodárskej inšpekcii

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 12 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve:


§ 1

Základné ustanovenia

(1) Zriaďuje sa Slovenská vodohospodárska inšpekcia (ďalej len „inšpekcia“) ako odborný kontrolný orgán Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo veciach ochrany akosti vôd a hospodárenia s vodou.

(2) Inšpekciu riadi a za jej činnosť zodpovedá hlavný inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „minister“).

(3) Podrobnosti o organizácii inšpekcie upravuje štatút, ktorý vydá minister.

Úlohy inšpekcie v rámci hlavného vodohospodárskeho dozoru

§ 2

Inšpekcia vykonáva dozor nad:

a) vypúšťaním odpadových alebo zvláštnych vôd do povrchových alebo podzemných vôd,

b) výstavbou, prevádzkou a údržbou čistiarni odpadových vôd a iných zariadení slúžiacich na zníženie alebo odstránenie znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových alebo podzemných vôd,

c) ochranou povrchových a podzemných vôd pre ich znečistením inými látkami ako odpadovými vodami,

d) ochranou prirodzenej akumulácie vôd a vodných zdrojov pre znečistením,

e) všeobecným používaním povrchových vôd a používaním vôd na plavbu a na plavenie dreva, aby toto používanie neohrozovalo čistotu vôd,

f) dodržiavaním základných povinnosti pri nakladaní s vodami, ak sa vzťahujú na ochranu vôd pred znečistením, a nad hospodárnym a národohospodársky účelným využívaním vôd a dodržiavaním podmienok súhlasov vodohospodárskych orgánov týkajúcich sa ochrany vôd,

g) hospodárnym a účelným nakladaním s vodami, a to aj v súvislosti s tvorbou a používaním noriem potreby a spotreby vody, ak nejde o všeobecné používanie povrchových vôd alebo ich používanie na plavbu a na plavenie dreva, používanie banských vôd a vzdúvanie vody,

h) plnením povinností vodohospodárskymi organizáciami a tými, ktorí s vodami nakladajú, prípadne spravujú vodohospodárske diela, najmä ak ide o:

1. sledovanie množstva a akosti povrchových, podzemných, zvláštnych a odpadových vôd,

2. sledovanie iných látok ako odpadových vôd, vrátane rádioaktivity,

3. prípravu preventívnych opatrení na ochranu vôd pre znečistením,

i) dodržiavaním ustanovení o odplatách vo vodnom hospodárstve, ak súvisia s ochranou vôd pre znečistením a hospodárnym a účelným nakladaním s vodami.

§ 3

Ak inšpekcia zistí nedostatky v činnosti kontrolovaných organizácií, navrhne vodohospodárskemu orgánu potrebné opatrenia na ich odstránenie, prípadne uloženie pokút. Ak je inšpekcia toho názoru, že rozhodnutie vodohospodárskeho orgánu bolo vydané v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom dá podnet na jeho preskúmanie mimo odvolacieho konania.

§ 4

Spolupráca a pomoc inšpekcie národným výborom

(1) Inšpekcia pri plnení svojich úloh podľa tejto vyhlášky spolupracuje s národnými výbormi, najmä ak ide o výkon vodohospodárskeho dozoru národných výborov nad organizáciami a súčinnosť s ďalšími orgánmi a organizáciami na úseku ochrany akosti vôd; v týchto veciach inšpekcia dáva národným výborom aj návrhy a podnety na využívanie pri vykonávaní ich vodohospodárskeho dozoru.

(2) Inšpekcia poskytuje národným výborom odbornú pomoc najmä pri vyjadrovaní sa k investičnej činnosti, k príprave zmien vo výrobnom procese alebo v rozsahu výroby organizácií a k zmene a úprave vodohospodárskych diel závažnej z hľadiska ochrany čistoty vôd; poskytuje im odbornú pomoc aj pri preventívnom pôsobení, najmä pri vypracúvaní, uskutočňovaní a hodnotení opatrení týkajúcich sa zamedzovaniu znečisťovania vôd a nehospodárneho nakladania s nimi.

§ 5

Ďalšie úlohy inšpekcie

(1) Na plnenie úloh ministerstva v oblasti ochrany čistoty vôd inšpekcia:

a) pripravuje podklady na ročné a päťročné plány výstavby čistiarní odpadových vôd a ďalšie opatrenia na ochranu vôd pred znečistením, vrátane sledovania prípravy a výstavby čistiarní odpadových vôd a iných opatrení na zníženie znečistenia a štatistického vyhodnocovania tejto výstavby,

b) pripravuje podklady na vyjadrenie ministerstva pri centrálne posudzovaných stavbách ovplyvňujúcich akosť vôd,

c) spracúva podklady na rokovanie splnomocnencov vlády Československej socialistickej republiky o hraničných tokoch z hľadiska ochrany čistoty vôd a zabezpečuje plnenie prijatých opatrení,

d) vedie prehľad pokút uložených podľa nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 31/1975 Zb. o pokutách za porušenie povinností ustanovených na úseku vodného hospodárstva,

e) hodnotí a vedie evidenciu havarijných zhoršení akosti vôd,

f) zabezpečuje plnenie úloh určených ministerstvom, vyplývajúcich z rokovania Porady vedúcich vodohospodárskych orgánov členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci,

g) spracúva analýzy na úseku ochrany vodných zdrojov a na základe výsledkov dozoru navrhuje opatrenia na dlhodobý rozvoj zlepšenia čistoty vôd,

h) rozpracúva a zabezpečuje plnenie opatrení vyplývajúcich z uznesení štátnych orgánov na úseku ochrany čistoty vôd pre znečisťovaním, vrátane ochrany podzemných vôd Žitného ostrova a ďalších chránených oblastí prirodzenej akumulácie vôd, zabezpečuje koordináciu plnenia prijatých opatrení zainteresovanými rezortmi,

o) sleduje na príslušných ústredných orgánoch prideľovanie investičných limitov a kapacitné pokrytie stavieb odpadových vôd,

j) metodicky usmerňuje útvary vodohospodárskej chémie na podnikoch pre správu tokov,

k) zúčastňuje sa na tvorbe technických noriem vo veciach ochrany akosti vôd a hospodárenia s vodou a dozerá nad dodržiavaním technických noriem v oblasti svojej pôsobnosti.

(2) Inšpekcia ďalej plní úlohy vyplývajúce z osobitných predpisov.1)

§ 6

Oprávnenia pracovníkov inšpekcie

O oprávneniach pracovníkov inšpekcie, ktoré súvisia s výkonom hlavného vodohospodárskeho dozoru a dozoru podľa osobitných predpisov, platí ustanovenie § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve.

§ 7

Spolupráca s ostatnými orgánmi a organizáciami

(1) Inšpekcia pri plnení svojich úloh spolupracuje najmä s ústrednými orgánmi a ich organizáciami a orgánmi ľudovej kontroly, s orgánmi hygienickej služby,s orgánmi pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a spoločenskými organizáciami.

(2) Pri plnení svojich úloh inšpekcia spolupracuje aj s organizáciami, ktoré nakladajú s vodami a sú povinné ustanoviť vodohospodárov, a poskytuje im odbornú pomoc.


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vládna vyhláška č. 16/1966 Zb. o náhradách za vypúšťanie nečistených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd do vodných tokov. Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1973 Zb. o ochrane vôd pre znečisťovaním ropnými látkami. Smernice č. 33/1967 Ú. v. ČSSR o hospodárení s prostriedkami Štátneho fondu vodného hospodárstva.