Opatrenie č. 18/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do31.08.1980
Účinnosť od 15.03.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálnym zhromaždením č. 46/1976 Zb. zo dňa 27. apríla 1976.

OBSAH

18

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 11. marca 1976,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


Čl. I

Zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 39 sa vypúšťa odsek 7.

2. V § 42 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.

3. V § 45 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

4. Za § 47 sa vkladá nový § 47a tohto znenia:

㤠47a

(1) Ten istý učiteľ vysokej školy môže byť vymenovaný alebo volený podľa ustanovení § 39, 42 a 45 do tej istej funkcie zásadne najviac po dve po sebe nasledujúce obdobia; v mimoriadne odôvodnených prípadoch môže byť ten istý učiteľ vysokej školy vymenovaný alebo volený do tej istej funkcie ešte na jedno ďalšie nasledujúce obdobie.

(2) Rektori a prorektori vysokých škôl, ako aj dekani a prodekani fakúlt vykonávajúci funkciu, do ktorej boli vymenovaní alebo zvolení a potvrdení, sú do času vymenovania, prípadne potvrdenia nových akademických funkcionárov vo svojich doterajších funkciách.“


Čl. II

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.