Zákon č. 71/1976 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)

Čiastka 14/1976
Platnosť od 01.07.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.1980

71

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 29. júna 1976

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva, zo Smernice XV. zjazdu Komunistickej strany Československa pre hospodársky a sociálny rozvoj Československej socialistickej republiky v rokoch 1976 - 1980, z Rezolúcie zjazdu Komunistickej strany Slovenska a v súlade so zákonom č. 69/1976 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980,

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon určuje základný cieľ a hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 až 1980 (ďalej len „šiesty päťročný plán“) a podmienky pre jeho realizáciu, ktoré sú záväznou smernicou pre riadiacu činnosť vlády, ústredných orgánov, národných výborov a iných orgánov Slovenskej socialistickej republiky a pre hospodársku činnosť socialistických organizácií.

Prvá časť

Základný cieľ a hlavné úlohy šiesteho päťročného plánu

§ 2

Základným cieľom šiesteho päťročného plánu, vychádzajúcim z hospodárskej a sociálnej politiky Komunistickej strany Československa, je zabezpečiť v súlade s prehlbovaním socialistického spôsobu života uspokojovanie rastúcich hmotných a duchovných potrieb obyvateľstva a ďalšie upevňovanie jeho životných a sociálnych istôt na základe trvalého rozvoja a vysokej efektívnosti spoločenskej výroby a kvality všetkej vykonávanej práce.

§ 3

Na dosiahnutie tohto cieľa a na posilnenie socialistického štátu sa určujú tieto hlavné úlohy:

a) orientovať hospodársky rozvoj na riešenie kľúčových problémov rozvoja jednotnej československej ekonomiky a rastu jej efektívnosti; na tento účel zabezpečiť intenzívnejšie využívanie prírodných a ekonomických podmienok, výrobno-technickej základne a prírastku práceschopného obyvateľstva;

b) ďalej udržať rýchlu dynamiku rozvoja hospodárstva a zabezpečovať plynulý a proporcionálny rast spoločenskej výroby predovšetkým sústavným posilňovaním úlohy priemyslu, rozvojom poľnohospodárskej výroby, stavebnej výroby a do roku 1980 zabezpečiť zvýšenie vytvoreného spoločenského produktu o 35%, pričom 87% jeho prírastku dosiahnuť rastom spoločenskej produktivity práce;

c) dôraznejšie uplatňovať a rýchlejšie zavádzať do praxe výsledky vedy a techniky, ďalej posilniť vedeckovýskumnú základňu a orientovať jej úsilie na rozhodujúce výskumné a vývojové úlohy a na skrátenie termínov ich riešenia;

d) podstatne lepšie využívať výrobno-technickú základňu, rýchlejšie si osvojovať novú techniku a technológiu a zabezpečiť účelné a vysoko účinné vynakladanie prostriedkov na investičnú činnosť s dôrazom na riadnu investorskú a projektovú prípravu a na včasné dokončovanie investičných akcií, najmä rozhodujúcich nosných programov významných z hľadiska štrukturálnych premien;

e) zintenzívniť využívanie prírodného bohatstva a prieskumom pripravovať jeho ďalší rozvoj; využívať najmä zásoby rudných a nerudných surovín, vodnej energie na výrobu elektriny, zdroje palív, drevnej hmoty, poľnohospodársku a lesnú pôdu pri dôslednom zabezpečovaní ochrany prírody a životného prostredia;

f) presadzovať trvalý rast efektívnosti vo všetkých odvetviach hospodárstva; na základe rastu technickej vybavenosti práce, lepšieho využívania fondu pracovného času a lepšou organizáciou práce zvýšiť podiel produktivity práce na rozvoji odvetví materiálovej výroby; účinnejšie hospodáriť so všetkými druhmi palív, energie, materiálov, surovín, krmív a potravín, zhodnocovať ich a dôraznejšie uplatňovať a zdokonaľovať normovanie a kontrolu spotreby;

g) zabezpečovať zvyšovanie podielu podnikov a organizácií na medzinárodnej deľbe práce s členskými štátmi Rady vzájomnej hospodárskej pomoci, predovšetkým so Zväzom sovietskych socialistických republík v záujme ďalšieho rozšírenia tejto spolupráce v rámci Československej socialistickej republiky;

h) ďalej upevňovať stabilitu vnútorného trhu, zlepšovať sortiment tovarov, rýchlejšie obmieňať tovary dlhodobej spotreby a rozširovať ich ponuku; zdokonaľovať väzby medzi výrobou a obchodom, rozvíjať a modernizovať materiálno-technickú základňu obchodu;

ch) utvárať podmienky na posilňovanie priemyselného charakteru Bratislavy, najmä rozvojom strojárstva, venovať pozornosť bytovej výstavbe, technickej a občianskej vybavenosti sídlisk; i) rozvíjať a ďalej zdokonaľovať riadenie národného hospodárstva tak, aby účinnejšie napomáhalo zvyšovať efektívnosť rozvoja, kvalitu výroby, mobilizovať rezervy, podnecovať rast produktivity práce, tvorivé sily a iniciatívu pracujúcich.

§ 4

(1) Objem priemyselnej výroby v Slovenskej socialistickej republike zvýšiť o 44% pri raste produktivity práce o 29%.

(2) V jednotlivých priemyselných odvetviach zvýšiť do roku 1980 objem hrubej výroby takto:

a) v palivách a energetike o 34%

b) v hutníctve o 23%

c) v strojárstve o 70%

d) v chemickom priemysle o 43%

e) v spotrebnom priemysle o 41%

f) vo výrobe stavebných hmôt o 45%

g) v potravinárskom priemysle o 24%

h) v zdravotníckej výrobe o 40%

(3) Uskutočňovať štrukturálne zmeny priemyselnej výroby, najmä realizáciou rozvojových programov; viac ako polovicu prírastku priemyselnej výroby zabezpečiť v strojárstve a v chemickom priemysle a tým ďalej posilniť význam týchto odvetví ako hlavných nositeľov technického pokroku.

(4) Prednostne zabezpečovať výrobu vysokovýkonných strojov a zariadení, najmä cestných a stavebných strojov, hydraulických prvkov, traktorov včítane motorov, prevodoviek, nákladných automobilov, výpočtovej a regulačnej techniky, textilných, obrábacích a tvarovacích strojov, zariadení pre energetiku, ložísk, výrobkov zdravotníckej techniky a elektronického priemyslu, petrochemických výrobkov a nábytku.

(5) Intenzívne uskutočňovať inovačné procesy, zvyšovať úroveň, kvalitu, úžitkové a estetické vlastnosti výrobkov a v záujme toho lepšie využívať aj možnosti licenčnej výroby.

§ 5

(1) V poľnohospodárskej výrobe

a) zvýšiť hrubú poľnohospodársku výrobu v porovnaní s obdobím rokov 1971 - 1975 o viac ako 18% a prispieť k dosiahnutiu sebestačnosti československého hospodárstva vo výrobe zrnovín;

b) plne využívať poľnohospodársky pôdny fond, zvyšovať jeho úrodnosť melioráciami a kultiváciou pôdy, zamedzovaním devastácie a úbytku ornej pôdy; pokračovať v zúrodňovaní poľnohospodárskej pôdy na Východoslovenskej nížine a na Záhorí; zabezpečiť ďalší rast hektárových úrod zlepšením semenárstva, agrotechniky, zavlažovaním a zvýšením dodávok priemyselných hnojív na 262 kg čistých živín na jeden hektár poľnohospodárskej pôdy.

(2) V lesnom hospodárstve zvýšiť ťažbu dreva do roku 1980 zhruba o 5%, pritom zabezpečovať rast produkčných schopností lesa a zalesniť zhruba 100 tisíc hektárov pôdy; pokračovať v racionalizácii celého výrobného procesu a zlepšiť v spolupráci s drevospracujúcim a celulózovo-papierenským priemyslom komplexné využitie drevnej hmoty.

(3) Vo vodnom hospodárstve prednostne zabezpečovať zdroje kvalitnej pitnej a úžitkovej vody; mimoriadnu starostlivosť venovať ochrane zdrojov pitnej vody v oblasti Žitného ostrova a čistote vodných tokov; urobiť protipovodňové úpravy najmä Hrona, Ipľa, Slanej a pokračovať v príprave na začatie výstavby vodných diel na Dunaji.

§ 6

(1) Zvýšiť objem všetkých druhov prepravy o 24%, z toho verejnej cestnej prepravy o 33%; pritom lepšie využívať vozový park, starať sa o jeho opravu, údržbu a modernizáciu, o väčšiu priepustnosť tratí, odstraňovanie protismernej prepravy a zvýšiť bezpečnosť a kultúrnosť cestovania v osobnej doprave.

(2) V rozvoji spojov pokračovať v automatizácii medzimestskej prevádzky; uviesť do prevádzky 172 tisíc telefónnych staníc; rozšíriť vysielaciu a prenosovú sieť druhého televízneho programu o 6 základných televíznych vysielačov.

§ 7

(1) V investičnej výstavbe zvýšiť objem investícií v rokoch 1976 - 1980 oproti piatej päťročnici o 38 až 40%, pričom investičné prostriedky využívať na urýchlené dokončovanie stavieb a uvádzanie kapacít do prevádzky v určených termínoch.

(2) V stavebnej výrobe zvýšiť objem základnej stavebnej výroby o 43% v štruktúre podľa spoločenských priorít, pri raste produktivity práce o 32%; kapacity stavebných organizácií sústreďovať na rozhodujúce investičné akcie v záujme ich včasného dokončenia.

§ 8

Usmerniť prírastok pracovníkov v socialistickom sektore národného hospodárstva do rozhodujúcich nových a modernizovaných závodov v priemysle a stavebníctve na zvýšenie smennosti, na lepšie využívanie vysokovýkonných strojov a zariadení a na zabezpečenie rozvoja služieb pre obyvateľstvo a ďalších odvetví nevýrobnej sféry.

§ 9

V oblasti zahraničného obchodu zvýšiť podiel Slovenskej socialistickej republiky na jeho celoštátnom obrate, najmä na vývoze, podieľať sa na ďalšom rozširovaní všestrannej hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce so socialistickými krajinami, zúčastňovať sa na spoločnom rozpracúvaní otázok spojených so zabezpečovaním dlhodobých potrieb členských štátov Rady vzájomnej hospodárskej pomoci a posilňovať úlohu zahraničného obchodu pri zvyšovaní celkovej efektívnosti národného hospodárstva.

§ 10

(1) V rozvoji životnej úrovne ďalej všestranne rozvíjať dosiahnutý stupeň hmotnej spotreby obyvateľstva, zlepšovať jej skladbu a zvyšovať úroveň, kvalitu a pohotovosť služieb.

(2) Posilňovať význam a vplyv odmeňovania za prácu ako základného princípu rozdeľovania v socialistickej spoločnosti; zvýšiť reálne príjmy obyvateľstva zhruba o 32%.

(3) Sústavne zlepšovať životné a pracovné prostredie a pracovné podmienky, predovšetkým na základe komplexných programov starostlivosti o pracovníkov.

(4) V súlade s dosiahnutými výsledkami rozvoja hospodárstva postupne ďalej rozvíjať starostlivosť o rodiny s deťmi a zabezpečenie obyvateľstva v starobe a v chorobe.

(5) V rokoch 1976 - 1980 vybudovať vo všetkých formách bytovej výstavby 230 tisíc bytov, z toho v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave najmenej 27 tisíc bytov; pritom odstraňovať nedostatky vyplývajúce zo zaostávania občianskej vybavenosti sídlisk a dôsledne zabezpečovať komplexnosť budovaných sídlisk objektmi technickej a občianskej vybavenosti.

(6) V zdravotníctve ďalej rozvíjať úroveň starostlivosti o zdravie obyvateľstva, vytvárať podmienky pre ďalšie zlepšovanie preventívnej a liečebnej starostlivosti.

(7) V školstve vytvárať predpoklady pre ďalšie zvyšovanie úrovne vzdelania a pre zdokonaľovanie prípravy kvalifikovaných pracovníkov.

(8) Zabezpečovať sústavný rast kultúrnej úrovne pracujúcich a zvyšovať úlohu kultúry a umenia pri uspokojovaní duchovných potrieb obyvateľstva.

Druhá časť

Podmienky pre realizáciu šiesteho päťročného plánu

§ 11

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány1) zodpovedajú za

a) zvýšenie kvality a autority národohospodárskych plánov ako základného nástroja riadenia a na úroveň riadiacej a organizátorskej práce na všetkých stupňoch riadenia;

b) racionálnu koncentráciu ekonomických aktivít, obyvateľstva a infraštruktúry do vybraných sídelných centier a formovanie budúcich sídelných aglomerácií;

c) rozmiestňovanie výroby, ktorá sa jednoznačne neviaže na prírodné zdroje, do sídiel obvodného významu, aby rozvoj výrobných síl bol v súlade so zdrojmi pracovných síl v oblasti;

d) umiestňovanie komunálnej, podnikovej a podstatnej časti družstevnej bytovej výstavby, včítane technickej a občianskej vybavenosti, do sídiel obvodného významu, v ktorých sa uskutočňuje rozvoj výrobných síl;

e) zdokonaľovanie materiálno-technického zásobovania a dodávateľsko-odberateľských vzťahov prehĺbením plánovania, zvýšením zodpovednosti výrobných hospodárskych jednotiek za plynulé zásobovanie národného hospodárstva výrobkami príslušných odborov, určením zdôvodnených a neustále obnovovaných noriem spotreby a noriem zásob, zvýšením úlohy hospodárskych zmlúv pri organizovaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov a racionalizáciou zásobovacích a odbytových ciest.

(2) Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné účinnejšie využívať mzdové, finančné a cenové nástroje v súlade so zámermi štátneho plánu pri presadzovaní najefektívnejších ciest realizácie plánu; tieto nástroje orientovať na zvyšovanie množstva a kvality spoločensky žiadúcej produkcie, na posilňovanie kvalitatívnych stránok výroby a znižovanie jej energetickej a materiálovej náročnosti, na urýchlené uplatňovanie poznatkov vedeckotechnického pokroku, vynálezov a zlepšovacích návrhov, na dokonalejšie využívanie základných prostriedkov a zásob, na zvyšovanie efektívnosti zahraničného obchodu, na stabilizáciu pracovných síl; v jednote s týmito nástrojmi využívať morálne stimuly.

(3) Národné výbory sú povinné dôsledne zabezpečovať určené smery hospodárskej politiky v miestnych podmienkach, najmä racionálnym využívaním pracovných síl; ďalej budú rozvíjať a organizovať účasť občanov na dobrovoľných zveľaďovacích prácach.

(4) Na všetkých stupňoch riadenia sa bude dôslednejšie uplatňovať kontrola plnenia plánu.

§ 12

(1) Na splnenie úloh šiesteho päťročného plánu a zabezpečenie trvalého rastu efektívnosti národného hospodárstva, finančnej a rozpočtovej rovnováhy, účinnejšie pôsobiť na dosiahnutie potrebnej úrovne finančných zdrojov a presadzovať hospodárnosť pri vynakladaní finančných prostriedkov.

(2) Štátne rozpočty Slovenskej socialistickej republiky v rokoch 1976 - 1980 budú vychádzať zo šiesteho päťročného plánu, z rozpočtového výhľadu Slovenskej socialistickej republiky na roky 1976 až 1980 a zo zámerov finančnej politiky určených vládou Československej socialistickej republiky.

(3) Štátne rozpočty Slovenskej socialistickej republiky sú v zásade vyrovnané.

§ 13

Na dosiahnutie základného cieľa a plnenia úloh šiesteho päťročného plánu cieľavedome podporovať rozvoj tvorivých schopností ľudí, ich spoločenskú angažovanosť a pracovnú zodpovednosť, ako i vysokú aktivitu a iniciatívu v práci; pritom organizovať ďalší rozmach socialistického súťaženia v jeho najrôznejších formách; ďalej prehlbovať účasť pracujúcich na tvorbe, zabezpečovaní, realizácii a kontrole plnenia hospodárskych plánov, na riadiacej a kontrolnej činnosti.


Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 14

(1) Vláda Slovenskej socialistickej republiky zabezpečí vyjadrenie údajov určených týmto zákonom v nových veľkoobchodných cenách vyhlásených k 1. januáru 1977.

(2) Vláda Slovenskej socialistickej republiky môže povoliť na účely experimentálneho overovania nových prvkov plánovitého riadenia národného hospodárstva výnimky z ustanovení zákonov Slovenskej národnej rady upravujúcich riadenie národného hospodárstva. To obdobne platí i o zákonoch vydaných pred 1. januárom 1969, pokiaľ môžu byť menené zákonmi Slovenskej národnej rady.

§ 15

(1) Údaje o rozvoji národného hospodárstva sú v tomto zákone vyjadrené porovnaním s úrovňou dosiahnutou v roku 1975, pokiaľ sa to v zákone neustanovuje inak.

(2) Vykonávací štátny plán rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976, ustanovený na základe zákona Slovenskej národnej rady č. 147/1975 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na rok 1976, je vykonávacím štátnym plánom k šiestemu päťročnému plánu.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) §2 ods. 2 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní.