Vyhláška č. 121/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

Čiastka 23/1976
Platnosť od 13.10.1976
Účinnosť od 13.10.1976
Redakčná poznámka

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach nadobudol platnosť na základe svojho článku 49 dňom 23. marca 1976 a týmto dňom nadobudol platnosť pre Československú socialistickú republiku. Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach nadobu...

121

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 7. septembra 1976

o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou


Dňa 26. februára 1975 bola v Dakare podpísaná Obchodná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 10 dňom 25. júna 1976.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Senegalskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Senegalskej republiky,

vedené prianím rozšíriť, utužiť a uľahčiť obchodné styky medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,

dohodli sa takto:

Článok 1

Každá zmluvná strana poskytne priaznivé zaobchádzanie s tovarom pochádzajúcim z územia druhej zmluvnej strany v súlade so znením čl. 1 Všeobecnej dohody o obchode a clách (GATT).

Toto zaobchádzanie sa nevzťahuje:

a) na výhody, ktoré jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám v záujme uľahčenia pohraničného styku;

b) na výhody vyplývajúce z colnej únie alebo mnohostranného preferenčného dojednania v obchodnej alebo hospodárskej oblasti, ktoré boli alebo budú dojednané jednou zo zmluvných strán.

Článok 2

V záujme uľahčenia vzájomnej výmeny tovaru obe zmluvné strany budú vydávať v rámci zákonov a predpisov v oboch krajinách dovozné a vývozné licencie na tovar uvedené v listinách „A“ a „B“ priložených k tejto dohode, ktoré nemajú limitatívny charakter. Tovar musí byť pôvodom z oblasti oboch krajín.

Článok 3

Kontrakty vzťahujúce sa na dodávky tovaru a na poskytovanie služieb v rámci tejto dohody sa budú uzavierať medzi organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami oprávnenými podľa československých predpisov uskutočňovať zahraničný obchod v Československej socialistickej republike na jednej strane a organizáciami a fyzickými alebo právnickými osobami oprávnenými podľa senegalských zákonov uskutočňovať obchod v Senegalskej republike na druhej strane.

Článok 4

Obe zmluvné strany oslobodia od colných poplatkov a iných dávok vzorky tovaru každého druhu pochádzajúce z územia druhej zmluvnej strany, a to za podmienky, že tieto vzorky budú slúžiť len na získanie príslušných objednávok na tovar týmito vzorkami ponúkaný a že nebudú samy určené na predaj, a ďalej za podmienky, že tieto vzorky budú zodpovedať vnútorným colným predpisom.

Ďalej budú oslobodené od colných poplatkov a iných vývozných a dovozných dávok katalógy, cenníky, prospekty a propagačné materiály pre obchod a turistiku.

Článok 5

Každá zmluvná strana udelí druhej zmluvnej strane dočasne dovozné povolenie:

a) na modely a vzorky tovaru;

b) na predmety určené na vykonávanie skúšok a výskumov;

c) na predmety určené na výstavy, súťaže, veľtrhy, atď.;

d) na drobné náradie určené na montážne práce;

e) na predmety dovezené v rámci ustanovení týkajúcich sa vedeckotechnickej spolupráce;

f) na filmy propagujúce obchod a turistiku;

g) na kontejnery na dovážaný alebo vyvážaný tovar.

Článok 6

Obe zmluvné strany si na svojich územiach navzájom všemožne uľahčia prievoz tovaru druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Platby za tovar dodávaný podľa tejto dohody, ako aj ostatné platby v súlade so zákonmi a platobnými predpismi platnými v Československej socialistickej republike a v Senegalskej republike sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 8

Zmiešaná komisia, zložená z predstaviteľov oboch zmluvných strán, bude poverená dohliadať na vykonávanie tejto dohody a prípadne vykonávať zmeny alebo doplnky priložených listín tovaru. Táto komisia bude môcť navrhovať také opatrenia, ktoré umožnia rozšíriť vzájomnú výmenu tovaru. Komisia sa zíde na žiadosť jednej alebo druhej zmluvnej strany v čo najkratšej lehote, striedavo v Prahe a v Dakare.

Článok 9

Zmluvné strany uskutočnia na žiadosť jednej zo zmluvných strán vzájomné konzultácie za účelom prijatia opatrení na rozvoj hospodárskej spolupráce a obchodných stykov a vyriešenia otázok vyplývajúcich z vykonávania tejto dohody.

Článok 10

V súlade s ústavnými predpismi oboch zmluvných strán podlieha táto dohoda schváleniu oboma vládami.

Nadobudne platnosť po vzájomnej výmene schvaľovacích nót.

Dohoda bude platná jeden rok a bude sa mlčky predlžovať z roka na rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred skončením príslušného roka.

Článok 11

Po skončení platnosti tejto dohody budú jej ustanovenia platiť aj naďalej pre všetky kontrakty uzavreté v čase jej platnosti a nenaplnené ku dňu skončenia jej platnosti.

Spísané v Dakare 26. februára 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Senegalskej republiky:

Assane Seck v. r.

LISTINA „A“

československý tovar na vývoz do Senegalskej republiky

1. Obrábacie stroje

2. Dieselmotory a dieselagregáty

3. Zváracie súpravy

4. Elektrické prístroje a elektromotory

5. Rýpadlá

6. Kladkostroje

7. Miešačky betónu

8. Pásové dopravníky

9. Cestné valce

10. Vodné čerpadlá každého druhu

11. Kompresory

12. Bicykle každého druhu a náhradné dielce

13. Automobily a náhradné dielce

14. Traktory, poľnohospodárske a priemyselné stroje

15. Elektrické zariadenia na mazanie automobilov, nákladných áut, motocyklov, bicyklov atď.

16. Rôzne technické výrobky z gumy, kože, kovu a umelých hmôt

17. Akumulátorové skrine

18. Vane smaltované, liatinové, zinkové každého druhu

19. Mačety, vetruvzdorné lampy, puzdra vreckových svietidiel, náradie pre remeselnícke dielne, poľnohospodárske náradie, nožiarsky tovar atď.

20. Zámky z kovu

21. Termosky a náhradné dielce

22. Petrolejové variče a sporáky

23. Žehličky na drevené uhlie a príslušenstvo

24. Hliníkové a nehrdzavejúce príbory

25. Elektroinštalačný materiál

26. Hasiace prístroje každého druhu

27. Sanitné vybavenie zo smaltovanej liatiny

28. Pneumatiky a vzdušnice pre bicykle, motocykle, automobily, autobusy, ťahače, nákladné autá

29. Mechanické zariadenie pekární, mäsiarstiev a cukrárstiev atď.

30. Rádioprijímače

31. Laboratórne a lekárske prístroje

32. Tlačiarske stroje

33. Kancelárske stroje

34. Elektromery, plynomery a vodomery

35. Stroje pre tabakový priemysel

36. Šijacie stroje

37. Fotografické prístroje a kamery, okuliare

38. Budíky

39. Telekomunikačné a telefónne zariadenia

40. Guľkové ložiská

41. Stroje pre textilný, obuvnícky a kožiarsky priemysel

42. Betonárska oceľ

43. Tyčová a profilová oceľ

44. Oceľové rúrky

45. Klince

46. Reťaze pre bane a poľnohospodársku výrobu

47. Skrutky do dreva

48. Oceľový drôt na výrobu klincov

49. Kovové siete proti hmyzu

50. Výrobky a deriváty minerálnych olejov

51. Farmaceutické výrobky

52. Insekticídy a herbicídy

53. Laky

54. Kozmetické výrobky

55. Brúsne výrobky

56. Zlúčeniny sodíka

57. Dekoratívny a úžitkový porcelán

58. Elektrotechnický porcelán, izolátory atď.

59. Zdravotnícka keramika

60. Žiaruvzdorné výrobky

61. Papier a výrobky z papiera (okrem vyrábaných v Senegale)

62. Hudobné nástroje

63. Nábytok

64. Cukor1)

65. Chmeľ, slad

66. Mlieko a mliečne výrobky1)

67. Vlnený a umelohodvábny textil

68. Koberce

69. Konfekčné odevy

70. Vreckovky, šatky

71. Podkolienky, ponožky, rukavice

72. Stuhy a textilná galantéria

73. Technické tkaniny

74. Výrobky z umelej kože

75. Krosienkové a pletené výrobky

76. Krajčírske, obuvnícke, sedlárske a čalúnnické potreby1)

77. Školské a kancelárske potreby

78. Kožený tovar, kufre a dáždniky

79. Rôzne umelecké výrobky, hračky

80. Rôzne športové a rybárske náčinie

81. Hygienické výrobky z gumy a gumová podlahová krytina

82. Umelá guma

83. Rôzna obuv

84. Sklenené kuchynské výrobky1)

85. Krištáľové sklo

86. Sklenené a krištáľové lustre

87. Laboratórne a technické sklo

88. Vosk

89. Sklenené tehly, fľaše

90. Sklenená a kovová bižutéria1)

91. Gramofónové prístroje a gramofónové platne

92. Knihy

93. Fotografický materiál

94. Lovecké zbrane a munícia

95. Lietadlá poľnohospodárske, športové, pre zdravotné služby, aerotaxi

LISTINA „B“

tovar na vývoz zo Senegalskej republiky do Československej socialistickej republiky

1. Čerstvé, mrazené, konzervované, údené, solené ryby

2. Drobné vtáctvo

3. Živé zvieratá

4. Čerstvé južné ovocie

5. Podzemnica olejná

6. Iné olejnaté rastlinné semená

7. Podzemnicový olej (surový a rafinovaný)

8. Podzemnicové pokrutiny

9. Palmový olej

10. Iné rastlinné oleje

11. Arabská guma

12. Ovocná marmeláda

13. Čerstvá a konzervovaná zelenina

14. Iné zeleninové výrobky

15. Ovocné šťavy

16. Konzervy

17. Kukuričné zrno

18. Krmivo pre dobytok a hydinu

19. Iné krmivo pre zvieratá

20. Titán a zirkón

21. Naftové výrobky

22. Farmaceutické výrobky

23. Zložené a miešané hnojivá

24. Jednoduché hnojivá a zmesi

25. Tekutiny a prášky proti hmyzu

26. Fosfátové hnojivá

27. Ostatné hnojivá

28. Farby a laky

29. Kože a kožky (hovädzie, ovčie, kozie)

30. Bavlníkový olej

31. Ostatné ručné výrobky

32. Ručne vyrábaná drobná kožená galantéria

33. Obuvnícke potreby

34. Filigrány

35. Drevené umelecké predmety

36. Tkaniny

37. Košikársky tovar

38. Hrnčiarsky tovar

39. Automobily

40. Ostatný tovar

41. Vlnitý plech

42. Vlnitý plech „ONDELITH“

43. Ploché stropné dosky

44. Kovové sudy

45. Súdky

46. Ostatné plechové obaly

47. Iné rôzne výrobky

48. Mäso (mrazené alebo konzervované)

49. Kôrovce

50. Orechy a mandle

51. Včelí vosk

52. Odzrnená bavlna

53. Tkaniny z potlačenej bavlny

54. Farbené bavlnené vlákno

55. Odevy (košele, obleky, blazery)

56. Jutové a sisalové vrecia

57. Obuv

58. Železný šrot

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

1) V rámci senegalských platných predpisov.