Vyhláška č. 5/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

(v znení č. 436/2006 Z. z.)

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976
Účinnosť od 26.05.2006
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 23. septembrom 1975.

5

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 11. novembra 1975

o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam


Dňa 18. marca 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam.

S Dohodou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Moskve 23. septembra 1975.

Podľa svojho článku 8 Dohoda nadobudla platnosť 23. septembrom 1975.

Vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Moldavskou republikou skončila platnosť táto dohoda výmenou nót z 26. mája 2006 (oznámenie č. 436/2006 Z. z.).

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o vzájomnej ochrane autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam

Prezident Československej socialistickej republiky a Prezídium Najvyššieho sovietu Zväzu sovietskych socialistických republík

- vedení úsilím o ďalšie prehľbenie vzájomnej spolupráce v oblasti výmeny kultúrnych hodnôt v súlade s Dohodou medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o kultúrnej a vedeckej spolupráci z 28. februára 1972,

- uznávajúc za nevyhnutné utvoriť taký vzájomný systém ochrany autorských práv k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam, ktorý bude napomáhať ďalšie šírenie kultúrnych hodnôt,

- vychádzajúc z účasti Československej socialistickej republiky a Zväzu sovietskych socialistických republík vo Všeobecnom dohovore o autorskom práve zo 6. septembra 1952

sa rozhodli uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Každá z oboch zmluvných strán bude na svojom území podporovať šírenie literárnych, vedeckých a umeleckých diel vytvorených občanmi druhej zmluvnej strany, a to najmä vydávanie slovesných, hudobno-dramatických, hudobných diel, vydávanie a vystavovanie výtvarných diel, zaraďovanie dramatických, hudobno-dramatických, choreografických, pantomimických a hudobných diel do repertoárov divadiel, orchestrov, hudobných súborov a sólistov, ako aj do televízneho a rozhlasového vysielania a filmového premietania.

Článok 2

Každá z oboch zmluvných strán bude uznávať autorské práva občanov druhej zmluvnej strany k literárnym, vedeckým a umeleckým dielam a zabezpečí na svojom území ochranu týchto práv za rovnakých podmienok, aké ustanovujú jej vnútroštátne právne predpisy pre jej štátnych občanov.

Článok 3

Táto Dohoda sa vzťahuje aj na použitie diel uvedených v článku 2, ku ktorému dôjde po nadobudnutí platnosti tejto Dohody, pokiaľ v okamihu tohto použitia diela dosiaľ neuplynul čas trvania autorského práva uvedený v článku 4 ods. 1.

Článok 4

(1) Čas trvania autorského práva sa spravuje vnútroštátnymi právnymi predpismi tej zmluvnej strany, kde sa ochrana poskytuje; nie je však dlhší, než ustanovujú vnútroštátne právne predpisy druhej zmluvnej strany.

(2) Právo na ochranu autorstva a ochranu nedotknuteľnosti diela nie je časove obmedzené.

Článok 5

(1) Autorské odmeny sa budú vyplácať v mene tej zmluvnej strany, na území ktorej dôjde k použitiu diela. Prevod vyplácaných súm sa vykoná podľa dohody o neobchodných platbách platnej medzi zmluvnými stranami v čase prevodu.

(2) Autorské odmeny vyplácané podľa tejto Dohody budú podliehať zdaneniu len v štáte stáleho bydliska autora.

Článok 6

(1) Každá zo zmluvných strán zabezpečí, aby jej organizácie používajúce diela uvedené v článku 2 dodržiavali vnútroštátne právne predpisy druhej zmluvnej strany týkajúce sa vykonávania tejto Dohody. Zmluvné strany budú navzájom priznávať výhradné právo príslušným organizáciám na ochranu autorských práv na sprostredkovanie pri vzájomných stykoch v otázkach použitia literárnych, vedeckých a umeleckých diel.

(2) Obe zmluvné strany urobia opatrenia, aby na základe tejto Dohody dojednali príslušné organizácie na ochranu autorských práv vykonávacie dohody, v ktorých sa dohodnú najmä na spôsobe dojednávania zmlúv o použití diela a výplaty autorských odmien, na spôsobe vzájomného vyúčtovania a prevodu autorských odmien, ako aj poskytovania právnej pomoci pri vyberaní daní a ochrane autorských práv autorov, ktorí sú občanmi druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Táto Dohoda sa nedotýka práv a záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich pre ne z iných medzinárodných zmlúv.

Článok 8

(1) Táto Dohoda podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín, ktorá sa uskutoční v Moskve.

Táto Dohoda sa bude predbežne vykonávať odo dňa podpisu.

(2) Táto Dohoda sa uzaviera na 3 roky a bude sa mlčky predlžovať vždy o ďalšie 3 roky, pokiaľ ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie najneskoršie šesť mesiacov pred uplynutím príslušného trojročného obdobia.

Dané v Prahe 18. marca 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Zo splnomocnenia prezidenta ČSSR:

M. Klusák v.r.

Zo splnomocnenia Prezídia Najvyššieho societu ZSSR:

B. Pankin v.r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.