Vyhláška č. 162/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o správnych poplatkoch

(v znení č. 166/1980 Zb., 17/1986 Zb.)

Čiastka 32/1976
Platnosť od 24.12.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.04.1986 do31.12.1988
Zrušený 231/1988 Zb.

162

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 20. decembra 1976

o správnych poplatkoch

Federálne ministerstvo financií, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 17 ods. 1 zákona č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Predmety a sadzby správnych poplatkov (ďalej len „poplatky“) sa ustanovujú v pripojených sadzobníkoch, ktoré sú súčasťou tejto vyhlášky.

(2) Národné výbory a iné orgány štátnej správy (ďalej len „správne orgány“) vyberajú poplatky za poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa sadzobníka I a oddielov A a B sadzobníka II, bez ohľadu na to, v ktorých oddieloch sadzobníka sa ustanovujú. Orgány štátnej mierovej služby vyberajú poplatky za osobitné poplatné úkony, ktoré vykonávajú podľa oddielu C sadzobníka II.

§ 2

(1) Poplatky ustanovené v sadzobníkoch rámcove (najnižšou a najvyššou prípustnou sumou) sa vyrubujú v medziach sadzby podľa rozsahu, času trvania, namáhavosti a závažnosti úkonu.

(2) Poplatky ustanovené v sadzobníkoch percentom z ceny vecí sa vyrubujú z maloobchodnej ceny, a ak nie je určená, vyrubujú sa z ceny, za ktorú možno vec predať v čase, v ktorom sa poplatok vyrubuje, a pri poplatkoch zročných bez vyrubenia z ceny, za ktorú možno vec predať v čase zročnosti poplatku. Poplatník je povinný oznámiť túto cenu správnemu orgánu vyrubujúcemu poplatok; ak jeho údaj zrejme nezodpovedá maloobchodnej cene alebo ak poplatník túto cenu vôbec neudá, určí ju vyrubujúci orgán spôsobom ustanoveným v predchádzajúcej vete; pokiaľ však cenu nemožno určiť ani týmto spôsobom, určí ju vyrubujúci orgán podľa skutočností mu známych.

(3) Základ poplatku, ktorý sa v sadzobníkoch ustanovuje percentom ceny, zaokrúhľuje sa hore na sumu deliteľnú dvadsiatimi. Poplatky do 50 halierov sa zaokrúhľujú na celé koruny dolu a nad 50 halierov na celé koruny hore.

§ 3

Čas a spôsob vyrubenia a zročnosť poplatku

(1) Poplatky sa vyrubujú pred vykonaním úkonu ústnou alebo písomnou výzvou na zaplatenie poplatku, ak sadzobníky neustanovujú, že sa platia bez vyrubenia.

(2) Poplatky sú zročné pred vykonaním úkonu, ak sadzobníky neustanovujú inak.

(3) Po vykonaní úkonu sa vyrubujú len poplatky:

a) za úkony, pri ktorých to ustanovujú sadzobníky,

b) pri ktorých vykonanie úkonov je vzhľadom na spôsob ustanovenia sadzby poplatku predpokladom určenia výšky poplatku,

c) za úkony, ktoré sa vykonali, aj keď sa poplatok nezaplatil (§ 7 zákona).

(4) Poplatky uvedené v odseku 3 sa vyrubujú platobným výmerom a sú zročné do 15 dní odo dňa doručenia tohto výmeru.

§ 4

Spôsob platenia

(1) Poplatky sa platia kolkovými známkami, ak neprevyšujú 1000,- Kčs.

(2) V hotovosti alebo prevodom z účtu v peňažnom ústave sa platia poplatky,

a) ak to ustanovuje sadzobník,

b) ak sú podľa sadzobníka priamym príjmom národných výborov alebo

c) ak je tento spôsob platenia vhodnejší, i keď poplatok neprevyšuje 1000,- Kčs.

(3) Poplatky, ktoré sa neplatia kolkovými známkami a nie sú príjmom národných výborov, sa platia na účet štátneho rozpočtu federácie alebo republiky zriadeného na príslušnej okresnej (obvodnej) finančnej správe.

(4) Federálne ministerstvo financií alebo ministerstvo financií republiky môže v jednotlivých prípadoch povoliť dočasné platenie poplatkov na účet toho správneho orgánu, ktorý ich vyrubil, a určiť, v akých časových obdobiach je správny orgán povinný takto platené poplatky prevádzať na účet štátneho rozpočtu federácie alebo republiky.

§ 5

Mena

(1) Percentné poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov sa vyrubujú v mene, v ktorej je vyjadrená cena základu poplatku. Ostatné poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov sa vyrubujú v československých korunách.

(2) Poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v cudzine sa platia v mene štátu, v ktorom je československý zastupiteľský úrad vyrubujúci alebo vyberajúci poplatok. Poplatky za úkony československých zastupiteľských úradov vyrubené poplatníkom zdržiavajúcim sa v Československej socialistickej republike sa platia v československých korunách.

(3) Československý zastupiteľský úrad môže prijať platenie poplatku aj v mene iného štátu, než v ktorom má svoje sídlo; táto mena však musí byť uvedená v kurzovom lístku Štátnej banky československej v oddieli „Valuty".

(4) Prepočet československých korún na zahraničnú menu a naopak sa vykonáva kurzom príslušnej meny podľa kurzového lístka Štátnej banky československej platného v čase vyrubenia poplatku.

§ 7

Oslobodenie

(1) Od poplatkov sú okrem orgánov oslobodených podľa § 10 ods. 1 zákona a oslobodení uvedených v položkách sadzobníka ďalej oslobodení diplomatickí zástupcovia a konzuli z povolania poverení v Československej socialistickej republike a ďalšie osoby, ktoré podľa medzinárodného práva požívajú diplomatické výsady a imunity za predpokladu, že nie sú československými štátnymi občanmi a je zaručená vzájomnosť.1)

(2) Okrem úkonov oslobodených v jednotlivých položkách sadzobníkov sú ďalej oslobodené úkony:

a) na vykonávanie predpisov o nemocenskom poistení (zabezpečení v chorobe), sociálnom zabezpečení, poskytovaní zdravotníckych služieb, poskytovaní starostlivosti o pracovné sily, rodinu a matku a dieťa,

b) na vykonávanie predpisov o obrane štátu,

c) na založenie jednotných roľníckych družstiev alebo na zlúčenie doterajších jednotných roľníckych družstiev,

d) súvisiace s vykonávaním pozemkových úprav alebo so zaokrúhľovaním pozemkov,

e) potrebné pri zakladaní a vedení evidencie nehnuteľností,

f) súvisiace s odplatnými alebo bezodplatnými prevodmi nehnuteľností alebo s bezodplatnými prevodmi hnuteľného majetku z osobného alebo súkromného vlastníctva občanov do socialistického vlastníctva,

g) v konaní o prihláške vynálezu so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia alebo úkony v konaní o prihláške priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie osvedčenia na priemyselný vzor,

h) v konaní o vynáleze, na ktorý sa udelilo autorské osvedčenie, alebo úkony v konaní o priemyselnom vzore, na ktorý sa udelilo osvedčenie.

§ 8

Vrátenie poplatku

(1) Správny orgán, ktorý poplatok vyrubil alebo vybral, rozhodne o vrátení zaplateného poplatku v plnej výške, ak k vykonaniu úkonu alebo k vecnému prejednaniu nedošlo bez zavinenia poplatníka alebo ak bol poplatok zaplatený bez toho, že by bol poplatník na to povinný.

(2) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne o vrátení sumy, o ktorú poplatník zaplatil na poplatku viac, než bol povinný, alebo o ktorú sa zaplatený poplatok dodatočne znížil alebo odpustil.

(3) Správny orgán, ktorý vyrubil alebo vybral poplatok, rozhodne na žiadosť poplatníka, či a aká časť zaplateného poplatku sa vráti, ak nedošlo vinou poplatníka k vykonaniu úkonu, za ktorý poplatok zaplatil. Správny orgán môže vrátiť najviac 65 % zo sumy zaplatenej na poplatku. Vrátené sumy sa zaokrúhľujú na celé koruny dole. Poplatok sa nevráti, ak neprevyšuje sumu 30,- Kčs.

(4) O vrátení poplatku (preplatku) nemožno rozhodovať po uplynutí troch rokov od začiatku kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sa poplatok zaplatil.

§ 9

(1) Poplatky uvedené v položkách sadzobníka I, ktoré ustanovuje Federálne ministerstvo financií alebo ministerstvá financií republík, sa menovite uvádzajú v spoločnom ustanovení k celému sadzobníku I. Ostatné poplatky sa ustanovujú spoločne.

(2) Poplatky uvedené v položkách sadzobníka II ustanovuje Federálne ministerstvo financií.


§ 10

(1) Zrušujú sa:

vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 138/1971 Zb. o správnych poplatkoch v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 120/1972 Zb. a vyhlášky Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií ČSR a Ministerstva financií SSR č. 119/1973 Zb.

(2) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.


SADZOBNÍK I

poplatkov vyberaných a vyrubovaných správnymi orgánmi

Spoločné ustanovenia k celému sadzobníku I:

1. Federálne ministerstvo financií ustanovuje tieto položky: 11, 12, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 63.

2. Ministerstvo financií ČSR a Ministerstvo financií SSR ustanovuje tieto položky: 2, 4, 5, 7, 10, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66.

3. Poplatky podľa položiek 6, 8, 10, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 39, 40, 58, 60, 61, 64, 65, 66, pokiaľ úkony vykonávajú národné výbory - sú príjmom národného výboru, ktorý úkon vykonal. V týchto prípadoch sa poplatky neplatia kolkovými známkami.

Oddiel A

Všeobecná správa

Položka 1:

a) Vydanie úradného potvrdeniaKčs 5,-
b) Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osôbKčs 5,-
c) Vydanie druhého, tretieho a ďalšieho rovnopisu vybavenia za každú aj len začatú stranu vydávaného
- Úradom pre vynálezy a objavyKčs 100,-
- v ostatných prípadochKčs 5,-
- orgány colnej správy pre organizácie zahraničného obchodu Kčs 20,-
d) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov, listín a spisov alebo zo súkromných spisov v úradnej úschove, s výnimkou potvrdení o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatky, za každú aj len začatú stranu
- vydávaného Úradom pre vynálezy a objavyKčs 100,-
- v ostatných prípadochKčs 5,-
e) Vydanie rovnopisu osvedčenia zápisu ochrannej známky alebo priemyselného vzoru, výpisu alebo potvrdenia z registra ochranných známok alebo z registra priemyselných vzorovKčs 40,-
f) Cudzojazyčné potvrdenie o pravosti destilátuKčs 10,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku za vydanie písomného oznámenia o pobyte osôb sú oslobodené:
a) pošty,
b) Živnostenská banka, n. p.
c) Československý Červený kríž.
2. Od poplatku sú oslobodené oznámenia skutočností uvedených v matrikách, zasielané na žiadosť cirkvám a cirkevným spoločnostiam.
3. Od poplatku sú oslobodené úkony uvedené v tejto položke vykonávané Úradom pre vynálezy a objavy, pokiaľ o ne žiada autor vynálezu (priemyselného vzoru) alebo jeho dedič a pokiaľ sa týkajú jeho prihlášok vynálezov (priemyselných vzorov) so žiadosťou o udelenie autorského osvedčenia (osvedčenia) alebo udelených mu autorských osvedčení (osvedčení).
Poznámky:
1. Ak sa vydáva úradné potvrdenie alebo písomné oznámenie pre viac osôb jedným opatrením, vyberie sa poplatok Kčs 5,- za potvrdenie alebo oznámenie adresy každej osoby.
2. Prvý rovnopis rodného, sobášneho, úmrtného listu (úplný výpis z matriky) nepodlieha poplatku, pokiaľ nie je v ďalších položkách alebo predpisoch ustanovené inak.
3. Za vydanie potvrdenia v zmysle tejto položky sa nepovažuje a poplatok sa nevyberie, ak ide o vydanie osvedčenia o skutočnostiach, ktoré nie sú obsahom správneho konania.
4. Za odpisy vyhotovované československými zastupiteľskými úradmi sa vyberá poplatok podľa položky 10 sadzobníka II.
5. Úhrada reprodukcií vyhotovených na objednávku sa spravuje príslušnými cenovými predpismi.

Položka 2:

Vydanie vodičského preukazu Kčs 20,-

Položka 3:

a) Vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za zničený, stratený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz)Kčs 10,-
b) Vydanie cestovného dokladu ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný dokladKčs 10,- až 500,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke I sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok až na pätinu alebo zvýšiť až na desaťnásobok sadzby, ak ide o opätovné vydanie dokladu (preukazu) ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad (preukaz).
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie, aj keď sa za vydanie pôvodného dokladu (preukazu) poplatok nevyberá.
2. Za vydanie rodného, sobášneho a úmrtného listu ako náhrady za stratený, zničený alebo neupotrebiteľný doklad sa vyberie poplatok podľa položky 1 písm. d) (úplný výpis z matrík).

Položka 4:

Overenie
a) podpisu na listinách za každú osobu, ktorej podpis sa overujeKčs 4,-
b) úradných pečatí a úradných podpisov (superlegalizácia)Kčs 40,- až 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené overenie podpisu stránok na listinách potrebných na vykonanie zákona č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch čs. armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie.
Poznámka:
Za overenie podpisu Federálnym ministerstvom zahraničných vecí a československými zastupiteľskými úradmi (legalizácia a superlegalizácia) sa vyberá poplatok podľa položky 9 sadzobníka II.

Položka 5:

a) Overenie neúradného odpisu (fotokópie) predloženého poplatníkom, ak nie je naň určený osobitný poplatok, za každú aj začatú stranu listiny, ktorej odpis (fotokópia) sa overuje
v českom alebo slovenskom jazykuKčs 5,-
v cudzom jazykuKčs 10,-
b) Overenie odpisu materiálu zo štátnych a ostatných archívovKčs 10,- až 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené overovanie odpisov listín potrebných na vyrubenie notárskych poplatkov alebo pre zbierku registrovaných zmlúv alebo pre evidenciu nehnuteľností vedenú v príslušnom orgáne Ústrednej správy geodézie a kartografie. Na týchto odpisoch sa však musí vyznačiť účel, na ktorý boli vyhotovené.
Poznámka:
Za overenie odpisu československým zastupiteľským úradom sa vyberá poplatok podľa položky 10 sadzobníka II.

Položka 6:

a) Znalecký alebo odborný posudok správneho orgánu na žiadosť poplatníka za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudku (včítane overovania podkladov, získavania materiálu a pod.)Kčs 25,-, najviac však spolu Kčs 3000,-
b) Znalecký alebo odborný posudok k žiadosti o vývoz kultúrnych pamiatok, predmetov múzejnej alebo galerijnej hodnoty a archiválií za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie posudkuKčs 30,-, najviac však Kčs 3000,-
c) Znalecký alebo odborný posudok pri posudzovaní projektov technických zariadení, parných kotlov, tlakových nádob, zdvíhadiel a silnoprúdových elektrických zariadeníKčs 300,-, za každú druhú aj ďalšiu začatú hodinu Kčs 25,-, najviac však Kčs 3000,-
Poznámka:
Ak na vydanie odborného posudku bolo treba vykonať miestne (komisionálne) konanie, poplatok za odborný posudok sa úmerne zvýši a poplatok za vykonanie miestneho zisťovania sa nevyberie.

Položka 7:

Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve za každú aj len začatú hodinu pracovného času potrebného na vypracovanie osvedčeniaKčs 25,-, najviac však Kčs 3000,-

Položka 8:

Miestne zisťovanie (komisionálne konanie) - ak je podľa príslušných predpisov nariadené, alebo ak sa vykonáva z podnetu účastníkov konaniaKčs 25,- až Kčs 250,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku je oslobodené miestne zisťovanie vykonávané vo všeobecnom záujme (napr. pri živelných pohromách a nehodách), alebo ak ho bez návrhu účastníkov konania nariadil správny orgán alebo súd.
2. Oslobodenie uvedené pri položke 1 sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa komisionálne konanie vykonáva za účelom vydania rozhodnutia spoplatneného podľa položky 27 a 28 sadzobníka I, ak ďalej nie je ustanovené inak.
2. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa v zmysle tejto položky považuje aj také zisťovanie, ktoré musel vykonať správny orgán za účelom vybavenia podania, aj keď účastník konania vo svojom podaní oň výslovne nežiadal, alebo ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.
3. Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj orgány colnej správy za colné konanie vykonávané mimo colného priestoru.

Položka 9:

Podanie žiadosti:
- o zrušení práva užívať byt alebo časť bytu (v zmysle § 37 zákona č. 41/1964 Zb.) v prospech vlastníka rodinného domčeka alebo užívateľa bytu
(Ustanovenie sa použije obdobne pri žiadostiach o uvoľnenie nebytových priestorov v prospech vlastníka alebo užívateľa rodinného domčeka.)
Kčs 60,-
- o súhlas na užívanie bytu alebo jeho časti na iné účely než bytovéKčs 50,-
- na Úrade pre vynálezy a objavyKčs 50,-
- o vydanie cestovného dokladuKčs 10,- až 50,-
- o urýchlené vydanie cestovného dokladu (do 96 hodín) za účelom služobnej cestyKčs 10,- až 400,-
- cudzinky, ktorá uzavrela manželstvo s československým štátnym občanom, o vyslovenie súhlasu s nadobudnutím československého štátneho občianstvaKčs 50,-
- o vykonanie registrácie na výcvik vodičov cestných motorových vozidielKčs 50,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 1 sadzobníka I pod č. 3 platí tu obdobne.
Poznámka:
Úrad pre vynálezy a objavy nevyberie poplatok podľa tejto položky, ak sa žiadaný úkon spoplatňuje podľa položiek sadzobníka II oddielu B alebo položky 1 a položky 3 sadzobníka I.

Položka 10:

Privolenie výmeny (dohody o výmene)
- dvoch bytov alebo dvoch nebytových priestorovKčs 20,- a za každý ďalší (tretí, štvrtý atď.) byt alebo nebytový priestor Kčs 20,-

Oddiel B

Vnútorná správa

Položka 11:

Povolenie na vycestovanie do cudzinyKčs 20,- až 400,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku je oslobodené povolenie na vycestovanie do cudziny deťom vo veku do 15 rokov.
2. Od poplatkov je oslobodené povolenie na vycestovanie za účelom služobnej cesty (pracovnej cesty) do cudziny.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže znížiť poplatok až na polovinu osobám, ktoré nie sú zárobkove činné (študentom, učňom, dôchodcom atď.), alebo ak ide o krátkodobú cestu podľa turistickej konvencie.
2. Ak poplatník prekročí dĺžku pobytu v cudzine, podľa ktorej bola pred vycestovaním určená výška poplatku, je povinný doplatiť sumu zodpovedajúcu skutočnej dĺžke pobytu. Správny orgán môže v tomto prípade zvýšiť poplatok až na dvojnásobok.
3. Za povolenie na vycestovanie za účelom vysťahovania alebo trvalého pobytu mimo územia ČSSR možno zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby. Ak sa také povolenie doručuje mimo územia ČSSR, určí poplatok československý zastupiteľský úrad.
4. Správny orgán môže znížiť poplatok až na štvrtinu dolnej hranice sadzby pri vycestovaní do štátov ustanovených všeobecne záväzným predpisom.
Poznámky:
1. Poplatok sa vyberie pri každej ceste pred prekročením štátnych hraníc nalepením kolkovej známky do colného a devízového vyhlásenia, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou cestovného dokladu.
2. Výška poplatku sa spravuje podľa územnej platnosti vydaného povolenia na vycestovanie do cudziny a podľa dĺžky pobytu v cudzine.
3. Poplatok podľa tejto položky platia aj cudzinci trvale usadení v ČSSR pri vycestovaní do cuziny.

Položka 12:

Predĺženie alebo rozšírenie platnosti cestovného dokladu a zmeny v cestovnom doklade Kčs 5,- až 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené predĺženie alebo rozšírenie cestovného dokladu, ak ide o služobné cesty.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže od vybrania poplatku upustiť najmä v prípadoch, keď poplatník nemohol cestu nastúpiť v určenej lehote bez svojho zavinenia.

Položka 13:

Povolenie alebo predĺženie pobytu cudzincoviKčs 10,- až 100,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže od vybratia poplatku upustiť na základe vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu, prípadne poplatok zvýšiť až na päťnásobok hornej hranice sadzby.

Položka 14:

Vydanie pohraničnej priepustky (malý pohraničný styk do oblasti mimo územia ČSSR)Kčs 5,- až 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie pohraničnej priepustky:
- pre deti do 15 rokov,
- pre osoby, ktorým sa hraničná priepustka vystavuje za účelom výkonu zamestnania.

Položka 15:

Povolenie zmeny
a) hanlivého, výstredného, smiešneho, skomoleného, cudzojazyčného priezviska alebo priezviska rozvedeného manžela na jeho predošlé priezviskoKčs 20,-
b) priezviska v iných prípadoch a menaKčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodená zmena priezviska, ku ktorej dochádza vyhlásením rozvedeného manžela, že prijíma opäť predošlé priezvisko, ak sa táto skutočnosť oznámi do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o zrušení manželstva rozvodom.
Poznámky:
1. Poplatným úkonom podľa tejto položky nie je zmena mena (oprava mena) osvojených detí alebo zmeny, ktoré treba uskutočniť v dôsledku nesprávnych (neúplných) zápisov v matrike.
2. Za zmenu priezvisk manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.

Položka 16:

Vydanie osvedčenia o československom štátnom občianstveKčs 10,-

Položka 17:

Udelenie štátneho občianstva ČSSR alebo prepustenie zo štátneho zväzku ČSSRKčs 40,- až 500,-
Splnomocnenie:
Za prepustenie zo štátneho zväzku ČSSR môže správny orgán zvýšiť poplatok až na dvadsaťpäťnásobok hornej hranice sadzby.
Poznámky:
1. Ak sa osvedčenie o prepustení zo štátneho zväzku ČSSR doručuje do cudziny, určí poplatok československý zastupiteľský úrad.
2. Ak poplatok podľa položky 11 za povolenie na vycestovanie za účelom vysťahovania bol už vybraný, vyrubí správny orgán poplatok podľa tejto položky len vo výške rozdielu medzi sadzbami určenými podľa položky 17 a položky 11.

Položka 18:

Povolenie uzavrieť manželstvo na inom miestnom národnom výbore poverenom viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb., o rodineKčs 50,- až 150,-

Položka 19

Uzavretie manželstva:
a) pred iným miestnym národným výborom povereným viesť matriky, než je miestny národný výbor uvedený v § 4 ods. 1 zákona č. 94/1963 Zb. o rodineKčs 100,- až 500,-
b) zrušené od 1. 4. 1986
Oslobodenie pri položkách 18 a 19:
Od poplatku sú oslobodené poplatné úkony podľa položiek 18 a 19, ak život toho, kto chce uzavrieť manželstvo, je priamo ohrozený (§ 4 ods. 3 zákona č. 94/1963 Zb.).
Splnomocnenie pri položkách 18 a 19:
Správny orgán môže poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť zo sociálnych dôvodov alebo v prípadoch, keď snúbenci uzavierajú manželstvo na miestne príslušnom miestnom národnom výbore svojho zamestnávateľa.

Položka 20:

Uzavretie manželstva medzi cudzími štátnymi príslušníkmi alebo osobami bez štátnej príslušnosti a povolenie uzavrieť manželstvo prostredníctvom zástupcuKčs 100,- až 1000,-
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže z dôvodu všeobecného záujmu poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť.
2. Správny orgán môže poplatok určiť na základe vzájomnosti vo výške, v akej vyberá poplatok štát, ktorého jeden zo snúbencov je štátnym príslušníkom, prípadne od vybrania poplatku upustiť.
Poznámka:
Ak sa vybral poplatok podľa položky 18, zníži sa o túto sumu poplatok vybraný podľa tejto položky.

Položka 21:

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určeného času alebo mimo určenej sobášnej steneKčs 100,- až 500,-
Splnomocnenie:
V odôvodnených prípadoch môže správny orgán na žiadosť snúbencov poplatok odpustiť alebo určenú výšku poplatku znížiť.

Položka 22:

Vysvedčenie o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo v cudzine Kčs 20,-

Položka 23:

Nazretie do matrík narodených, zosobášených a zomretých za jednu knihu a jeden začatý deň Kčs 5,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok primerane znížiť, prípadne od vybrania poplatku upustiť z dôvodu všeobecného záujmu.

Položka 24:

a) Vydanie zbrojného preukazu osvedčujúceho právo držať a nosiť zbraň, rozšírenie alebo predĺženie jeho platnosti na ďalší rokKčs 20,-
b) Povolenie držať poľovnú zbraň - ak držiteľ nemá poľovný lístok (položka 58) - za každú zbraňKčs 40,-
Oslobodenie:
Od poplatku vyberaného podľa písmena a) tejto položky sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií, členovia pomocnej stráže VB a pomocníci Pohraničnej stráže.

Položka 25:

Vydanie povolenia na nákup zbrane (krátkej, malokalibrovky a dlhej zbrane) alebo povolenia na jej prevod z jedného držiteľa na iného bez ohľadu na počet nakupovaných alebo prevádzaných zbraníKčs 20,-
Oslobodenie:
Od poplatku vyberaného za vydanie povolenia na nákup krátkej zbrane sú oslobodení príslušníci ozbrojených zborov v činnej službe, Ľudových milícií, členovia pomocnej stráže VB a pracovníci Pohraničnej stráže.
Poznámka:
Ak sa súčasne vydáva povolenie na vývoz zbraní a ak sa za toto povolenie vyrubil poplatok podľa položky 26, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.

Položka 26:

Povolenie za vývoz alebo dovoz zbraní za každú vyvážanú alebo dovážanú
- krátku zbraňKčs 20,-
- malokalibrovku a dlhú zbraň (guľovnicu, guľobrokovnicu, kozlicu, brokovnicu a pod.)Kčs 100,-
- náhradnú hlaveňKčs 20,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené povolenie na vývoz alebo dovoz zbraní získaných ako ceny v streleckých alebo podobných súťažiach.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže upustiť od vybrania poplatku za povolenie na vývoz zbraní, ktoré poplatník získal darom od socialistickej organizácie.
Poznámka:
Poplatok neplatia československí štátni občania, ktorí vyvážajú zbraň dočasne mimo územia ČSSR za účelom poľovania alebo športových pretekov.

Oddiel C

Výstavba

Položka 27:

Vydanie stavebného povolenia:
a) pri bytovej výstavbe včítane rodinných domčekov, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav týchto objektovKčs 100,-
b) pri bytovej jednotke plniacej doplnkovú funkciu nebytového objektuKčs 200,-
c) pri objektoch individuálnej rekreácie (rekreačné domčeky, záhradné domčeky, chaty) včítane ich prístavieb a nadstavieb a stavebných úprav týchto objektov
1. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2Kčs 200,-
2. ktorých zastavaná plocha presahuje 16 m2Kčs 400,-
3. ktorých zastavaná plocha nepresahuje 16 m2 a sú umiestnené (sú súčasťou) v záhradkárskej osadeKčs 100,-
d) pri garážach (za každú garáž bez ohľadu na počet stavebníkov, a to aj v prípade, ak ide o súvislú stavbu garáží)Kčs 200,-
e) pri drobných stavbách (pokiaľ sa vydáva stavebné povolenie), ak sú stavebníkmi občaniaKčs 200,-
f) pri nebytovej výstavbe včítane nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav, drobných stavieb majúcich doplnkovú funkciu pre hlavný objekt, ak sú stavebníkmi organizácie, pri rozpočtovom náklade
do 1,5 mil. Kčs včítaneKčs 500,-
nad 1,5 mil. Kčs do 3 mil. včítaneKčs 1000,-
nad 3 mil. Kčs do 10 mil. Kčs včítaneKčs 2000,-
nad 10 mil. Kčs do 100 mil. Kčs včítaneKčs 3000,-
nad 100 mil. KčsKčs 5000,-
g) pri stavbách dočasných objektov zariadení staveniska, ak je vydané samostatné stavebné povolenie, za každé vydané stavebné povolenieKčs 200,- až 400,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené bytové družstvá, ak ide o stavby uvedené pod písmenom a) a dráhové podniky, pokiaľ ide o stavby uvedené pod písmenami f) a g), ktorých povoľovanie je upravené predpismi o dráhach.
2. Od poplatkov sú oslobodené:
- stavby, ktorých povoľovanie upravujú osobitné predpisy vodného hospodárstva, pozemných komunikácií, elektrizačné, plynárenské (a o iných produktovodoch), ďalej predpisy o civilnom letectve a predpisy o telekomunikáciách,
- vydania povolení stavebných úradov týkajúcich sa sadových úprav,
- vydania stavebných povolení týkajúcich sa výstavby ihrísk a športovísk.
Splnomocnenie:
1. Ak je stavebné povolenie vystavené na menšie stavebné úpravy (napr. zriadenie priečok, dverných otvorov a pod.), môže správny orgán znížiť poplatok až na jednu štvrtinu sadzby.
2. Ak je stavebné povolenie vydané na podklade výnimky zo stavebného obmedzenia z chráneného územia a zo stavebnej uzávery alebo výnimky z ochranného pásma, môže správny orgán zvýšiť poplatok až na štvornásobok sadzby.
3. Pri drobných stavbách (s výnimkou garáží), ak sú stavebníkmi občania, môže správny orgán s prihliadnutím na rozsah alebo účel stavby zvýšiť poplatok až na dvojnásobok sadzby.
Poznámky:
1. Poplatok podľa tejto položky sa vyberie za vydanie stavebného povolenia podľa zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (zákon č. 50/1976 Zb.) a predpisov, ktoré ho vykonávajú, a podľa zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach v znení zákona č. 104/1974 Zb. a predpisov, ktoré ho vykonávajú.
2. Za miestne zisťovanie a kolaudačné konanie vo veci výstavby budov sa poplatok nevyberá, s výnimkou:
- výstavby, pri ktorej je kolaudačné rozhodnutie vydané po lehote určenej v stavebnom povolení,
- stavieb užívaných bez stavebného povolenia, pri ktorých sa kolaudačné konanie vykonáva dodatočne,
- opakovaného miestneho zisťovania, ktoré bolo vinou stavebníka prerušené,
- kolaudačných rozhodnutí vydávaných postupne na dokončené objekty rozsiahlej stavby (sídliská, závody), na ktoré sa vydalo jedno stavebné povolenie,
- objektov individuálnej rekreácie,
- rodinných domčekov postavených mimo sústredenej výstavby.
3. Za vydanie stavebného povolenia na stavbu garáže sa vyberie poplatok vždy podľa písmena d) bez ohľadu na to, či sú stavebníkmi občania alebo organizácie.
4. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa len jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v stavebnom povolení.
5. Objekty hotelových a ubytovacích zariadení a objekty kolektívnej rekreácie sa posudzujú ako nebytová výstavba.
6. Ak sa po vydaní stavebného povolenia zistí, že základ poplatku nezodpovedá rozpočtovému nákladu, upraví stavebný úrad sadzbu poplatku dodatočne pri podaní žiadosti o kolaudáciu stavby.
7. Drobnou stavbou v zmysle ustanovenia položky 27 písmena e) sa rozumie každý stavebný objekt neuvedený pod ostatnými ustanoveniami tejto položky, pokiaľ sa stavebné povolenie vydáva.

Položka 28:

Vydanie povolenia:
a) zmeny užívania bytového objektu na trvalé bývanie na objekt užívaný na individuálnu rekreáciuKčs 400,-
b) zmeny užívania stavby v ostatných prípadoch; na odstránenie stavby (zbúranie stavby); na terénne úpravy; ťažobné práce; umiestnenie informačného, reklamného alebo iného malého zariadeniaKčs 20,- až 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia zmien stavby alebo odstránenia stavby, ak bolo nariadené národným výborom.
Poznámka:
Pri vydaní povolenia na zmenu užívania stavby spojeného s vydaním stavebného povolenia na prestavbu alebo stavebnú úpravu tejto stavby sa vyberie poplatok podľa položky 27 aj podľa položky 28.

Položka 29:

Vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby alebo územného rozhodnutia po zmene vo využití pozemkuKčs 50,-
Poznámka:
Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

Položka 30:

a) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len na určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania
- jednopodlažných rodinných domčekovKčs 600,-
- viacpodlažných rodinných domčekovKčs 1000,-
- objektov individuálnej rekreácie (chaty, rekreačné domčeky, záhradné domčeky)
do 16 m2 zastavanej plochyKčs 150,-
nad 16 m2 zastavanej plochyKčs 300,-
- garáží s jedným stojiskomKčs 100,-
- garáží s viac než jedným stojiskomKčs 100,- a Kčs 50,- za každé druhé a ďalšie stojisko
- drobných stavieb, ktoré majú doplňkovú funkciu pre hlavný objekt (s výnimkou garáží) a iných stavieb vyššie neuvedených Kčs 200,-
b) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii (vždy len pre určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania,
- rekonštrukcií, nadstavieb, prístavieb a stavebných úprav
pri stavebných nákladoch do 20 000 Kčs včítaneKčs 50,-
pri stavebných nákladoch nad 20 000 Kčs do 100 000 včítaneKčs 300,-
pri stavebných nákladoch nad 100 000 KčsKčs 600,-
- modernizácií (zdravotná inštalácia, plynové vykurovanie, elektroinštalácia a pod.)Kčs 100,-
c) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii osadenia stavby do terénu a pripojenia na príslušné inžinierske siete (voda, plyn, kanalizácia, elektrika a pod.) typových alebo opakovaných projektov schválených, príp. odporúčaných ministerstvami výstavby a techniky ČSR a SSR (vždy len pre určitú stavbu), ak sú stavebníkmi občania,
- rodinných domčekovKčs 50,-
- objektov individuálnej rekreácieKčs 100,-
d) Vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby (vždy len pre určitú stavbu),
- ak sú stavebníkmi socialistické organizácie0,2 %
z inv. rozpočt. nákladu stavby, najmenej však Kčs 50,-
- ak sú stavebníkmi národné výbory pri výstavbe uskutočňovanej občianskou svojpomocou1 %
z vyplatenej odmeny projektantovi
Oslobodenie:
1. Od poplatku je oslobodené vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby, ak sú stavebníkmi národné výbory pri výstavbe uskutočňovanej občianskou svojpomocou a ak je odmena vyplatená projektantovi nižšia ako 100,- Kčs.
2. Poplatok za vydanie povolenia občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii ich stavby, prípadne stavby ich príbuzných v priamom rade (manžel, rodičia, deti a vnuci) sa vyberie vo výške 50 % určenej sadzby. V rovnakej výške sa vyberie poplatok v prípade použitia opakovaného projektu.
Poznámka:
1. Investičným nákladom stavby sa rozumie súhrn prepočtových (rozpočtových) nákladov hlava II až VIII prepočtu alebo súhrnného rozpočtu.
2. Ak povolenie občanom na vykonávanie prác na projektovej dokumentácii stavby zahŕňa projekciu viacerých samostatných objektov, vyberie sa len jeden poplatok, a to v najvyššej sadzbe, ktorá je určená pre niektorý z objektov uvedených v povolení.

Oddiel D

Prevádzka a doprava

Položka 31:

Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla (jednotlivého) zostaveného (aj amatérsky) zo súčiastok, a to ak ide:
a) o postranný alebo prívesný vozík k jednostopovému vozidluKčs 200,-
b) o prívesy a návesy k motorovým vozidlámKčs 500,-
c) o jednostopové vozidlá
- s obsahom valcov do 50 ccmKčs 500,-
- s obsahom valcov nad 50 ccm, včítane motorových trojkoliek-rikšíKčs 2000,-
d) o osobné automobily
- s obsahom valcov do 1500 ccm (včítane tzv. autíčok)Kčs 12 000,-
- s obsahom valcov nad 1500 ccm a ostatné dvojstopové vozidláKčs 15 000,-
e) o špeciálny automobil (sériove nevyrábaný) a traktor zostavený zo súčiastokKčs 5 000,-
Zníženie poplatku:
Pri motorových vozidlách zariadených pre občanov ťažko postihnutých na zdraví, držiteľov preukazu ZTP alebo ZTP-P sa poplatok vyberaný podľa písmen c), d), e) znižuje o 50 %.
Splnomocnenie:
1. Ak sa vo výnimočných prípadoch dodatočne povolí stavba motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo zostavené bez predchádzajúceho povolenia príslušných orgánov, môže správny orgán zvýšiť popltok až o 30 %.
2. Ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky, môže správny orgán znížiť poplatok až na jednu pätinu.
Poznámky:
1. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za skúšku na schválenie technickej spôsobilosti, za vydanie technického preukazu a osvedčenia o technickom preukaze pre motorové alebo prípojné vozidlo.
2. Podľa tejto položky sa vyberie poplatok aj v prípadoch, ak správny orgán schvaľuje technickú spôsobilosť motorového alebo prípojného vozidla, ktoré bolo predtým na žiadosť držiteľa alebo z úradného príkazu trvale vyradené z prevádzky.
3. Za schválenie technickej spôsobilosti nákladného, autobusového alebo traktorového prípojného vozidla, ktoré bolo trvale vyradené z prevádzky, sa vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky.
4. Ako motorové vozidlá zostavené zo súčiastok sa posudzujú podľa tejto položky aj vozidlá uvedené v poznámke 1 k položke 32.

Položka 32:

Schválenie technickej spôsobilosti motorového alebo prípojného vozidla po zmene jeho podstatnej časti, alebo ak sa použila časť iného typu, než bola pôvodná,
a) jednostopových motorových vozidiel
- s obsahom valcov do 50 ccmKčs 50,-
- s obsahom valcov nad 500 ccm (včítane motorových trojkoliek-rikší)Kčs 200,-
b) dvojstopových motorových vozidiel (včítane tzv. autíčok)Kčs 400,-
c) postranného alebo prívesného vozíka k jednostopovému vozidluKčs 50,-
d) prívesov a návesov motorových vozidielKčs 100,-
Zníženie poplatku:
Pri motorových vozidlách zariadených pre občanov ťažko postihnutých na zdraví, držiteľov preukazu ZTP alebo ZTP-P, na ktorých sú ovládacie mechanizmy vozidla osobitne upravené a prispôsobené telesnej chybe horných a dolných končatín, znižuje sa poplatok o 50 %.
Splnomocnenie:
Za schválenie technickej spôsobilosti vozidla, ktoré bolo prestavené bez predchádzajúceho povolenia, môže správny orgán poplatok primerane zvýšiť až na dvojnásobok sadzby.
Poznámky:
1. Súčasná alebo postupná výmena dvoch podstatných častí motorového vozidla za časti iného typu sa považuje za zostavenie vozidla zo súčiastok.
2. Ak pri osobnom automobile dôjde k výmene karosérie za karosériu iného typu, vyberie sa poplatok podľa položky 32 písm. b) len v tom prípade, že výmena vyžaduje schválenie technickej spôsobilosti [§ 77 ods. 2 písm. c) vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.)]. V prípade, že schválenie technickej spôsobilosti nie je potrebné, vyberie sa poplatok podľa položky 35 písm. b).

Položka 33:

Schválenie úprav na ťahanie:
a) prívesných alebo postranných vozíkov jednostopových motorových vozidielKčs 20,-
b) prípojných vozidiel osobných a dodávkových automobilovKčs 50,-

Položka 34:

Zápis zmeny držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla (aj s vykonaním úprav v príslušných dokladoch)
a) pri jednostopových motorových vozidlách
1. s obsahom valcov do 50 ccmKčs 20,-
2. ostatných (včítane motocyklov s prívesným alebo postranným vozíkom a motorových trojkoliek-rikší)Kčs 200,-
b) pri dvojstopových motorových vozidláchKčs 600,-
c) pri prípojných vozidlách (prívesoch, návesoch a pod.)Kčs 300,-
Zníženie poplatku:
Pri zápise zmeny držiteľa motorového vozidla upraveného na vedenie občanmi ťažko postihnutými na zdraví sa vyberie poplatok znížený o 50 %, ak sa prevádza motorové vozidlo medzi občanmi, ktorí sú držiteľmi preukazu ZTP alebo ZTP-P.
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené zápisy zmien držiteľa motorového alebo prípojného vozidla
- z poručiteľa na dediča,
- z úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu,
- v dôsledku zániku manželstva a s ním spojeného vyrovnania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
- pri darovaní medzi rodičmi a deťmi, ak bol zaplatený notársky poplatok z darovania,
- pri prevode motorového vozidla na PZO Tuzex.
Poznámky:
1. Poplatok je povinný zaplatiť doterajší držiteľ pri ohlásení prevodu.
2. Ak sa motorové alebo prípojné vozidlá prevádzajú z dôvodov zlúčenia alebo rozdelenia organizácií, vyberie sa poplatok podľa ustanovenia položky 35 písm. b) za každé prevádzané vozidlo.

Položka 35:

Vydanie štátnej poznávacej značky
a) pre dvojstopové motorové a prípojné vozidlá, ktoré neboli dosiaľ v evidencii dopravného inšpektorátuKčs 100,-
b) v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje položka 35 písm. a), včítane prípadov, keď príslušný orgán4) schválil technickú spôsobilosť typu prívesného alebo postranného vozíka k motocyklu a typu prípojného vozidla za osobné alebo dodávkové automobily, za vydanie osobitnej poznávacej značky, za výmenu štátnej poznávacej značky za neupotrebiteľnú, odcudzenú alebo stratenú, za zápis zmeny stanovišťa vozidla, za zápis zmeny mena alebo priezviska alebo adresy držiteľa vozidla a inej podobnej zmeny aj s vydaním príslušných dokladov alebo za vykonanie zmien v nichKčs 10,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže vyrubiť poplatok podľa písmena b) tejto položky až do výšky desaťnásobku sadzby, ak neboli v určenej lehote ohlásené skutočnosti, ktorých hlásenie ukladajú príslušné predpisy o prevádzke na cestách.
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena b) sa vyberie za každú jednotlivú štátnu poznávaciu značku.
2. Ak sa poplatok vyrubil podľa položiek 31, 32 alebo 34, nevyrubí sa už poplatok podľa tejto položky.
3. Poplatok podľa písmena b) sa nevyberie, ak sa vozidlá prevádzajú v rámci krajských podnikov ČSAD.
4. Pri schválených typoch postranných vozíkov k schváleným typom motocyklov a pri schválených typoch prívesov za osobné a dodávkové automobily sa vyberie poplatok podľa písmena b).

Položka 36:

Povolenie individuálneho výcviku vodičov
a) jednostopových motorových vozidiel
1. s obsahom valcov do 50 ccmKčs 50,-
2. ostatnýchKčs 150,-
b) dvojstopových motorových vozidielKčs 450,-
c) jednostopových a dvojstopových motorových vozidiel súčasne tomu istému žiadateľoviKčs 600,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok znížiť, prípadne od jeho vybrania upustiť, ak povoľuje individuálny výcvik vodičov občanom ťažko postihnutým na zdraví, držiteľom preukazu ZTP alebo ZTP-P, ktorých zdravotný stav vyžaduje osobitnú úpravu motorového vozidla.

Položka 37:

Za vydanie povolenia na prevádzku:
a) cestnej dopravy osôb alebo nákladov1) pre československého alebo zahraničného prevádzateľa cestnej dopravy:
1. na jednu prepravuKčs 50,- až 3 000,-
2. na viacej prepráv alebo na určité časové obdobieKčs 200,- až 10 000,-
3. na hraničných priechodoch na jednu prepravuKčs 100,- až 4 000,-
b) vnútroštátneho zasielateľstva2)Kčs 200,- až 2 000,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku vyberaného podľa písmena a) tejto položky je oslobodená preprava osôb na pracovisko pri lesných a poľnohospodárskych prácach, a to včítane prepravy viacerých než 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu, nepravidelná preprava osôb pri zabezpečovaní brigádnických prác a nepravidelná preprava osôb a telovýchovného inventára, ak sa tým zabezpečuje plnenie plánu rozvoja telovýchovy a športu. 2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky sú oslobodené povolenia na vykonávanie mestskej hromadnej dopravy a povolenia na vykonávanie taxislužby organizáciami riadenými národnými výbormi.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže od poplatku upustiť, ak ide o prepravu poľnohospodárskych výrobkov a potrieb vykonávanú v zmysle ustanovenia § 37 až 41 vyhlášky č. 73/1985 Zb. o základných podmienkach dodávky poľnohospodárskych výrobkov a poľnohospodárskych potrieb, posypových hmôt a pri mimoriadnych dopravách tuhých palív.
2. Správny orgán môže na základe vzájomnosti od vybrania poplatku upustiť alebo poplatok znížiť. V odôvodnených prípadoch, najmä z hľadiska zabezpečenia zásad prepravnej politiky, dodržania zásad vzájomnosti a pod., možno hornú hranicu poplatkov uvedených v tejto položke pod písmenom a) bodom 1 a bodom 3 zvýšiť až na dvojnásobok.
3. Za dodatočne vydané povolenie na dopravu môže správny orgán vyrubiť poplatok až do výšky trojnásobku hornej hranice sadzby.
Poznámky:
1. Podľa písmena a) tejto položky sa vyberie poplatok aj za vydanie povolenia na prepravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore motorového vozidla určeného na nákladnú dopravu. 2. Za preskúmanie technickej spôsobilosti nákladného automobilu na prepravu viacerých ako 6 osôb v ložnom priestore s vyhotovením záznamu do dokladov sa vyberie poplatok podľa položky 35 písmena b).
3. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií. 4. Povolenie sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky.

Položka 39:

Povolenie na zvláštne užívanie diaľníc, ciest a miestnych komunikácií pri prepravách nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a na používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi
a) pri doprave v obvode jedného okresuKčs 200,- až 2000,-
b) pri doprave presahujúcej územie jedného okresuKčs 600,- až 6000,-
c) pri medzinárodnej doprave a v rámci medzinárodnej dopravy Kčs 1000,- až 120 000,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti so žatevnými prácami.
Splnomocnenie:
1. Správny orgán môže poplatok podľa písmena c) tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti. V odôvodnených prípadoch najmä z hľadiska zabezpečenia zásad prepravnej politiky môže hornú hranicu sadzby poplatku zvýšiť až na dvojnásobok.2. Za dodatočne vydávané povolenie môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatku až na dvojnásobok.
Poznámky:
1. Výšku poplatkov v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí Federálne ministerstvo dopravy, Ministerstvo vnútra ČSR a Ministerstvo vnútra SSR najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.2. Povoleniami podľa tejto položky sa rozumejú povolenia podľa § 11 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).3. Povolenie sa odovzdá (doručí) až po zaplatení poplatku podľa tejto položky, s výnimkou dodatočne vydávaných povolení.

Položka 40:

Povolenie na zvláštne používanie pozemnej komunikácie podľa § 13 ods. 1 písm. b) až g) vyhlášky č. 136/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o cestných komunikáciách (cestný zákon)Kčs 100,- až 1000,-
Oslobodenie:
1. Od poplatku sú oslobodené povolenie na zloženie materiálu potrebného na opravu alebo údržbu pozemnej komunikácie, pokiaľ čas skládky neprekročil čas potrebný na vykonanie prác.
2. Od poplatku sú oslobodené povolenia na používanie pozemnej komunikácie, ak ide o usporiadanie kultúrneho, zábavného, športového alebo iného podujatia celoštátneho významu.
Splnomocnenie:
V prípadoch, keď sa zvláštne používanie skončí skoršie, než uplynie čas, na ktorý bolo povolené, môže vyrubujúci orgán poplatok dodatočne znížiť.
Poznámka:
Poplatok sa určí v rámci rozpätia s prihliadnutím na dĺžku času, na ktorý sa povolenie na zvláštne používanie vydáva.

Položka 41:

Vydanie námorníckej knižky, za predĺženie platnosti námorníckej knižky, vykonanie zmeny alebo dodatočného zápisu v námorníckej knižke a za vykonanie kontroly v námorníckej knižkeKčs 20,-
Poznámka:
Poplatok podľa tejto položky vyberajú aj československé zastupiteľské úrady.

Položka 42:

Zápis lode do námorného registra Kčs 50,-

Položka 43:

Zmena zápisu v námornom registri Kčs 50,-

Položka 44:

Vystavenie
a) lodného certifikátuKčs 60,-
b) osvedčenia o spôsobilosti lodeKčs 180,-

Položka 45:

Schválenie stavebnej dokumentácie alebo rekonštrukcie plavidla a vystavenie povolenia na stavbu
- malého plavidlaKčs 200,-
- ostatných plavidielKčs 400,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže znížiť poplatok až na štvrtinu sadzby, pokiaľ povoľuje stavbu plavidla podľa už schválenej dokumentácie alebo typového projektu.
Od poplatku podľa položky 45-50 je oslobodená Československá plavba labsko-oderská, n. p., Děčín a Československá plavba dunajská, n. p., Bratislava.
Poznámka:
Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky, pokiaľ ide o plavidlá podliehajúce evidencii.6)

Položka 46:

Vydanie alebo predĺženie platnosti lodného osvedčenia pre plavidlá
a) malé - do dĺžky 5 m včítane bez motoraKčs 100,-
s motoromKčs 200,-
nad dĺžku 5 m bez motoraKčs 300,-
s motoromKčs 400,-
b) prívoznéKčs 100,-
c) ostatnéKčs 400,-
Poznámky:
1. Poznámka k položke 45 platí tu obdobne.
2. V poplatku je zahrnutý aj poplatok za zapísanie plavidla do evidencie a poplatok za overenie technickej spôsobilosti plavidla.

Položka 47:

Vystavenie osobitného povolenia na plavbu7) Kčs 100,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie osobitného povolenia na skúšobnú plavbu.
Poznámka:
Poznámka k položke 45 platí tu obdobne.

Položka 48:

Zápis zmeny prevádzateľa plavidla Kčs 200,-

Položka 49:

Vydanie preukazu spôsobilosti na vedenie plavidla Kčs 100,-

Položka 50:

Vydanie ciachového preukazu pre loď s výtlakom
do 1500 t včítaneKčs 500,-
nad 1500 tKčs 1300,-

Položka 50A:

Za vydanie alebo predĺženie medzinárodného osvedčenia pre rekreačné plavidlá alebo medzinárodného preukazu spôsobilosti na vedenie rekreačných plavidiel Kčs 20,-

Oddiel E

Civilné letectvo

Položka 51:

Za vydanie alebo predĺženie povolenia na prevádzku medzinárodnej leteckej dopravy osôb a nákladov udelené zahraničnému podniku (podnikateľovi) Kčs 1000,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok vyberaný podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybrania upustiť na základe vzájomnosti.

Položka 52:

a) Zápis do čs. leteckého registra
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs 500,-
b) Výmaz z čs. leteckého registra
- civilného lietadla
- leteckých pozemných zariadeníKčs 50,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa položiek 52-57 sú oslobodené Československé aerolínie a Slovair.

Položka 53:

Vydanie povolenia na prevádzkovú spôsobilosť civilného letiska Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 54:

Vydanie vyhlásenia leteckých ochranných pásem Kčs 1000,- až 5000,-

Položka 55:

Vydanie súhlasu v zmysle § 6 zákona č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení zákona č. 43/1976 Zb.
- na správu (vlastníctvo) civilného lietadla
- na prevádzku civilného lietadlaKčs 200,-

Položka 56:

Vydanie typového osvedčenia o letovej a prevádzkovej spôsobilosti pre
a) motorové lietadláKčs 10 000,-
b) - klzáky
- balóny
- letecké motory
- letecké vrtule
- letecký výstroj (letecké prístroje, padáky)
- pozemné a svetelné rádionavigačné prostriedky
- amatérske stavby lietadielKčs 3000,-

Položka 57:

Za vydanie, uznanie alebo za žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia o letovej spôsobilosti (nostrifikácia) vydané zahraničným leteckým úradomKčs 400,-
- pri sériových lietadlách so vzletovou hmotnosťou
a) nad 1000 kgsadzba Kčs 400,- sa zvyšuje za každých ďalších 1000 kg o Kčs 150,-
b) nad 5700 kgza každých ďalších 1000 kg o Kčs 80,-

Oddiel F

Poľnohospodárstvo

Položka 58:

Za vydanie alebo predĺženie platnosti poľovníckeho lístku:
a) ročnéhoKčs 50,-
b) trojročnéhoKčs 120,
c) ročného pre cudzincovKčs 400,-
d) mesačného pre cudzincovKčs 200,-
Oslobodenie:
Od poplatku sú oslobodené poľovné lístky vydané
a) pre poslucháčov lesníckych a poľnohospodárskych odborných škôl (lesnícke majstrovské školy, lesnícke technické školy, lesnícke fakulty vysokej školy, poľnohospodárske technické školy, poľnohospodárske vysoké školy), ktorí po absolvovaní školy nie sú povinní skladať skúšku z poľovníctva;
b) pre lesníkov a poľovníkov z povolania, ktorí sú v čase vydania poľovníckeho lístku v pracovnom pomere s organizáciou, ktorej úlohou je riadenie, výskum, prevádzka alebo dozor nad poľovníctvom alebo výchova poľovníkov za podmienky, že majú v náplni svojej pracovnej činnosti aktívne poľovníctvo, kontrolu poľovníctva alebo výučbu poľovníctva. Žiadateľ musí predložiť potvrdenie organizácie o úlohách organizácie a o právach a povinnostiach, ktorými je na úseku poľovníctva poverený. Toto oslobodenie sa nevzťahuje na vydanie poľovníckeho lístku žiadateľom-dôchodcom;
c) pre poľovníckych hospodárov a poľovnícku stráž v poľovníckych združeniach pre každých dokončených 500 ha poľovníckeho revíru po čas výkon ich funkcie;
d) pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie ústredných straníckych a štátnych orgánov (vlády ČSSR, ČSR, SSR a ich členov, Federálneho zhromaždenia, ČNR, SNR), alebo pre hostí ústredného výboru Českého poľovníckeho zväzu, Slovenského poľovníckeho zväzu, ak pozvanie týchto hostí schválili príslušné ministerstvá.
Splnomocnenie:
Cudzincom, ktorí majú v ČSSR trvalé bydlisko a sú tu zamestnaní, môže správny orgán na žiadosť poplatok znížiť až o 70 % sadzby pre cudzincov. Žiadateľ musí predložiť doklady podľa § 21 vyhlášky č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, odporučenie závodu, organizácie ROH, prípadne MNV svojho bydliska a potvrdenie o priemernej výške mzdy za posledné tri mesiace.
Poznámky:
1. Poľovný lístok oprávňuje držať najviac tri poľovné zbrane. Za každú ďalšiu poľovnú zbraň sa vyberie 10,- Kčs bez ohľadu na skutočnosť, či zbraň bola zapisovaná pri vydávaní alebo po vydaní poľovného lístku. Tento poplatok sa nevyberá od osôb oslobodených od poplatkov a od cudzincov.
2. Rovnako ako poľovné zbrane sa posudzujú náhradné výmenné hlavne kozlíc.

Položka 59:

Povolenie na mimoriadny odstrel zveri za kus
a) medveďaKčs 600,-
b) kamzíka, dropa alebo vydryKčs 150,-
c) raticovej zveri, hlucháňa, tetrova alebo jariabkaKčs 30,-
d) zajaca, bažanta, kačice, husi alebo jarabiceKčs 3,-
e) ostatných druhov zveri neuvedených pod písmenami a) až d)Kčs 5,- až 150,-
Oslobodenie:
Povolenia na odstrel (lov) na vedecké alebo učebné účely sú od poplatkov oslobodené.
Ustanovení o oslobodení sa vzťahuje aj na povolenie mimoriadneho odstrelu zveri za účelom skúšky psov upotrebiteľných pri poľovačke, nie však na výcvik týchto psov.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok zvýšiť podľa vzácnosti a významu druhu zveri až na päťnásobok sadzieb podľa písmen a) až d) a až na dvadsaťnásobok sadzby podľa písmena e).

Položka 60:

Vydanie rybárskeho lístku
a) ročnéhoKčs 30,-
b) trojročnéhoKčs 80,-
Oslobodenie:
Od poplatku je oslobodené vydanie rybárskeho lístku
a) pre žiakov a učňov rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie správy školy o svojom školení;
b) pre rybárskych hospodárov (ich zástupcov) ustanovených podľa § 9 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve a pre osoby ustanovené za rybársku stráž podľa § 18 cit. zákona o rybárstve; ak žiadateľ predloží doklad o svojom ustanovení za rybárskeho hospodára (jeho zástupcu) alebo za rybársku stráž na ochranu rybárstva;
c) pre učiteľov
1. rybárskych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru,
2. poľnohospodárskych alebo lesníckych škôl, ak žiadateľ predloží potvrdenie školy, že je členom učiteľského zboru a vyučuje na tejto škole rybárstvo;
d) pre vedeckých pracovníkov v odbore rybárstva činných na vysokých školách a vo výskumných ústavoch, ak žiadateľ predloží potvrdenie dekanátu alebo správy ústavu, že je vedeckým pracovníkom v odbore rybárstva;
e) pre odborných pracovníkov na úseku rybárstva, ktorí plnia úlohy podľa ustanovenia § 23 zákona č. 102/1963 Zb. o rybárstve.
Splnomocnenie:
Mládeži do 15 rokov sa môže vydať ročný rybársky lístok za znížený poplatok Kčs 10,- na základe:
a) odporučenia školy,
b) záväzného vyhlásenia miestnej organizácie Českého rybárskeho zväzu alebo Slovenského rybárskeho zväzu, že maloletému bude vydaná povolenka na rybolov za odplatu neprevyšujúcu poplatok 10,- Kčs,
c) vyhlásenia zákonného zástupcu žiadateľa, že súhlasí s vydaním rybárskeho lístku a že žiadateľ (maloletý) bude loviť ryby pod osobným dohľadom zákonného zástupcu alebo plnoletej osoby, ktorá je oprávnená na výkon rybárskeho práva. Nárok na vydanie rybárskeho lístku za znížený poplatok má maloletý ešte v roku, v ktorom už dovŕšil pätnásť rokov.

Oddiel G

Školstvo a kultúra

Položka 61:

Povolenie súkromného vyučovania Kčs 500,-
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok na žiadosť poplatníka znížiť až na desatinu sadzby.

Položka 62:

Udelenie oprávnenia alebo predĺženie platnosti oprávnenia na prevádzku, ak ide
a) o bežné technické zariadenie ľudovej zábavy alebo iný druh ľudovej zábavy uskutočňovaný v sociálnej licenciiKčs 600,- až 2400,-
b) o povrazochodcov alebo stožiaristovKčs 6000,-
c) o akékoľvek technické zariadenie ľudovej zábavy, ktoré majú v prevádzke socialistické organizácie, do činnosti ktorých nepatrí ľudová technická zábavaKčs 3000,- až 20 000,-
Poznámka:
Poplatok určený pod písmenami a) až c) sa rozumie za jednotlivé zariadenia.

Oddiel H

Finančná a colná správa, obchodná činnosť

Položka 63:

a) Vydanie povolenia na neobchodný vývoz vecí 3 % až 150 % najmenej Kčs 20,-
b) Predĺženie platnosti povolenia na neobchodný vývoz Kčs 20,-
c) Predĺženie platnosti colného dokladuKčs 10,- až 100,-
d) Overenie obchodných dokladov pre zahraničné orgány Kčs 10,- až 100,-
Oslobodenie:
Od poplatku podľa písmena a) a b) tejto položky sú oslobodené medzinárodné organizácie so sídlom v ČSSR a Československý Červený kríž, ak ide o neobchodný vývoz vecí v rámci ich činnosti.
Splnomocnenie:
Správny orgán môže poplatok podľa písmena a) tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.
Poznámky:
1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa platí najneskoršie pri vývoze tovaru.2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

Položka 63A:

Vydanie oprávnenia na dovoz, vývoz a tranzit rádiových stanícKčs 120,-
Poznámka:
Za vydanie oprávnenia československým zastupiteľským úradom sa poplatok vyberie vo výške 40 % určenej sadzby.

Položka 63 B:

Povolenia udeľované podľa zákona o devízovom hospodárstve3 % až 150 % najmenej Kčs 20,-
Splnomocnenie:Správny orgán môže poplatok podľa tejto položky znížiť alebo od jeho vybratia upustiť na základe vzájomnosti.Poznámky:1. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.2. Poplatok podľa tejto položky vyberá správny orgán len za povolenia v neobchodnej oblasti,1) pokiaľ sa udeľujú výhradne v záujme žiadateľa.

Položka 64:

Povolenie vecnej lotérie, tombol, hracích prístrojov a pod. z hernej istiny 10 %, najmenej však Kčs 50,-

Položka 65:

a) Vydanie potvrdenia o nedoplatkoch na daniach a poplatkoch, prípadne o tom, že žiadateľ nedlhuje dane a poplatkyKčs 10,-
b) Ak sa vydáva potvrdenie k žiadosti o vysťahovanieKčs 20,-
Poznámka:
Poplatok zahŕňa tak potvrdenie OFS, ako ONV a MNV, ak sa vydáva tomu istému poplatníkovi v tej istej veci.

Položka 66:

Vydanie povolenia občanom na vykonávanie služieb, na predaj tovaru alebo na inú činnosť Kčs 20,- až 500,-
Splnomocnenie:Ak správny orgán vydáva povolenie dodatočne (po začatí tejto činnosti bez povolenia), zvyšuje sa sadzba poplatku na dvojnásobok.

Položka 67:

a) Vydanie alebo predĺženie povolenia
- na zriadenie obchodného zastupiteľstva zahraničným osobám2)Kčs 1000,- až 10 000,-
- na zahraničnoobchodnú činnosť Kčs 1000,- až 10 000,-
- na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb Kčs 1000,- až 10 000,-
b) Vydanie súhlasu so začatím konania o obsahu licenčnej zmluvy Kčs 50,- až 500,-
c) Vydanie povolenia na uzavretie licenčnej zmluvyKčs 1000,- až 10 000,-
Oslobodenie:Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené československé socialistické organizácie.
Splnomocnenie:
Podľa zásad vzájomnosti alebo z dôvodu všeobecného záujmu môže správny orgán od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo ho znížiť. V odôvodnených prípadoch môže správny orgán zvýšiť hornú hranicu sadzby poplatkov podľa tejto položky až na dvojnásobok.
Poznámky:1. Poplatok podľa písmena a) tejto položky je splatný pred registráciou povolenia.2. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

SADZOBNÍK II
poplatkov vyberaných a vyrubovaných federálnymi správnymi orgánmi

Spoločné ustanovenia k celému sadzobníku II

Poplatky uvedené v položkách sadzobníka II ustanovuje Federálne ministerstvo financií.

Oddiel A

Konzulárne poplatky

Splnomocnenie pre oddiel A

Správne orgány vyrubujúce a vyberajúce poplatky podľa tejto časti sadzobníka môžu ustanovenú sadzbu poplatku znížiť alebo upustiť od vybratia poplatku z dôvodu vzájomnosti, z dôvodu všeobecného záujmu alebo vo vzťahu k devízovému tuzemcovi.

Poznámky pre oddiel A

1. Poplatky podľa tejto časti sadzobníka vyrubujú a vyberajú Federálne ministerstvo zahraničných vecí, československé zastupiteľské úrady a ďalšie správne orgány, ak tak ustanovujú jednotlivé položky.

2. Československé zastupiteľské úrady a Federálne ministerstvo zahraničných vecí môžu podľa splnomocnenia pre túto časť postupovať a pri vyrubovaní a vyberaní poplatkov podľa položiek sadzobníka I.

3. Výšku poplatku v rámci sadzby ustanovenej rozpätím určí správny orgán najmä podľa rozsahu, doby trvania, obťažnosti a závažnosti úkonu so súhlasom príslušného ministerstva financií.

Položka 1:

Udelenie československého víza alebo predĺženie jeho platnostiKčs 30,- až 1500,-
Oslobodenie:Od poplatku sú oslobodené víza udeľované- do diplomatických, služobných a osobitných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,- významným osobám,- deťom do 15 rokov,- štátnym príslušníkom rozvojových štátov Ázie, Afriky, Strednej a Južnej Ameriky, ktorí do ČSSR prichádzajú na pozvanie Ústrednej rady odborov.
Poznámky:
1. Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky aj za povolenie na cestu do ČSSR.2. Poplatok podľa tejto položky vyberajú tiež útvary pasov a víz Zborov národnej bezpečnosti a orgány pasovej kontroly.3. Poplatok podľa tejto položky je splatný bez vyrubenia pred vykonaním úkonu.

Položka 2:

Vykonanie uzavretia manželstva československým zastupiteľským úradom Kčs 300,- až 1500,-
Oslobodenie:Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení československí štátni občania zdržujúci sa služobne v zahraničí.

Položka 3:

Podanie žiadosti na československom zastupiteľskom úrade Kčs 5,- až 1000,-
Poznámka:Podľa tejto položky sa nepostupuje, ak sa za požadovaný úkon vyrubuje a vyberá poplatok podľa inej položky tohto oddielu alebo podľa položiek v sadzobníku I.

Položka 4:

Vybratie pohľadávky, renty a pod. s výnimkou požitkov zo sociálneho zabezpečenia, úkony v konaní o dedičstve (včítane intervencie na príslušných orgánoch, vymáhania a doručenia dedičstva) z vybratej sumy (ceny) alebo z hodnoty dedičstva2 % najmenej Kčs 30,-
Poznámky:1. Pokiaľ sa k žiadosti veriteľa (príjemcu) alebo dediča vykonáva iba úkon na zabezpečenie pohľadávky, renty alebo dedičstva, vyrubí sa poplatok podľa položky 3 tohto oddielu.2. Poplatok za úkony v konaní o dedičstve podľa tejto položky sa vyrubuje z hodnoty dedičstva nezníženej o honorár právneho zástupcu.

Položka 5:

Úradná úschova
- peňazí, cenných papierov, vkladných knižiek a iných cenných predmetov zo sumy alebo ceny predmetu za každý rok 1% najmenej Kčs 100,-
- listín alebo spisov za každý rok Kčs 10,- až 100,-

Položka 6:

Spísanie písomností o právnych úkonoch, najmä zmlúv, závetov, plnomocenstiev a pod.Kčs 25,- až 500,-
Poznámka:Poplatok sa nevyberá za vyplnenie pasových, vízových a ďalších tlačív, ktoré slúžia na úradnú potrebu alebo na potrebu československého zastupiteľského úradu.

Položka 7:

Vidovanie listín bez overenia Kčs 30,- až 100,-

Položka 8:

Overenie
- podpisu na listine i na jej rovnopise za každý podpis Kčs 30,- až 100,-
- úradných pečiatok a úradných podpisov (superlegalizácia) Kčs 40,- až 500,-

Položka 9:

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) včítane overeniaKčs 40,- až 120,-
b) Overenie správnosti odpisu (fotokópie) predloženého stránkou Kčs 10,- až 100,-
c) Overenie správnosti prekladu predloženého stránkou Kčs 20,- až 100,-

Položka 10:

a) Vystavenie a doručenie matričného dokladu Kčs 20,- až 500,-
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho overenie Kčs 30,- až 120,-

Položka 11:

Vyhotovenie prekladu spisového materiálu
I. do českého alebo slovenského jazyka za každú i začatú stranu Kčs 40,- až 100,-
II. z českého alebo slovenského jazyka za každú i začatú stranu Kčs 50,- až 120,-
III. z jedného cudzieho jazyka do druhého za každú i začatú stranuKčs 100,- až 200,-
IV. z čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znak Kčs 3,-
V. do čínskeho, japonského, kórejského jazyka a iných znakových jazykov za každý slovný znakKčs 5,-

Položka 12:

Vystavenie a doručenie archívnej rešerše Kčs 20,- až 2000,-

Položka 13:

Vydanie povolenia na prevoz alebo na dovoz každej zbrane alebo jej hlavnej časti alebo strelivaKčs 40,- až 100,-
Oslobodenie:1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do ČSSR na pozvanie alebo so súhlasom ústredných straníckych alebo štátnych orgánov alebo sú hosťami Českého alebo Slovenského poľovníckeho zväzu, ak bolo pozvanie týchto hostí schválené príslušnými ministerstvami. Od poplatku sú ďalej oslobodené osoby, ktoré sa zúčastňujú medzinárodných akcií plánovaných ÚV ČSZTV v športovej streľbe.2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na zbrane získané ako ceny v streleckých alebo podobných súťažiach.

Oddiel B

Konanie o vynálezoch, ochranných známkach a priemyselných vzoroch

Splnomocnenie pre celý oddiel

Správny orgán môže so súhlasom Federálneho ministerstva financií určiť poplatky podľa tohto oddielu na základe vzájomnosti, prípadne od vybrania poplatku na jej základe upustiť.

I. VYNÁLEZY

Položka 14:

a) Za podanie prihlášky, v ktorej sa žiada o udelenie patentuKčs 600,-
b) Za žiadosť o navrátenie lehotyKčs 300,-
c) Za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky
- za prvé tri mesiace odkladuKčs 150,-
- za každý ďalší mesiac odkladuKčs 100,-
d) Za zápis licencie na patent a prevodu patentu do registraKčs 500,-
e) Za žiadosť o určenie, či vyriešenie technického problému spadá do rozsahu určitého autorského osvedčenia alebo patentuKčs 2000,-
Oslobodenie:
Poplatok podľa písmen b) a e) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci udeleného autorského osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.

Položka 15:

Vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
a) za prvé a druhé predĺženieKčs 40,-
b) za tretie a ďalšie predĺženieKčs 150,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 14 platí tu obdobne.

Položka 16:

Zverejnenie prihláškyKčs 400,-
Poznámka:
Poplatok sa platí na výzvu správneho orgánu pred zverejnením prihlášky vynálezu a v lehote určenej správnym orgánom.

Položka 17:

Tlač opisu vynálezu k patentuKčs 1000,- až 3000,-
Poznámka:
Poznámka k položke 16 platí tu obdobne.

Položka 18:

Za patent na vynález
a) za prvých päť rokovKčs 4000,-
b) za ďalšie tri rokyKčs 3000,-
c) za deviaty rokKčs 1000,-
d) za desiaty a každý ďalší rok sa poplatok uvedený pod písmenom c) zvyšuje ročne vždy o Kčs 300,-
Zročnosť10) poplatku:
1. a) Poplatok za prvých päť rokov platnosti patentu je zročný vopred, najneskoršie do šiestich mesiacov po dni, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudne právoplatnosť,
b) poplatok za ďalšie tri roky je zročný pred uplynutím piateho roka platnosti patentu,
c) poplatky za deviaty a každý ďalší rok sú zročné vždy pred uplynutím predchádzajúceho roka platnosti patentu.
2. Ak lehoty uvedené pod č. 1 písmenami b) a c) uplynuli pred dňom, keď rozhodnutie o udelení patentu nadobudlo právoplatnosti, sú poplatky v uvedených prípadoch zročné v lehote určenej pod č. 1 písmenom a).
3. Ak poplatok nebude zaplatený v lehotách uvedených pod č. 1 a 2, možno ho zaplatiť ešte v ďalšej lehote šiestich mesiacov; v týchto prípadoch sa však poplatok zvyšuje na dvojnásobok.11)

Položka 19:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad)Kčs 200,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 14 platí tu obdobne.

Položka 20:

Konanie o návrhu na zrušenie osvedčenia alebo patentu a o žiadosti o vyznačenie závilosti autorského osvedčenia alebo patentuKčs 20,- až 3000,-

II. OCHRANNÉ ZNÁMKY, PRIEMYSELNÉ VZORY A OZNAČENIA PÔVODU

Položka 21:

a) Za podanie prihlášky (včítane prípadného zápisu do registra)
- ochrannej známkyKčs 500,-
- priemyselného vzoru so žiadosťou o udelenie patentu12)Kčs 200,-
- označenia pôvoduKčs 600,-
b) Za žiadosť o zápis ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs 400,-
c) Za žiadosť
- o obnovu zápisu ochrannej známkyKčs 500,-
- o rozšírenie zoznamu výrobkov alebo služieb ochrannej známkyKčs 400,-
- o obnovu ochrannej známky podanej po uplynutí ochrannej doby, najneskoršid však do troch mesiacov po tomto časeKčs 600,-
d) Za žiadosť o zápis prevodu alebo súhlasu na prevod ochrannej známky, licencie a prevodu patentu do registraKčs 100,-
e) Za návrh na výmaz
- ochrannej známky,
- označenia pôvodu,
- ďalšieho užívateľa označenia pôvodu, ako aj za zisťovací návrhKčs 200,-
f) Za návrh na zrušenie osvedčenia alebo patentuKčs 200,-
g) Za žiadosť o určenie, či vonkajšia úprava spadá do rozsahu určitého osvedčenia alebo patentuKčs 200,-
h) Za žiadosť o zmenu
- v ochrannej známke,
- označenia pôvodu,
- názvu majiteľa ochrannej známky,
- názvu užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvodu,
- sídla majiteľa ochrannej známky,
- sídla užívateľa alebo ďalšieho užívateľa označenia pôvoduKčs 50,-
i) Za žiadosť o navrátenie lehotyKčs 100,-
j) Za žiadosť o odklad zverejnenia prihlášky priemyselného vzoruKčs 100,-
k) Za zverejnenie prihlášky priemyselného vzoruKčs 100,-
l) Za vydanie povolenia na predĺženie lehoty v konaní
- za prvé a druhé predĺženieKčs 20,-
- za tretie a ďalšie predĺženieKčs 100,-
m) Za predĺženie času platnosti patentu na priemyselný vzorKčs 200,-
n) Za žiadosť
- o medzinárodný zápis ochrannej známky alebo označenia pôvodu,
- o obnovu medzinárodného zápisu ochrannej známky alebo o predĺženie času platnosti medzinárodnej zapísanej ochrannej známkyKčs 60,-
o) Za žiadosť o prevod medzinárodnej zapísanej ochrannej známky, o zmenu názvu jej majiteľa, o obmedzenie jej zoznamu výrobkov alebo služieb, o teritorálne obmedzenie alebo rozšírenie jej ochrany, ako aj za žiadosť o zmenu názvu užívateľa medzinárodne zapísaného označenia pôvodu, o zmenu zoznamu výrobkov alebo zápis spoluužívateľa takého označenia pôvoduKčs 40,-
p) Za návrh na výmaz medzinárodnej ochrannej známkyKčs 200,-
Oslobodenie:
Poplatok podľa písmena f), g), i) a l) sa nevyberie, ak žiadosť vo veci udeleného osvedčenia podáva autor alebo jeho dedič.
Poznámky:
1. Úkony uvedené
- pod písmenami a) až p) sa vzťahujú na ochranné známky, priemyselné vzory a označenia pôvodu zapísané v ČSSR;
- pod písmenami n) a o) sa vzťahujú na čs. ochranné známky a označenia pôvodu medzinárodne zapísané;
- pod písmenom p) sa vzťahujú na iné než čs. ochranné známky medzinárodne zapísané.
2. Poplatky podľa písmen n) a o) sa vyberajú za kony vykonávané podľa Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok, prípadne podľa Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu v Spojených medzinárodných úradoch na ochranu vlastníctva v Ženeve.

Položka 22:

Vydanie osvedčenia o práve prednosti (prioritný doklad) Kčs 40,-
Oslobodenie:
Oslobodenie uvedené pri položke 21 platí tu obdobne.

Oddiel C

Splnomocnenie pre oddiel C

Úrad pre normalizáciu a meranie môže zvýšiť poplatok až na dvojnásobok v prípadoch, keď sa o povolenie požiadalo oneskorene.

Položka 23:

Povolenie dovozu meradla Kčs 200,-

Položka 24:

Povolenie úradného overenia meradla v cudzine Kčs 200,-

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch.

1) Zákon č. 68/1979 Zb. o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve.

2) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

3) § 3 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.

4) § 3 vyhlášky č. 90/1975 Zb.

6) § 12 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. a vykonávacích predpisov (vyhláška č. 137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení vyhlášky č. 94/1976 Zb.).

7) § 9 ods. 3 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.

8) Napríklad podľa zásad č. 20/1965 Zb. pre poskytovanie niektorých služieb a opráv občanmi na základe povolenia národného výboru.

9) Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 138/1960 Zb., ktorým sa mení a doplňuje zákon o správnych poplatkoch.

10) Autorské osvedčenia na vynálezy poplatkom podľa tejto položky nepodliehajú (§ 47 ods. 1 zákona č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch).

11) Pri nezaplatení poplatku ani v tejto predĺženej lehote patent zanikne [§ 57 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].

12) Patent na priemyselný vzor zanikne, ak sa správny poplatok včas nezaplatí [§ 110 písm. c) zákona č. 84/1972 Zb.].