Vyhláška č. 12/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov

Čiastka 2/1976
Platnosť od 23.02.1976
Účinnosť od 09.03.1976
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 2. októbra 1975.

12

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. januára 1976

o Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov


Dňa 5. júla 1975 bola v Lipsku podpísaná Dohoda o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 8 dňom 2. októbra 1975.

Český preklad Dohody a Inštrukcie k nej sa vyhlasujú súčasne*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov

Vlády Bulharskej ľudovej republiky, Maďarskej ľudovej republiky, Nemeckej demokratickej republiky, Republiky Kuby, Mongolskej ľudovej republiky, Poľskej ľudovej republiky, Rumunskej socialistickej republiky, Zväzu sovietskych socialistických republík a Československej socialistickej republiky, vedené prianím

- uľahčiť a zjednodušiť vypracovanie a vzájomné podávanie prihlášok vynálezov, ako aj

- prispieť k unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov a k zblíženiu národných zákonodarstiev v oblasti vynálezov

rozhodli sa uzavrieť túto Dohodu.

Článok 1

Táto Dohoda určuje požiadavky na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov podávaných za účelom získania právnej ochrany v štátoch, ktoré sú zmluvnými štátmi tejto Dohody (ďalej len „zmluvné štáty“).

Článok 2

1. Prihláška vynálezu na získanie právnej ochrany (ďalej len „prihláška“):

a) bude sa podávať v súlade s požiadavkami určenými touto Dohodou a Inštrukciou na používanie tejto Dohody (ďalej len „Inštrukcia“), ktorú súčasne s podpisom tejto Dohody spoločne schvália vedúci úradov pre vynálezcovstvo štátov, ktoré podpísali túto Dohodu, a nadobudne platnosť súčasne s touto Dohodou;

b) nebude sa zamietať v dôsledku nedodržania iných požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok, pokiaľ bude vyhovovať požiadavkám určeným touto Dohodou a Inštrukciou;

2. Zmluvné štáty nebudú klásť v rozsahu určenom touto Dohodou iné požiadavky ako tie, ktoré vyplývajú z tejto Dohody. Môžu sa však vzdať splnenia niektorých z týchto požiadaviek.

Článok 3

1. Prihláška podávaná v súlade s touto Dohodou musí obsahovať:

a) žiadosť o poskytnutie právnej ochrany,

b) opis vynálezu,

c) definíciu vynálezu,

d) výkresy, ak sú potrebné na pochopenie vynálezu,

e) anotáciu opisu vynálezu,

f) vyhlásenie o autorstve (potvrdenie o tvorivej účasti) a doklad, ktorým sa potvrdzuje prevod práv prihlasovateľa v prípade, že prihlasovateľ nie je autorom vynálezu, s výnimkou prípadov uvedených v bode 4 tohto článku,

g) žiadosť o priznanie priority, ak prihlasovateľ takú prioritu uplatňuje,

h) doklad o vymenovaní zástupcu, ak prihlasovateľ koná prostredníctvom zástupcu a ak národné zákonodarstvo zmluvného štátu, do ktorého sa prihláška podáva, vyžaduje predloženie takého dokladu,

ch) údaje o predbežných výsledkoch prieskumu, pokiaľ sa týka novosti a technicko-ekonomickej efektívnosti, ak sú prihlasovateľovi k dispozícii,

i) doklad o deponovaní kmeňa mikroorganizmov v oficiálne uznanej zbierke, ak sa prihláška týka kmeňa mikroorganizmov.

2. Podrobné ustanovenia týkajúce sa jednotlivých častí prihlášky uvedených v bode 1 tohto článku sú v Inštrukcii.

3. Zmluvné štáty majú právo vyberať poplatky za podanie prihlášok, ak to ustanovuje ich národné zákonodarstvo, a to vo výške ustanovenej týmto zákonodarstvom.

4. Zmluvné štáty nebudú požadovať predloženie dokladu, ktorým sa potvrdzuje prevod práva [bod 1 písm. f) tohto článku], pokiaľ ide o prihlášky podávané v mene štátnych, družstevných a spoločenských socialistických podnikov a organizácií, ktoré na základe príslušných národných zákonov nadobudli právo na vynálezy.

5. Doklady uvedené v bode 1 tohto článku sa vypracúvajú v jazyku toho zmluvného štátu, do ktorého sa prihláška podáva, pokiaľ neustanovuje inak národné zákonodarstvo alebo medzinárodné dohody zaväzujúce štát, z ktorého sa prihláška podáva, a štát, do ktorého sa prihláška podáva.

Článok 4

1. Prihláška sa môže týkať len jedného vynálezu.

2. Spojenie dvoch alebo viacerých vynálezov v jednej prihláške je prípustné v prípade, že patria k rôznym kategóriám (látka, spôsob, zariadenie), ak slúžia jednotnému cieľu a k dátumu prihlášky sa môžu použiť len spoločne.

3. Spojenie dvoch alebo viacerých vynálezov v jednej prihláške, ktoré nezodpovedajú požiadavke bodu 2 tohto článku, je prípustné, ak toto spojenie zodpovedá požiadavkám národného zákonodarstva štátu, do ktorého sa podáva prihláška, alebo požiadavkám medzinárodnej dohody zaväzujúcej štát, z ktorého sa prihláška podáva, a štát, do ktorého sa táto prihláška podáva.

Článok 5

V prípade uplatňovania priority úrad pre vynálezcovstvo zmluvného štátu, v ktorom sa žiada o poskytnutie ochrany, je oprávnený požadovať, aby prihlasovateľ v trojmesačnej lehote predložil doklady potvrdzujúce právo na túto prioritu.

Článok 6

1. V čase podania musí prihláška obsahovať minimálne tie doklady, ktoré sú uvedené v písmenách a)-e) a g) bodu 1 článku 3 tejto Dohody. Ostatné doklady uvedené v článku 3 sa musia predložiť v dvojmesačnej lehote odo dňa podania prihlášky.

2. V prípade, keď doklady uvedené v bode 1 tohto článku nebudú predložené pri podaní prihlášky alebo v určenej lehote, rovnako ako v prípade predloženia uvedených dokladov, ktoré neboli vypracované v súlade s požiadavkami tejto Dohody a Inštrukcie, vydá úrad pre vynálezcovstvo zmluvného štátu, v ktorom sa požaduje ochrana, rozhodnutie, ktoré je v súlade s národným zákonodarstvom.

Článok 7

Táto Dohoda je otvorená na podpis na základe splnomocnenia vlád štátov uvedených v preambuli tejto Dohody do 5. októbra 1975.

Článok 8

Táto Dohoda nadobúda platnosť 90. dňom buď odo dňa podpisu troma štátmi bez výhrady jej ďalšej ratifikácie, schválenia alebo prijatia, alebo odo dňa, keď depozitár dostane doklad o ratifikácii, schválení alebo prijatí Dohody od tretieho štátu, pričom do tohto počtu troch štátov sa zahŕňajú aj štáty, ktoré Dohodu podpísali bez výhrad.

Pre štáty, ktoré odovzdajú depozitárovi doklad o ratifikácii, schválení alebo prijatí tejto Dohody po nadobudnutí platnosti, nadobudne Dohoda platnosť o 90 dní odo dňa, keď depozitár dostane tento doklad.

Funkciu depozitára tejto Dohody bude vykonávať Sekretariát Rady vzájomnej hospodárskej pomoci.

Článok 9

Po nadobudnutí platnosti tejto Dohody môžu k nej pristúpiť so súhlasom zmluvných štátov ďalšie štáty, a to tak, že odovzdajú depozitárovi doklady o prístupe.

Pre pristupujúce štáty nadobúda Dohoda platnosť po uplynutí 90 dní odo dňa, keď depozitár dostal posledné oznámenie o súhlase s prístupom.

Článok 10

Táto Dohoda sa uzaviera na 5 rokov odo dňa nadobudnutia jej platnosti. Po uplynutí tejto lehoty sa platnosť Dohody automaticky predlžuje vždy na ďalších päť rokov. Ktorýkoľvek zmluvný štát môže vypovedať Dohodu 6 mesiacov pred uplynutím riadnej doby jej platnosti, a to písomným vyrozumením depozitára.

V prípade skončenia platnosti tejto Dohody budú jej ustanovenia platiť, pokiaľ ide o požiadavky na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov, ktoré boli podané v čase platnosti tejto Dohody.

Článok 11

1. Táto Dohoda sa môže zmeniť len so súhlasom všetkých zmluvných štátov. Návrhy na zmeny môže predložiť ktorýkoľvek zmluvný štát. Tieto návrhy sa predkladajú depozitárovi.

2. Inštrukcia sa môže zmeniť len so súhlasom vedúcich úradov pre vynálezcovstvo všetkých zmluvných štátov.

Článok 12

Depozitár tejto Dohody vykoná registráciu tejto Dohody v Sekretariáte Organizácie Spojených národov v súlade s jej Chartou.

Článok 13

Depozitár zasiela overené kópie tejto Dohody všetkým zmluvným štátom, vyrozumie ich o dátume, keď Dohoda nadobudla platnosť, o došlých oznámeniach, o ratifikácii, schválení alebo prijatí Dohody, o prístupe k Dohode, o výpovediach Dohody a aj o všetkých iných oznámeniach, ktoré dostal.

Dojednané v Lipsku 5. júla 1975 v jednom výtlačku v ruskom jazyku.

INŠTRUKCIA

k Dohode o unifikácii požiadaviek na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov

Pravidlo 1

Táto Inštrukcia určuje požiadavky na vypracovanie a podávanie prihlášok vynálezov, ktoré sú uvedené v článku 3 Dohody.

Pravidlo 2

Žiadosť o poskytnutie právnej ochrany musí obsahovať:

a) žiadosť o poskytnutie ochrany (s uvedením druhu požadovaného ochranného dokumentu);

b) názov vynálezu (stručný, presný názov vynálezu vyjadrujúci predmet a odbor, do ktorého vynález spadá);

c) údaje o prihlasovateľovi: priezvisko, meno, meno po otcovi (názov organizácie), trvalé bydlisko (miesto pobytu), plnú adresu a štátnu príslušnosť;

d) údaje o autorovi vynálezu: priezvisko, meno, meno po otcovi, povolanie, adresu a štátnu príslušnosť, ak prihlasovateľ nie je autorom;

e) odvolávku na zdôvodnenie podania prihlášky vynálezu a získanie ochrany, ak prihlasovateľ nie je autorom vynálezu;

f) uvedenie prihlášky základného vynálezu alebo ochranného dokumentu na základný vynález, ak ide o závislý vynález;

g) uvedenie skutočnosti, či vynález bol vytvorený v rámci plnenia pracovnej úlohy alebo nie. Ak vynález bol vytvorený v rámci plnenia pracovnej úlohy, treba uviesť názov a adresu organizácie, v ktorej bol vynález vytvorený;

h) uvedenie skutočnosti, či ide o vynález vytvorený pri uskutočňovaní hospodárskej a vedeckotechnickej spolupráce. Ak je vynález spoločným vynálezom, potom treba v žiadosti uviesť všetky organizácie ( štáty ), ktorým patrí právo na tento spoločný vynález;

ch) priezvisko, meno, meno po otcovi (názov organizácie) a adresu zástupcu prihlasovateľa (ak prihlasovateľ má zástupcu);

i) podpis prihlasovateľa alebo jeho zástupcu;

j) zoznam priložených dokladov.

Pravidlo 3

Opis vynálezu musí mať túto štruktúru:

a) názov vynálezu a triedu medzinárodného triedenia vynálezov, do ktorej vynález spadá podľa názoru prihlasovateľa. Názov vynálezu musí byť v úplnom súlade s názvom uvedeným v žiadosti;

b) odbor, do ktorého vynález spadá, a údaje o objektoch, v ktorých možno alebo je účelné vynález použiť;

c) charakteristika známych technických riešení s uvedením ich nedostatkov, ktoré vynález odstraňuje; vyšší účinok dosahovaný využitím vynálezu v porovnaní so známymi riešeniami; tu treba uviesť zdroje informácií, ktoré obsahujú opis známych technických riešení;

d) výklad podstaty vynálezu má začínať uvedením problému, ktorý vynález rieši.

Opis vynálezu, ktorý je charakterizovaný v definícii, musí byť vypracovaný tak podrobne, aby bolo možné poznať podstatu vynálezu a jeho uskutočnenie.

V prípade, že je vynález zobrazený na výkresoch, uvádza sa zoznam jednotlivých vyobrazení s krátkym objasnením každého obrazca jednotlive.

V súlade s charakterom vynálezu musí jeho opis zodpovedať nasledujúcim požiadavkám:

- zariadenie musí byť opísané v statickom stave. Po tomto opise zariadenia v statickom stave, treba opísať toto zariadenie v činnosti;

- opis spôsobu musí obsahovať výpočet operácií, uvedenie následnosti a režimov (teplota, tlak a pod.) pri uskutočňovaní týchto operácií;

- opis látky musí obsahovať jej charakteristiku s výpočtom zložiek (zloženie látky), a ďalej sa musia uviesť rozsahy v percentuálnych pomeroch zložiek (od...-do...), ako ich látka obsahuje.

Treba tiež uviesť fyzikálny stav a vlastnosti týchto zložiek v ich začiatočnom stave, ako aj dôkazy o zložení a vlastnostiach získanej látky;

e) príklady uskutočnenia vynálezu. Treba uviesť podľa názoru žiadateľa tú najúčelnejšiu formu uskutočnenia vynálezu, osobitné možnosti jeho využitia a opis jeho špecifických predností. Počet a druh príkladov sa musí voliť tak, aby dostatočne zachycovali celý rozsah vynálezu;

f) ak z opisu alebo charakteru vynálezu neplynie, akým spôsobom sa vynález môže využiť v priemysle, potom treba tento spôsob uviesť osobitne.

Odporúča sa dodržiavať v opise vynálezu poradie hore uvedených bodov, ako aj to, aby každá časť opisu mala príslušné záhlavie.

Pravidlo 4

1. Definícia vynálezu (ďalej len „definícia“) musí začínať názvom vynálezu, ktorý sa uvádza v žiadosti a opise, a má sa úplne zakladať na opise vynálezu.

2. Definícia sa môže skladať z jedného bodu alebo z niekoľkých bodov a musí vyhovovať týmto požiadavkám:

a) všetky body definície musia obsahovať predvýznakovú a význakovú časť, ktoré sú medzi sebou spojené vetou „vyznačujúci sa tým, že...“;

b) predvýznaková časť prvého (hlavného) bodu definície musí obsahovať názov vynálezu a jeho známe znaky spoločné s najbližším predchádzajúcim technickým riešením;

c) ak vynález nemá znaky spoločné s predchádzajúcim riešením, potom sa v predvýznakovej časti uvádza len názov vynálezu;

d) vedľajšie body definície rozvíjajú súhrn znakov uvedených vo význakovej časti hlavného bodu, priamo alebo nepriamo, a to rozvíjaním predchádzajúcich vedľajších bodov;

e) predvýznaková časť vedľajších bodov obsahuje len názov vynálezu v plnom alebo skrátenom znení;

f) v prípadoch, keď prihláška obsahuje niekoľko vynálezov týkajúcich sa rôznych kategórií (látka, spôsob, zariadenie), uvádzajú sa význaky týchto vynálezov v hlavných bodoch definície;

g) hlavné body jednotlivých vynálezov sa uvádzajú v poradí zodpovedajúcom názvu vynálezu; vedľajšie body definície jednotlivých vynálezov sa uvádzajú v závislosti zodpovedajúcej každému vynálezu;

h) body definície sa číslujú v následnosti arabskými číslicami;

ch) definícia nesmie obsahovať odkazy na opis alebo výkresy, s výnimkou tých prípadov, keď to je nevyhnutné a vyplýva to z charakteru vynálezu;

i) ak prihláška obsahuje výkres, potom v definícii po uvedení jednotlivých nových znakov sa môžu uviesť vzťahové značky týkajúce sa jednotlivých súčastí zobrazených na výkrese, zodpovedajúce uvedeným znakom, ak to prispeje k ľahšiemu porozumeniu definície; v prípade použitia vzťahových značiek, je vhodné ich uvádzať v zátvorkách.

Pravidlo 5

1. Výkresy nesmú obsahovať žiadne nadpisy, vysvetlivky a pod. Za účelom ľahšieho pochopenia zobrazeného predmetu sa pripúšťajú krátke vysvetlivky, napr. „voda“, „para“, „otvorené“, „zatvorené“, „rez A-B“. Elektrické zapojenia, blokové schémy alebo technologické schémy môžu obsahovať niekoľko krátkych kľúčových slov nevyhnutných na porozumenie.

2. Výkresy sa robia trvanlivými čiernymi čiarami, rovnako silnými a zreteľnými, bez vykresľovania.

3. Rezy sa znázorňujú šikmým šrafovaním, urobeným tak, aby neprekážalo jasnému čítaniu vzťahových značiek a hlavných čiar.

4. Mierka výkresov a presnosť ich grafického vyhotovenia musia byť také, aby pri fotografovaní so zmenšením dĺžkových rozmerov do dvoch tretín bolo možné ľahko rozlišovať všetky detaily.

Vo výnimočných prípadoch, keď treba mať predstavu o rozmeroch znázornených predmetov, uvádza sa na výkresoch grafická mierka.

5. Všetky číslice, písmená a vynášacie čiary na výkresoch musia byť jednoduché a zreteľné. Číslice a písmená nesmú byť v zátvorkách, zakrúžkované a v úvodzovkách.

6. Každý prvok akéhokoľvek predmetu je vyhotovený v príslušnom pomere s ostatnými prvkami tohto predmetu, s výnimkou tých prípadov, keď rozdielny pomer je nevyhnutný na zreteľnejšie vyobrazenie predmetu.

7. Výška číslic a písmen musí byť aspoň 3,2 mm.

8. Na jednom liste výkresu môže byť niekoľko predmetov. Ak predmety znázornené na dvoch alebo viacerých listoch predstavujú jednotný predmet, majú sa usporiadať tak, aby nechýbala žiadna časť predmetov zobrazených na rôznych listoch.

9. Jednotlivé predmety na výkresoch sú očíslované podľa poradia arabskými číslicami, nezávisle od označenia listu.

10. Vzťahové značky, ktoré sa neuvádzajú v opise, sa nesmú uvádzať na výkresoch a naopak.

11. Rovnakým detailom musia zodpovedať rovnaké vzťahové značky v celej prihláške.

12. V prípadoch, že výkresy obsahujú veľký počet vzťahových značiek, odporúča sa prikladať k prihláške samostatný list s uvedením zoznamu všetkých detailov, ktoré sú označené týmito značkami.

Pravidlo 6

1. Anotácia slúži len na účely technických informácií a musí obsahovať:

a) názov vynálezu;

b) odbor, ktorého sa vynález týka;

c) technický problém, ktorý vynález rieši;

d) stručný výklad podstaty vynálezu, ako ho obsahuje opis, definícia ako aj materiály, ktoré vynález zobrazujú;

e) možné odbory, v ktorých sa môže vynález využiť;

f) v prípadoch vynálezov týkajúcich sa chémie, ak je to nevyhnutné, chemický vzorec, ktorý zo všetkých vzorcov uvedených v prihláške najlepšie charakterizuje vynález;

g) odvolávku na číslo predmetu, ktorý najlepšie zo všetkých vyobrazení pripojených k prihláške charakterizuje vynález.

2. Anotácia musí byť jasná. Odporúča sa, aby neobsahovala viac ako 150 slov. Anotácia nesmie obsahovať závery týkajúce sa predností alebo hodnoty vynálezu.

Pravidlo 7

Žiadosť o poskytnutie priority na základe prv podanej prihlášky alebo na základe vystavovania vynálezu na výstave (pokiaľ zákonodarstvo zúčastneného štátu, v ktorom sa prihláška podáva, uznáva prioritu založenú na vystavovaní vynálezu na výstave) musí obsahovať v závislosti od toho, na čom je táto priorita založená, dátum prihlášky a štát, do ktorého bola podaná, ďalej i číslo prihlášky (ak je známe do dátumu podania prihlášky), názov výstavy, miesto a štát, ako aj dátum vystavovania vynálezu na tejto výstave. Číslo prihlášky sa môže oznámiť neskôr podľa požiadavky úradu pre vynálezcovstvo zmluvného štátu, do ktorého sa prihláška podáva.

Pravidlo 8

1. Všetky časti prihlášky musia byť vyhotovené tak, aby ich bolo možné bezprostredne reprodukovať fotograficky, elektrostaticky, ofsetovým spôsobom alebo mikrofilmom v neobmedzenom množstve kópií.

2. Listy prihlášky nesmú byť pokrčené, roztrhnuté alebo zložené. Použiť sa môže len jedna strana listu.

3. Každý list sa môže použiť len na výšku (t.j. kratšie strany musia byť hore i dole).

4. Všetky časti prihlášky musia byť napísané na pevnom, bielom, hladkom, nepriesvitnom, nelesklom papieri.

5. Každá časť prihlášky (žiadosť, opis, definícia, výkresy, anotácia) sa musí začínať na samostatnom liste.

6. Všetky listy prihlášky musia byť spojené tak, aby ich bolo možné ľahko prehliadať, ako aj rozpojiť za účelom reprodukcie a znova spojiť.

7. Listy musia byť formátu A4 (297 x 210 mm).

8.

a) Najmenšie rozmery okrajov na listoch obsahujúcich žiadosť, opis, definíciu a anotáciu musia byť takéto:

horný okraj prvého listu, okrem žiadosti - 80 mm;

horný okraj ostatných listov - 20 mm;

ľavý okraj - 25 mm;

pravý okraj - 20 mm;

spodný okraj každého listu - 20 mm.

b) Odporúčané maximálne vzdialenosti okrajov uvedených v bode a) musia byť takéto:

horný okraj prvého listu, okrem žiadosti - 90 mm;

horný okraj ostatných listov - 40 mm;

ľavý okraj - 40 mm;

pravý okraj - 30 mm;

spodný okraj každého listu - 30 mm.

c) Na listoch, ktoré obsahujú výkresy, nesmie použitý povrch presahovať rozmery 262 mm x 170 mm. Tieto listy nesmú mať rám, ktorý rámuje využitý povrch alebo povrch určený na použitie. Najmenšie rozmery okrajov musia byť takéto:

horný okraj - 25 mm;

ľavý okraj - 25 mm;

pravý okraj - 15 mm;

spodný okraj - 10 mm.

9. Okraje listov musia byť čisté.

10. Všetky listy prihlášky musia byť riadne očíslované arabskými číslicami.

11. Odporúča sa očíslovať každý piaty riadok opisu a definície. Čísla treba písať na ľavej strane listu, bezprostredne k textu.

12. Všetky časti prihlášky sa môžu podávať v jednom vyhotovení, s výnimkou definície, opisu vynálezu, výkresov a anotácie vynálezu, ktoré sa podávajú v troch vyhotoveniach.

13.

a) Jednotky miery a váhy sa prednostne vyjadrujú v jednotkách medzinárodného systému, ak v tomto zmysle národné zákonodarstvo neuvádza osobitné požiadavky;

b) pri označovaní teploty, energie, svetla, zvuku a magnetizmu, tak ako pri písaní matematických vzorcov a elektrických jednotiek sa dodržiavajú pravidlá prijaté v medzinárodnej praxi; pri písaní chemických vzorcov treba používať všeobecne prijaté symboly;

c) terminológia a označenie musia byť jednotné v celom texte prihlášky.

14. Výrazy, ktoré sú v rozpore so socialistickou morálkou a verejným poriadkom, pohŕdavé výrazy voči prednostiam ochranných dokumentov tretích osôb (jednoduché porovnanie so známym riešením samy o sebe sa nepovažujú za pohŕdavé výrazy) sa nesmú v prihláške vyskytovať.

15.

a) Žiadosť, opis, definícia a anotácia musia byť vyhotovené na písacom stroji alebo tlačou. Len grafické symboly a písmená, matematické a chemické vzorce môžu byť v prípade potreby napísané ručne alebo vykreslené.

b) Na listoch sa nesmie gumovať, opravovať, nadpisovať a robiť vsuvky. Výnimky sa môžu pripustiť v osobitných prípadoch, ak obsah nevyvoláva pochybnosti a neporušujú sa požiadavky, ktoré sa kladú na kvalitné rozmnoženie.

c) Text musí byť napísaný intervalom 1,5.

d) Text musí byť nezmývateľný, v čiernej farbe. Výška veľkých písmen musí byť aspoň 2,1 mm.

16.

a) Žiadosť, opis, definícia a anotácia nesmú obsahovať výkresy.

b) Opis, definícia a anotácia môžu obsahovať chemické alebo matematické vzorce.

c) Opis a anotácia môžu obsahovať tabuľky. Definícia môže obsahovať tabuľky len v tom prípade, ak je vylúčená možnosť jej výkladu v inej forme.

Pravidlo 9

Údaje o predbežnom výsledku prieskumu novosti a technicko-ekonomického účinku prihlasovaného technického riešenia musia obsahovať:

a) zoznam štátov a klasifikačných indexov, v ktorých sa rešeršé uskutočnilo;

b) zoznam čísel autorských osvedčení a patentov, t.j. od ktorého až do ktorého čísla sa rešeršé uskutočnilo;

c) zoznam ostatných zdrojov informácií;

d) uvedenie odborov, v ktorých sa môže vynález využiť;

e) zdôvodnenie technicko-ekonomického alebo iného kladného účinku dosahovaného využitím vynálezu;

f) výsledky skúšok, ak sú k dispozícii.

Pravidlo 10

Vyhlásenie o autorstve (potvrdenie o tvorivej účasti), doklad, ktorým sa potvrdzuje prevod práv, doklad o vymenovaní zástupcu a aj doklad o deponovaní kmeňa mikroorganizmov sa vypracúvajú podľa formy určenej každým zmluvným štátom, do ktorého sa prihláška podáva.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.