Uznesenie č. 46/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do31.08.1980
Zrušený 39/1980 Zb.

46

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 27. apríla 1976

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 11. marca 1976 č. 18 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách v znení zákona č. 163/1969 Zb.

Indra v. r.