23

VYHLÁŠKA

Slovenského úradu bezpečnosti práce

z 23. decembra 1975

o zaistení bezpečnosti práce pri stabilných zásobníkoch na sypké materiály

Slovenský úrad bezpečnosti práce ustanovuje po dohode s príslušnými orgánmi a organizáciami podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce:


Všeobecné ustanovenia

§ 1

Rozsah platnosti

Vyhláška sa vzťahuje na projektovanie, konštruovanie, výrobu, prevádzku, obsluhu, údržbu, opravy a rekonštrukcie stabilných zásobníkov na sypké materiály.

§ 2

Za stabilné zásobníky na sypké materiály (ďalej len „zásobníky“) sa v zmysle tejto vyhlášky pokladajú všetky zásobníky, v ktorých možno skladovať materiál vo výške presahujúcej 1 500 mm a ktoré sú:

a) pevne zabudované na jednom mieste, vrátane zásobníkov umiestnených pod zemou alebo pod úrovňou dlážky, alebo

b) premiestniteľné, dočasne však zabudované na jednom mieste a tvoriace súčasť vybavenia aj prechodného pracoviska.

§ 3

Sypké materiály (ďalej len „materiály“) sú také, ktoré sa skladajú z jednotlivých častíc a nemajú inú súdržnosť ako súdržnosť pôsobenú trením a ktorých množstvo sa udáva objemom alebo hmotnosťou.

Projektovanie, konštruovanie a výroba zásobníkov

§ 4

(1) Pri projektovaní a konštruovaní zásobníkov a ich príslušenstva treba vychádzať z výpočtu, ktorý berie do úvahy všetky statické a dynamické sily pôsobiace na zásobník. Projektová dokumentácia zásobníkov musí sa schváliť za podmienok určených osobitnými predpismi.1)

(2) Tvar, rozmery, konštrukčný materiál a zhotovenie zásobníkov musí zodpovedať vlastnostiam materiálov (najmä sklon k samovznieteniu, chemická reaktívnosť, agresivita), na skladovanie ktorých sú určené, a musia sa voliť s ohľadom na nevyhnutnosť čo najväčšieho zníženia prašnosti a hladiny hluku.2) Zároveň musia zabezpečovať ich rovnomerné vyprázdňovanie alebo samočinne alebo s použitím pomocných technických zariadení (vibrátory, pneumatické vankúše, prevzdušňovače, miešadlá a pod.).

(3) Vonkajší plášť a nosná konštrukcia zásobníkov na horľavé materiály musia byť z nehorľavého materiálu.

(4) Zásobníky sa musia zabezpečiť ochranou pred bleskom a proti účinkom statickej elektriny podľa príslušných predpisov.3)

(5) Zásobníky určené na skladovanie materiálov, pri ktorých môže nastať pri prevádzke náhle zvýšenie tlaku (napr. pri explózii), musia byť vybavené zariadením umožňujúcim uvoľnenie tlakovej vlny, ako napr. výbušnou klapkou, prietržnou membránou.

(6) Zásobníky, v ktorých sa skladujú zamŕzajúce materiály a sú určené na prevádzku aj v období mrazov, musia byť vybavené vhodným zariadením zabraňujúcim zamŕzaniu, druh zariadenia sa musí voliť s ohľadom na vlastnosti skladovaného materiálu.

(7) Zásobníky, pri ktorých nie sú všetky funkčné a manipulačné miesta priamo viditeľné z ovládacieho miesta, musia mať vhodnú zvukovú a svetelnú signalizáciu. Zvuková signalizácia musí najmenej o 10 decibelov prevyšovať hluk prostredia alebo sa od neho kmitočtovo odlišovať.

(8) Zásobníky na prašný materiál sa musia vybaviť zariadeniami, ktoré zabránia znečisťovaniu pracovného prostredia.

(9) Horné hrany násypiek na ručné nakladanie musia byť zaoblené.

§ 5

(1) Zásobníky, pri ktorých je nebezpečenstvo vzniku vzperných klenieb, musia byť vybavené zariadením na rozrušovanie týchto klenieb.

(2) Miešadlá a iné mechanické rozrušovače klenieb, lievikov a previsov sa musia chrániť proti preťaženiu vhodným zariadením (napr. klznou spojkou, strihovým prvkom, tepelnou ochranou motora). Musí sa vylúčiť možnosť, aby ulomené alebo vypadnuté súčiastky týchto zariadení ohrozovali osoby alebo zariadenia alebo aby sa dostali do skladovaného materiálu alebo technologického procesu.

(3) Umiestnenie a tvar ovládačov a sily potrebné na ich ovládanie musia zodpovedať ergonomickým zásadám. Hlavný spínač elektromotorického pohonu zariadenia zásobníkov musí sa dať zabezpečiť vo vypnutej polohe.

(4) Ovládače musia byť stále prístupné a ich účel a funkcia trvale a zreteľne označené symbolmi alebo nápismi v slovenskej alebo českej reči.

(5) Zásobníky projektované po 1. januári 1980 musia byť vybavené zariadením, ktoré spoľahlivo udáva výšku skladovaného materiálu bez nevyhnutnosti vstupu obsluhujúceho pracovníka do zásobníkov.

Dlážky, plošiny, lávky, schodištia a rebríky

§ 6

(1) Dlážky pracovných priestorov na obsluhu, montáž, demontáž a údržbu musia byť rovné, bez porušení, ktoré by znižovali ich bezpečnosť, a nesmú byť klzké. Vonkajšie dlážky sa musia zhotoviť tak, aby sa na nich nedržala voda, napríklad z roštu, a musí sa zabezpečiť odtok kvapalín.

(2) Pre obslužné a kontrolné stanovištia nad úrovňou dlážky sa musia zriadiť plošiny alebo lávky so šírkou najmenej 600 mm a s podchodnou výškou najmenej 2 100 mm. Výnimočne sa podchodná výška môže, okrem miesta obsluhy, miestne znížiť až na 1 900 mm. V takých prípadoch sa znížené miesta musia vhodne upraviť (šikmé nábehy, pružné obloženie a pod.) a farebne označiť.

(3) Plošiny a lávky nad úrovňou dlážky musia byť na všetkých voľných stranách vybavené dvojtyčovým zábradlím vysokým aspoň 1 100 mm so zarážkou (ochrannou lištou) vysokou 150 mm.4)

(4) K plošinám a lávkam sa musí vybudovať bezpečný prístup pomocou schodov, výnimočne pomocou pevne zabudovaných rebríkov, ktoré by umožňovali bezpečný prístup ku všetkým obsluhovaným častiam zásobníkov a k ich príslušenstvu. Schody a rebríky musia zodpovedať príslušným predpisom.5) Priečky rebríkov musia mať protišmykovú úpravu.

Kryty a ohradenia

§ 7

(1) Kryty a ohradenia musia spĺňať základné bezpečnostné požiadavky, zodpovedajúce príčinám a zdrojom nebezpečenstva, najmä:

a) zamedzovať prístupu k zdrojom nebezpečenstva, nebezpečnému dotyku alebo zachyteniu osôb a časti ich odevu,

b) chrániť osoby a zariadenia pred padajúcimi, odlietajúcimi alebo rozprašovanými materiálmi,

c) zabraňovať pádu osôb,

d) zabraňovať nežiadúcemu vniknutiu cudzích predmetov do mechanizmov a zariadení,

e) tlmiť hlučnosť, prašnosť a zabraňovať rozstrekovaniu.

(2) Veľkosť a tvar otvorov v krytoch a ohradeniach sa musia voliť s prihliadnutím na vzdialenosť zdroja nebezpečenstva od krytu, štruktúru a veľkosť skladovaného materiálu a možnosť prepadnutia osôb alebo predmetov.6)

(3) Kryty a ohradenia sa musia zabezpečiť proti samovoľnému uvoľneniu.

(4) Kryty, ktoré slúžia zároveň na prechod alebo prejazd, musia sa na tento účel vhodne konštruovať a označiť údajom o najvyššom prípustnom zaťažení.

(5) Krytie elektrických zariadení musí vyhovovať prostrediu, v ktorom sa elektrické zariadenia používajú.7)

Vstupy a otvory do zásobníkov

§ 8

(1) Vstupy do zásobníkov a prístupné otvory sa musia zabezpečiť uzamkýnateľnou mrežou alebo vekom, ktoré musia byť počas prevádzky zamknuté. Výnimočne, ak to nie je z technologických dôvodov možné, sa musia chrániť ohradením vysokým aspoň 1 100 mm.

(2) Otvory na rozrušovanie klenieb sa musia navrhnúť v miestach ich predpokladanej tvorby.

(3) Mreže, po ktorých treba z prevádzkových dôvodov prechádzať, nesmú mať otvory, ktorých jeden rozmer je väčší ako 60 mm, a ich pevnosť musí zodpovedať prevádzkovým podmienkam.

(4) Ak to vyžadujú prevádzkové dôvody, môžu byť otvory mreží väčšie, najviac však 300x300 mm. Po takých mrežiach je však zakázané chodiť; tento zákaz sa musí označiť.

§ 9

(1) Otvory na vstup do zásobníkov nesmú mať ani jeden rozmer menší ako 700 mm.

(2) Do priestoru vstupných otvorov nesmú zasahovať nijaké výstupky ani iné konštrukčné časti.

Priestorové podmienky

§ 10

(1) Prejazdové profily pod zásobníkmi musia zodpovedať osobitným predpisom,8) najmä ustanoveniam o priestorových úpravách podchodov alebo priechodov akýmikoľvek stavbami, konštrukciami alebo zariadeniami, ktoré križujú zhora verejnú alebo neverejnú komunikáciu alebo zasahujú do jej priestoru. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na zásobníky umiestnené mimo komunikácie alebo na komunikáciách vyhradených istému druhu dopravných prostriedkov (napr. úzkokoľajná dráha, špeciálne dopravné prostriedky); na týchto zásobníkoch sa musia však umiestniť príslušné výstražné značky.

(2) O prejazdových podmienkach v priestoroch vlečiek platia osobitné predpisy.9)

§ 11

(1) Zásobníky, z ktorých sa materiál odváža vozidlami, sa musia označiť najväčšími rozmermi vozidiel, ktorých prechod je povolený; pritom sa medzi ich najväčším obrysom a najbližšími konštrukciami musia zachovať tieto najmenšie vzdialenosti:

a) 600 mm pri ojedinelej prekážke (pilier, stĺp, prievlak a pod.) užšej ako 300 mm,

b) 750 mm pri priebežnej prekážke (stena, rampa, strop a pod.).

(2) Tieto prekážky sa musia označiť bezpečnostnou farbou.10)

(3) Pracovisko pri zásobníkoch sa musí usporiadať tak, aby sa obsluha v prípade nebezpečenstva mohla urýchlene vzdialiť z ohrozeného priestoru a aby sa umožnil protipožiarny zásah.

Vypúšťacie otvory a uzávery zásobníkov

§ 12

Tvar a rozmery vypúšťacích otvorov musia byť v súlade s vlastnosťami skladovaných materiálov a musia sa zabezpečiť tak, aby sa znemožnil prístup do zásobníkov. Počet a rozmiestnenie vypúšťacích otvorov musí byť v súlade s ustanovením § 4 ods. 2.

§ 13

(1) Druh uzáverov zásobníkov sa musí zvoliť s ohľadom na požadovanú funkciu, prostredie, vlastnosti skladovaných materiálov a prevádzkové požiadavky (prachotesnosť a pod.). Uzávery musia byť ľahko ovládateľné a musia umožňovať pozvoľné uvedenie materiálu do pohybu a plynulé vyprázdňovanie zásobníka.

(2) Pri zásobníkoch umiestnených v prevádzkach, kde by pri havárii mohol byť ohrozený život alebo zdravie pracovníkov, alebo kde by mohli vzniknúť veľké škody, musia byť uzávery vypúšťacích otvorov vybavené poistným zariadením, ktoré umožňuje ich okamžité uzavretie.

(3) Konštrukcie uzáverov musia umožniť demontáž uzatváracieho prvku bez demontáže motorového pohonu, ako aj výmenu pohonu pri uzavretom prechode skladovaného materiálu.

§ 14

Ručné a mechanické ovládanie uzáverov musí byť ľahko prístupné. Kontrola vyprázdňovania zásobníka sa musí zabezpečiť z ovládacieho miesta. Uzáver alebo jeho spúšťacie zariadenie sa musí upraviť alebo umiestniť tak, aby nedošlo k neoprávnenej manipulácii.

Povinnosti výrobcu

§ 15

Výrobca (dodávateľ) je povinný označiť zásobník trvanlivo na viditeľnom mieste týmito údajmi:

a) výrobca (dodávateľ),

b) rok výroby (stavby), prípadne výrobné číslo,

c) používaná energia,

d) druh materiálu, na skladovanie ktorého je zásobník určený,

e) najväčšia prípustná váha alebo objem materiálu, ktorý sa má skladovať,

f) predpísané vlastnosti materiálu, ktorý sa má skladovať.

§ 16

S každým zásobníkom je výrobca (dodávateľ) povinný dodať sprievodnú technickú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä:

a) technické parametre a opis zásobníka,

b) termíny a rozsah prehliadok, údržby a pravidelných opráv,

c) spôsob obsluhy, nariadené a zakázané manipulácie,

d) opatrenia nevyhnutné pri riadnom a mimoriadnom vstupe do zásobníka,

e) spôsob požiarneho zabezpečenia určený s ohľadom na skladovaný materiál a prípadný protipožiarny zásah, vrátane hasiacich prístrojov.

Prevádzka, obsluha, údržba a opravy

§ 17

(1) Prevádzateľ je povinný písomne určiť vedúceho pracovníka, zodpovedného za prevádzku a technický stav zásobníkov, a pracovníkov na ich obsluhu, údržbu, opravy a kontroly, ak sa nebudú vykonávať dodávateľským spôsobom. Je tiež povinný určiť kvalifikačné požiadavky, povinnosti a zodpovednosť týchto pracovníkov.

(2) Zásobníky môžu obsluhovať iba pracovníci duševne a telesne spôsobilí,11) starší ako 18 rokov, teoreticky a prakticky zaškolení a písomne poverení obsluhou zásobníkov. Ich vedomosti musí prevádzateľ pravidelne, najmenej jedenkrát do roka preveriť skúškou a viesť o tom záznamy.

§ 18

Prevádzateľ je povinný s predchádzajúcim súhlasom ZV ROH a príslušného inšpektorátu bezpečnosti práce v súlade s touto vyhláškou, návodom na obsluhu vypracovaným výrobcom (dodávateľom) a s prihliadnutím na vlastné podmienky vypracovať podrobnejšie pravidlá o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na prevádzku, obsluhu a údržbu (§ 272 ods. 2 ZP). V nich určí kvalifikačné požiadavky (§ 17 ods. 1), lehoty na preverovanie spôsobilosti pracovníkov (§ 17 ods. 2) a lehoty, v ktorých sa zásobník má kontrolovať.

§ 19

Na zaistenie bezpečnej prevádzky zásobníkov je nevyhnutné najmä:

a) nahŕňať skladovaný materiál v okolí plniacich otvorov hlbinných zásobníkov a zásobníkov umiestnených pod úrovňou dlážky iba do výšky 1 500 mm nad úrovňou okolitého terénu alebo dlážky,

b) zabezpečiť správne osvetlenie zásobníkov, ich príslušenstva a okolia podľa príslušných predpisov,12)

c) označiť zdroje nebezpečenstva bezpečnostnými farbami, značkami a tabuľkami,13)

d) zabezpečiť prídavné a dopĺňajúce opatrenia na zaistenie bezpečnosti práce v škodlivom prostredí,

e) určiť pracovníka, ktorému sa zverí kľúč od mreží a vstupov,

f) určiť spôsob uloženia náhradného kľúča,

g) zabezpečiť osobitné podmienky na mimoriadne nebezpečné práce,

h) určiť druh, význam a použitie výstražných znamení a oboznámiť s nimi príslušných pracovníkov,

i) určiť podľa zásad určených výrobcom spôsob údržby, čistenia, pravidelných opráv a kontrol zásobníkov a termíny ich pravidelného vyprázdňovania,

j) viesť prevádzkový denník zásobníka s údajmi o údržbe, prevádzke, čistení, závadách a opravách zásobníka, o výdaji a vrátení kľúčov od mreží a prielezov zásobníka a o mimoriadnych udalostiach a opatreniach,

k) určiť spôsob zabezpečenia pracovníkov a pracoviska pri údržbe a opravách zásobníkov a v pracovných prestávkach,

l) vybaviť pracovisko lekárničkami prvej pomoci14) a zabezpečiť, aby v každej pracovnej smene bol aspoň jeden pracovník, ktorý ovláda zásady poskytovania prvej pomoci,

m) zabezpečovať vstupné a periodické lekárske prehliadky pracovníkov určených na obsluhu zásobníkov aspoň v termínoch určených príslušnými zdravotnými predpismi,15)

n) mať k dispozícii na okamžitý zásah v prípade mimoriadnej udalosti pohotovostné osobné ochranné prostriedky, pracovné pomôcky podľa charakteru skladovaných materiálov a prevádzky.

§ 20

(1) Pracovník zodpovedný za kontrolu je povinný prekontrolovať zásobník, vrátane príslušenstva, v lehotách uvedených v pravidlách vydaných prevádzateľom a spôsobom uvedeným tamže. Ak to určujú tieto pravidlá, musí pracovník zodpovedný za prevádzku upozorniť na začatie činnosti zásobníka určeným výstražným znamením.

(2) Pri zistení závady, ktorá ohrozuje bezpečnosť osôb alebo zariadenia, musí sa zásobník ihneď vyradiť z prevádzky. Do prevádzky sa môže znova uviesť až po odstránení závady.

(3) Pred opustením pracoviska musí určený pracovník zabezpečiť zásobník a jeho zariadenie tak, aby sa nemohol uviesť do činnosti, a aj proti prístupu nepovolaných osôb.

(4) Na nepredvídané okolnosti sa náhradný kľúč musí uložiť takým spôsobom, ktorý by umožňoval urýchlený prístup do zásobníka.

§ 21

Zakazuje sa:

a) uviesť zásobník do činnosti, ak sú vo vnútri osoby alebo sú poškodené či vyradené z činnosti bezpečnostné zariadenia, alebo ak sa zistili iné závady ohrozujúce bezpečnosť osôb alebo zariadení,

b) prepĺňať zásobník alebo ho plniť inak, ako určuje výrobca,

c) používať bezpečnostné zariadenia ako prevádzkové ovládače,

d) vyraďovať z činnosti bezpečnostné a dorozumievacie zariadenia, poškodzovať alebo neoprávnene odstraňovať bezpečnostné značky a tabuľky,

e) čistiť, opravovať, nastavovať alebo mastiť funkčné a pohyblivé časti zásobníka počas prevádzky, ak nie je zásobník na taký postup konštrukčne prispôsobený,

f) obsluhovať a opravovať zásobníky a ich príslušenstvo bez predpísanej kvalifikácie,

g) vstupovať na miesta, ktoré nie sú pracovnými priestormi a komunikáciami, podliezať alebo preliezať zábradlia pracovných priechodov, plošín, lávok a iných ohradených priestorov,

h) zdržiavať sa v označených nebezpečných priestoroch a vstupovať bez povolenia do zásobníka,

i) vypúšťacím otvorom uvoľňovať prerušené vysýpanie materiálu.

§ 22

(1) Vstup do zásobníka môže povoliť iba zodpovedný vedúci pracovník, ktorý určí v súlade s pravidlami (§ 18) pracovný postup, spôsob signalizácie a spôsob zabezpečenia pracovníka a zapíše to do prevádzkového denníka; pri záchranných prácach urobí zápis do denníka dodatočne.

(2) Pred začatím práce vo vnútri zásobníka musí zodpovedný pracovník vydať na tento účel príslušné pokyny.

(3) Pred vstupom do zásobníka musí zodpovedný vedúci pracovník najmä:

a) zastaviť prísun a odber materiálu,

b) zabezpečiť spôsobom uvedeným v pravidlách zásobník proti uvedeniu do činnosti,

c) označiť zásobník bezpečnostnou značkou upozorňujúcou, že sa vo vnútri zásobníka pracuje,

d) otvoriť zásobník a zabezpečiť otvorené ochranné mreže proti pádu,

e) preveriť, či nie sú v zásobníku škodlivé látky, a podľa toho vystrojiť vstupujúce osoby, napr. dýchacím prístrojom, bezpečnostným svietidlom, ohňovzdorným oblekom,

f) prekontrolovať zariadenia umožňujúce vstup do zásobníka.

(4) Každý vstup pracovníka do zásobníka a jeho pobyt vo vnútri musia ustavične zabezpečovať aspoň dvaja ďalší pracovníci vyškolení na túto prácu. Pracovník vstupujúci do zásobníka musí byť vystrojený ochranným pásom doplneným padákovou vestou a pripútaný zabezpečovacím lanom.16)

(5) Vstup do zásobníka s tlejúcim materiálom je zakázaný; vo výnimočných prípadoch môže vstup povoliť iba zodpovedný vedúci pracovník v súlade s pravidlami (§ 18) a za podmienok určených osobitnými predpismi.17)

§ 23

(1) Pri odstraňovaní závad v zásobníku (klenby, dutiny, lieviky, previsy) musí zodpovedný vedúci pracovník prácu riadiť a dbať najmä:

a) aby sa do zásobníka vstupovalo pomocou pevne zabudovaných súvislých rebríkov alebo zdvíhacích zariadení (plošiny, koše, klietky, lávky a pod.), zodpovedajúcich príslušným bezpečnostným predpisom, alebo pomocou prenosného závesného rebríka, ak ho možno vo vnútri zásobníka pevne zavesiť a v tejto polohe zabezpečiť,

b) aby pracovník vo vnútri zásobníka nedosahoval chodidlami hlbšie ako jeden meter pod hornú hranicu previsu materiálu alebo lievika ním vytvoreného a aby nevstupoval na skladovaný materiál,

c) aby zabezpečovacie lano bolo stále napnuté a na dvoch protiľahlých stranách zabezpečené poverenými pracovníkmi,

d) aby sa s pracovníkmi vo vnútri zásobníka udržiavalo stále spojenie dohovorenými znameniami.

(2) Po skončení práce vo vnútri zásobníka uzamkne zodpovedný vedúci pracovník otvory zásobníka a urobí o priebehu práce zápis do prevádzkového denníka.

§ 24

(1) Uzávery vypúšťacích otvorov zásobníkov sa musia udržiavať v takom stave, aby bola vždy zabezpečená ich spoľahlivosť.

(2) Pred plnením zásobníka materiálom musí obsluha skontrolovať stav veka a mreží, najmä či nie sú porušené jednotlivé prúty a či sú veká a mreže zamknuté.

(3) Ak sa zistia na mrežiach závady, musí až do ich odstránenia vykonať prevádzateľ také opatrenia, ktoré zabránia pádu osôb do zásobníka.

(4) Pri plnení vozidiel alebo transportných zariadení pri zásobníku možno materiál urovnávať iba z bezpečného stanovišťa náradím na to určeným.

§ 25

Bezpečnostné pásy, prídavné a zabezpečovacie laná, prípadne ďalšie osobné ochranné prostriedky sa musia uložiť predpísaným spôsobom. Po každom použití sa tieto prostriedky musia očistiť, osušiť a uviesť do použiteľného stavu. Pravidelnými prehliadkami a skúškami sa musí zabezpečiť ich spoľahlivosť.

§ 26

(1) Zásobník a jeho príslušenstvo sa musí pred každým uvedením do prevádzky skontrolovať.

(2) Výsledok kontroly podľa odseku 1 sa musí zapísať do prevádzkového denníka. Súčasťou zápisu musia byť aj údaje o opatreniach navrhovaných na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 27

Zásobníky slúžiace na skladovanie materiálov, pri ktorých je nebezpečenstvo samovznietenia, požiaru alebo výbuchu, sa musia zabezpečiť protipožiarnym opatrením zodpovedajúcim druhu skladovaného materiálu a z hľadiska možného samovznietenia priebežne sledovať a kontrolovať jeho vlastnosti. Podobné opatrenia sa musia urobiť aj v okolí zásobníka. Na zníženie nebezpečenstva výbuchu alebo požiaru sa musí urobiť pravidelné upratovanie, najmä prachu na povrchu a v okolí zásobníka.


§ 28

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Zásobníky projektované, vyrobené a používané pred účinnosťou tejto vyhlášky sa musia upraviť v súlade s ňou najneskoršie do troch rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Táto úprava nie je potrebná pri zarážke (§ 6 ods. 3), ak jej výška dosahuje aspoň 100 mm.

(2) Pri zásobníkoch uvedených do prevádzky pred účinnosťou tejto vyhlášky, ktoré nemožno z technických dôvodov upraviť v trojročnej lehote, musí prevádzateľ vykonať v rovnakej lehote iné účinné opatrenia na dosiahnutie zámerov sledovaných touto vyhláškou.

(3) Za opatrenie vyhovujúce odseku 2 a nahrádzajúce požiadavku § 4 odseku 3 sa pri drevených zásobníkoch pokladá vybavenie vnútorným plášťom z nehorľavého materiálu, prípadne zhotovenie protipožiarnej impregnácie drevených častí zásobníkov. Protipožiarna impregnácia sa musí obnovovať v lehotách určených výrobcom náterového materiálu.

§ 29

Táto vyhláška sa nevzťahuje na zásobníky, ktoré podliehajú dozoru orgánov uvedených v § 3 ods. 2 zákona č. 174/1968 Zb.

§ 30

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1976.


Riaditeľ:

Ing. Kováč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Federálneho ministerstva technického a investičného rozvoja č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) Smernice Ministerstva zdravotníctva č. 32/1967 (Hygienické predpisy zv. 28/1967) o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku.

3) ČSN 34 1380 Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny.
ČSN 34 1390 Predpisy pre ochranu pred bleskom.

4) ČSN 73 8106 Ochranné a záchytné konštrukcie.

5) ČSN 73 4130 - Schodištia. Základné ustanovenia.
ON 73 4134 - Oceľové schodištia a zábradlia v priemyselných objektoch.
ČSN 74 3282 - Oceľové rebríky. Základné ustanovenia.

6) ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konštrukcie.

7) ČSN 34 1470 - Elektrické zariadenia v miestach s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu výbušnín.
ČSN 34 0110 - Predpisy pre krytie elektrických predmetov.

8) ČSN 73 5105 - Výrobné priemyselné budovy.

9) Pravidlá technickej prevádzky vlečiek - PTPV, reg. v čiastke 75/1964 Zb.

10) ČSN 01 2720 - Bezpečnostné farby.

11) Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR č. 17/1970 Vestníka MZd SSR o posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na prácu (oznámené v čiastke 24/1970 Zb.).

12) ČSN 36 0035 - Denné osvetlenie budov.
ČSN 36 0046 - Umelé osvetlenie v priemyselných závodoch.

13) ČSN 01 2720 - Bezpečnostné farby.
ČSN 01 2725 - Smernice pre farebnú úpravu pracovného prostredia.
ČSN 01 8010 - Bezpečnostné oznámenia. Všeobecné ustanovenia.
ČSN 01 8012 - Bezpečnostné značky a tabuľky. Príloha. Vzory bezpečnostných značiek.

14) ON 84 6635 - Lekárničky prvej pomoci. Základné ustanovenia. Vybavenie.

15) Smernice Ministerstva zdravotníctva SSR č. 17/1970 Vestníka MZd SSR.

16) ČSN 83 2611 - Ochranný pás. Technické požiadavky a skúšanie.

17) ČSN 07 4009 - Bezpečnostné predpisy pre zariadenia na prípravu uhoľného prášku pre parné kotly.