Zákon č. 154/1976 Zb.Zákon, ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie

(v znení č. 161/1982 Zb.(nepriamo), 164/1982 Zb.(nepriamo))

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.01.1983 do31.12.1988
Zrušený 172/1988 Zb.

154

ZÁKON

z 15. decembra 1976,

ktorým sa mení zákonná úprava sadzieb príspevku na sociálne zabezpečenie

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


Čl. III

Zákon č. 103/1974 Zb. o poľnohospodárskej dani sa mení a dopĺňa takto:

§ 29 včítane nadpisu znie:

㤠29

Sadzba príspevku

Sadzba príspevku u daňovníkov podľa § 28 ods. 1 je 10 % zo základu určeného v tomto odseku, u daňovníkov podľa § 28 ods. 2 je 20 % zo základu určeného v tomto odseku.“.


Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.