Zákon č. 152/1976 Zb.Zákon o zriadení Radu priateľstva

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 01.01.1977 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

152

ZÁKON

zo 14. decembra 1976

o zriadení Radu priateľstva

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Na ocenenie zásluh o nadviazanie, upevnenie a rozvoj priateľských vzťahov s Československou socialistickou republikou, ako aj na ocenenie zásluh o rozvoj priateľstva, spolupráce a mierového spolužitia medzi národmi sa zriaďuje Rad priateľstva.

§ 2

Rad priateľstva sa udieľa príslušníkom iných štátov, ktorí sa zaslúžili o nadviazanie, upevnenie a rozvoj priateľských vzťahov s Československou socialistickou republikou, a to najmä v oblasti politickej, hospodárskej, kultúrnej, vedeckej a vedeckotechnickej spolupráce alebo ktorí sa zaslúžili o rozvoj priateľstva, spolupráce a mierového spolužitia medzi národmi.

§ 3

Rad priateľstva udieľa prezident Československej socialistickej republiky.

§ 4

(1) Rad priateľstva má tvar päťdielnej hviezdice z pozláteného striebra, ktorej ryhované lúčovité diely sú zakončené fazetovanými českými granátmi. Medzi jednotlivými dielmi sú ryhované medzilúče. Plastický medailón je v strede vyplnený fazetovanými českými granátmi. Horný diel radového odznaku je opatrený kolmým uškom, ktorým prechádza krúžok obdĺžnikovej závesnej spony z pozláteného striebra, zdobenej iniciálami „ČSSR“. Na rube závesnej spony je vyryté matričné číslo. Stuha je prievlečná lichobežníková, 38 mm široká a 55 mm dlhá, červenej farby, uprostred so zvislým prúžkom striedajúcich sa červeno-modro-bielych československých štátnych farieb.

(2) Ak sa nosí iba stužka vyznamenania, je napnutá na pravouhlej lište rozmeru 30 x 10 mm, na ktorej je pri ľavom kraji umiestnený český granát fazetovaný pozláteným striebrom.


§ 5

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.