Vyhláška č. 160/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

(v znení č. 172/1980 Zb.)

Čiastka 31/1976
Platnosť od 23.12.1976 do14.01.1982
Účinnosť od 01.01.1981 do14.01.1982
Zrušený 1/1982 Zb.

160

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej socialistickej republiky, Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a predsedu Štátnej banky československej

z 13. decembra 1976

o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe

Federálne ministerstvo financií podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb., § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. a § 28 písm. d) a e) zákona č. 134/1970 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu československej federácie a o zásadách hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami štátnych rozpočtov federácie a republík, Ministerstvo financií Českej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 zákona ČNR č. 60/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Českej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami, Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky podľa § 39 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 32/1971 Zb. o pravidlách štátneho rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky a o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami a predseda Štátnej banky československej podľa § 7 ods. 5 písm. a), b) a d) zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej ustanovujú:


ČASŤ I

ROZSAH PLATNOSTI

§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje poskytovanie finančnej a úverovej pomoci

a) bytovej výstavbe uskutočňovanej stavebnými bytovými družstvami (ďalej len „družstevná bytová výstavba“),

b) individuálnej bytovej výstavbe uskutočňovanej občanmi.

(2) Vyhláška sa vzťahuje na družstevnú bytovú výstavbu začínanú podľa zápisu v stavebnom denníku od 1. januára 1977 a na individuálnu bytovú výstavbu začínanú na základe právoplatného stavebného povolenia vydaného od 1. januára 1977.

§ 2

(1) Družstevnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) stavba bytového domu,1) ktorý musí mať najmenej 2 obytné podlažia, spoločné schodište, najmenej 4 byty - všetky prístupné zo spoločných chodieb alebo podest a zo spoločného vchodu;

b) zriaďovanie bytov úpravami nebytových priestorov, nadstavbami alebo prístavbami v objektoch socialistických organizácií;

c) stavebné úpravy objektov kúpených z národného majetku na bytový dom [písmeno a)].

(2) Individuálnou bytovou výstavbou sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) výstavba rodinného domčeka2) alebo obytného domu s bytmi v osobnom vlastníctve,3)

b) zmena stavby rodinného domčeka, ktorou sa získa nový samostatný byt bez toho, že by objekt stratil povahu rodinného domčeka;

c) zmena stavby iného objektu na rodinný domček, ktorou sa získa nový samostatný byt.

ČASŤ II

DRUŽSTEVNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA

§ 3

Podmienky poskytovania pomoci

Pomoc podľa tejto vyhlášky sa stavebným bytovým družstvám (ďalej len „družstvo“) poskytuje na výstavbu zaradenú vo schválených režimoch komplexnej bytovej výstavby,4) ktorá je projektove pripravená, zmluvne a finančne zabezpečená a na ktorú bolo vydané stavebné povolenie.

Štátne príspevky

§ 4

Základný príspevok

(1) Základný príspevok je 7 100 Kčs na každý byt bez zreteľa na jeho veľkosť a 740 Kčs na každý m2 skutočnej úžitkovej plochy5) do výmery 85 m2 pri jednotlivých bytoch (ďalej len „úžitková plocha“).

(2) Ak družstvo zriaďuje byty spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. b) alebo c), nesmie príspevok podľa odseku 1 presiahnuť 50 % rozpočtových nákladov zvýšených pri výstavbe spôsobom uvedeným v § 2 ods. 1 písm. c) o kúpnu cenu objektu.

(3) V oblastiach (miestach) menovite určených vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky sa základný príspevok podľa odseku 1, prípadne odseku 2 zvyšuje o 20 %.

§ 5

Osobitné príspevky

(1) Okrem základného príspevku podľa § 4 sa poskytne osobitný príspevok pri výstavbe bytových domov

a) s 3 a 4 nadzemnými podlažiami (ďalej len „podlažie“) v sume 70 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy bytov,

b) s 9 až 12 podlažiami v sume 180 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy bytov,

c) s 2 podlažiami stavaných vo vidieckych obciach najmä pre pracujúcich v poľnohospodárstve alebo lesnom hospodárstve alebo v mestách na pozemkoch, kde podľa posúdenia národného výboru nemožno stavať viacpodlažné bytové domy, v sume 500 Kčs na 1 m2 úžitkovej plochy bytov.

(2) Ak národný výbor celkom výnimočne určí družstvu na výstavbu bytový dom s viacerými ako 12 podlažiami, poskytne sa popri základnom príspevku podľa § 4 osobitný príspevok vo výške rozdielu medzi rozpočtovými nákladmi bytov v tomto dome a nákladmi na výstavbu porovnateľných bytov v dome s 8 podlažiami; na zvýšené náklady v dôsledku územných vplyvov (odsek 4) sa pri určení rozdielu neprihliada.

(3) Počet podlaží sa na účely určenia osobitného príspevku podľa odsekov 1 a 2 znižuje o 1 podlažie v prípade, že domové vybavenie je umiestnené v nadzemnom podlaží.

(4) Na úhradu zvýšených nákladov v dôsledku územných vplyvov6) sa poskytne osobitný príspevok v sume fakturovanej z tohto dôvodu dodávateľskou stavebnou organizáciou.

(5) Osobitný príspevok sa ďalej poskytne na úhradu zvýšených nákladov výstavby bytového domu, ktoré boli vyvolané sťaženými zakladacími podmienkami, výstavbou osobitne upravených bytov pre invalidov alebo inými vplyvmi, ktoré nezvyšujú štandard bývania a neboli vyvolané požiadavkami družstva. Osobitný príspevok na mimoriadne sťažené zakladacie podmienky sa poskytne iba na náklady na zemné práce a základy, ktoré prevyšujú podiel rozpočtových nákladov príslušného bytového domu pripadajúci na tieto náklady pri bežných podmienkach zakladania; na zvýšené náklady v dôsledku územných vplyvov sa pritom neprihliada.

(6) Na základné technické vybavenie nezahŕňané do rozpočtových nákladov bytového domu,7) ktoré výnimočne obstaráva družstvo v súvislosti s výstavbou bytového domu a ktoré sa stane jeho vlastníctvom, sa poskytne osobitný príspevok vo výške nákladov spojených s jeho obstaraním.

§ 6

Poskytovanie štátnych príspevkov

(1) Štátne príspevky na družstevnú bytovú výstavbu poskytuje družstvu krajský národný výbor (Národný výbor hlavného mesta Prahy, Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) alebo ním určený národný výbor8) z účelovej štátnej subvencie.

(2) O príspevkoch rozhoduje národný výbor v správnom konaní na základe žiadosti družstva, ktorú družstvo podáva spravidla najneskoršie 30 dní pred plánovaným začatím výstavby. Príspevok prevedie národný výbor na účet štátneho príspevku stavebným bytovým družstvám v príslušnej pobočke Štátnej banky československej (ďalej len „banka“). Na investičný účet družstva prevádza banka príspevok až po vyčerpaní vlastných finančných prostriedkov družstva určených na výstavbu, a to postupne.

(3) Suma osobitných príspevkov priznaných podľa § 5 ods. 4 až 6 sa spresní podľa výšky skutočných nákladov po dokončení stavby. Potrebné podklady, najmä pôvodný rozpočet a konečnú faktúru predloží družstvo národnému výboru spravidla do 3 mesiacov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

Účelový investičný úver na družstevnú bytovú výstavbu

§ 7

Podmienky a výška úveru

(1) Účelový investičný úver na družstevnú bytovú výstavbu (ďalej len „úver“) poskytuje banka za podmienky, že financovanie výstavby je zabezpečené vlastnými prostriedkami družstva (členské podiely v peniazoch, prípadne v hodnote zmluvne zabezpečeného osobného alebo vecného plnenia členov družstva) sumou, ktorá zodpovedá najmenej 44 % základného príspevku priznaného podľa § 4 ods. 1, prípadne ods. 2.

(2) Do minimálnej sumy vlastných prostriedkov družstva podľa odseku 1 sa nezapočítavajú prostriedky určené na úhradu nadštandardného vybavenia bytov, ktoré je družstvo povinné kryť vlastnými prostriedkami9) nad uvedenú minimálnu sumu.

(3) Banka poskytuje úver do výšky celkových nákladov výstavby bytov nekrytých príspevkami podľa § 4 a 5 a vlastnými prostriedkami družstva podľa odsekov 1 a 2. Do celkových nákladov výstavby sa na tento účel zahŕňajú popri rozpočtových nákladoch bytového domu znížených o náklady na vstavané nebytové zariadenia aj náklady na projekt, na inžinierske činnosti a na predprojektovú prípravu, pokiaľ sa neposkytuje bezplatne podľa § 9 písm. d).

(4) Banka môže odmietnuť úver na náklady vyvolané nehospodárnym riešením alebo uskutočňovaním výstavby, prípadne iné nadmerné požiadavky na úver.

(5) Úver sa poskytuje so splatnosťou najviac 30 rokov pri úrokovej sadzbe 1 % na náklady pripadajúce na priemernú úžitkovú plochu bytov do 85 m2; na náklady pripadajúce na úžitkovú plochu nad tento priemer môže banka poskytnúť úver pri úrokovej sadzbe 3 %.

§ 8

Poskytovanie a splácanie úveru

(1) Banka poskytuje úver na základe žiadosti družstva a ďalších podkladov predkladaných družstvom podľa § 15 ods. 2. Žiadosť o poskytnutie úveru predkladá družstvo s rozhodnutím národného výboru podľa § 6 ods. 2 tak, aby sa úver mohol povoliť pred začatím výstavby. Družstvo je zároveň povinné previesť členské podiely, prípadne tú ich časť, ktorá nie je zmluvne zabezpečená osobným alebo vecným plnením jeho členov, na svoj investičný zdrojový účet v banke. V úverovej zmluve medzi bankou a družstvom sa uvedú podrobnejšie podmienky úveru, spôsobu jeho čerpania a zabezpečenia jeho návratnosti.

(2) Náklady na výstavbu sa uhrádzajú z úveru až po vyčerpaní vlastných prostriedkov družstva (členských podielov) a príspevkov poskytovaných družstvu podľa § 4 a 5.

(3) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok. Prvá polročná splátka je splatná najneskoršie do 2 rokov, pri svojpomocnej výstavbe najneskoršie do 3 rokov odo dňa začatia výstavby.

Iná pomoc poskytovaná pri družstevnej bytovej výstavbe

§ 9

Pomoc národných výborov

Národný výbor

a) odovzdá družstvu bezplatne do trvalého užívania10) potrebný stavebný pozemok v stave spôsobilom na výstavbu (napr. zbavený porastov a stavieb);

b) uhradí z účelovej štátnej subvencie ako investor náklady na vybudovanie objektov základnej technickej vybavenosti bytovej výstavby, včítane pripojenia bytového domu družstva na verejnú komunikačnú, elektrovodnú, vodovodnú, kanalizačnú, plynovodnú, teplovodnú a pod. sieť;

c) nevyžaduje od družstva prípadnú náhradu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe;11)

d) pri sústredenej výstavbe bezplatne zabezpečí družstvu predprojektovú prípravu.

§ 10

Pomoc štátnych socialistických organizácií pri prácach vykonávaných svojpomocou družstva

(1) Pre práce vykonávané pri výstavbe bytových domov svojpomocou družstva môžu štátne socialistické organizácie na podklade hospodárskej zmluvy prenechať na dočasné používanie družstvám svoje stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky potrebné na výstavbu bytov alebo na výrobu stavebných hmôt a dielcov pre túto výstavbu za náhradu mzdy obsluhy, včítane sumy zodpovedajúcej poistnému nemocenského poistenia12) a nákladov na pohonné hmoty, energiu a pod., pokiaľ si obsluhu, pohonné hmoty, energiu a pod. nezabezpečí družstvo samo. Pri motorových vozidlách sa do tejto náhrady zahŕňa aj príslušný podiel odpisov, a to aj v prípade, že organizácia nie je povinná základné prostriedky odpisovať.

(2) Pomoc družstvu podľa odseku 1 môžu štátne socialistické organizácie poskytovať len spôsobom a v rozsahu, ktorý nenarúša plnenie ich plánovaných úloh.

§ 11

Jednorazový príspevok socialistických organizácií stavebným bytovým družstvám

(1) Socialistické organizácie1) poskytnú pri výstavbe družstevných bytov určených štátnym plánom na stabilizáciu a nábor pracovných síl (ďalej len „stabilizačná výstavba") stavebnému bytovému družstvu (ďalej len „družstvo") na úhradu nákladov vznikajúcich mu v súvislosti s výstavbou týchto bytov a pri hospodárení s nimi jednorázový príspevok vo výške 3000 Kčs na každý byt určený ich pracovníkom. Povinnosť uhradiť tento príspevok vzniká dňom uzavretia zmluvy o spolupráci pri prideľovaní družstevných bytov určených na stabilizáciu a nábor pracovných síl2) medzi organizáciou a družstvom.

(2) Jednorazové príspevky uhrádzajú štátne hospodárske organizácie a organizácie zahraničného obchodu v rámci ostatného použitia zisku, rozpočtové organizácie v rámci schváleného rozpočtu,3) príspevkové organizácie z príspevku na prevádzku poskytnutého im z príslušného rozpočtu.4)

(3) Jednorázové príspevky podľa odseku 1, ako aj stabilizačné príspevky podľa § 12 ods. 1 sa vzťahujú na stabilizačnú výstavbu začínanú po 1. januári 1981.

§ 12

Stabilizačné príspevky na zloženie členských podielov do družstiev pracovníkom socialistických organizácií

(1) Na zloženie členských podielov do družstiev môžu poskytovať vybrané socialistické organizácie (ďalej len „vybraná organizácia") svojim pracovníkom na počet bytov určený v rámci stabilizačnej výstavby (ďalej len „prioritný byt") stabilizačné príspevky (ďalej len „príspevok"). Príspevky možno poskytnúť buď do výšky plného (100%) minimálneho členského podielu (§ 7 ods. 1), alebo do výšky 75 % alebo 50 % minimálneho členského podielu podľa stupňa priority organizácie alebo skupiny pracovníkov tejto organizácie v jej rámci.

(2) Výber organizácií a plánovaný počet prioritných bytov pre tieto organizácie určia v rámci rozpisu štátneho plánu ich nadriadené ústredné orgány. Tieto ústredné orgány určia takisto prioritné skupiny pracovníkov, ktorým možno príspevky poskytovať. Výber organizácií aj prioritných skupín pracovníkov urobia ústredné orgány po dohode s príslušnými odborovými orgánmi.

(3) Do výšky plného minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkov poskytovať vybrané organizácie na ťažbu palív, rúd a nerudných surovín pod zemou (včítane výstavby, rekonštrukcie a geologického prieskumu).

(4) Do výšky 75 % minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkom poskytovať vybrané organizácie na povrchovú ťažbu uhlia (včítane výstavy, rekonštrukcie a geologického prieskumu), na výstavbu a prevádzku jadrových elektrárni, na výstavbu a rekonštrukcie diaľkových sietí,5) nebezpečné výroby,6) základné prevádzkové činnosti v železničnej doprave,7) organizácie zabezpečujúce výstavbu vládou Československej socialistickej republiky menovite určených stavieb (so záväzne určených),8) ako aj ostatných stavieb v Prahe, Bratislave a v okresoch Ústí nad Labem, Teplice, Most, Chomutov a Česká Lípa (ďalej len „severočeská priemyselná aglomerácia).

(5) Do výšky 50 % minimálneho členského podielu môžu príspevky prioritným skupinám pracovníkov poskytovať

a) vybrané organizácie na ťažbu živíc a zemného plynu (včítane výstavby a geologického prieskumu), na výstavbu podzemných zásobníkov plynu, na úpravu uhlia, na výrobu cementu a vápna, vybrané organizácie s horúcimi prevádzkami v koksárňach, plynárňach, výrobe karbidu vápnika a v hutníctve včítane strojárskej metalurgie a sklárskeho hutníctva (pece, válcovne za tepla, zlievárne, kováčne ťažkých výkovkov s ohrevom), ako aj vybrané organizácie zabezpečujúce výroby určené štátnymi cieľovými programami, a to za podmienky, že sa dosahuje smennosť robotníkov aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do konca roka 1985,

b) vybrané organizácie s vysoko efektívnou vývoznou produkciou9) strojárskeho, drevospracujúcho, ľahkého, zdravotníckeho a farmaceutického priemyslu a organizácie, zabezpečujúce výstavbu ďalších dôležitých, vládou Československej socialistickej republiky menovite určených stavieb (zo záväzne určených),

c) poľnohospodárske organizácie iba ošetrovateľom hovädzieho dobytka,

d) v Prahe, Bratislave, severočeskej priemyselnej aglomerácií a v miestach s výrazne sťaženými pracovnými a životnými podmienkami ustanovenými vládami republík

-organizácie verejnej automobilovej a mestskej hromadnej dopravy a vodnej prepravy uhlia,

-ďalšie vybrané organizácie s dlhodobo mimoriadne ťažkými podmienkami zabezpečovania pracovných síl.10)

(6) Pokiaľ sa prioritný byt pridelí pracovníkovi nezaradenému do prioritnej skupiny pracovníkov, môže mu vybraná organizácia poskytnúť príspevok iba do výšky 50 % hornej hranice určenej pre prioritnú skupinu.

(7) Príspevky môžu vybrané organizácie poskytovať po predchádzajúcom súhlase závodného výboru Revolučného odborového hnutia11) iba pracovníkom, ktorí dosiaľ nedostali nenávratnú finančnú pomoc na zloženie členského podielu na byt v družstevnej výstavbe alebo na obstaranie, prípadne modernizáciu rodinného domčeka (bytu v osobnom vlastníctve) alebo túto pomoc vrátili.

(8) Príspevky poskytujú vybrané organizácie s podmienkou, že pracovník sa zaviaže nepretržite u nich zotrvať v pracovnom pomere a ako člen družstva bude užívať družstevný byt

a) 15 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 3,

b) 12 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 4,

c) 10 rokov, ak sa príspevok poskytol podľa odseku 5 alebo odseku 6, ako aj podľa odseku 3 alebo odseku 4, ale len pracovníkovi, ktorý zo zdravotných dôvodov nemôže v určenej profesii pracovať dlhšie ako 10 rokov.

Obdobie stabilizačného záväzku sa počíta odo dňa, keď bola uzavretá zmluva o poskytnutí stabilizačného príspevku.

(9) Ak pracovník vybranej organizácie, ktorému sa poskytol príspevok, uvoľní prioritný byt zo stabilizačnej výstavby a jeho právo užívať tento byt zanikne, môže táto organizácia ďalšiemu pracovníkovi prioritnej skupiny, ktorému družstvo na jej návrh tento byt pridelí, poskytnúť príspevok do plnej výšky, prípadne do výšky 75 % alebo 50 % zostatkovej hodnoty minimálneho členského podielu. Obdobne môžu vybrané organizácie postupovať aj v prípade, keď ich pracovník (prípadne bývalý pracovník) uvoľní družstevný byt, ktorého výstavba sa začala pred 1. januárom 1981, pokiaľ podľa predpisov platných v čase začatia výstavby12) bolo možné na zloženie členského podielu poskytnúť stabilizačnú pôžičku. V tomto prípade možno poskytnúť pracovníkovi prioritnej skupiny príspevok do sumy zodpovedajúcej zostatkovej hodnote (prípadne jej percentom určenej sumy) minimálneho členského podielu vypočítaného podľa predpisov platných v čase začatia výstavby družstevných bytov.

(10) Príspevok poskytuje vybraná organizácia za podmienky, že sa pracovník v zmluve zaviaže vrátiť ho v prípade, že nedodrží niektorú z podmienok, za ktorých sa príspevok poskytol. Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia požadovať vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia na osobitný účet ministerstva financií [odsek 13 písm.a)].

(11) Pred uplynutím dojednaného obdobia stabilizačného záväzku sa vrátenie príspevku nepožaduje v prípade, že pracovník v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania zomrel alebo sa stal plne invalidným. V iných, zreteľa hodných sociálnych prípadoch môže organizácia od vrátenia príspevku upustiť po dohode so závodným výborom Revolučného odborového hnutia a len so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu.

(12) V prípade, že pracovník prejde v dôsledku organizačných zmien do inej organizácie, vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa pracovník v organizácií, do ktorej prešiel, dodatkom k zmluve zaviaže, nesplnené obdobie stabilizačného záväzku splniť v nej a tento záväzok splní; ak pracovník prejde do inej organizácie z dôvodov verejného záujmu, možno so súhlasom príslušného ústredného orgánu nadriadeného organizácií. ktorá príspevok poskytla, postupovať obdobne.

(13) Pri úhrade príspevkov postupujú vybrané organizácie takto:

a) hospodárske a príspevkové organizácie poukážu príkazom na úhradu zo svojho obratového účtu stabilizačný príspevok na zloženie členského podielu za svojich pracovníkov v určenej výške v prospech účtu družstva. Súčasne s poukazom si odčerpajú príkazom na inkaso rovnakú sumu z osobitného účtu príslušného ministerstva financií;13)

b) rozpočtové organizácie si stabilizačný príspevok na zloženie členského podielu za svojich pracovníkov v určenej výške odčerpajú príkazom na inkaso z osobitného účtu príslušného ministerstva financií uvedeného v písmene a) v prospech svojho účtu cudzích prostriedkov (depozitného) a súčasne rovnakú sumu príkazom na úhradu poukážu z účtu cudzích prostriedkov v prospech účtu družstva.

§ 13

Preddavkovanie členských podielov

(1) Pri stabilizačnej výstavbe určenej pre pracovníkov z náboru, ktorí pred začatím výstavby bytového domu nie sú ešte známi, zložia za týchto pracovníkov preddavkove do družstva členské podiely

a) organizácie, ktoré vytvárajú fond výstavby, z prostriedkov tohoto fondu

b) organizácie, ktoré fond výstavby nevytvárajú, z neinvestičných prostriedkov, a to

najneskoršie do 30 dní pred plánovaným začatím výstavby.

(2) V prípade nedostatku prostriedkov určených na financovanie investícií môže banka organizácií, ktorá vytvára fond výstavby, poskytnúť preklenovací investičný úver.

(3) Družstvo je povinné preddavkovo zložené členské podiely vrátiť organizácií najneskoršie do jedného mesiaca odo dňa, keď touto organizáciou určení pracovníci splatili členské podiely.

Pôžičky štátnych sporiteľní

§ 14

(1) Na zloženie členského podielu na družstevný byt môže štátna sporiteľňa poskytnúť členovi družstva pôžičku s lehotou splatnosti až 10 rokov pri úrokovej sadzbe 2,7 %.

(2) Za podmienok uvedených v odseku 1 môže štátna sporiteľňa poskytnúť pôžičku aj na úhradu záväzkov vzniknutých zo zmlúv podľa § 12.

Kontrola banky

§ 15

(1) Banka financuje družstevnú bytovú výstavbu a vykonáva náhodnú ekonomickú kontrolu výstavby a hospodárenia družstva.15)

(2) Družstvo predkladá banke podklady pre financovanie,16) prípadne ďalšie podklady, ktoré si banka vyžiada.

ČASŤ III

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Príspevky

§ 16

Podmienky poskytovania príspevkov

Príspevok na individuálnu bytovú výstavbu (§ 2 ods. 2) podľa tejto vyhlášky sa môže stavebníkovi poskytnúť iba za podmienok, že

a) stavba bola riadne povolená a uskutočňuje sa v súlade s koncepciou dlhodobého vývoja osídlenia,17)

b) stavba spĺňa podmienky ustanovené technickými predpismi a získa sa samostatný byt riešený najmenej pre 3 osoby,1)

c) na stavbu sa ešte nevydalo kolaudačné rozhodnutie a

d) stavebník dosiaľ nedostal nenávratnú finančnú pomoc na obstaranie bytu v družstevnej alebo individuálnej výstavbe14) alebo túto pomoc vrátil.

§ 17

Stabilizačné príspevky pracovníkom socialistických organizácií

(1) Pracovníkom socialistických organizácií18) (ďalej len „organizácia“) sa môže na individuálnu bytovú výstavbu poskytnúť v záujme stabilizácie príspevok do výšky 25 000 Kčs. V prípadoch uvedených v § 2 ods. 2 písm. b) a c) možno príspevok poskytnúť až do výšky 15 000 Kčs.

(2) Príspevok podľa odseku 1 možno zvýšiť

a) až o 10 000 Kčs, ak ide o pracovníka výrobnej organizácie v odvetví poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, palív a energetiky, baníctva, hutníctva, strojárstva, stavebníctva, dopravy, chémie, spotrebného priemyslu alebo o učiteľov a vychovávateľov škôl a školských zariadení I. a II. cyklu vo vidieckych obciach; ústredné orgány uvedených odvetví môžu toto zvýšenie príspevku diferencovať podľa organizácií, prípadne podľa profesií pracovníkov;

b) až o 10 000 Kčs, ak sa výstavba uskutočňuje formou skupinových domčekov spĺňajúcou technické podmienky ustanovené ministerstvami výstavby a techniky,19) alebo formou bytu do osobného vlastníctva;

c) až o 20 000 Kčs, ak sa výstavba uskutočňuje v oblastiach (miestach) menovite určených vládami Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky.

Zvýšenie podľa písmen a) až c) možno pri splnení ustanovených podmienok sčítať.

(3) Podmienkou poskytnutia príspevku podľa odsekov 1 a 2 je, že sa pracovník v zmluve (§ 18 ods. 1) zaviaže

a) výstavbu uskutočniť v súlade s platným stavebným povolením a v organizácii nepretržite pracovať 10 rokov od uzavretia zmluvy. Pracovníkom, u ktorých vzhľadom na vekovú hranicu ustanovenú pre vznik ich nároku na starobný dôchodok nie sú predpoklady na splnenie tohto stabilizačného záväzku, možno príspevok za uvedených podmienok poskytnúť, ak sa zaviažu v organizácii nepretržite pracovať aspoň 5 rokov od uzavretia zmluvy,

b) domček (byt) po čas 10 rokov od uzavretia zmluvy nepreviesť na inú osobu a užívať ho na trvalé bývanie a

c) výstavbu uskutočniť v mieste pracoviska, prípadne v mieste, z ktorého denná dochádzka do zamestnania hromadným dopravným prostriedkom netrvá dlhšie ako 1 hodinu. Od tejto podmienky možno upustiť iba pri tých kategóriách pracovníkov, ktorí vzhľadom na povahu svojej práce nemajú stále pracovisko. Kategórie týchto pracovníkov vymedzuje nadriadený ústredný orgán.

(4) Ak výstavbu rodinného domčeka s niekoľkými bytmi uskutočňuje spoločne niekoľko stavebníkov, príspevok podľa odsekov 1 a 2 možno poskytnúť každému z nich; počet príspevkov nesmie byť pritom vyšší ako počet stavaných bytov. Manželom možno poskytnúť iba jeden príspevok.

§ 18

Zmluva o poskytnutí stabilizačného príspevku

(1) Príspevok podľa § 17 sa poskytuje na základe písomnej zmluvy, ktorú uzavrie organizácia so svojím pracovníkom-stavebníkom po predchádzajúcej dohode so závodným výborom ROH a okresným národným výborom príslušným podľa miesta stavby. Tlačivo zmluvy vydá stavebníkovi pobočka štátnej sporiteľne.

(2) Za organizáciu podpisuje zmluvu jej štatutárny orgán alebo jej zástupca.20) Zmluvu predloží organizácia okresnému národnému výboru uvedenému v odseku 1, ktorý ju potvrdí a zašle štátnej sporiteľni príslušnej podľa miesta stavby (ďalej len „príslušná štátna sporiteľňa“); ak zmluva nezodpovedá dohode (odsek 1), národný výbor zmluvu organizácii vráti.

(3) Organizácia v zmluve pracovníka zaviaže vrátiť stabilizačný príspevok v prípade, že pracovník nedodrží niektorú z podmienok dohodnutých v zmluve. Organizácia je povinná sledovať plnenie podmienok zmluvy a v prípade ich porušenia požadovať bezodkladné vrátenie príspevku. Vrátený príspevok odvedie organizácia do štátneho rozpočtu prostredníctvom štátnej sporiteľne.

(4) Vrátenie príspevku organizácia nepožaduje, ak pracovník v dôsledku ním nezavineného pracovného úrazu alebo v dôsledku choroby z povolania zomrel alebo sa stal úplne invalidným. V iných sociálnych prípadoch hodných zreteľa sa môže po dohode so závodným výborom ROH a s okresným národným výborom príslušným podľa miesta stavby upustiť od vrátenia príspevku len so súhlasom bezprostredne nadriadeného orgánu.

(5) V prípade, že pracovník prejde v dôsledku reorganizácie do inej organizácie, sa nepožaduje vrátenie príspevku, ak sa pracovník organizácii, do ktorej prešiel, dodatkom k zmluve zaviaže nesplnený čas stabilizačného záväzku splniť a tento záväzok splní; ak pracovník prejde do inej organizácie z dôvodov verejného záujmu, možno so súhlasom príslušného ústredného orgánu a okresného národného výboru uvedeného v odseku 1 postupovať obdobne.

§ 19

Príspevky ostatným občanom

(1) Občanom vykonávajúcim povolanie, v ktorom nevstupujú do pravidelného pracovného pomeru alebo do pomeru obdobného pracovnému pomeru, pracovníkom, ktorí vzhľadom na svoj vek nespĺňajú podmienky pre uzavretie zmluvy podľa § 17 so stabilizačným záväzkom ani na 5 rokov, a dôchodcom sa môže pri splnení podmienok uvedených v § 16 poskytnúť príspevok vo výške ustanovenej v § 17 ods. 1 a 2 písm. b) a c) na základe zmluvy, ktorú s nimi uzavrie okresný národný výbor príslušný podľa miesta stavby. Tlačivo zmluvy vydá stavebníkovi pobočka štátnej sporiteľne. Zmluvu zašle okresný národný výbor príslušnej štátnej sporiteľni. Podmienkou pritom je, že občan

a) výstavbu uskutoční v súlade s platným stavebným povolením a

b) domček (byt) neprevedie do 5 rokov po vydaní kolaudačného rozhodnutia na inú osobu a po tento čas ho bude užívať na trvalé bývanie.

(2) Ustanovenie § 18 ods. 3 platí pritom obdobne.

(3) V sociálnych prípadoch hodných zreteľa sa môže od vrátenia príspevku upustiť len so súhlasom krajského národného výboru.

(4) Ak výstavbu rodinného domčeka s niekoľkými bytmi uskutočňuje spoločne niekoľko stavebníkov, možno poskytnúť príspevok podľa odseku 1 každému z nich; počet príspevkov pritom nesmie byť vyšší ako počet stavaných bytov. Manželom možno poskytnúť iba jeden príspevok.

§ 20

Úhrada a použitie príspevku na výstavbu

(1) Na základe zmluvy uzavretej a predloženej podľa § 18, prípadne § 19 uhradí príslušná štátna sporiteľňa príspevok na bezúročný účet stavebníka.

(2) Sumy uhradené na bezúročné účty stavebníkov vyrovnáva štátna sporiteľňa s príslušným ministerstvom financií na ťarchu účelovej štátnej subvencie.

(3) Prostriedky na bezúročnom účte môže stavebník použiť iba na úhradu nákladov spojených s výstavbou. Pri uvoľňovaní týchto prostriedkov postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek na bytovú výstavbu, ktoré sama poskytuje.

(4) V prípade, že po vydaní kolaudačného rozhodnutia zostane časť prostriedkov na bezúročnom účte stavebníka nevyčerpaná, možno ju použiť iba na úhradu pôžičky poskytnutej štátnou sporiteľňou (§ 21).

Pôžičky štátnych sporiteľní

§ 21

(1) Štátna sporiteľňa môže poskytovať stavebníkom na individuálnu bytovú výstavbu pôžičky najviac do sumy 200 000 Kčs, pri výstavbe rodinného domčeka s viacerými bytmi najviac do sumy 250 000 Kčs. Na výške pôžičiek sa dohodne štátna sporiteľňa so stavebníkmi individuálne s ohľadom na finančné zabezpečenie výstavby a na zásady návratnosti. Ak sa na výstavbe podieľa viac stavebníkov, súčet poskytnutých pôžičiek nesmie presiahnuť uvedené horné hranice.

(2) Splatnosť pôžičky sa určí najviac na čas 30 rokov od vydania stavebného povolenia. Úroková sadzba z pôžičky je 2,7 %. Pri výstavbe skupinových domčekov spĺňajúcej technické podmienky ustanovené ministerstvami výstavby a techniky19) alebo pri výstavbe bytu do osobného vlastníctva je úroková sadzba 1 %.

Ostatná pomoc poskytovaná na výstavbu

§ 22

(1) Na skupinovú výstavbu rodinných domčekov spĺňajúcu technické podmienky ustanovené ministerstvami výstavby a techniky19) zriadi národný výbor stavebníkom právo osobného užívania k pozemku do výmery 400 m2 na jeden domček bezplatne. Právo osobného užívania národný výbor bezplatne zriadi aj k pozemku určenému na výstavbu obytného domu s bytmi v osobnom vlastníctve.

(2) Ak národný výbor pridelí stavebníkovi pozemok zaradený v zozname vybraných pozemkov na výstavbu rodinných domčekov,21) nevyžaduje od stavebníka prípadnú náhradu odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

(3) Pri individuálnej bytovej výstavbe uskutočňovanej svojpomocou môžu štátne socialistické organizácie požičať svojim pracovníkom pre ich vlastnú výstavbu stroje, výrobné zariadenia alebo dopravné prostriedky obdobne podľa § 10.

(4) Ostatné pomoci podľa odsekov 1 až 3 možno poskytnúť iba pri splnení podmienok uvedených v § 16 písm. a) až c).

(5) Náklady spojené so zriaďovaním prístupovej komunikácie k pozemku (včítane chodníka) a rozšírenie zariadenia na verejný rozvod elektriny, prípadne vody, plynu, kanalizácie a tepla uhrádza národný výbor z účelovej štátnej subvencie.

Združenie stavebníkov na výstavbu

§ 23

Ak sa občania-stavebníci združia do družstva na výstavbu rodinných domčekov, vzťahuje sa na nich pomoc v rozsahu ustanovenom touto vyhláškou pre individuálnu bytovú výstavbu. Príspevky na výstavbu podľa § 17 a 19 a pôžičky štátnej sporiteľne podľa § 21 možno previesť na bezúročný účet družstva na výstavbu rodinných domčekov v štátnej sporiteľni. Pre použitie týchto prostriedkov platia obdobne ustanovenia § 20 ods. 3 a 4; uvoľňovanie prostriedkov môže štátna sporiteľňa viazať na predchádzajúce použitie vlastných prostriedkov družstva.

ČASŤ IV

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 24

Účelový investičný úver na rozsiahlejšie opravy a stavebné úpravy družstevných bytových domov

(1) Ak družstvo, ktoré ešte spláca úver poskytnutý podľa § 7, prípadne obdobný úver poskytnutý podľa skorších predpisov, nemá dostatok vlastných finančných prostriedkov na vykonanie potrebných materiálove a kapacitne zabezpečených rozsiahlejších opráv a stavebných úprav družstevných bytových domov, môže mu banka poskytnúť účelový investičný úver pri úrokovej sadzbe 1 % a so splatnosťou najviac 10 rokov.

(2) Úver sa spláca rovnakými polročnými splátkami zahŕňajúcimi aj úrok. Prvá polročná splátka je splatná najneskôr koncom polroka nasledujúceho po termíne plánovaného dokončenia akcie.

§ 25

Ďalšie pôžičky štátnych sporiteľní

Na nákladnejšie opravy, výmeny konštrukcií a stavebné úpravy, najmä na modernizáciu rodinných domčekov a obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a na úhradu záväzkov vzniknutých zo zmlúv podľa § 18 a 19 môže štátna sporiteľňa poskytnúť pôžičku s úrokovou sadzbou 2,7 % a s časom splatnosti do 10 rokov, pokiaľ sa v odôvodnených prípadoch nedojedná dlhšia lehota.

§ 26

Výnimky

(1) V jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch sa môžu na návrh ústredného orgánu, prípadne krajského národného výboru (Národného výboru hlavného mesta Prahy, Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimky z ustanovení § 17 ods. 1, § 18 ods. 3, § 19 ods. 1 a 2 a § 27 ods. 3. Výnimky z týchto ustanovení povoľuje pre organizácie riadené orgánmi federácie Federálne ministerstvo financií, pre organizácie riadené orgánmi republík ministerstvo financií republiky. Ak ide o štátne hospodárske organizácie, s výnimkou organizácií riadených národnými výbormi, postupuje pritom ministerstvo financií republiky po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(2) Výnimky, prípadne odchýlky z § 12 ods. 3 až 5 môže pre organizácie riadené orgánmi federácie na návrh ich nadriadeného ústredného orgánu povoliť Federálne ministerstvo financií. Pre organizácie riadené orgánmi republík môže na návrh ich nadriadeného ústredného orgánu (krajského národného výboru, Národného výboru hl. mesta Prahy, Národného výboru hl. mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy) povoliť výnimku z týchto ustanovení ministerstvo financií príslušnej republiky; pokiaľ nejde o organizácie riadené národnými výbormi, postupuje pritom po dohode s Federálnym ministerstvom financií.

(3) Štátna banka československá môže na žiadosť stavebného bytového družstva povoliť výnimky z ustanovení § 8, § 15 ods. 2 a § 24 ods. 2.


§ 27

Prechodné ustanovenia

(1) Pre družstevnú bytovú výstavbu začatú pred 1. januárom 1977 a pre individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1977 sa použijú doterajšie predpisy s odchýlkami uvedenými v nasledujúcich odsekoch.

(2) Pri družstevných bytových objektoch rozostavaných k 1. januáru 1977, na ktoré sa príspevok poskytol podľa doterajších predpisov, rozhodne orgán, ktorý poskytol príspevok, na základe podkladov predložených družstvom do 30. júna 1977 o vrátení časti príspevku, prípadne priznaní príspevku vo výške celého rozdielu rozpočtových nákladov neprestavanej časti objektu v dôsledku prestavby veľkoobchodných cien.22) Družstvo prevedie sumu, ktorú je povinné vrátiť, do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie orgánu o vrátení príspevku nadobudlo právoplatnosť, zo svojho investičného zdrojového účtu na účet príslušného štátneho rozpočtu v banke; v rovnakej lehote národný výbor prevedie priznaný príspevok spôsobom uvedeným v § 6 ods. 2.

(3) Finančná pomoc prislúchajúca na individuálnu bytovú výstavbu povolenú pred 1. januárom 1977 podľa § 12 ods. 1, 2, 3, 9 a 11 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb., prípadne vyhlášky č. 26/1969 Zb., podľa § 3 a 4 vyhlášky č. 99/1970 Zb., ako aj štátny príspevok podľa smerníc ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a ministerstiev lesného a vodného hospodárstva vydaných podľa § 17 vyhlášky č. 137/1968 Zb. [§ 28 písm. d) až g)] sa uhrádzajú z účelovej štátnej subvencie podľa § 20 ods. 2. Prevod priznanej finančnej pomoci na bezúročný účet stavebníka vykoná štátna sporiteľňa podľa dokladov ustanovených doterajšími predpismi.23) Doklady pre priznanie finančnej pomoci sa musia predložiť príslušnej štátnej sporiteľni najneskoršie do 31. decembra 1977; pri príspevku podľa § 12 ods. 11 vyhlášky č. 137/1968 Zb. v znení vyhlášky č. 14/1969 Zb., prípadne vyhlášky č. 26/1969 Zb. najneskoršie do 31. januára 1980.

§ 28

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa

a) vyhláška Ministerstva financií č. 137/1968 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe v znení vyhlášky Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 14/1969 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 26/1969 Zb.,

b) vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky č. 99/1970 Zb. o finančnej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a modernizácii rodinných domčekov v pohraničí,

c) ustanovenia § 1 a 2 vyhlášky Ministerstva financií č. 66/1966 Zb. o pomoci pri výstavbe obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve a o predaji bytov z národného majetku občanom,

d) smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky č. 10/1974 Vestníka MPVž ČSR o pomoci bytovej výstavbe pre pracujúcich v poľnohospodárstve v znení úpravy č. 15/1975 Vestníka MPVž ČSR,

e) smernice Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky č. 24/1973 Vestníka MPVž SSR o pomoci pri bytovej výstavbe pre pracujúcich v poľnohospodárstve,

f) smernice Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Českej socialistickej republiky č. 16/1973 Vestníka MLVH ČSR o pomoci bytovej výstavbe pre pracujúcich v lesnej prvovýrobe,

g) úprava Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1975 Spravodajcu MLVH SSR o pomoci bytovej výstavbe pre pracujúcich v lesnej prvovýrobe.

§ 29

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister financií ČSSR:

Ing. Lér CSc. v. r.

Minister financií ČSR:

Ing. Tlapák v. r.

Minister financií SSR:

Ing. Mišeje v. r.

Predseda Štátnej banky československej:

Ing. Potáč v. r.

Poznámky pod čiarou

1) ČSN 73 4301 Obytné budovy.

1) Organizácie uvedené v § 14 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb.

2) §128 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.

2) Smernice Českého zväzu bytových družstiev č. 17/1977 Spravodajcu ČZBD a Smernice Slovenského zväzu bytových družstiev č. 1/1976 Vestníka SZBD.

3) Zákon č. 52/1966 Zb. o osobnom vlastníctve bytov.

3) Príspevok sa poskytne z neinvestičných prostriedkov zahrnutých do odd. 45 § 09 - Ostatné výdavky na bytovú výstavbu, položka 5909 rozpočtové skladby.

4) Pokyny č. 2 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. augusta 1971 na spracovanie režimov a realizačných programov komplexnej bytovej výstavby (Spravodajca FMTIR čiastka 6/1971) a smernice Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky z 1. júla 1970 na vypracovanie režimov komplexnej bytovej výstavby a podmieňujúcich investícií (Spravodajca FMTIR čiastka 6/1970).

4) Družstevným, spoločenským a iným organizáciám určia zdroj úhrady jednorázových príspevkov príslušné ústredné orgány splnomocnené upraviť ich finančné hospodárenie.

5) Úžitkovou plochou sa rozumie plocha v zmysle ČSN 73 4301 (bez plochy loggií a balkónov).

5) Prenosové sústavy elektriny, diaľkových napájačov vody a tepla, magistrálových plynovodov a produktovodov a diaľkových káblových sietí spojov.

6) Úprava Federálneho cenového úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. V-1/76 z 12. apríla 1976 o vedľajších rozpočtových nákladoch stavieb, čl. 28 až 32 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 7/1976).

6) Výroba a hromadné spracovanie výbušnín, rádioaktívnych surovín, preukázaných chemických karcinogénov a mimoriadne nebezpečných jedov.

7) Pokyny Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky z 21. apríla 1969 a pokyny Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky z 15. júna 1970 o vymedzení vecného rozsahu rozpočtových nákladov bytového domu.

7) Zostavenie a pohyb vlaku, včítane postavenia vlakovej cesty, údržba o obnova tratí.

8) § 30 ods. 2 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v úplnom znení vyhlásenom Predsedníctvom Slovenskej národnej rady pod č. 27/1972 Zb. a Predsedníctvom Českej národnej rady pod č. 28/1972 Zb.

8) Stavby sa určia v rámci 7. päťročného plánu.

9) § 8 ods. 1 vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov.

9) Rozumie sa tým organizácia spĺňajúca tieto podmienky:
-podstatná časť jej produkcie je určená na vývoz za voľné meny, event. za ekvivalentné dovozy surovín, pričom vývoz do nesocialistických krajín tvorí najmenej 20 % (alebo najmenej 15 %, ak celkový vývoz dosahuje najmenej 30 %) z celkového odbytu,
-relácia fco/VC při vývoze do nesocialistických krajín a v podmienkach roka 1980 je vyššia ako 150 % v strojárstve a v priemysle spracovania dreva a vyššia ako 130 % v ľahkom priemysle, zdravotníctve a farmaceutickej výrobe,
-smennosť robotníkov dosahuje aspoň 1,5 alebo sa konkrétnym záväzným programom preukáže jej dosiahnutie najneskoršie do roka 1985.

10) §10 vyhlášky č. 156/1975 Zb. o správe národného majetku.

10) Vybrané najmä z organizácií určených na základe uznesenia vlády Československej socialistickej republiky č. 241/1976 o opatrení na podporu migrácie pracovníkov do Prahy, prípadne č. 273/1978 o súbore opatrení na zlepšenie realizácie výstavby v Severočeskom kraji a uznesenia Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky č. 184/1979 o súbore opatrení na podporu migrácie do hlavného mesta SSR Bratislavy.

11) Zákon č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. a nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 103/1976 Zb. o sadzbách odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

11) Príloha zákona č. 37/1959 Zb. o postavení závodných výborov základných organizácií Revolučného odborového hnutia.

12) 10 % z miezd podľa § 57 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov.
Výstavba družstevných bytov pre stabilizáciu a nábor pracovných síl

12) Najmä vyhláška č. 191/1964 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej bytovej výstavby a výstavbe rodinných domčekov a neskoršie predpisy ministerstiev poľnohospodárstva a výživy a lesného a vodného hospodárstva vydané na základe § 17 vyhlášky č. 137/1988 Zb. o finančnej, úverovej a inej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe a vyhláška č. 160/1976 Zb. o finančnej a úverovej pomoci družstevnej a individuálnej bytovej výstavbe (v znení doterajšieho § 12).

13) Prostriedky na úhradu poukázaných stabilizačných prostriedkov čerpajú:
a) organizácie riadené ústrednými orgánmi Československej federácie z účtu Federálneho ministerstva financií číslo 1935-35 020-001 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe", vedeného v ústredí Štátnej banky československej v Prahe,
b) organizácie riadené ústrednými orgánmi Českej socialistickej republiky a národnými výbormi na území Českej socialistickej republiky z účtu Ministerstva financií Českej socialistickej republiky číslo 1935-31 820-001 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej bytovej výstavbe", vedeného v ústredí Štátnej banky československej v Prahe,
c) organizácie riadené ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi na území Slovenskej socialistickej republiky z účtu Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky číslo 1935-5327-002 „Príspevky na členské podiely v družstevnej stabilizačnej výstavbe", vedeného v Hlavnom ústave Štátnej banky československej v Bratislave.

14) Nie je rozhodujúce, či sa taká pomoc poskytla podľa tejto vyhlášky, iných predpisov alebo prv platných predpisov.

15) § 6 ods. 4 zákona č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej.

16) § 11 vyhlášky č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

17) Uznesenie vlády Českej socialistickej republiky č. 283/1971 a uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 1/1972.

18) § 14 Hospodárskeho zákonníka.

19) Technické podmienky Ministerstva výstavby a techniky a Ministerstva financií Českej socialistickej republiky a technické podmienky Ministerstva výstavby a techniky a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky z 2. januára 1973 pre prípravu, výstavbu a financovanie skupinových rodinných domčekov do osobného vlastníctva (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 1/1973).

20) § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.

21) § 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

22) Smernice č. 4 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 9. decembra 1975 o prevode nákladov stavieb na novú cenovú úroveň platnú od 1. januára 1977 (Spravodajca FMTIR, MVT ČSR a SSR čiastka 1-2/1976).

23) Zmluva o pôžičke, rozhodnutie alebo potvrdenie národného výboru a pod.