Vyhláška č. 133/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956

Čiastka 27/1976
Platnosť od 18.11.1976 do26.04.1990
Účinnosť od 03.12.1976 do26.04.1990
Zrušený 147/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Podľa svojej časti II Protokol nadobudol platnosť 21. októbrom 1976.

133

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 1. novembra 1976

o Protokole, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956

Dňa 10. decembra 1975 bol v Berlíne podpísaný Protokol, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956.

S Protokolom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 21. októbra 1976.

Podľa svojej časti II Protokol nadobudol platnosť 21. októbrom 1976.

České znenie Protokolu sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

PROTOKOL, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Nemeckej demokratickej republiky, prajúc si prehĺbiť a zdokonaliť zmluvné vzťahy medzi oboma štátmi v oblasti právnych stykov, rozhodli sa zmeniť a doplniť Zmluvu medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach podpísanú v Prahe 11. septembra 1956.

Na ten účel vymenovali za svojich splnomocnencov:

Prezident Československej socialistickej republiky

Dr. Jana Němca,
ministra spravodlivosti Českej socialistickej republiky,

Štátna rada Nemeckej demokratickej republiky

Hansa-Joachima Heusingera,
námestníka predsedu Rady ministrov Nemeckej demokratickej republiky a ministra spravodlivosti,

ktorí po výmene svojich plnomocenstiev zistených v dobrej a náležitej forme sa dohodli na tomto:

I.

Zmluva medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísaná v Prahe 11. septembra 1956 (ďalej len „Zmluva“) sa mení, prípadne dopĺňa takto:

1. Za článok 4 Zmluvy sa vkladá článok 4A tohto znenia:

Článok 4A

(1) Právna pomoc zahŕňa aj zisťovanie pobytu osôb na území zmluvnej strany, proti ktorým osoby majúce bydlisko na území druhej zmluvnej strany uplatňujú alebo budú uplatňovať občianskoprávne alebo rodinnoprávne nároky. Dožadujúce sa orgány sú povinné poskytnúť za tým účelom podklady, z ktorých vyplývajú údaje pre zistenie pobytu.

(2) Právna pomoc obsahuje ďalej zisťovanie organizácie, v ktorej sú zamestnané osoby povinné platiť výživné, ak výživné uplatňujú alebo majú uplatňovať osoby oprávnené výživné požadovať, ktoré majú bydlisko alebo pobyt na území druhej zmluvnej strany. Táto povinnosť zahŕňa aj zistenie výšky mesačného príjmu, ktorý dlžník dosahoval v posledných 12 mesiacoch.

2. Článok 16 Zmluvy znie takto:

Článok 16

Jazyk

(1) Orgány zmluvných strán používajú vo vzájomnom právnom styku vlastný jazyk alebo ruský jazyk.

(2) Na uľahčenie právneho styku sa podľa možnosti pripájajú preklady písomností v jazyku dožiadanej zmluvnej strany aj v tých prípadoch, v ktorých ich Zmluva povinne nepredpisuje.

3. Za článok 16 Zmluvy sa vkladá článok 16A tohto znenia:

Článok 16A

Dohody na vykonanie Zmluvy

Príslušné ministerstvá a generálni prokurátori zmluvných strán môžu na základe Zmluvy a na jej vykonanie dojednávať dohody.

4. Článok 22 Zmluvy znie takto:

Článok 22

(1) Štátnym občanom jednej zmluvnej strany sa na území druhej zmluvnej strany poskytne oslobodenie od poplatkov a preddavkov na konanie za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako vlastným štátnym občanom.

(2) Oslobodenie od poplatkov a preddavkov podľa odseku 1 platí pre všetky procesné úkony, ktoré sa v tomto konaní vyskytnú aj pred súdmi druhej zmluvnej strany, včítane výkonu rozhodnutia.

5. Článok 27 Zmluvy znie takto:

Článok 27

Uzavretie manželstva

(1) Podmienky uzavretia manželstva sa určujú pre každého z budúcich manželov podľa zákonov zmluvnej strany, ktorej je štátnym občanom.

(2) Forma uzavretia manželstva sa spravuje podľa zákonov zmluvnej strany, na území ktorej sa manželstvo uzaviera.

(3) Forma uzavretia manželstva, ktoré sa uzaviera pred členom diplomatického alebo konzulárneho zastúpenia, ktorý je na to splnomocnený, sa spravuje podľa zákonov štátu vysielajúceho diplomatického alebo konzulárneho zástupcu.

6. Za článok 27 Zmluvy sa vkladajú články 27A, 27B, 27C, 27D a 27E tohto znenia:

Osobné a majetkové vzťahy manželov

Článok 27A

(1) Osobné a majetkové vzťahy manželov rovnakého štátneho občianstva sa spravujú podľa zákonov zmluvnej strany, ktorej sú štátnymi občanmi.

(2) Ak je jeden z manželov štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, spravujú sa ich osobné a majetkové vzťahy zákonmi zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali posledné spoločné bydlisko. Ak také spoločné bydlisko nemali, použije súd vlastné právo.

Článok 27B

(1) Rozhodovať o osobných a majetkových vzťahoch manželov má právomoc súd zmluvnej strany, ktorej sú manželia štátnymi občanmi. Ak manželia v čase podania návrhu majú svoje bydlisko na území druhej zmluvnej strany, má právomoc aj súd tejto zmluvnej strany.

(2) Ak jeden z manželov je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, má právomoc rozhodovať o osobných a majetkových vzťahoch manželov súd zmluvnej strany, na území ktorej majú alebo mali manželia posledné spoločné bydlisko.

(3) Ak manželia nemajú spoločné bydlisko, majú právomoc súdy oboch zmluvných strán.

(4) Ak sa konanie začalo na súde jednej zmluvnej strany, nemôže sa ten istý nárok medzi tými istými účastníkmi uplatňovať na súde druhej zmluvnej strany. Súd, na ktorom sa nárok uplatnil neskoršie, vysloví z úradnej moci svoju nepríslušnosť.

Rozvod

Článok 27C

(1) O rozvode manželstva platia zákony zmluvnej strany, ktorej štátnymi občanmi sú oba manželia v čase podania návrhu.

(2) Ak jeden z manželov je štátnym občanom jednej zmluvnej strany a druhý štátnym občanom druhej zmluvnej strany, použije súd, na ktorom sa konanie o rozvod vykonáva, vlastné zákony.

Článok 27D

(1) Pre rozvod podľa článku 27C ods. 1 Zmluvy má právomoc súd zmluvnej strany, ktorej štátnymi občanmi sú manželia v čase podania návrhu. Ak obaja manželia majú v čase podania návrhu svoje bydlisko na území druhej zmluvnej strany, má právomoc aj tento súd.

(2) Pre rozvod podľa článku 27C ods. 2 Zmluvy má právomoc súd zmluvnej strany, na území ktorej majú obaja manželia svoje bydlisko.

(3) Ak jeden z manželov má svoje bydlisko na území jednej zmluvnej strany a druhý na území druhej zmluvnej strany, majú pre konanie o rozvod manželstva právomoc súdy oboch zmluvných strán.

(4) Ak sa konanie začalo na súde jednej zmluvnej strany, nemôže sa ten istý nárok medzi tými istými účastníkmi uplatňovať na súde druhej zmluvnej strany. Súd, na ktorom sa nárok uplatnil neskoršie, vysloví z úradnej moci svoju nepríslušnosť.

Článok 27E

O zistení neplatnosti manželstva alebo o určení, či tu manželstvo je alebo nie, rovnako ako aj o právomoci v týchto prípadoch, platia primerane ustanovenia článkov 27 a 27D Zmluvy.

7. Články 28, 29 a 30 Zmluvy znejú takto:

Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi

Článok 28

(1) Určenie a popretie otcovstva sa spravuje podľa zákonov zmluvnej strany, ktorej štátne občianstvo získalo dieťa narodením.

(2) Pre formu uznania otcovstva stačí dodržať zákony zmluvnej strany, na území ktorej sa vyhlásenie o uznaní urobilo.

Článok 29

Právne vzťahy medzi rodičmi a deťmi sa spravujú zákonmi zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je dieťa.

Článok 30

(1) Rozhodovať o právnych vzťahoch uvedených v článkoch 28 a 29 Zmluvy má právomoc tak súd zmluvnej strany, ktorej štátnym občanom je dieťa, ako aj súd zmluvnej strany, na území ktorej má dieťa svoje bydlisko alebo pobyt.

(2) Ak sa konanie začalo na súde jednej zmluvnej strany, nemôže sa ten istý nárok medzi tými istými účastníkmi uplatňovať na súde druhej zmluvnej strany. Súd, na ktorom sa nárok uplatnil neskoršie, vysloví z úradnej moci svoju nepríslušnosť.

8. Článok 49 Zmluvy sa mení na článok 49A, pred ktorý sa vkladá nový článok 49, ktorý znie:

Článok 49

Právoplatné rozhodnutia orgánov jednej zmluvnej strany o nemajetkových veciach občianskych a rodinných sa budú na území druhej zmluvnej strany bez ďalšieho konania uznávať, ak orgán, ktorý rozhodnutie vydal, má právomoc podľa ustanovení tejto Zmluvy a ak žiaden iný orgán druhej zmluvnej strany nevydal už prv právoplatné rozhodnutie v tejto veci medzi tými istými účastníkmi konania.

9. Článok 52 ods. 2 Zmluvy znie takto:

(2) Návrh treba podať buď na justičnom úrade, ktorý o veci rozhodol v prvej stolici, alebo na justičnom úrade, ktorý je príslušný návrh vybaviť vo veci samej. Návrh podaný na súde prvej stolice sa postúpi justičnému úradu príslušnému rozhodovať vo veci samej. Návrh na povolenie výkonu rozhodnutia sa pokladá zároveň za návrh na vykonanie rozhodnutia. Zmluvné strany zaručujú, že rozhodnutie bude vykonané z úradnej moci.

10. Článok 60 Zmluvy znie takto:

Článok 60

Žiadosť o prevzatie trestného stíhania

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú na žiadosť druhej zmluvnej strany uskutočňovať podľa vlastných zákonov trestné stíhanie svojich štátnych občanov, ktorí sú podozriví, že na území dožadujúcej zmluvnej strany spáchali trestný čin alebo prečin (Straftat).

(2) Zmluvné strany môžu žiadať o prevzatie stíhania takých porušení práva, ktoré sa podľa právneho poriadku dožadujúcej zmluvnej strany považujú za trestný čin alebo prečin (Straftat) a podľa právneho poriadku dožiadanej zmluvnej strany iba za priestupok alebo porušenie poriadkových predpisov.

Dožiadaná zmluvná strana vybaví dožiadanie podľa vlastných právnych predpisov.

(3) Občianskoprávne nároky osôb poškodených porušením práva, uplatnené v prevzatom konaní, sa stanú - ak bol podaný návrh na náhradu škody - súčasťou konania.

11. Za článok 60 Zmluvy sa vkladá článok 60A tohto znenia:

Článok 60A

Konanie pri žiadostiach o prevzatie trestného stíhania

(1) K žiadosti o prevzatie trestného stíhania treba pripojiť:

- údaje týkajúce sa osoby, včítane jej štátneho občianstva,

- opis skutkového stavu,

- dôkazné prostriedky,

- prvopis spisov alebo ich overený odpis, pokiaľ je to potrebné, inak výsledok vyšetrovania,

- odpis znenia ustanovení, ktoré sa majú použiť na čin podľa práva platného v mieste činu,

- návrh na náhradu škody,

- návrh na trestné stíhanie, pokiaľ je to podľa práva dožiadanej zmluvnej strany potrebné.

(2) Žiadosť o prevzatie trestného stíhania musí byť podpísaná a opatrená pečiatkou príslušného orgánu.

(3) Ak obvinený je v čase žiadosti o prevzatie trestného stíhania vo vyšetrovacej väzbe alebo ak bol predbežne zadržaný, treba zabezpečiť jeho prevezenie na územie druhej zmluvnej strany.

(4) Dožiadaná zmluvná strana je povinná dožadujúcej zmluvnej strane podať správu o konečnom rozhodnutí. Na požiadanie dožadujúcej zmluvnej strany treba jej zaslať vyhotovenie konečného rozhodnutia.

12. Článok 61 Zmluvy znie takto:

Článok 61

Spôsob styku

(1) Vo veciach vydania a pri prevzatí trestného stíhania sú ministri spravodlivosti a generálni prokurátori zmluvných strán vo vzájomnom styku v rámci svojej pôsobnosti.

(2) Činitelia uvedení v odseku 1 sa môžu dohodnúť, že pri prevzatí trestného stíhania budú vo vzájomnom styku súdy alebo prokurátori zmluvných strán.

II.

Protokol bude ratifikovaný a nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín. Výmena ratifikačných listín sa uskutoční v Prahe.

Protokol je súčasťou Zmluvy medzi Československou republikou a Nemeckou demokratickou republikou o právnych stykoch v občianskych, rodinných a trestných veciach, podpísanej v Prahe 11. septembra 1956, a má rovnaký čas platnosti ako Zmluva sama.

Dané v Berlíne 10. decembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českej a nemeckej reči, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci tento Protokol podpísali a opatrili svojimi pečaťami.

Za Československú socialistickú republiku:

Dr. Jan Němec v. r.

Za Nemeckú demokratickú republiku:

Heusinger v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.