Vyhláška č. 96/1976 Zb.Vyhláška Federálneho cenového úradu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.1999
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1999
Zrušený 87/1996 Z. z.

OBSAH

96

VYHLÁŠKA

Federálneho cenového úradu

z 18. júna 1976,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu

Federálny cenový úrad ustanovuje podľa § 47 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 60/1964 Zb. o úhrade za užívanie bytu a za služby spojené s užívaním bytu sa mení a dopĺňa takto:

1. Nadpis pod označením § 8 sa presúva nad toto označenie.

2. V § 8 sa vypúšťa označenie odseku 1.

3. V § 8 sa vypúšťa odsek 2, označuje sa ako § 8b a vkladá sa za § 8a.

4. Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

㤠8a

(1) Sadzby uvedené v § 8 platia pre zariadenie a vybavenie (ďalej len „vybavenie") bytu užívaného k 31. decembru 1976; pre vybavenie bytu prideleného1) po 1. januári 1977 v dome, pre užívanie ktorého bolo vydané kolaudačné rozhodnutie2) (ďalej len „v dome kolaudovanom") po tomto dátume, platí, len pokiaľ nejde o vybavenie uvedené v odseku 4.

(2) Ročné sadzby za vybavenie bytu prideleného po 1. januári 1977 v dome kolaudovanom po tomto dátume, uvedené v odseku 4, sa určia percentom z veľkoobchodných (maloobchodných) cien tohto vybavenia platných v čase pridelenia bytu, prípadne z veľkoobchodnej ceny výrobku a jeho zabudovania.

(3) Ustanovenie odseku 2 platí aj pre adaptácie, rekonštrukcie a modernizácie v jestvujúcich domoch, ak bol byt pridelený po 1. januári 1977 a ak došlo ku kolaudácii po tomto dátume.

(4) Ročné sadzby za nižšie uvedené vybavenie bytu tvoria:

1. za prestaviteľné, zhŕňacie a montované skriňové bytové priečky z veľkoobchodnej ceny výrobku9,6 %
2. za doplnkové sanitárne inštalácie druhý a ďalší záchod samostatný sprchový kút, ak je okrem toho byt vybavený kúpeľňou druhé a ďalšie umývadlo z veľkoobchodnej ceny výrobku a jeho zabudovania 6,6 %
3.za kuchynský plynový sporák v maloobchodnej cene nad 2000 Kčs za kus 14,7 %
za kuchynský elektrický sporák v maloobchodnej cene nad 2900 Kčs za kus14,7 %
4.za dvere vstupné vo veľkoobchodnej cene nad 245 Kčs za kus 4,5 %
dvojkrídlové v šírke 125 cm vo veľkoobchodnej cene nad 305 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 80 cm vo veľkoobchodnej cene nad 185 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 70 cm vo veľkoobchodnej cene nad 155 Kčs za kus 4,5 %
vnútorné v šírke 60 cm vo veľkoobchodnej cene nad 145 Kčs za kus 4,5 %
5.za okná a balkónové dvere do 1,0 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 415 Kčs za m2 5,7 %
od 1,0 m2 do 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 400 Kč za m2 5,7 %
nad 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 300 Kčs za m2 5,7 %
6.za vstavanú alebo zabudovanú skriňu šatňovú vo veľkoobchodnej cene nad 410 Kčs za m3 8,6 %
upratovaciu a zásobárňovú vo veľkoobchodnej cene nad 650 Kčs za m3 8,6 %
7.za kuchynskú zostavu
120 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 1850 Kčs za kus 8,6 %
150 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 2000 Kčs za kus 8,6 %
180 cm dlhú vo veľkoobchodnej cene nad 2150 Kčs za kus 8,6 %".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Doc. Sabolčík CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 41/1964 Zb. o hospodárení s bytmi.

2) Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.