Vyhláška č. 97/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií, ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb.

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 94/1980 Zb.

97

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

zo 14. júla 1976,

ktorou sa dopĺňa a upravuje vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb.

Federálne ministerstvo financií ustanovuje podľa § 391 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a doplnenom zákonom č. 144/1975 Zb.:


Čl. I

Vyhláška č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení vyhlášky č. 103/1970 Zb. sa mení takto:

§ 1 ods. 1 písm. a) znie:

a) štátne hospodárske organizácie; v koncernoch odpisujú aj koncernové podniky a koncernové účelové organizácie,“.

Čl. II

Príloha „Normy odpisov“ vyhlášky č. 76/1966 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov v znení článku II vyhlášky č. 103/1970 Zb. sa mení takto:

v triede 4 Pracovné stroje a zariadenia

a) sa dopĺňajú odbory:

Doba odpisovania v rokochRočná odpisová sadzba v %
„414 Ručné mechanizované náradie 425
463 Riečne a jazerné lode a plávajúce zariadenia - bez športových lodí
(len podskupiny 463 31 nasávacie bagre a 463 32 korčekové a iné bagre, ostatná náplň tohto odboru patrí do triedy 6 Dopravné prostriedky)
128",

b) v odbore 534 Lopatové a korčekové rýpadlá sa vypúšťa text v zátvorkách;

v triede 5 Prístroje a zvláštne technické zariadenia

sa dopĺňajú odbory:

„348 Svietidlá
(len mobilné osvetľovacie zariadenia napr. pre filmovanie v exteriéroch a záchranné práce)
520
401 Reprografické zariadenia 520
425 Priemyselné mazacie zariadenia 812";

v triede 7 Inventár

sa dopĺňajú odbory:

„537 Technické prostriedky hromadnej zábavy 812
655 Technické a konfekčné ľanové výrobky (len nafukovacie haly, skladovacie, cirkusové a podobné stany a vagónové, automobilové a podobné plachty zo skupín 665 2 a 665 3)812
738 Školské a kancelárske potreby (len výučbové pomôcky a zariadenia ako vyučovacie stroje, trenažéry a pod. zo skupiny 738 8 - učebné pomôcky 812".

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.