Vyhláška č. 34/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje

Čiastka 5/1976
Platnosť od 12.04.1976 do30.06.1990
Účinnosť od 27.04.1976 do30.06.1990
Zrušený 275/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 3. februárom 1976.

34

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 4. februára 1976

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje

Dňa 5. decembra 1975 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje. Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 3. februárom 1976.

Slovenské znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a rakúskou spolkovou vládou o kriminalistickej spolupráci na riekach Dunaj, Morava a Dyje

Vláda Československej socialistickej republiky a rakúska spolková vláda, vedené prianím urýchliť identifikáciu mŕtvol vylovených alebo vyplavených z Dunaja, Moravy a Dyje, ako aj pátranie po nezvestných osobách na týchto riekach, sa dohodli na nasledujúcom:

Článok 1

Dohoda sa vzťahuje na rieky Dunaj, Morava a Dyje v úsekoch, kde tvoria spoločnú štátnu hranicu medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou, a pokiaľ ide o Dunaj, aj v jeho ďalšom úseku na výsostnom území Československej socialistickej republiky (ďalej len „rieky“).

Článok 2

Kriminalistickou spoluprácou na účely tejto Dohody sa rozumie spolupráca pri identifikácii mŕtvol vylovených alebo vyplavených z riek a pátranie po nezvestných osobách na týchto riekach.

Článok 3

Príslušné orgány zmluvných strán sa neodkladne vyrozumejú:

a) o nezvestných osobách, o ktorých sa dá predpokladať, že ich mŕtvoly môžu byť vylovené z riek alebo z nich vyplavené,

b) o mŕtvolách vylovených alebo vyplavených z riek, pokiaľ nemožno s istotou vylúčiť, že boli doplavené z výsostného územia druhého štátu.

Článok 4

Príslušným orgánom je na československej strane Federálne ministerstvo vnútra a na rakúskej strane spolkový minister vnútra (Generálne riaditeľstvo Verejnej bezpečnosti). Tieto orgány uskutočňujú styk prostredníctvom Generálneho konzulátu Rakúskej republiky v Bratislave.

Článok 5

Vyrozumenie podľa článku 3 tejto Dohody sa uskutočňuje písomne poslom alebo doporučenou poštovou zásielkou. V prípadoch mimoriadnej naliehavosti bude vyrozumenie uskutočnené telefonicky. Písomné vyrozumenie sa v tých prípadoch odovzdá neodkladne dodatočne, pokiaľ je to nutné pre ďalšie pátranie alebo identifikáciu.

Článok 6

(1) Príslušný orgán jednej zmluvnej strany odovzdá príslušnému orgánu druhej zmluvnej strany tieto podklady, a to v niektorom z jazykov zmluvných štátov:

a) opis nezvestnej osoby;

b) správu o nájdení mŕtvoly;

taktiež podľa potreby a pokiaľ budú k dispozícii:

röntgenové snímky chirurgických zákrokov, stomatologické záznamy, prípadne fotografie, dokumentáciu alebo opis iných zvláštnych znamení a tetovaní nezvestnej osoby alebo nájdenej mŕtvoly;

fotografie nezvestnej osoby alebo fotografickú dokumentáciu o nájdení mŕtvoly;

daktyloskopickú kartu;

vzorkovnicu odevných súčiastok, vlasov a u neznámej mŕtvoly nájdených vecí;

pitevný protokol.

(2) Príslušné orgány zmluvných strán odovzdávajú podklady v odseku 1 na nimi používaných tlačivách.

Článok 7

(1) Príslušné orgány zmluvných strán umožnia poznávacím svedkom v súlade s platnými právnymi predpismi svojho štátu dostaviť sa na požiadanie príslušného orgánu druhej zmluvnej strany urýchlene k poznávaciemu konaniu na určené miesto identifikácie.

(2) Ak hrozí jednou zmluvnou stranou navrhnutému poznávaciemu svedkovi na území druhého štátu za spáchanú trestnú činnosť trestné stíhanie, bude o tom vyrozumená. Od prizvania takejto osoby ako poznávacieho svedka podľa tejto Dohody sa upustí.

Článok 8

V prípade, že sa pri identifikácii mŕtvoly zistí, že ide o bývalého štátneho občana jedného zo zmluvných štátov, uľahčia zmluvné strany vykonanie potrebných formalít pre prípadný prevoz mŕtvoly.

Článok 9

Táto Dohoda nadobúda platnosť šesťdesiaty deň po jej podpise.

Uzatvára sa na dobu päť rokov a jej platnosť sa predlžuje vždy na ďalších päť rokov, ak nebude šesť mesiacov pred uplynutím príslušnej päťročnej lehoty vypovedaná.

Dané vo Viedni dňa 5. XII. 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a nemeckom, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

K. Komárek v. r.

Za rakúsku spolkovú vládu:

E. Bielka v. r.