Nariadenie vlády č. 3/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976
Účinnosť od 01.04.1976

OBSAH

3

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 4. februára 1976

o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za poškodenie zdravia alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru národnej bezpečnosti

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 59 ods. 1 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

Občanovi, ktorý v súvislosti s pomocou Zboru národnej bezpečnosti alebo jeho príslušníkom poskytnutou na ich žiadosť alebo s ich vedomím utrpel poškodenie na zdraví úrazom alebo chorobou, ktorá sa považuje podľa pracovnoprávnych predpisov za chorobu z povolania, a následkom ktorých sa stal občanom so zmenenou pracovnou schopnosťou, čiastočne invalidným alebo invalidným, patrí popri nárokoch na náhradu škody podľa pracovnoprávnych predpisov jednorazové mimoriadne odškodnenie, ak úraz alebo choroba boli spôsobené:

a) trestným činom;

b) pri služobnom zákroku príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti;

c) pri výkone služby príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti v leteckej prevádzke;

d) pri plnení zvláštnych úloh príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti uložených im nadriadenými orgánmi;

e) pri prácach s výbušninami, chemickými, rádioaktívnymi, vysoko virulentnými, infekčnými alebo inými obdobne nebezpečnými látkami.

§ 2

Jednorazové mimoriadne odškodnenie podľa § 1 sa poskytuje vo výške od 5000 Kčs do 25 000 Kčs s prihliadnutím na mieru sťaženia spoločenského uplatnenia, na osobné, rodinné a sociálne pomery poškodeného.

§ 3

(1) Ak občan zomrel následkom úrazu alebo choroby vzniknutých za podmienok uvedených v § 1, zvyšuje sa jeho manželovi a deťom, ktoré majú nárok na sirotský dôchodok, jednorazové odškodnenie patriace im podľa pracovnoprávnych predpisov na dvojnásobok. V odôvodnených prípadoch možno jednorazové odškodnenie takto zvýšiť aj rodičom zomretého.

(2) Osobám, ktoré boli odkázané, pokiaľ ide o výživu, na občana, ktorý zomrel následkom úrazu alebo choroby vzniknutých za podmienok uvedených v § 1, možno v odôvodnených prípadoch priznať jednorazové odškodnenie do výšky 3000 Kčs.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. aprílom 1976.


Dr. Štrougal v. r.