Vyhláška č. 81/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska

Čiastka 16/1976
Platnosť od 19.07.1976
Účinnosť od 03.08.1976
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót.

OBSAH

81

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. marca 1976

o dojednaní dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Japonska


Výmenou nót medzi veľvyslancom Československej socialistickej republiky v Japonsku a ministrom zahraničných vecí Japonska bola 20. januára 1976 v Tokiu dojednaná dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládami oboch krajín. Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót.

Český preklad oboch nót sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

Text nóty veľvyslanca ČSSR v Japonsku

Tokio, 20. januára 1976

Excelencia,

v mene svojej vlády mám česť navrhnúť tieto opatrenia, ktoré vyplývajú zo spoločnej viery vlády Československej socialistickej republiky a vlády Japonska, že rozvoj kultúrnych výmen medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom na zásade vzájomnosti prispeje k prehĺbeniu vzájomného porozumenia a priateľstva medzi národmi oboch krajín:

1. Obe vlády budú v rámci príslušných zákonov a predpisov oboch krajín čo najviac spolupracovať týmito spôsobmi:

(1) výmenou bádateľov, vedcov, technikov, študentov, umelcov, športovcov a iných osôb zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou, a to prostredníctvom vládnych orgánov;

(2) poskytovaním štipendií príslušníkom druhej krajiny na štúdium a výskum na univerzitách alebo iných vzdelávacích inštitúciách;

(3) usporadúvaním prednášok, umeleckých výstav a iných kultúrnych akcií organizovaných vládnymi orgánmi;

(4) rozširovaním informačných materiálov vydávaných vládnymi orgánmi;

(5) výmenou oficiálnych publikácií; a

(6) spoluprácou v ďalších oblastiach, o ktorých sa obe vlády dohodnú v budúcnosti.

2. Obe vlády budú čas od času diplomatickou cestou navzájom konzultovať o otázkach kultúrnej výmeny medzi oboma vládami a môžu sa dohodnúť, ak to bude treba, na vykonávacích programoch v oblastiach uvedených v odseku 1.

3. Toto dojednanie nevylučuje možnosť kultúrnych výmen vykonávaných nevládnymi organizáciami alebo jednotlivcami oboch krajín.

4. Toto dojednanie zostane v platnosti dva roky a potom bude v platnosti až do času, keď uplynú tri mesiace odo dňa, čo jedna z vlád oznámi svoj úmysel toto dojednanie ukončiť.

Ak je vyššie uvedené dojednanie pre vládu Japonska prijateľné, mám ďalej česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie v tom zmysle boli považované za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom odpovede Vašej Excelencie.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu znovu ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

S úctou

Dr. Rudolf Kožušník v. r.

Text nóty ministra zahraničných vecí Japonska

Tokio, 20. januára 1976

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem nóty Vašej Excelencie z dnešného dňa, ktorá znie:

„v mene svojej vlády mám česť navrhnúť tieto opatrenia, ktoré vyplývajú zo spoločnej viery vlády Československej socialistickej republiky a vlády Japonska, že rozvoj kultúrnych výmen medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom na zásade vzájomnosti prispeje k prehĺbeniu vzájomného porozumenia a priateľstva medzi národmi oboch krajín:

1. Obe vlády budú v rámci príslušných zákonov a predpisov oboch krajín čo najviac spolupracovať týmito spôsobmi:

(1) výmenou bádateľov, vedcov, technikov, študentov, umelcov, športovcov a iných osôb zaoberajúcich sa kultúrnou činnosťou, a to prostredníctvom vládnych orgánov;

(2) poskytovaním štipendií príslušníkom druhej krajiny na štúdium a výskum na univerzitách alebo iných vzdelávacích inštitúciách;

(3) usporadúvaním prednášok, umeleckých výstav a iných kultúrnych akcií organizovaných vládnymi orgánmi;

(4) rozširovaním informačných materiálov vydávaných vládnymi orgánmi;

(5) výmenou oficiálnych publikácií; a

(6) spoluprácou v ďalších oblastiach, o ktorých sa obe vlády dohodnú v budúcnosti.

2. Obe vlády budú čas od času diplomatickou cestou navzájom konzultovať o otázkach kultúrnej výmeny medzi oboma vládami a môžu sa dohodnúť, ak to bude treba, na vykonávacích programoch v oblastiach uvedených v odseku 1.

3. Toto dojednanie nevylučuje možnosť kultúrnych výmen vykonávaných nevládnymi organizáciami alebo jednotlivcami oboch krajín.

4. Toto dojednanie zostane v platnosti dva roky a potom bude v platnosti až do času, keď uplynú tri mesiace odo dňa, čo jedna z vlád oznámi svoj úmysel toto dojednanie ukončiť.

Ak je vyššie uvedené dojednanie pre vládu Japonska prijateľné, mám ďalej česť navrhnúť, aby táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie v tom zmysle boli považované za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom odpovede Vašej Excelencie.“

Ďalej mám česť informovať Vašu Excelenciu, že vyššie uvedené dojednanie je pre vládu Japonska prijateľné, a vysloviť súhlas s tým, aby nóta Vašej Excelencie a táto odpoveď boli považované za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom tejto odpovede.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu znovu ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

S úctou

Kiichi Miyazawa v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.