Vyhláška č. 112/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.01.1990
Účinnosť od 16.10.1976 do31.01.1990
Zrušený 70/1990 Zb.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 19. mája 1976.

112

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 17. júna 1976

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov

Dňa 5. decembra 1975 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 6 dňom 19. mája 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a Rakúskou spolkovou vládou o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov

Vláda Československej socialistickej republiky a Rakúska spolková vláda

v záujme ďalšieho rozvoja vzájomných vzťahov sa rozhodli uzavrieť túto Dohodu o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov služobných pasov:

Článok 1

Štátni občania jedného zmluvného štátu, ktorí sú držiteľmi platných služobných pasov, môžu cestovať na územie druhého zmluvného štátu alebo týmto územím prechádzať bez víz.

Článok 2

(1) Osoby uvedené v článku 1 sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz tri mesiace.

(2) Členovia administratívneho a technického alebo služobného personálu diplomatickej misie alebo konzulárneho úradu jedného zmluvného štátu na území druhého zmluvného štátu, oficiálni zástupcovia jedného zmluvného štátu v medzinárodných organizáciách, ktoré majú sídlo na území druhého zmluvného štátu, alebo úradníci takejto medzinárodnej organizácie, ako aj členovia delegácií jedného zmluvného štátu vysielaní na medzinárodné rokovania do druhého zmluvného štátu, pokiaľ sú držiteľmi platných služobných pasov, sa môžu zdržiavať na území druhého zmluvného štátu po čas svojho pridelenia bez víz.

(3) Rodinní príslušníci žijúci s osobami uvedenými v odseku 2 v spoločnej domácnosti sa môžu po čas ich pridelenia, pokiaľ sú sami držiteľmi platných služobných pasov, zdržiavať na území druhého zmluvného štátu bez víz.

Článok 3

Osoby uvedené v článku 1 môžu prekračovať štátne hranice na všetkých hraničných priechodoch určených na medzinárodný cestovný styk.

Článok 4

Dohoda sa nedotýka práva zmluvných štátov odoprieť nežiadúcemu štátnemu občanovi vstup alebo pobyt na svojom území.

Článok 5

Zmluvné strany môžu z dôvodov verejného poriadku dočasne pozastaviť vykonávanie tejto Dohody buď celej, alebo jej časti. Toto opatrenie sa diplomatickou cestou ihneď s odôvodnením oznámi druhej zmluvnej strane; to isté platí o zrušení tohto opatrenia.

Článok 6

(1) Dohoda nadobudne platnosť dňom, keď si zmluvné strany diplomatickou cestou písomne oznámia, že bola schválená podľa ich vnútroštátnych predpisov.

(2) Dohoda sa dojednáva na neurčitý čas. Stratí platnosť uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď ju jedna zo zmluvných strán diplomatickou cestou písomne vypovie.

Dané vo Viedni 5. decembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr. Dušan Spáčil v. r.

Za Rakúsku spolkovú vládu:

E. Bielka v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.