Vyhláška č. 13/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

Čiastka 2/1976
Platnosť od 23.02.1976
Účinnosť od 09.03.1976
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 14. januárom 1976.

13

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. januára 1976

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení


Dňa 16. novembra 1973 bola v Berne podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 14. októbra 1975.

Podľa svojho článku 11 nadobudla Zmluva platnosť 14. januárom 1976.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení

Prezident Československej socialistickej republiky a

Švajčiarska spolková rada

v snahe upevniť a rozšíriť vzájomné vzťahy v oblasti priemyselného vlastníctva,

so zreteľom na záujem oboch zmluvných štátov účinne chrániť proti nekalej súťaži prírodné a priemyselné výrobky, ako aj údaje o pôvode, včítane označení pôvodu a iných zemepisných označení, ktoré sa vyhradzujú určitým výrobkom alebo tovarom,

dohodli sa uzavrieť za tým účelom zmluvu a vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Ing. Miroslava Bělohlávka,

predsedu Úradu pre vynálezy a objavy, a

Švajčiarska spolková rada

dr. Waltera Stamma,

riaditeľa Spolkového úradu pre duševné vlastníctvo.

Splnomocnenci vymenivši si svoje plnomocenstvá, ktoré zistili v dobrej a náležitej forme, sa dohodli na tomto:

Článok 1

Každý zo zmluvných štátov sa zaväzuje urobiť všetky opatrenia potrebné na to, aby účinným spôsobom chránil

1. prírodné alebo priemyselné výrobky pochádzajúce z územia druhého zmluvného štátu proti nekalej súťaži v obchodnom styku a

2. mená, označenia a vyobrazenia uvedené v článkoch 2, 3 a 5 ods. 2, ako aj označenia uvedené v prílohách A a B tejto Zmluvy podľa ustanovení tejto Zmluvy a Protokolu k tejto Zmluve.

Článok 2

(1) Mená „Československá socialistická republika“, „ Česká socialistická republika“, „Slovenská socialistická republika“, označenie „Československo“ a historické mená jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike, ako aj označenia uvedené v prílohe A tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Švajčiarskej konfederácie výhradne československým výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje československé zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy z tohto zákonodarstva nepoužijú.

(2) Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe A tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe A spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy,

1. ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre československé výrobky alebo tovar uvedené v prílohe A alebo

2. ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.

(3) Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Československej socialistickej republiky, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak však hrozí nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.

(4) Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

(5) Článok 5 zostáva vyhradený.

Článok 3

(1) Meno „Švajčiarska konfederácia“, označenie „Švajčiarsko“ a „Konfederácia“ a mená švajčiarskych kantónov, ako aj označenia uvedené v prílohe B tejto Zmluvy sa vyhradzujú na území Československej socialistickej republiky výhradne švajčiarskym výrobkom alebo tovaru a smú sa tam používať len za tých istých podmienok, aké ustanovuje švajčiarske zákonodarstvo, pokiaľ z odsekov 2 až 4 nevyplýva iné. V protokole však možno uviesť, že sa určité predpisy tohto zákonodarstva nepoužijú.

(2) Ak sa niektoré z označení uvedených v prílohe B tejto Zmluvy bude používať pre iné výrobky alebo tovar, než sú tie, s ktorými sa v prílohe B spájajú, použije sa odsek 1 len vtedy,

1. ak používanie môže priniesť v súťaži nevýhody podnikom, ktoré oprávnene používajú označenie pre švajčiarske výrobky alebo tovar uvedené v prílohe B alebo

2. ak používanie označenia môže spôsobiť ujmu zvláštnej povesti alebo reklamnému účinku označenia.

(3) Ak sa niektoré z označení chránených podľa odseku 1 zhoduje s označením územia alebo miesta mimo územia Švajčiarskej konfederácie, nebude odsek 1 vylučovať, aby sa označenie používalo pre výrobky alebo tovar, ktoré sa na tomto území alebo mieste vyrábajú. Ak je však nebezpečenstvo zameniteľnosti, musí sa uviesť krajina pôvodu.

(4) Odsek 1 nebude ďalej nikomu brániť, aby na výrobkoch alebo tovare, na ich obaloch, na obchodných papieroch alebo v reklame uvádzal svoje meno, obchodné meno, pokiaľ obsahuje meno fyzickej osoby, a svoje bydlisko alebo sídlo, pokiaľ sa tieto údaje nepoužívajú ako značky výrobkov alebo tovaru. Používať meno alebo obchodné meno ako značku je však prípustné, ak je podľa okolností vylúčené akékoľvek uvádzanie do omylu o pôvode výrobkov alebo tovaru.

(5) Článok 5 zostáva vyhradený.

Článok 4

(1) Ak sa mená a označenia chránené podľa článku 2 a 3 budú používať v obchodnom styku v rozpore s týmito ustanoveniami pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame, potlačí sa toto používanie podľa samotnej Zmluvy všetkými takými súdnymi alebo správnymi opatreniami, včítane zhabania, ktoré podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, prichádzajú do úvahy pre potieranie nekalej súťaže alebo pre potlačovanie neprípustných označení.

(2) Ustanovenia tohto článku sa použijú aj vtedy, keď sa tieto mená alebo označenia použijú v preklade alebo s odkazom na skutočný pôvod alebo s dodatkami „druh“, „typ“, „spôsob“, „napodobnenie“ a podobne alebo v odlišnej forme, pokiaľ napriek odlišnosti trvá pri obehu tovaru nebezpečenstvo zámeny.

(3) Dosiahla sa zhoda v tom, že aj použitie týchto mien a označení ako označení druhu treba v zmysle tohto článku považovať za neprípustné používanie.

(4) Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na výrobky alebo tovar pri prevoze.

Článok 5

(1) Ustanovenia článku 4 sa tiež použijú, ak sa pre výrobky alebo tovar alebo ich úpravu alebo balenie alebo na účtoch, prepravných dokladoch alebo na iných obchodných papieroch alebo v reklame používajú značky, známky, mená, nápisy alebo vyobrazenia, ktoré obsahujú nepriamo alebo priamo nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode, povahe, druhu alebo podstatných vlastnostiach výrobkov alebo tovaru.

(2) Mená alebo vyobrazenia miest, budov, pamätníkov, riek, hôr a podobne, ktoré podľa názoru podstatnej časti zúčastnených obchodných kruhov zmluvného štátu, v ktorom sa uplatňuje ochrana, odkazujú na druhý zmluvný štát alebo na miesto alebo územie tohto zmluvného štátu, sa pokladajú za nepravé alebo do omylu uvádzajúce údaje o pôvode v zmysle odseku 1, ak sa používajú pre výrobky alebo tovar, ktoré nepochádzajú z tohto zmluvného štátu, ledaže sa meno alebo vyobrazenie môže za daných okolností rozumne považovať iba za údaj o vlastnostiach alebo za fantazijné označenie.

Článok 6

Nároky vyplývajúce z porušenia ustanovení tejto Zmluvy môžu pred súdmi zmluvných štátov uplatňovať okrem fyzických a právnických osôb a spoločností, ktoré sú na to oprávnené podľa zákonodarstva zmluvných štátov, aj zväzy a združenia, ktoré nepriamo alebo priamo zastupujú zúčastnených výrobcov, zhotoviteľov, obchodníkov alebo spotrebiteľov a majú svoje sídlo v jednom zo zmluvných štátov, pokiaľ podľa zákonodarstva zmluvného štátu, v ktorom majú svoje sídlo, môžu ako také podávať žalobu v občianskoprávnych sporoch. Za týchto predpokladov môžu uplatňovať nároky alebo právne prostriedky aj v trestnom konaní, pokiaľ zákonodarstvo zmluvného štátu, v ktorom sa trestné konanie vykonáva, také nároky alebo právne prostriedky pripúšťa.

Článok 7

(1) Výrobky alebo tovar, obaly, účty, prepravné doklady a iné obchodné papiere, ako aj reklamné prostriedky, ktoré sú pri nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy na území jedného zmluvného štátu a boli oprávnene opatrené údajmi, ktoré sa podľa tejto Zmluvy nesmú používať, sa môžu predávať alebo spotrebovať do dvoch rokov po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy.

(2) Okrem toho smú fyzické a právnické osoby a spoločnosti, ktoré už v okamihu podpísania Zmluvy oprávnene používali niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3, toto označenie ďalej používať až do šiestich rokov po nadobudnutí platnosti Zmluvy. Právo ďalšieho používania sa môže dediť alebo scudziť len s podnikom alebo s časťou podniku, ku ktorému označenie patrí.

(3) Ak niektoré z označení chránených podľa článku 2 alebo 3 je súčasťou obchodného mena, ktoré sa právoplatne používalo už v okamihu podpísania Zmluvy, použijú sa ustanovenia článku 2 ods. 4 prvej vety a článku 3 ods. 4 prvej vety aj vtedy, keď obchodné meno neobsahuje meno fyzickej osoby. Odsek 2 druhá veta sa použije obdobne.

(4) Článok 5 zostáva vyhradený.

Článok 8

(1) Zoznamy príloh A a B tejto Zmluvy sa môžu meniť a rozširovať výmenou nót. Každý zmluvný štát však môže obmedziť zoznam označení pre výrobky alebo tovar zo svojho územia bez súhlasu druhého zmluvného štátu.

(2) V prípade, že sa zoznam označení pre výrobky alebo tovar z územia jedného zo zmluvných štátov zmení alebo rozšíri, použijú sa ustanovenia článku 7; miesto okamihu podpisu a nadobudnutia platnosti Zmluvy je rozhodujúci okamih, keď druhý zmluvný štát oznámil zmenu alebo rozšírenie.

Článok 9

Ustanovenia tejto Zmluvy nevylučujú širšiu ochranu, ktorá v jednom zo zmluvných štátov platí alebo sa v budúcnosti poskytne podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo iných medzinárodných dojednaní označeniam a vyobrazeniam chráneným podľa článkov 2, 3 a 5 ods. 2.

Článok 10

(1) Aby sa uľahčilo vykonávanie tejto Zmluvy, utvorí sa zo zástupcov vlád každého zmluvného štátu zmiešaná komisia.

(2) Úlohou zmiešanej komisie je skúmať návrhy na zmenu alebo rozšírenie zoznamu príloh A a B tejto Zmluvy, ktoré vyžadujú súhlas zmluvných štátov, ako aj posudzovať všetky otázky súvisiace s používaním tejto Zmluvy.

(3) Zmiešaná komisia sa zíde, ak o to požiada jeden alebo druhý zmluvný štát.

Článok 11

(1) Táto Zmluva podlieha ratifikácii; ratifikačné listiny sa vymenia čo možno najskôr v Prahe.

(2) Táto Zmluva nadobudne platnosť tri mesiace po výmene ratifikačných listín a zostane v platnosti po neobmedzený čas.

(3) Túto Zmluvu môže každý z oboch zmluvných štátov kedykoľvek vypovedať v lehote jedného roka.

Na dôkaz toho podpísali uvedení splnomocnenci túto Zmluvu.

Dojednané v Berne 16. novembra 1973 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za

Československú socialistickú republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v.r.

Za

Švajčiarsku konfrderáciu:

Dr. Walter Stamm v.r.

PROTOKOL

Vysoké zmluvné strany

vedené prianím bližšie upraviť použitie niektorých predpisov Zmluvy z dnešného dňa o ochrane údajov o pôvode, označení pôvodu a iných zemepisných označení,

dohodli sa na týchto ustanoveniach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy:

1. Ustanovenia tejto Zmluvy sa nevzťahujú na označovanie plemien zvierat.

To isté platí o označeniach, ktoré bude treba používať podľa ustanovení Medzinárodného dohovoru na ochranu rastlinných odrôd z 2. decembra 1961 ako označenia pôvodu, ak tento dohovor bude medzi zmluvnými štátmi tejto Zmluvy platiť.

2. Touto Zmluvou nie sú dotknuté ustanovenia platné v každom zo zmluvných štátov, týkajúce sa dovozu výrobkov alebo tovarov.

3. Ako príklad označení chránených podľa článku 2 a 3 tejto Zmluvy (článok 4 odsek 2 Zmluvy) platia aj zodpovedajúce latinské označenia a v prípade označenia „západošvajčiarsky“ („westschweizerisch“) aj označenie „romand“.

V prípade mena kantónu „Graubünden“ platí toto ustanovenie aj pre skrátenú formu „Bündner“.

4. Rovnakú ochranu ako označenia chránené podľa článkov 2 a 3 odseku 1 požívajú aj gramatické odvodeniny týchto označení, ako napr. odvodené prídavné alebo podstatné mená.

5. Zaradením označenia „Tokajské“/„Tokajer“ do prílohy A Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo vo Švajčiarskej konfederácii ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.

6. Zaradením označenia „Clevner“ do prílohy B Zmluvy sa nevylučuje, aby sa toto označenie používalo v Československej socialistickej republike ako označenie vínnej odrody spolu so zemepisným označením.

7. Ochrana mena švajčiarskeho kantónu „Neuenburg“ podľa článku 3 Zmluvy nevylučuje, aby sa v Československej socialistickej republike ďalej používalo označenie vínnej odrody „Neuburské“/„Neuburger“.

8. Označenie vín „Hermitage“, „Montagny“, „Saint-Aubin“ uvedené v prílohe B Zmluvy sa môžu používať v Československej socialistickej republike iba vtedy, ak sa doplnia označením „Švajčiarsko“ alebo akýmkoľvek iným zemepisným označením, ktoré poukazuje na švajčiarsky pôvod.

9. „Historické názvy jednotlivých krajín v Československej socialistickej republike“ uvedené v článku 2 odsek 1 Zmluvy sú Čechy, Morava, Slovensko.

Dojednané v Berne 16. novembra 1973.

Za

Československú socialistickú republiku:

Ing. Miroslav Bělohlávek v.r.

Za

Švajčiarsku konfederáciu:

Dr. Walter Stamm v. r.

PRÍLOHA A

I. VÍNA

Česká socialistická republika

Bohemia Sekt

Bohemia Sekt Rosé

Bzenecká lipka

Cháteau Bzenec

Cháteau Radyně

Mělnické víno

Mikulovská romance

Pálavské bílé

Pavlovické ohnivé

Pražský výběr

Slovácký rubín

Valtické zámecké víno

Slovenská socialistická republika

Bratislavské hrozno

Limbašský sylván

Malokarpatské zlato

Modranská harmónia

Modranská zlatá perla

Modranské kráľovské

Modrokamenský krištáľ

Orešianske červené

Pezinské zámocké

Sobranecká sĺňava

Svätojurský muškatel

Tokajské víno z československého územia

Tokajské samorodné z československého územia

Tokajský výber z československého územia

II. VÝŽIVA A HOSPODÁRSTVO

Pekárske a cukrárske výrobky

Česká socialistická republika

Františko-lázeňské oplatky

Karlovarské oplatky

Karlovarský suchar

Mariánsko-lázeňské oplatky

Pardubický perník

Pivo

Česká socialistická republika

Budějovické pivo

Budějovické pivo - Budvar

Budějovický Budvar

Flekovské pivo

Plzeň, Pilsen

Plzeňské, Pilsner, Pilsener

Plzeňské pivo, Pilsner Bier

Plzeňský prazdroj

Pilsner Urquell, Pilsen Urquell

Pils

Smíchovské pivo

Smíchovský Staropramen

Velkopopovický světlý ležák

Slovenská socialistická republika

Bratislavské pivo

Hurbanovské pivo

Šarišské pivo

Topoľčianske pivo

Ryby

Česká socialistická republika

Třeboňský kapr

Mäsové výrobky

Česká socialistická republika

Česká vepřová plec

Pražská husa

Pražská masitá kachna

Pražská šunka

Pražské párky

Poľnohospodárske výrobky

Česká socialistická republika

Hanácký ječmen

Tršický chmel

Úštěcký chmel

Žatecký chmel

Záhradnícke výrobky

Česká socialistická republika

Klatovský karafiát

Malínský křen

Všetatská cibule

Znojemské okurky

Mliečne a syrárske výrobky

Česká socialistická republika

Krkonošský pivní sýr

Moravská cihla

Olomoucké tvarůžky

Sázavský sýr

Slovenská socialistická republika

Liptovská bryndza

Slovenský oštiepok

Vody a minerálne vody

Česká socialistická republika

Bílinská kyselka

Františko-lázeňská přírodní minerální voda

Karlovarská minerální voda

Karlovarská přírodní minerální voda

Karlovarská voda

Karlovarský Mlýnský pramen

Kyselská (Kysibelská)

Mattoniho kyselka

Luhačovická Vincentka

Luhačovická přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská přírodní minerální voda

Mariánsko-lázeňská Rudolfka

Poděbradská minerální voda

Šaratica (přírodní hořká voda)

Slovenská socialistická republika

Baldovská minerálna voda

Lipovecká minerálna voda

Maštinská minerálna voda

Minerálna voda Budiš

Minerálna voda Fatra

Minerálna voda Korytnica

Minerálna voda Slatina

Minerálna voda Cigeľka

Minerálna voda Santovka

Soli a slatiny

Česká socialistická republika

Františko-lázeňská sirnoželezitá slatina

Františko-lázeňská sůl

Karlovarská přírodní vřídelní sůl

Karlovarská sůl

Karlovarská vřídelní sůl

Slovenská socialistická republika

Piešťanské bahno

Prešovská soľ

Liehoviny

Česká socialistická republika

Karlovarská hořká

Prostějovská starorežná

Slovácká borovička

Vizovická slivovice

Slovenská socialistická republika

Bošácka slivovica

Karpatská horká

Prešovská vodka

Spišská borovička

Trenčianska borovička

III. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sklenený a porcelánový tovar

Česká socialistická republika

České sklo

Český křišťál

Duchcovský porcelán

Jablonecká krystalerie

Jablonecké sklo

Karlovarský křišťál

Karlovarské sklo

Karlovarský porcelán

Železnobrodské figurky

Železnobrodské sklo

Umeleckopriemyselné výrobky

Slovenská socialistická republika

Modranská keramika

Piešťanská krojovaná bábika

Piešťanské krojované dievča

Piešťanský krojovaný chlapec

Šperky, bižutéria

Česká socialistická republika

Bijoux de Bohéme

Český granát

Český granátový šperk

Jablonecká bižuterie

Jablonecké zboží

Stroje, oceľový a železný tovar

Česká socialistická republika

Vítkovická ocel

engl. Vítkovice Steel

Hry, hračky, hudobné nástroje

Česká socialistická republika

Kraslické hudební nástroje

Kamenina, kameň, zeminy

Česká socialistická republika

Sedlecký kaolín

Slovenská socialistická republika

Drevnický travertín

Spišský travertín

Textilné výrobky

Česká socialistická republika

Jindřichohradecký gobelín

Kraslické krajky

Valašskomeziříčský gobelín

Vamberecká krajka

PRÍLOHA B

I. VÍNA

A. Západné Švajčiarsko

Krajový údaj o pôvode:

Oeil de Perdrix

1. Kantón Wallis

Krajové údaje o pôvode:

Amigne

Arvine

Dôle

Fendant

Goron

Hermitage

Heidenwein (vin des payens)

Höllenwein (rouge d enfer)

Humagne

Johannisberg

Vin du Glacier

Mená obcí, polôh a viníc:

Ardon

Ayent

Bramois (Brämis)

Branson

Chalais

Chamoson

Champlan

Charrat

Chataignier

Chermignon

Clavoz

Conthey

Coquimpex

Corin

Fully

Grand-Brulé

Granges

Grimisuat

La Folie

Lentine

Leuk (Loéche)

Leytron

Magnot

Martigny (Martinach)

Miége

Molignon

Montagnon

Montana

Muraz

Ollon

Pagane

Raron (Rarogne)

Riddes

Saillon

Salquenen (Salgesch)

Saviése

Saxon

Sierre (Siders)

Signése

Sion (Sitten)

Saint-Léonard

Saint-Pierre de Clages

Uvrier

Varen (Varone)

Vétroz

Veyras

Visp (Viége)

Visperterminen

2. Kantón Waadt

Mená území:

Bonvillars

Chablais

La Côte

Les Côtes de l Orbe

Lavaux

Vully

Krajové údaje o pôvode:

Dorin

Salvagnin

Mená obcí, polôh a viníc:

Bonvillars

Bonvillars

Concise

Corcelles

Grandson

Onnens

Chablais

Aigle

Bex

Ollon

Villeneuve

Yvorne

La Côte

Aubonne

Begnins

Bougy-Villars

Bursinel

Bursins

Chateau de Luins

Chigny

Coinsins

Coteau de Vincy

Denens

Féchy

Founex

Gilly

Gollion

Luins

Mont-sur-Rolle

Morges

Nyon

Perroy

Rolle

Tartegnin

Vinzel

Vufflens-le-Chateau

Lavaux

Blonay

Burignon

Calamin

Chardonne

Chatelard

Chexbres

Corseaux

Corsier

Cully

Cure d Attalens

Dézaley

Epesses

Faverges

Grandvaux

Lutry

Montagny

Montreux

Paudex

Pully

Riex

Rivaz

Saint-Légier

Saint-Saphorin

Savuit

Treytorrens

Vevey

Villette

Les Côtes de l Orbe

Arnex

Orbe

Valleyres sous Rance

Vully

Vallamand

3. Kantón Genf

Krajový údaj o pôvode:

Porlan

Meno územia:

Mandement

Mená obcí, polôh a viníc:

Bernex

Bourdigny

Dardagny

Essertines

Jussy

Lull

Meinier

Poissy

Russin

Satigny

4. Kantón Neuenburg

Meno územia:

La Béroche

Mená obcí, polôh a viníc:

Auvernier

Bevaix

Bôle

Boudry

Champréveyres

Colombier

Corcelles

Cormondréche

Cornaux

Cortaillod

Cressier

Hauterive

La Coudre

Le Landeron

Saint-Aubin

Saint-Blaise

5. Kantón Freiburg

Meno územia:

Vully

Mená obcí, polôh a viníc:

Cheyres

Môtier

Mur

Nant

Praz

Sugiez

6. Kantón Bern

Meno územia:

Bielersee

Mená obcí, polôh a viníc:

Alfermée

Chavannes (Schafis)

Erlach (Cerlier)

La Neuveville (Neuenstadt)

Ligerz (Gléresse)

Oberhofen

Schernelz (Cergnaux)

St. Petersinsel

Spiez

Tüscherz (Daucher)

Twann (Douanne)

Vingelz (Vigneule)

B. Východné Švajčiarsko

Krajový údaj o pôvode:

Clevner

1. Kantón Zürich

Mená území:

Zürichsee

Limmattal

Zürcher Unterland

Weinland/Kanton Zürich

(nicht Weinland ohne Zusatz)

(nie Weinland bez prídavku)

Krajové údaje o pôvode:

Weinlandwein

Zürichseewein

Mená obcí, polôh a viníc:

Zürichsee

Appenhalde

Erlenbach

Feldbach

Herrliberg

Hombrechtikon

Küsnacht

Lattenberg

Männedorf

Mariahalde

Meilen

Schipfgut

Stäfa

Sternenhalde

Turmgut

Uetikon a. See

Wädenswil

Limmattal

Weiningen

Zürcher Unterland

Bachenbülach

Boppelsen

Buchs

Bülach

Dättlikon

Dielsdorf

Eglisau

Freienstein

Heiligberg

Hüntwangen

Oberembrach

Otelfingen

Rafz

Regensberg

Schloss Teufen

Steig-Wartberg

Wasterkingen

Wil

Winkel

Weinland/Kantón Zürich

(nicht Weinland ohne Zusatz)

(nie Weinland bez prídavku)

Andelfingen

Benkon

Berg am Irchel

Dachsen

Dinhard

Dorf

Flaach

Flurlingen

Henggart

Hettlingen

Humlikon

Neftenbach

Ossingen

Rheinau

Rickenbach

Rudolfingen

Schiterberg

Schloss Goldenberg

Stammheim

Trüllikon

Trüllisberg

Truttikon

Uhwiesen

Volken

Wiesendangen

Winterthur-Wülflingen

Worrenberg

2. Kantón Schaffhausen

Mená obcí, polôh a viníc:

Beringen

Blaurock

Buchberg

Chäferstei

Dörflingen

Eisenhalde

Gächlingen

Hallau

Heerenberg

Löhningen

Munot

Oberhallau

Osterfingen

Rheinhalde

Rüdlingen

Siblingen

Stein a. Rhein

Thayngen

Trasadingen

Wilchingen

3. Kantón Thurgau

Mená obcí, polôh a viníc:

Amlikon

Arenenberg

Bachtobel

Burghof

Ermatingen

Götighofen

Herdern

Hüttwilen

Iselisberg

Kalchrain

Karthause

Karthause Ittingen

Neunforn

Nussbaumen

Ottenberg

Ottoberger

Schlattingen

Sonnenberg

Untersee

Warth

Weinfelden

4. Kantón St. Gallen

Mená obcí, polôh a viníc:

Altstätten

Au

Balgach

Berneck

Buchberg

Eichberg

Forst

Freudenberg

Marbach

Mels

Monstein

Pfäfers

Pfauenhalde

Ragaz

Rapperswil

Rebstein

Rosenberg

Sargans

Thal

Walenstadt

Wartau

Werdenberg

Wil

5. Kantón Graubünden

Mená obcí, polôh a viníc:

Chur

Costams

Domat/Ems

Fläsch

Igis

Jenins

Malans

Maienfeld

St. Luzisteig

Trimmis

Zizers

6. Kantón Aargau

Mená obcí, polôh a viníc:

Auenstein

Birmenstorf

Bödeler

Bözen

Brestenberg

Döttingen

Effingen

Elfingen

Ennetbaden

Goldwand

Heerenberg

Hornussen

Hottwil

Klingnau

Küttigen

Mandach

Oberflachs

Remigen

Rüfenach

Rütiberg

Schinznach

Schlossberg

Seengen

Steinbruck

Stiftshalde

Tegerfelden

Villigen

Wettingen

Wessenberg

Zeiningen

C. Ostatné Švajčiarsko

1. Kantón Baselland

Mená obcí, polôh a viníc:

Aesch

Arlesheim

Benken

Biel

Buus

Klus

Maisprach

Muttenz

Pratteln

Tschäpperli

Wintersingen

2. Kantón Luzern

Meno obce:

Heidegg

3. Kantón Schwyz

Meno obce:

Leutschen

4. Kantón Tessin

Krajové údaje o pôvode:

Bondola

Nostrano

II. VÝŽIVA A POĽNOHOSPODÁRSTVO

Pečivo a cukrárske výrobky

Aegeri Grüessli

Baarer Räben

Badener Kräbeli

Emmentaler Bretzeli

(Ementálske praclíky)

Engadiner Nusstorte

(Engandinská orechová torta)

Gottlieber Hüppen

Hegnauer Bauernbrot

(Sedliacky chlieb Hegnan)

Jura Waffeln

(Jurské oblátky)

Jura Züngli

(Jurské jazýčky)

Biscuits du Léman

Toggenburger Waffeln und Biscuits

(Toggenburské oblátky a piškóty)

Willisauer Ringli

Winterthurer Kekse

(Winterthurské keksy)

Pivo

Baarer Bier

Birra Bellinzona

Bütschwiler Bier

Calanda Bier

Churer Bier

Eichhof Bier

Engadiner Bier

Frauenfelder Bier

Gurten Bier

Hochdorfer Bier

Langenthaler Bier

Biére d Orbe

Rheinfeldner Bier

Schwander Bier

Uetliberg-Märzen

Uster Bier

Uto

Wädenswiler Bier

Weinfeldner Bier

Wiler Bier

Winterthurer Bier

Lahôdky

Escargots ďAreuse

(Slimáky z Areuse)

Ryby

Hallwiler Balchen

Sempacher Balchen

Mäsové výrobky

Saucisses d Ajoie

Bassersdorfer Schüblig

Emmentaler Würstchen

(Ementálske párky)

Hallauer Schüblig, Schinkenwurst

(Hallauer Schüblig, šunková saláma)

Charcuterie Payernoise

(Payernské údeniny)

Záhradnícke výrobky

Oensinger Steckzwiebeln

(Sadbová cibuľa z Oensingu)

Konzervy

Bischofszeller Konserven

(Bischofszellské konzervy)

Lenzburger Konfitüren

(Lenzburské zaváraniny)

Lenzburger Konserven

(Lenzburské konzervy)

Rorschacher Konserven

(Rorschadské konzervy)

Sarganser Konserven

(Sarganské konzervy)

Walliseller Konserven

(Walliské konzervy)

Mliečne a syrárske výrobky

Arenenberger

Bagnes

Bellelay Käse

(Téte de Moine)

Brienzer Mutschli

Emmentaler Käse

(Emmental)

Ementálsky syr

(Ementál)

Gomser Käse

Greyerzer Käse (Gruyére, Gruviera)

(Gruyére)

Vacherin Mont d Or

Piora Käse

Saanenkäse

Sbrinz Käse

Ursernkäse

Minerálne vody

Adelboden

Aproz

Eglisau

Elm

Eptingen

Gonten

Gontenbad

Henniez

Knutwil

Lostorf

Meltingen

Nendaz

Passugg

Rhäzüns

Rheinfelden

Romanel

Sassal

Schwarzenburg

Sissach

Unter Rechstein

Vals

Valser St. Petersquelle

Walzenhausen

Weissenburg

Zurzach

Liehoviny

Marc ďAuvernier

Kirsch de la Béroche

Churer Röteli

Bérudges de Cornaux

Marc de Cressier

Marc de Dôle

Emmentaler Kirsch

Freiämter Kirsch

Freiämter Pflümliwasser

Freiämter Theilers - Birnenbranntwein

Freiämter Zwetschgenwasser

Fricktaler Kirsch

Fricktaler Pflümliwasser

Gotthard

Kräuterbranntwein

Likör Grande Gruyére

Innerschwyzer Kräuterbranntwein

Jura Enzian

Rigi Kirsch

Schwarzbuben Kirsch

Seeländer Pflümliwasser

Spiezer Kirsch

Urschwyzer Kirsch

Vieille lie du Mandement

Worber Spirituosen

Tabak

Brissago

III. PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Sklenený a porcelánový tovar

Bülacher Glas

Langenthal

Verre de St. Prex

(Sklo zo St. Prex)

Sarner Kristall

Umeleckopriemyselné výrobky

Brienzer Holzschnitzereien

(Brienzské rezbárske výrobky)

Brienzer Uhren

(Brienzské hodinky)

Lötschentaler Masken

Saaser Möbel

(Saaský nábytok)

Stroje, oceľový a železný tovar

Choindez - Röhren

(Choindez - rúry)

Gerlafinger Spezialprofile

(Gerlafingské špeciálne profily)

Kluser Armaturen

(Klusské armatúry)

Kochgeschirre, Oefen

(kuchynský riad, kachle)

Menziken - Maschinen, Leichtmetallwaren

(Menzikenské stroje, tovar z ľahkých kovov)

Rondez - Schachtguss

Papier

Chamer Papier

Landquarter Papier

Perlen Papier

Hry, hračky a hudobné nástroje

Boites a musique de St. Croix

(Hracie skrinky zo St. Croix)

Kamenina, kameň, zeminy

Andeer - Granit

(Žula z Ande)

Calanca - Granit

(Calanca - žula)

Calanca - Quarzit

(Calanca - kremeň)

Lägern Kalk

(Lägernské vápno)

Poschiaver Serpentin

(Poschiaverský serpentín)

San Bernardino - Quarzit

(San Bernardino - kremeň)

Soglio - Quarzit

(Soglio kremeň)

Weiacher - Kies

(Weiacherský štrk)

Textilné výrobky

Aegeri Garne

(Aegeri priadza)

Hasliweberei

(Hasli tkáčske výrobky)

Lorze - Garne

(Lorze - priadza)

Saaser Handgewebe

(Saaské ručne tkané látky)

Toggenburger Gewebe

(Toggenburské tkaniny)

Trunser Stoffe

(Trunské látky)

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.