Vyhláška č. 61/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do30.06.1986
Účinnosť od 01.07.1976 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

61

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 5. mája 1976,

ktorou sa ustanovujú zásady školenia pracovníkov o požiarnej ochrane

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

(1) Vyhláškou sa ustanovujú zásady školenia osôb o požiarnej ochrane (ďalej len „školenie“), ktoré sú v pracovnom, učebnom, členskom alebo inom obdobnom pomere k socialistickým a iným organizáciám (ďalej len „organizácia“) vykonávajúcim toto školenie ako súčasť preventívnych opatrení na ochranu pred požiarmi.

(2) Školenie v organizáciách železničnej, vodnej a leteckej dopravy, v organizáciách lesného hospodárstva, v útvaroch a zariadeniach Československej ľudovej armády, v útvaroch Zboru národnej bezpečnosti,1) vo vojskách ministerstva vnútra a v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy sa spravuje osobitnými predpismi.2)

(3) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na školenie pracovníkov inšpekcií požiarnej ochrany národných výborov, príslušníkov verejných a závodných požiarnych útvarov a požiarnikov z povolania vo verejných a závodných požiarnych zboroch.

§ 2

Zodpovednosť za školenie

(1) Za zabezpečenie školenia v organizácii zodpovedá vedúci organizácie. Za zabezpečenie školenia v nižších organizačných zložkách (závodoch, prevádzkach a pod.) zodpovedajú aj vedúci týchto zložiek v rozsahu svojej právomoci.

(2) Za zabezpečenie školenia vykonávaného nadriadeným orgánom zodpovedá vedúci tohto orgánu.

Stupne školenia

§ 3

Školenie prvého stupňa

(1) Školenie prvého stupňa obsahuje výklad o základných povinnostiach pracovníkov pri dodržiavaní požiarnobezpečnostných predpisov, výklad o požiarnom nebezpečenstve v organizácii a inštruktáž o používaní hasiacich prostriedkov.

(2) Na školení prvého stupňa sa zúčastňujú

a) osoby, ktoré sú v pracovnom, učebnom, členskom alebo inom obdobnom pomere k organizácii (ďalej len „pracovníci“),

b) študenti zaradení v organizácii na získanie odbornej praxe,

c) iné osoby než osoby uvedené v písmenách a) a b), ktoré plnia pracovné úlohy v objektoch organizácie; týmto osobám obsah a rozsah školenia prvého stupňa organizácia primerane upraví.

(3) Školenie prvého stupňa vykonáva organizácia pri prijatí pracovníkov do pracovného pomeru; školenie prvého stupňa ostatných osôb pred ich zaradením na príslušné pracovisko.

Školenie druhého stupňa

§ 4

(1) Školenie druhého stupňa obsahuje podrobný výklad o požiarnom nebezpečenstve charakteristickom pre príslušné pracovisko (technológia výroby, skladovanie horľavých látok a pod.), o poplachových smerniciach, o požiarnom pláne a požiarnom poriadku organizácie; z celkového rozsahu školenia najmenej jedna tretina musí pripadnúť na praktický výcvik.

(2) Na školení druhého stupňa sa zúčastňujú

a) pracovníci, ktorí sa zúčastnili školenia prvého stupňa,

b) pracovníci, ktorí sa prevádzajú na iné pracovisko alebo u ktorých sa mení druh, prípadne spôsob práce.

§ 5

Školenie druhého stupňa vykonávajú organizácie raz za dva roky, ak vedúci organizácie alebo nadriadený orgán s prihliadnutím na zvýšené požiarne nebezpečenstvo neurčí kratšiu lehotu. Školenie pracovníkov poverených zabezpečovaním požiarnej ochrany v organizácii v čase, keď sa v nej nepracuje, sa však vykoná vždy najmenej raz za rok.

Školenie tretieho stupňa

§ 6

(1) Školenie tretieho stupňa obsahuje podrobné oboznámenie s riadením požiarnej ochrany, systémom požiarnej ochrany v organizácii, so základnými poznatkami procesu horenia a hasenia horľavých látok a s príslušnými štátnymi technickými a odborovými normami.

(2) Na školení tretieho stupňa sa zúčastňujú

a) vedúci organizácie3) a ich zástupcovia,

b) ostatní vedúci pracovníci na všetkých stupňoch riadenia a pracovníci, ktorí vykonávajú školenie prvého alebo druhého stupňa,

c) členovia požiarnotechnickej komisie, pracovníci na úseku požiarnej prevencie v organizácii a velitelia závodných požiarnych zborov, pokiaľ nie sú požiarnikmi z povolania,

d) pracovníci, ktorí zodpovedajú za to, že pri výskume a vývoji výrobkov alebo technológií sa budú rešpektovať protipožiarne požiadavky.

(3) Školenie tretieho stupňa vykonáva organizácia raz za tri roky, ak vedúci organizácie alebo nadriadený orgán neurčí kratšiu lehotu.

§ 7

(1) Vedomosti získané v školení tretieho stupňa overuje odborná komisia určená vedúcim organizácie; u pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) odborná komisia určená vedúcim nadriadeného orgánu. O úspešnom absolvovaní školenia tretieho stupňa vydá vedúci organizácie na návrh odbornej komisie osvedčenie.

(2) Pracovníci, ktorí pri overovaní vedomostí neprospeli, sú povinní podrobiť sa do troch mesiacov novému overeniu vedomostí.

Organizovanie a kontrola školenia

§ 8

(1) Pre všetky stupne školenia vypracuje organizácia tematické plány a časový rozsah školenia, ktoré vedúci organizácie prerokuje s nadriadeným orgánom a príslušným národným výborom - inšpekciou požiarnej ochrany. Tematický plán a časový rozsah školenia pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) prerokuje nadriadený orgán s krajským národným výborom - inšpekciou požiarnej ochrany (s Národným výborom hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy - mestskou inšpekciou požiarnej ochrany) podľa svojho sídla.

(2) Kontrolu školenia vykonávajú národné výbory - inšpekcie požiarnej ochrany uvedené v odseku 1.

§ 9

(1) Školenie zabezpečuje organizácia spravidla svojimi pracovníkmi. Školenie prvého a druhého stupňa vykonávajú pracovníci na úseku požiarnej prevencie v organizácii a pracovníci uvedení v § 6 ods. 2 písm. b), ktorí úspešne absolvovali školenie tretieho stupňa.

(2) Školenie tretieho stupňa zabezpečuje a vykonáva organizácia svojimi odborne kvalifikovanými pracovníkmi. Školenie tretieho stupňa pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zabezpečuje nadriadený orgán.

§ 10

O školení a overovaní vedomostí pracovníkov vedie organizácia dokumentáciu. Dokumentáciu o školení a overovaní vedomostí pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) vedie nadriadený orgán.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 11

Organizácia pri školení spolupracuje s orgánmi Revolučného odborového hnutia, so Zväzom požiarnej ochrany Československej socialistickej republiky, prípadne s ďalšími spoločenskými organizáciami.

§ 12

(1) Školenie prvého a druhého stupňa novoprijatých pracovníkov, ako i školenie druhého stupňa pracovníkov prevádzaných na inú prácu alebo pracovisko je organizácia povinná zabezpečiť pred zaradením na pracovisko, prípadne pred prevedením na inú prácu alebo pracovisko.

(2) Školenie tretieho stupňa novoprijatých pracovníkov alebo pracovníkov ustanovených do funkcií, na ktorých sa tento stupeň školenia vyžaduje, je organizácia povinná zabezpečiť najneskôr do troch mesiacov od prijatia alebo ustanovenia do funkcie. U pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) zabezpečí školenie tretieho stupňa v uvedenej lehote nadriadený orgán.

(3) Školenie druhého a tretieho stupňa podľa tejto vyhlášky je organizácia povinná vykonať najneskôr do jedného roka od jej účinnosti. Školenie tretieho stupňa pracovníkov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) je povinný v uvedenej lehote vykonať nadriadený orgán.

§ 13

Osobitné predpisy, ktoré upravujú školenie alebo overovanie vedomostí pracovníkov, zostávajú touto vyhláškou nedotknuté.4)

- ČSN 05 0630 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom,

- Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o ochrane úrody pred požiarmi č. PO-191/3-1974 (reg. v Zbierke zákonov v čiastke 10/1974 a publikovaná v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 2/1974).


§ 14

Zrušujú sa:

1. ustanovenie § 8 vyhlášky ministra vnútra č. 169/1955 Ú. v. o zabezpečení a organizácii požiarnej ochrany v závodoch,

2. smernice Ministerstva vnútra z 19. októbra 1959 č. PO-1638/1959 pre školenie zamestnancov závodov o požiarnej ochrane, ktorých ďalšia platnosť bola oznámená v čiastke 47/1967 Zb. (XVIII/9).

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.


Minister:

Ing. Lazar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ustanovenie tohto odseku sa vzťahuje v zmysle zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších zákonov aj na útvary Zboru nápravnej výchovy.

2) § 9 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.

3) § 21 Hospodárskeho zákonníka.

4) Napr. - ČSN 05 0610 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie a rezanie kyslíkom,- ČSN 05 0630 - Bezpečnostné predpisy pre zváranie elektrickým oblúkom,- Úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o ochrane úrody pred požiarmi č. PO-191/3-1974 (reg. v Zbierke zákonov v čiastke 10/1974 a publikovaná v Ústrednom vestníku Slovenskej socialistickej republiky v čiastke 2/1974).