Vyhláška č. 136/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky

Čiastka 28/1976
Platnosť od 29.11.1976 do17.06.2004
Účinnosť od 14.12.1976 do17.06.2004
Zrušený 354/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 12. októbra 1976.

136

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 28. októbra 1976

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky

Dňa 12. júna 1976 bola v Lisabone podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 13 dňom 12. októbra 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.1)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalskej republiky,

vedené prianím upevňovať zväzky priateľstva medzi ľudom oboch krajín,

majúc záujem na podpore a rozvoji poznania a vzájomných vzťahov v oblasti školstva a výchovy, kultúry, vedy, zdravotníctva, oznamovacích prostriedkov, športu a turistiky medzi obidvoma krajinami,

na základe vzájomného rešpektovania platných zákonov, štátnej suverenity a nezávislosti, rovnoprávnosti a vzájomných výhod,

rozhodli sa uzavrieť túto dohodu:

Článok 1

Zmluvné strany budú v oblasti školstva rozvíjať spoluprácu predovšetkým týmito formami:

a) spoluprácou medzi univerzitami a inými vysokými školami;

b) zriadením lektorátov jazyka, literatúry, dejín národov obidvoch krajín na vysokých školách;

c) výmenou učiteľov všetkých stupňov a ostatných školských pracovníkov pre vzájomné odovzdávanie skúseností, účasť na kongresoch, kolokviách a seminároch alebo prednáškach;

d) výmenou dokumentácie a informácií o geografii, dejinách, ekonomike, kultúre a štátnom zriadení obidvoch štátov, aby sa tak zabezpečili objektívne informácie o živote a kultúre obidvoch krajín;

e) výmenou dokumentácie a informácií, týkajúcich sa tejto oblasti.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenu v oblasti vedy a výskumu týmito formami:

a) spoluprácou medzi vedeckými a výskumnými inštitúciami,

b) výmenou vedeckých a výskumných pracovníkov na štúdium, účasť na kongresoch, schôdzkach, seminároch alebo usporiadaním konferencií;

c) výmenou publikácií a dokumentácie z tejto oblasti.

Článok 3

(1) Každá zo zmluvných strán ponúkne druhej zmluvnej strane na základe vzájomnosti ročné štipendiá a umožní štátnym príslušníkom druhej krajiny, aby začali alebo pokračovali v štúdiách, výskumnej práci alebo si dopľňali svoje kultúrne, umelecké a vedecké vzdelanie.

(2) Odbory, podmienky, čas trvania a spôsoby financovania štipendií budú určené v programoch spolupráce, dohodnutých v zhode so znením čl. 12 tejto dohody.

Článok 4

Zmluvné strany budú skúmať možnosti a podmienky, za ktorých bude možné uznávať tituly, akademické a vedecké hodnosti a diplomy získané na území druhej strany, a v prípade potreby uzavrú o tom osobitnú dohodu.

Článok 5

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností podporovať rozvoj stykov medzi múzeami, knižnicami a inými literárnymi, umeleckými a kultúrnymi inštitúciami a organizáciami obidvoch krajín. Každá zo zmluvných strán umožní občanom druhej strany prístup do týchto inštitúcií na základe vzájomnosti a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Článok 6

Zmluvné strany budú rozvíjať a v záujme lepšieho vzájomného poznania dejín, literatúry, divadla, baletu, hudby, výtvarného umenia, filmu, ako aj iných oblastí kultúrnej a umeleckej činnosti podporovať:

a) vysielanie spisovateľov, umelcov, skladateľov, maliarov, sochárov, architektov, novinárov, filmových tvorcov a iných osobností kultúrneho života na návštevy, konferencie, účasť na výstavách, koncertoch, predstaveniach alebo festivaloch;

b) organizovanie umeleckých, vedeckých a kultúrnych výstav;

c) usporadúvanie divadelných a tanečných predstavení, koncertov a vystúpení umeleckých súborov a jednotlivcov;

d) usporadúvanie filmových a televíznych festivalov a týždňov filmu;

e) vysielanie rozhlasových a televíznych programov;

f) prekladanie a vydávanie literárnych, umeleckých, vedeckých a iných diel kultúrnej povahy.

Článok 7

Zmluvné strany sa zaväzujú prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie ochrany kultúrneho majetku druhej strany proti nedovolenému dovozu, vývozu a prevodu vlastníctva.

Článok 8

(1) Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu a výmenu medzi tlačovými kanceláriami, novinármi a spravodajcami.

(2) Zmluvné strany budú podporovať styky medzi filmovými, televíznymi a rozhlasovými organizáciami.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať výmenu v oblasti športu a telesnej výchovy.

Článok 10

Zmluvné strany budú v rámci svojich možností napomáhať zvýšenie turistickej výmeny, aby tak umožnili svojim občanom lepšie poznať život a kultúru v druhej krajine.

Článok 11

Každá zo zmluvných strán môže založiť a udržiavať na území druhej strany inštitúty alebo kultúrne strediská. O ich zriadení sa bude vždy rokovať a uzavrú sa osobitné dohody medzi obidvoma stranami.

Článok 12

Na vykonávanie tejto dohody sa vytvorí zmiešaná komisia na paritnom základe. Táto komisia vypracuje dvojročné plány kultúrnej spolupráce, ktoré budú obsahovať aj finančné podmienky plánovaných akcií.

Článok 13

Táto dohoda podlieha schváleniu príslušných orgánov obidvoch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót.

Článok 14

Táto dohoda sa uzaviera na čas piatich rokov a môže byť o rovnaké obdobia tichým súhlasom predlžovaná, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najmenej 6 mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Lisabone 12. mája 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a portugalskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Berger v. r.

Za vládu

Portugalskej republiky:

José Medeiros Ferreira v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.