Zákon č. 69/1976 Zb.Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)

Čiastka 14/1976
Platnosť od 01.07.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.1980

69

ZÁKON

z 22. júna 1976

o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (zákon o šiestom päťročnom pláne)

Vychádzajúc z dosiahnutých výsledkov rozvoja národného hospodárstva a zo Smernice XV. zjazdu Komunistickej strany Československa pre hospodársky a sociálny rozvoj Československej socialistickej republiky v rokoch 1976 - 1980 Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon ustanovuje základný cieľ a hlavné úlohy štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na roky 1976 - 1980 (ďalej len „šiesty päťročný plán“) a podmienky jeho realizácie, ktoré sú záväznou smernicou pre riadiacu činnosť vlády Československej socialistickej republiky, vlád republík, ústredných a iných orgánov Československej socialistickej republiky a republík a pre hospodársku činnosť socialistických organizácií.

Prvá časť

Základný cieľ a hlavné úlohy šiesteho päťročného plánu

§ 2

Základným cieľom šiesteho päťročného plánu, vychádzajúcim z hospodárskej a sociálnej politiky Komunistickej strany Československa, je zabezpečiť v súlade s prehlbovaním socialistického spôsobu života uspokojovanie rastúcich hmotných a duchovných potrieb obyvateľstva a ďalšie upevňovanie jeho životných a sociálnych istôt na základe trvalého rozvoja a vysokej efektívnosti spoločenskej výroby a kvality všetkej práce.

§ 3

Na dosiahnutie tohto cieľa a na posilnenie socialistického štátu sa ustanovujú tieto hlavné úlohy:

a) zabezpečiť plynulý a proporcionálny rast spoločenskej výroby, umožňujúci kryť rastúce potreby spoločnosti predovšetkým sústavným posilňovaním úlohy priemyslu, rozvojom poľnohospodárskej výroby a vzostupom stavebnej výroby a do roka 1980 zvýšiť vytvorený národný dôchodok o viac ako 27 %,

b) zabezpečovať rozvoj národného hospodárstva Československej socialistickej republiky aj jeho vyšším zapojením do medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie,

c) zabezpečovať vo všetkých odvetviach národného hospodárstva efektívny rast výroby a výkonov predovšetkým rastom produktivity práce, zlepšovaním kvality práce, účinnejším hospodárením a zhodnocovaním všetkých druhov palív a energie, materiálov a surovín, krmív a potravín a rýchlejším uplatňovaním výsledkov vedy a techniky v praxi; prírastok národného dôchodku kryť zhruba z 91 % rastom spoločenskej produktivity práce,

d) intenzívnejšie využívať prírodné bohatstvo a poľnohospodársky pôdny fond, zvyšovať jeho úrodnosť a jeho ochranu; zabezpečiť rozvoj vodných zdrojov,

e) venovať trvalú starostlivosť životnému prostrediu, najmä ochrane prírody a ochrane vodných tokov a ovzdušia pred znečistením,

f) podstatne lepšie využívať výrobno-technickú základňu, zvýšiť kvalitu, technickú úroveň a úžitkové vlastnosti produkcie a zabezpečiť vysoko účelné vynakladanie prostriedkov na investičnú činnosť,

g) dosahovať predstih tempa rastu obratu zahraničného obchodu pred rastom národného dôchodku a predstih vývozu pred dovozom, h) zamerať vedeckotechnický rozvoj a aplikáciu výsledkov vedy a techniky na riešenie rozhodujúcich rozvojových zámerov,

i) orientovať hospodársky rozvoj Českej socialistickej republiky a Slovenskej socialistickej republiky na riešenie kľúčových problémov ďalšieho proporcionálneho rozvoja jednotnej československej ekonomiky a rastu jej efektívnosti; zabezpečiť, aby sa do roka 1980 dosiahlo zvýšenie vytvoreného spoločenského produktu v Českej socialistickej republike o 25 % a v Slovenskej socialistickej republike o 35 %,

j) rozvíjať a ďalej zdokonaľovať riadenie národného hospodárstva tak, aby účinnejšie napomáhalo zvyšovať efektívnosť rozvoja, aby na to mobilizovalo rezervy, podnecovalo rast produktivity práce, zvyšovanie kvality výroby, tvorivé sily a iniciatívu pracujúcich.

§ 4

V rozvoji priemyselnej výroby sa ustanovuje:

a) zvýšiť na základe využívania všetkých výrobných činiteľov, predovšetkým vybudovanej výrobno-technickej základne a pracovných síl objem priemyselnej výroby do roka 1980 najmenej o 33 %, a to v Českej socialistickej republike o 29 % a v Slovenskej socialistickej republike o viac ako 43 %,

b) zabezpečiť v jednotlivých priemyselných odvetviach do roka 1980 rast vyjadrený zvýšením objemu hrubej výroby:

v palivách a energetike o 20 %

v hutníctve o 21 %

v strojárstve o 50 %

v chemickom priemysle o 37 %

v spotrebnom priemysle o 24 %

vo výrobe stavebných hmôt o 43 %

v potravinárskom priemysle o 20 %,

c) presadzovať progresívne zmeny vo výrobe, a to hlavne realizáciou rozvojových programov priemyslu; ďalej posilniť úlohu strojárstva a chémie ako hlavných nositeľov technického pokroku a rozvíjať výrobu špičkových strojov a zariadení,

d) ďalej rozvíjať ťažbu a spracovanie surovín domáceho pôvodu a využívanie druhotných surovinových zdrojov.

§ 5

(1) V rozvoji poľnohospodárskej výroby sa ustanovuje zabezpečiť vzostup celkovej poľnohospodárskej výroby v porovnaní s obdobím 1971 - 1975 o viac ako 14 %, a to v Českej socialistickej republike o takmer 13 % a v Slovenskej socialistickej republike o viac ako 18%, s cieľom postupne dosiahnuť sebestačnosť vo výrobe zrnovín.

(2) V rozvoji lesného hospodárstva sa ustanovuje zvýšiť ťažbu dreva do roka 1980 o zhruba 6 %, pokračovať v racionalizácii celého výrobného procesu a zlepšiť komplexné využitie drevnej hmoty.

§ 6

(1) V rozvoji dopravy sa ustanovuje zvýšiť do roka 1980 prepravu tovarov o 23 % a počet prepravených osôb o viac ako 11 %, zabezpečiť koordinovaný rozvoj jednotlivých druhov dopravy a komunikačnej siete lepším využívaním dopravných prostriedkov a ďalší rozvoj kontejnerového dopravného systému; v osobnej doprave zvyšovať bezpečnosť a kultúru cestovania.

(2) V spojoch sa ustanovuje pokračovať v automatizácii medzimestskej telefónnej prevádzky na celom území Československej socialistickej republiky, uviesť do prevádzky 470 tis. nových telefónnych staníc a rozširovať vysielaciu a prenosovú sieť druhého televízneho programu.

§ 7

(1) Celkový rozsah investovania sa ustanovuje tak, aby podiel investícií na použitom národnom dôchodku neprekročil 33 %; pritom sústreďovať kapacity stavebných organizácií a dodávky technologického zariadenia v požadovanej štruktúre na stavby, aby sa najmä pri rozhodujúcich investičných akciách dosiahlo plnenie plánovaných úloh v dokončovaní stavieb a v uvádzaní kapacít do prevádzky v určených termínoch.

(2) V stavebnej výrobe sa ustanovuje zvýšiť objem stavebných prác do roka 1980 o 36 %, pritom v Českej socialistickej republike o 33 % a v Slovenskej socialistickej republike o 41 %.

§ 8

Vo vonkajších ekonomických vzťahoch sa ustanovuje:

a) zvýšiť celkový obrat zahraničného obchodu o 33 % a zabezpečiť, aby hlavným nositeľom dynamiky vývozu bol vývoz strojov a zariadení,

b) intenzívnejšie zapájať československú ekonomiku do medzinárodnej deľby práce, najmä do medzinárodnej socialistickej ekonomickej integrácie a rozvíjať všestrannú hospodársku a vedeckotechnickú spoluprácu so socialistickými krajinami, predovšetkým so Zväzom sovietskych socialistických republík,

c) ďalej rozširovať vzájomne výhodné hospodárske vzťahy s vyspelými kapitalistickými štátmi na dlhodobom základe; pritom využívať výrobnú a vedeckotechnickú kooperáciu,

d) venovať zvýšené úsilie rozširovaniu dlhodobých, stabilných a vzájomne výhodných hospodárskych a vedeckotechnických vzťahov s rozvojovými krajinami.

§ 9

V rozvoji životnej úrovne sa ustanovuje:

a) ďalej všestranne rozvíjať dosiahnutý stupeň hmotnej spotreby obyvateľstva, zlepšovať jej skladbu a zvyšovať pohotovosť a kvalitu služieb,

b) posilňovať význam a vplyv odmieňania za prácu ako základného princípu rozdeľovania v socialistickej spoločnosti; zvýšiť reálne príjmy obyvateľstva zhruba o 25 %,

c) sústavne zlepšovať životné a pracovné prostredie a pracovné podmienky, predovšetkým na základe komplexných programov starostlivosti o pracovníkov,

d) postupne v súlade s dosiahnutými výsledkami rozvoja hospodárstva ďalej rozvíjať starostlivosť o rodiny s deťmi a o zabezpečenie obyvateľstva v starobe a chorobe,

e) v období rokov 1976 - 1980 vystavať vo všetkých formách výstavby 640 tis. bytov, a to v Českej socialistickej republike 410 tis. a v Slovenskej socialistickej republike 230 tis.; pritom zabezpečiť komplexnosť budovaných sídlisk výstavbou objektov technickej a občianskej vybavenosti,

f) v zdravotníctve ďalej rozvíjať dosiahnutý vysoký stupeň starostlivosti o zdravie obyvateľstva a utvárať podmienky pre ďalšie zlepšovanie liečebnej preventívnej starostlivosti,

g) v školstve utvárať predpoklady pre ďalšie zvyšovanie úrovne vzdelania a pre zdokonaľovanie prípravy kvalifikovaných pracovníkov,

h) zabezpečovať sústavný rast kultúrnej úrovne pracujúcich a zvyšovať úlohu kultúry a umenia pri uspokojovaní duchovných potrieb obyvateľstva.

Druhá časť

Podmienky realizácie šiesteho päťročného plánu

§ 10

(1) Vláda Československej socialistickej republiky, vlády republík a všetky ústredné orgány štátnej správy zodpovedajú za zvýšenie kvality a autority národohospodárskych plánov ako základného nástroja riadenia a za úroveň riadiacej a organizátorskej práce na všetkých stupňoch riadenia.

(2) Materiálno-technické zásobovanie a dodávateľsko-odberateľské vzťahy sa budú zdokonaľovať prehĺbením plánovania, zvýšením zodpovednosti odvetvových ústredných orgánov a výrobných hospodárskych jednotiek za plynulé zásobovanie národného hospodárstva výrobkami zverených odborov, určením zdôvodnených a neustále obnovovaných noriem spotreby a noriem zásob, posilňovaním úlohy zmlúv na zabezpečenie stabilizácie dodávateľsko-odberateľských vzťahov a racionalizáciou zásobovacích a odbytových ciest.

(3) Orgány hospodárskeho riadenia sú povinné účinnejšie využívať mzdové, finančné a cenové nástroje v súlade so zámermi štátnych plánov rozvoja národného hospodárstva pri presadzovaní najefektívnejších ciest ich realizácie a orientovať ich na zvyšovanie množstva a kvality spoločensky žiadúcej produkcie, na posilňovanie kvalitatívnych stránok výroby a znižovanie jej energetickej a materiálovej náročnosti, na rýchle rozširovanie poznatkov vedeckotechnického pokroku, na rozvoj tvorby a realizácie vynálezov a zlepšovacích návrhov, na dokonalejšie využívanie základných prostriedkov a zásob, na zvyšovanie efektívnosti zahraničného obchodu a na stabilizáciu pracovných síl; v jednote s týmito nástrojmi uplatniť morálne stimuly.

(4) Na všetkých stupňoch riadenia sa bude dôslednejšie uplatňovať kontrola plnenia plánu.

§ 11

(1) Na plnenie cieľov a úloh šiesteho päťročného plánu, na zabezpečenie trvalého rastu efektívnosti národného hospodárstva, ako aj na zabezpečovanie finančnej, rozpočtovej a menovej rovnováhy sa ustanovuje povinnosť účinnejšie pôsobiť na zabezpečenie potrebnej úrovne finančných zdrojov a presadzovať hospodárnosť pri vynakladaní finančných a devízových prostriedkov.

(2) Štátne rozpočty československej federácie a štátne rozpočty republík vychádzajú zo základných cieľov a úloh šiesteho päťročného plánu a päťročných plánov republík, z rozpočtového výhľadu Československej socialistickej republiky a z rozpočtových výhľadov republík na roky 1976 až 1980 a zo zámerov finančnej politiky ustanovených vládou Československej socialistickej republiky.

(3) Štátne rozpočty československej federácie a štátne rozpočty republík sú v zásade vyrovnané.

(4) Na zabezpečenie vyrovnanosti štátnych rozpočtov republík sa poskytujú zo štátneho rozpočtu federácie v nadväznosti na úlohy vykonávacích štátnych plánov Československej socialistickej republiky a v súlade so zásadou hospodárnosti účelové a globálne dotácie do štátnych rozpočtov republík.

§ 12

Dosiahnutie základného cieľa a plnenie úloh šiesteho päťročného plánu sa bude cieľavedome podporovať rozvojom tvorivých schopností ľudí, ich spoločenskou angažovanosťou, vysokou aktivitou, iniciatívou a zodpovednosťou v práci a organizovaním ďalšieho rozmachu socialistického súťaženia v najrozličnejších formách a rozvojom vynálezcovského a zlepšovateľského hnutia. Účasť pracujúcich na tvorbe, realizácii a kontrole plnenia hospodárskych plánov a na riadiacej a kontrolnej činnosti sa ďalej prehĺbi.


Tretia časť

Záverečné ustanovenia

§ 13

(1) Vláda Československej socialistickej republiky zabezpečí vyjadrenie údajov ustanovených týmto zákonom v nových veľkoobchodných cenách vyhlásených k 1. januáru 1977.

(2) Vláda Československej socialistickej republiky, prípadne na základe jej splnomocnenia vlády republík môžu na účely experimentálneho overovania nových prvkov plánovitého riadenia národného hospodárstva povoliť výnimky z ustanovení zákonov upravujúcich riadenie národného hospodárstva.

§ 14

(1) Pokiaľ nie je uvedené inak, sú údaje o rozvoji národného hospodárstva v tomto zákone vyjadrené porovnaním s úrovňou dosiahnutou v roku 1975.

(2) Vykonávací štátny plán Československej socialistickej republiky na rok 1976, ustanovený na základe zákona č. 141/1975 Zb. o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Československej socialistickej republiky na rok 1976, je vykonávacím štátnym plánom k šiestemu päťročnému plánu.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.