Vyhláška č. 137/1976 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív

Čiastka 28/1976
Platnosť od 29.11.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977
Redakčná poznámka

s výnimkou § 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1977

137

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 26. novembra 1976

o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny, vykurovacích plynov a tuhých palív

Na základe uznesenia Predsedníctva vlády Československej socialistickej republiky z 21. októbra 1976 č. 283 bod V/7 Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. b) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. ustanovuje:


§ 1

Pri dodávkach a odbere elektrickej práce je v zmluvnom období prípustná tolerancia +1 % a -2 %.1)

§ 2

Majetkové sankcie za neodobratie dojednaného množstva elektriny2) sa nemusia účtovať ani vymáhať, ani keď v jednotlivom prípade presiahnu sumu 1000 Kčs.

§ 3

Majetkové sankcie za neodobratie množstva vykurovacích plynov3) v období od 1. októbra do 31. marca sa nemusia účtovať ani vymáhať, ani keď v jednotlivom prípade presiahnu sumu 1000 Kčs.

§ 4

(1) Právo na majetkové sankcie za omeškanie s dodávkami tuhých palív,4) ktoré sa mali alebo majú plniť podľa hospodárskych zmlúv v druhom polroku 1976, zaniká, prípadne nevznikne.

(2) Dodávky tuhých palív v roku 1977 sa započítavajú najprv do plnenia hospodárskych zmlúv uzavretých na rok 1977.


§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou § 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januárom 1977; vyhláška platí do 31. decembra 1977.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Ustanovenie § 2 ods. 2 vyhlášky č. 175/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky elektriny a tepla sa nepoužije.

2) § 15 ods. 1 písm. b) a ods. 7 vyhlášky č. 175/1973 Zb.

3) § 34 ods. 2 a § 39 vyhlášky č. 176/1973 Zb., ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vykurovacích plynov, rôp a gazolínu.

4) § 204 ods. 1 Hospodárskeho zákonníka.