Vyhláška č. 114/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976
Účinnosť od 16.10.1976
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 9 dňom 22. júla 1976.

114

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 5. augusta 1976
o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky


Dňa 15. októbra 1975 bola v Tripoli podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 9 dňom 22. júla 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Líbyjskej arabskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Líbyjskej arabskej republiky,

vedené prianím rozvinúť vzájomnú spoluprácu medzi oboma krajinami v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva a športu,

presvedčené, že taká spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných dobrých vzťahov a k utuženiu priateľských zväzkov medzi ľudom oboch krajín,

dohodli sa takto:

Článok 1

Obe strany budú vyvíjať všetko úsilie pre rozvoj vzájomnej spolupráce a výmeny informácií, poznatkov a skúseností v oblasti kultúry, školstva, vedy, zdravotníctva, umenia a športu.

Na splnenie tohto cieľa uskutočnia:

a) výmenu vedcov, profesorov, expertov, výskumných pracovníkov, študentov a stážistov;

b) výmenu kultúrnych delegácií, umeleckých súborov, folkloristických skupín;

c) kultúrne, vedecké a umelecké výstavy v oboch krajinách;

d) výmenu kníh, publikácií a vedeckých a kultúrnych materiálov;

e) výmenu športových skupín a delegácií mládeže.

Článok 2

Každá zo strán poskytne v rámci svojich možností druhej strane štipendiá na štúdium a krátkodobé stáže na univerzitách, umeleckých vysokých školách, vedeckovýskumných ústavoch a výcvikových strediskách.

Článok 3

Obe strany sa budú usilovať o dosiahnutie dohody o ekvivalentnosti vysvedčení, diplomov a vedeckých hodností poskytnutých školami, univerzitami a inštitútmi v oboch krajinách.

Článok 4

Obe strany urobia všetko pre to, aby zabezpečili správne objektívne informácie o kultúre, histórii a zemepise druhej krajiny vo svojich učebných osnovách a učebniciach.

Článok 5

Obe strany umožnia vedcom a výskumným pracovníkom návštevu knižníc, múzeí, historických objektov a archívov, a to v rámci zákonov a predpisov platných v oboch štátoch. Budú si rovnako vymieňať informácie o objavoch a historických dokumentoch týkajúcich sa druhej krajiny.

Článok 6

Obe strany budú podporovať spoluprácu svojich rozhlasových, televíznych, filmových a tlačových organizácií a ich predstaviteľov. Na tento účel si budú vymieňať programy, informácie a ďalšie materiály prispievajúce k vzájomnému poznaniu ľudu oboch krajín.

Článok 7

Obe strany budú podporovať prekladanie a vydávanie (každá vo svojej krajine) najvýznamnejších diel druhej strany z oblasti literatúry, vedy, umenia a kultúry.

Článok 8

Na vykonávanie tejto Dohody budú obe strany dojednávať vykonávacie programy obsahujúce praktické kroky na splnenie článkov tejto Dohody.

Článok 9

Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny ratifikačných listín vyhotovených v súlade s procedúrou platnou v oboch krajinách.

Dohoda bude platná po čas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti. Bude sa automaticky obnovovať na rovnaký čas, ak jedna zo strán neupovedomí druhú stranu o svojom prianí zmluvu upraviť alebo zrušiť, a to šesť mesiacov pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Tripoli 11. Šawál, 1395 Hidžry, čo zodpovedá 15. októbru 1975, vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a arabskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Miloš Vojta v. r.

Za vládu

Líbyjskej arabskej republiky:

Alí Abdel Salam Trekí v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.