Nariadenie vlády č. 102/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976 do24.06.1992
Účinnosť od 01.10.1976 do24.06.1992
Zrušený 307/1992 Zb.

102

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 19. augusta 1976

o odstraňovaní ekonomickej ujmy socialistických poľnohospodárskych organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 24 zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (ďalej len „zákon“):


§ 1

(1) Ekonomickou ujmou (§ 23 ods. 1 zákona) sa rozumie zníženie ročnej hrubej poľnohospodárskej produkcie a zhoršenie hospodárskeho výsledku, prípadne len zníženie ročnej hrubej poľnohospodárskej produkcie alebo len zhoršenie hospodárskeho výsledku socialistickej poľnohospodárskej organizácie (ďalej len „poľnohospodárska organizácia“), ku ktorým došlo tým, že sa v dôsledku

a) trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe alebo dočasného odňatia takej pôdy poľnohospodárskej výrobe na čas dlhší ako 5 rokov zmenšila jej výrobná základňa, prípadne že sa tiež sťažilo hospodárenie na zostávajúcej pôde;

b) zriadenia ochranných pásem na ochranu zdravotnej nezávadnosti nádrží povrchových vodných zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva1) alebo na ochranu prírodných liečivých zdrojov2) jej hospodárenie obmedzilo alebo sťažilo,

ak odňatie pôdy alebo zriadenie ochranného pásma je podstatným zásahom do hospodárenia poľnohospodárskej organizácie.

(2) Pre posúdenie, či ide o podstatný zásah do hospodárenia poľnohospodárskej organizácie, sú rozhodujúce kritériá uvedené v prílohe, ktorá tvorí súčasť tohto nariadenia.

§ 2

(1) Ekonomická ujma sa odstraňuje opatreniami, ktorými poľnohospodárska organizácia môže zvýšiť intenzitu poľnohospodárskej výroby, predovšetkým rastlinnej tak, aby v podstate dosahovala takú úroveň ročnej hrubej poľnohospodárskej produkcie a hospodársky výsledok ako pred zásahom do jej hospodárenia [§ 1 písm. a) a b)] a mohla sa ďalej rozvíjať.

(2) Opatrenia podľa odseku 1 spočívajú:

a) pri odňatí poľnohospodárskej pôdy, na ktorej sú chmeľnice, vinice, intenzívne obhospodarované sady a zeleninárske plochy, najmä vo výstavbe alebo založení nových kultúr rovnakého druhu a v rovnakom plošnom rozsahu,

b) pri odňatí inej poľnohospodárskej pôdy, než je uvedené pod písmenom a), alebo pri odňatí lúk a pastvín najmä v odvodnení zamokrenej pôdy, vybudovaní závlahových zariadení, v slieňovaní a melioračnom vápnení, v melioračných úpravách piesočnatých a ílovitých pôd, vo vybudovaní novej poľnohospodárskej cestnej siete, vo výstavbe hnojovicového hospodárstva, kompostární, sušiarní, spracovaní kŕmnych odpadov, skladov a iných účelových stavieb a zariadení na intenzifikáciu rastlinnej a živočíšnej výroby.

(3) Ustanovenia odseku 2 platia obdobne aj o opatreniach na odstraňovanie ekonomickej ujmy, ktorá vznikla zriadením ochranných pásem [§ 1 ods. 1 písm. b)].

(4) Opatrenia podľa predchádzajúcich odsekov možno urobiť aj v rámci spolupráce v poľnohospodárstve.3)

§ 3

(1) Finančné prostriedky na opatrenia podľa § 2 poskytuje organizácia, v záujme ktorej sa poľnohospodárska pôda odníma poľnohospodárskej výrobe alebo sa hospodárenie na takej pôde obmedzuje alebo sťažuje, a to z vlastných investičných prostriedkov; táto úhrada nesmie presiahnuť 100 000 Kčs za 1 ha odňatej alebo zriadením ochranného pásma dotknutej pôdy. Ak opatrenia podľa § 2 spočívajú vo výstavbe nových objektov, je uvedená organizácia povinná uhradiť aj prípadné odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

(2) V rámci dohody o odstránení ekonomickej ujmy podľa § 14 zákona sa môže ustanoviť, že organizácia uvedená v predchádzajúcom odseku urobí opatrenia podľa § 2 sama.

(3) Ak sú viaceré organizácie povinné odstrániť ekonomickú ujmu, rozvrhnú sa finančné prostriedky uvedené v odseku 1 pomerne podľa veľkosti podielu na odnímanej alebo zriadením ochranného pásma dotknutej pôde.

§ 4

(1) Pri vyčíslení ekonomickej ujmy (§ 13a ods. 7 zákona) vychádza orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva z priemeru ročnej hrubej poľnohospodárskej produkcie a z priemeru hospodárskych výsledkov za posledné tri kalendárne roky pred podstatným zásahom do hospodárenia poľnohospodárskej organizácie; pri organizácii, ktorá plánuje stratu, sa vychádza len z priemeru ročnej hrubej poľnohospodárskej produkcie; ak pri zriadení ochranného pásma došlo len k sťaženiu hospodárenia, vychádza sa len z priemeru hospodárskych výsledkov. Ekonomická ujma sa potom vypočíta podľa toho, aký diel zisteného priemeru pripadá na odnímanú alebo zriadením ochranného pásma dotknutú pôdu vzhľadom na jej výmeru, bonitu a intenzitu výroby na nej dosahovanú.

(2) Ak sa odstránenie ekonomickej ujmy zabezpečuje investičnou výstavbou, je súčasťou návrhu opatrení podľa § 13a ods. 7 zákona aj projektová úloha.

(3) Ak ide o poľnohospodársku organizáciu, ktorú neriadi orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, ekonomickú ujmu vyčísli a návrh opatrení urobí orgán štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, v obvode ktorého je poľnohospodárska organizácia; postupuje pritom v súčinnosti s orgánom, ktorý poľnohospodársku organizáciu riadi.

§ 5

(1) Finančné prostriedky podľa § 3 ods. 1 sa platia na osobitný účelový účet, zriadený v Štátnej banke československej pre orgán, ktorý vyčíslil ekonomickú ujmu a urobil návrh opatrení. Tento orgán zabezpečí, aby sa opatrenia, na ktoré sú tieto finančné prostriedky určené, vykonali včas; ak ide o poľnohospodársku organizáciu riadenú iným orgánom, platí o súčinnosti s týmto orgánom § 4 ods. 3 obdobne.

(2) Finančné prostriedky na osobitnom účelovom účte, uvedenom v odseku 1, sa môžu použiť len na vykonanie opatrení, na ktoré boli určené. Ak po vydaní rozhodnutia nastala taká zmena skutkového stavu, pre ktorú vykonanie týchto opatrení už nie je hospodársky dostatočne účelné, môže orgán, ktorý rozhodnutie vydal, rozhodnúť, že sa finančné prostriedky na osobitnom účelovom účte použijú na vykonanie opatrení, ktorými sa dosiahne sledovaný cieľ (§ 2 ods. 1) hospodársky účelnejším spôsobom.

§ 6

Na účely tohto nariadenia sa za užšie ochranné pásmo prírodných liečivých zdrojov v zmysle § 23 ods. 4 zákona považuje užšie dočasné ochranné pásmo a ochranné pásmo 1. stupňa.4)

§ 7

Vládne nariadenie č. 46/1967 Zb. o vyporiadaní škôd spôsobených prevádzkovou hospodárskou činnosťou socialistických organizácií na hmotnom majetku iných socialistických organizácií a o náhradách v investičnej výstavbe zostáva nedotknuté.


§ 8

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Štrougal v. r.


Príloha nariadenie vlády ČSSR č. 102/1976 Zb.

KRITÉRIA

rozhodujúce pre posúdenie, či odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe alebo zriadenie ochranného pásma na takej pôde je podstatným zásahom do hospodárenia poľnohospodárskej organizácie

Postup výpočtu:

1. Výmera odnímanej alebo zriadením ochranného pásma dotknutej poľnohospodárskej pôdy sa podľa svojho zaradenia prepočíta prepočítacími koeficientami uvedenými v tabuľke A.

Potom sa určí podiel prepočítanej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej organizácie podľa tabuľky B. Pri organizácii s celkovou výmerou poľnohospodárskej pôdy do 4000 ha je ukazovateľ určený v percentách; o podstaný zásah pôjde, ak podiel prepočítanej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej organizácie tvorí aspoň 0,5 %, najmenej však 10 ha pri odňatí, alebo 2,5 %, najmenej však 50 ha pri zriadení ochranného pásma. Pri organizácii s celkovou výmerou pôdy nad 4000 ha je ukazovateľ určený absolútne v prepočítaných hektároch; o podstaný zásah pôjde, ak prepočítaná pôda je 20 ha a viac pro odňatí alebo 1000 ha a viac pri zriadení ochranného pásma.

2. Pri výpočte sa vychádza z celkového konečného rozsahu odňatia pôdy alebo ochranného pásma pre jednotlivú investíciu alebo ťažbu (nie pre jednotlivé časové etapy výstavby).

Tabuľka A

Zaradenie pozemkuPrepočítací koeficient
Chmeľnice, vinice, intenzívne obhospodarované sady a orná pôda so zeleninársky plochami3,0
Ostatná orná pôda1,0
Lúky a pastviny0,4

Tabuľka B

Celková výmera poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárkej organizácie v haPodiel prepočítanej pôdy z celkovej výmery poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej oraganizácie
pri odňatípri zriadení ochranného pásma
do 40000,5 % najmenej však 10 ha2,5 % najmenej však 50 ha
nad 400020 ha100 ha

Poznámky pod čiarou

1) § 12 vyhlášky č. 45/1966 Zb., § 19 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

2) § 47 až § 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, § 23 až § 29 vyhlášky č. 26/1972 Zb., § 23 až § 29 vyhlášky č. 15/1972 Zb.

3) § 90 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

4) § 30 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 26/1972 Zb., § 30 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 15/1972 Zb.