Vyhláška č. 59/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o pomocníkoch Pohraničnej stráže

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do26.08.1991
Účinnosť od 01.09.1976 do26.08.1991
Zrušený 333/1991 Zb.

59

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva vnútra

z 26. mája 1976

o pomocníkoch Pohraničnej stráže

Federálne ministerstvo vnútra ustanovuje po dohode s Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky podľa § 58 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti:


§ 1

(1) Pomocníci Pohraničnej stráže (ďalej len „pomocníci PS“) sa podieľajú na plnení úloh na ochranu štátnych hraníc Československej socialistickej republiky.

(2) Ak sú pomocníci PS navonok označení, majú pri plnení úloh podľa odseku 1 oprávnenia uvedené v § 57 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti (ďalej len „zákon“) a sú verejnými činiteľmi.

(3) Vonkajším označením pomocníka PS je rukávová páska zelenej farby, 105 mm široká, na ktorej je bielymi písmenami vyznačený nápis „pomocník PS“. Písmená nápisu sú 35 mm vysoké a 20 mm široké. Rukávová páska je označená guľatou pečiatkou útvaru Pohraničnej stráže alebo útvaru Zboru národnej bezpečnosti. Pri výkone oprávnení uvedených v odseku 2 nosí pomocník PS rukávovú pásku na ľavom predlaktí.

(4) Pomocník PS sa na požiadanie preukáže preukazom pomocníka PS.

§ 2

(1) Pomocníkom PS sa môže stať dobrovoľne sa hlásiaci občan, ktorý je oddaný socialistickému spoločenskému a štátnemu zriadeniu, požíva všeobecnú vážnosť a dôveru a dosiahol vek 21 rokov.

(2) O prijatí občana za pomocníka PS rozhoduje na jeho žiadosť veliteľ (náčelník) určeného útvaru Pohraničnej stráže alebo útvaru Zboru národnej bezpečnosti (ďalej len „náčelník“) po prerokovaní s príslušným národným výborom.

(3) Občan sa stáva pomocníkom PS zložením sľubu do rúk náčelníka. Tento sľub znie:

„Ja, pomocník Pohraničnej stráže, slávnostne sľubujem, že budem chrániť Československú socialistickú republiku, záujmy robotníckej triedy, všetkého pracujúceho ľudu a aktívne prispievať k ochrane štátnych hraníc, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku. Pri svojej činnosti budem dodržiavať zákony a ostatné právne predpisy a zachovávať štátne tajomstvo. Tak sľubujem.“

(4) Po zložení sľubu odovzdá náčelník pomocníkovi PS preukaz a rukávovú pásku.

§ 3

(1) Pomocníci PS sa zaraďujú do jednotiek pomocníkov PS.

(2) Jednotky pomocníkov PS zriaďujú a za ich činnosť zodpovedajú náčelníci.

§ 4

(1) Pomocníci PS vykonávajú službu buď s vojakmi zaradenými v Pohraničnej stráži alebo s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, prípadne samostatne; môžu vykonávať službu aj spoločne s členmi Pomocnej stráže Verejnej bezpečnosti.

(2) Pokiaľ pomocníci PS vykonávajú službu spoločne s vojakmi zaradenými do Pohraničnej stráže alebo s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti, spravujú sa ich pokynmi.

(3) Pri výkone služby s vojakmi zaradenými do Pohraničnej stráže alebo s príslušníkmi Zboru národnej bezpečnosti môžu pomocníci PS použiť prostriedky v zmysle § 57 ods. 2 zákona za podmienok tam uvedených.

§ 5

Pomocník PS je povinný

a) pri výkone svojej funkcie zachovávať zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy; pri konaní vystupovať rozvážne, zdvorile a dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov i na svoju vlastnú,

b) aktívne plniť úlohy pomocníka PS, trvale zvyšovať svoje politické a odborné vedomosti a pripravenosť na plnenie úloh pri ochrane štátnych hraníc Československej socialistickej republiky,

c) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil v súvislosti s plnením úloh pomocníka PS a ktoré vo všeobecnom záujme alebo v záujme zúčastnených osôb vyžadujú, aby zostali utajené pred nepovolanými osobami; výnimku tvoria prípady, keď bude od tejto povinnosti oslobodený podľa osobitných predpisov.

§ 6

Za mimoriadny výkon služby alebo výsledky v práci sa pomocníkovi PS môže udeliť vecný alebo peňažný dar.

§ 7

(1) Náčelník musí pomocníka PS z výkonu tejto funkcie uvoľniť, ak o to požiada.

(2) Náčelník môže zbaviť pomocníka PS výkonu tejto funkcie, ak náležite neplní svoje povinnosti alebo ak sa dopustí konania, ktoré je s funkciou pomocníka PS nezlučiteľné.

§ 8

Pomocníkmi PS podľa tejto vyhlášky sú občania, ktorí ku dňu jej účinnosti boli pomocníkmi PS podľa doterajších predpisov.


§ 9

Zrušuje sa nariadenie ministra vnútra č. 40/1957 Zb. o vonkajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže.

§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1976.


Minister:

Doc. dr. Obzina CSc. v. r.