Vyhláška č. 104/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan

Čiastka 20/1976
Platnosť od 10.09.1976
Účinnosť od 25.09.1976
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 6. májom 1976.

104

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 21. mája 1976

o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan


Dňa 29. januára 1976 bola v Prahe podpísaná Kultúrna dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan. Na základe svojho článku 9 Dohoda nadobudla platnosť 6. májom 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

KULTÚRNA DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islamskej republiky Pakistan

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Islamskej republiky Pakistan,

vedené snahou o rozšírenie kultúrnej spolupráce medzi oboma krajinami v záujme ďalšieho vzájomného porozumenia,

sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú v rámci tejto dohody rozvíjať spoluprácu v oblasti vedy, školstva, umenia, zdravotníctva, literatúry, tlače, filmu, rozhlasu, televízie, telesnej výchovy a športu.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať výmenné návštevy a iné styky vedcov, kultúrnych, školských a zdravotníckych pracovníkov, umelcov, pracovníkov hromadných oznamovacích prostriedkov a predstaviteľov telesnej výchovy a športu.

Zmluvné strany budú pozývať príslušných zástupcov druhej zmluvnej strany na kongresy, konferencie, semináre a iné odborné stretnutia s medzinárodnou účasťou usporadúvané na ich území.

Článok 3

Zmluvné strany budú podporovať poznávanie druhého štátu, najmä formou:

a) usporadúvania umeleckých a iných výstav kultúrneho a informačného charakteru,

b) usporadúvania koncertov, divadelných predstavení a vystúpení umelcov,

c) prekladania a vydávania literárnych a vedeckých diel,

d) výmeny kníh, časopisov a iných publikácií kultúrnej a vedeckej povahy, ako aj rôznych audiovizuálnych pomôcok,

e) výmeny rozhlasových a televíznych materiálov v oblastiach a za podmienok navzájom dohodnutých medzi príslušnými organizáciami oboch krajín,

f) premietania umeleckých, vedeckých a výchovných filmov.

Článok 4

a) Zmluvné strany budú poskytovať občanom druhého štátu štipendiá na štúdium na svojich vedeckých, vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych zariadeniach a na študijné pobyty.

b) Zmluvné strany okrem toho uľahčia vedcom, výskumným a vedeckým pracovníkom prístup do svojich knižníc, archívov, múzeí, galérií a iných kultúrnych a vedeckých inštitúcií.

Článok 5

Každá zo zmluvných strán bude v súlade so svojimi vnútroštátnymi predpismi uznávať vedecké hodnosti, tituly, vysvedčenia a diplomy udelené alebo vydané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú usilovať o prehĺbenie ďalších vzájomných stykov na úseku telesnej výchovy a športu najmä tým, že budú podporovať spoluprácu a výmenu športovcov, telovýchovných expertov, športových družstiev, ako aj usporiadanie športových súťaží.

Článok 7

a) Spoločný výbor, ktorého členov vymenujú v rovnakom počte obe vlády a ktorému môžu pomáhať experti, sa bude v zásade schádzať každý druhý rok v Československej socialistickej republike a v Islamskej republike Pakistan. V Československej socialistickej republike mu bude predsedať čs. štátny príslušník a v Islamskej republike Pakistan pakistanský štátny príslušník.

b) Spoločný výbor bude skúmať otázky týkajúce sa realizácie tejto dohody a prijímať program akcií, ktoré sa uskutočnia v dohodnutom časovom období.

Článok 8

Zmluvné strany budú vo svojej dvojstrannej spolupráci pokračovať aj v rámci medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a kultúrnych organizácií.

Článok 9

Táto dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej zo zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany oznámia toto schválenie.

Táto dohoda sa dojednáva na päť rokov a bude sa predlžovať vždy na ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán nevypovie šesť mesiacov pred uplynutím času platnosti.

Spísané v Prahe 29. januára 1976 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickejrepubliky

M. Klusák v. r.

Za vládu

Islamskej republiky Pakistan:

A. H. Pirzada v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.