Vyhláška č. 8/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do31.03.1983
Účinnosť od 01.04.1976 do31.03.1983
Zrušený 13/1983 Zb.

8

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 28. januára 1976,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 508 ods. 1 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. s platnosťou pre poistenie v Slovenskej štátnej poisťovni:


Čl. I

Vyhláška č. 48/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie majetku sa mení takto:

1. V § 10 sa vypúšťajú slová „alebo motorové vozidlo, ktoré má pridelenú štátnu poznávaciu značku“.

2. § 13 znie:

㤠13

Povinnosťou poisteného podľa § 357 Občianskeho zákonníka je tiež

a) oznámiť bezpečnostným orgánom poistnú udalosť, ktorá vznikla za okolnosti vzbudzujúcej podozrenie z trestného činu alebo z pokusu oň, ak spôsobená škoda bola väčšia než 300 Kčs,

b) vyčkať s opravou veci poškodenej poistnou udalosťou alebo s odstraňovaním zvyškov takto zničenej veci na pokyn poisťovne, najviac však 3 dni po oznámení poistnej udalosti poisťovni, pokiaľ z bezpečnostných, hygienických alebo iných vážnych dôvodov netreba s opravou alebo s odstránením zvyškov začať skôr.“

3. § 22 sa vypúšťa.

4. Nadpis nad § 23 znie:

5. Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla“.

5. § 23 znie:

㤠23

(1) Z poistenia pre prípad poškodenia, zničenia alebo odcudzenia motorového vozidla vzniká právo na plnenie, ak

a) poistené motorové vozidlo (ďalej len “vozidlo„) bolo poškodené alebo zničené akoukoľvek udalosťou alebo bolo odcudzené, a to i spôsobom, ktorý nemá znaky uvedené v § 20,

b) časti vozidla alebo jeho obvyklá výbava boli poškodené alebo zničené akoukoľvek udalosťou alebo boli z vozidla odcudzené časti k nemu pripevnené alebo v ňom uzamknutá jeho obvyklá výbava.

(2) Ak boli poškodené alebo zničené pneumatiky alebo plné gumové obruče vozidla alebo ak bolo elektrické zariadenie vozidla poškodené skratom, vzniká právo na plnenie, len ak došlo

a) súčasne aj k inému poškodeniu vozidla, za ktoré je poisťovňa povinná plniť;

b) k ich poškodeniu alebo zničeniu zásahom inej osoby než poisteného alebo vodiča.“

6. V § 24 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo ak došlo k poškodeniu elektrického zariadenia vozidla skratom“.

7. § 35 znie:

㤠35

Ak vzniklo právo na plnenie z poistnej udalosti, ktorou bolo motorové vozidlo poškodené tak, že primerané náklady na jeho opravu po odpočítaní ceny zvyškov nahradzovaných častí vozidla nepresahujú cenu, ktorú malo vozidlo bezprostredne pred poistnou udalosťou, je poisťovňa povinná až do výšky tejto ceny vyplatiť sumu zodpovedajúcu primeraným nákladom na jeho opravu, od ktorej odpočíta cenu zvyškov nahradzovaných častí vozidla a pri poisteniach vzniknutých pred 1. júlom 1967 aj sumu zodpovedajúcu stupňu opotrebenia alebo iného znehodnotenia nahradzovaných častí z času pred poistnou udalosťou.“

8. § 36 znie:

㤠36

Ak bolo vozidlo natoľko poškodené, že primerané náklady na jeho opravu po odpočítaní ceny zvyškov nahradzovaných častí vozidla presahujú cenu, ktorú malo vozidlo bezprostredne pred poistnou udalosťou, je poisťovňa povinná vyplatiť sumu vo výške tejto ceny, od ktorej odpočíta cenu zvyškov vozidla. Rovnako je poisťovňa povinná plniť, ak bolo vozidlo odcudzené alebo zničené.“


Čl. II

Ustanoveniami tejto vyhlášky sa spravujú i poistenia vzniknuté pred 1. aprílom 1976; vznik týchto poistení, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 1. aprílom 1976 sa však spravujú doterajšími predpismi.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1976.


Námestník ministra:

Dr. Prokop v. r.